راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 17001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17001 احمد پدرام نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
17002 سارا پدرام نیا 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17003 مینو پدرام نیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17004 الهام پدرامی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
17005 مهری پدرامی فر 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17006 ای تک پدری 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
17007 فاطمه پدیدار 1385 علوم رياضي آمار
17008 لادن پدیداران مقدم 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17009 صفیه پذیره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
17010 اشرف پراک درمیان بام 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17011 فرزانه پرانیده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17012 مریم پرباناوش 1380 علوم پايه زمین شناسی
17013 فاطمه پرپاله 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17014 عبدالله پرتابیان 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
17015 حمیده پرتانژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17016 هانیه پرتانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17017 محمدعلی پرتانیان 1367 علوم رياضي ریاضی
17018 ندا پرتانیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17019 نعیما پرتانیان 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
17020 نوید پرتانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
17021 الیاس پرتو 1382 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
17022 حمید پرتو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17023 مهدی پرتو 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
17024 وحید پرتو 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17025 سکینه پرتوزان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17026 پریسا پرتوی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
17027 جاوید پرتوی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17028 زیبا پرتوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17029 زیبا پرتوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
17030 سمانه پرتوی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
17031 سمیه پرتوی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17032 شیرین پرتوی 1355 علوم پايه زیست شناسی
17033 محمّد عادل پرتوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17034 میثم پرتوی 1379 علوم پايه فیزیک
17035 ولی اله پرتوی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
17036 حسین پرتوی فر 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17037 حمیدرضا پرتوی فر 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17038 سمیه پرتوی فر 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17039 فرزانه پرتوی فر 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
17040 مهدیه پرتوی فر 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17041 راحله پرتوی نیا 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17042 وحید پرتوی نیا 1377 علوم رياضي آمار
17043 وحید پرتوی نیا 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
17044 حبیبه پرتوی ویشکاسوقه 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
17045 اسماعیل پرجگرجهرمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
17046 احمد پرجوش رودی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
17047 اسما پرجوش رودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17048 سیامک پرچمی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17049 عباس پرچمی 1375 علوم رياضي آمار
17050 عباس پرچمی 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
17051 علی پرچمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17052 مهدی پرخرد 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17053 صفرعلی پرخواه 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17054 امیرمسعود پرخوئی 1394 دامپزشكي باکتری شناسی
17055 سهیل پرخیال 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17056 سهیل پرخیال 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17057 سیما پرخیال 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
17058 اذر پردل 1372 كشاورزى صنایع غذایی
17059 اسماعیل پردل 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17060 حمید پردل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17061 خالد پردل 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17062 رضا پردل 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
17063 ریحانه پردل 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
17064 زهرا پردل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17065 طیبه پردل 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17066 مجتبی پردل 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
17067 محمدیاسر پردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
17068 معصومه پردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17069 ملیحه پردل 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17070 عبدالوهاب پردل برآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17071 مریم پردل درزآب 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17072 زهره پردل طرقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17073 حسن پردل فدافن 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17074 مجتبی پردل فدافن 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17075 مجتبی پردل فدافن 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
17076 مهدی پردل فدافن 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
17077 مهدی پردل فدافن 1381 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
17078 مهدی پردل فدافن 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
17079 ناهید پردل فدافن 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17080 سکینه پردل نریمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17081 اکرم پردل نوغابی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17082 رسول پردل نوقابی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
17083 پروانه پردلی 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
17084 حکیمه پردلی اسفندقه 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
17085 معصومه پردلیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17086 حمید پرده پوش 1383 علوم پايه زمین شناسی
17087 راحله پرده خرم 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
17088 زهره پرده شناس 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
17089 فائزه پرزوردرآباد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
17090 حسن پرسا 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17091 حسن پرسا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17092 زهرا پرسا 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17093 علیرضا پرستار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
17094 محبوبه پرستار طوسی 1385 علوم پايه فیزیک
17095 هادی پرستارشهری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
17096 عادله پرستارطوسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17097 عادله پرستارطوسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17098 محبوبه پرستارطوسی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
17099 عبدالرزاق پرستگاری 1350 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17100 فاطمه پرستگاری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489095