راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 17001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17001 معصومه پرسته پناه 1354 علوم پايه علوم گیاهی
17002 فاطمه پرسته زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
17003 افسانه پرسنده خیال 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17004 محدثه پرسنده خیال 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17005 محمداعظم پرسنده خیال 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17006 افسانه پرقرار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17007 تکتم پرقوه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17008 فاطمه پرکار 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17009 مسعود پرکاررضائیه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17010 سعیده پرکم 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17011 سعیده پرکم 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
17012 فاطمه پرکم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17013 فاطمه پرکم 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
17014 زهرا پرکند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
17015 شهربانو پرکو 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17016 نرگس پرگالی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17017 زهرا پرگزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17018 زهرا پرگزی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17019 سعادت پرگم 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
17020 براتعلی پرمو 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17021 غلام محمد پرموده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17022 عفت پرمور 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17023 زورار پرمه 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
17024 نیلوفر پرمهریابنده 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
17025 ابراهیم پرناک 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17026 مهدی پرناک 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
17027 احسان پرند 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
17028 امیرحسین پرند 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17029 فائزه پرند 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
17030 بهاره پرندر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17031 جعفر پرندرپور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17032 الهه پرندوار 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17033 الهه پرندوار 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
17034 فاطمه پرندوار 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
17035 محمد پرندوار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17036 عذرا پرنده 1376 علوم پايه فیزیک
17037 نوشین پرنده 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
17038 قاسم پرنده رضوانی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17039 مهدی پرنده پیرشهید 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
17040 مهدیه پرنده حسین آباد قائنی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
17041 وحیده پرنده حسین آبادقائینی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
17042 حامد پرنده شیروان 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17043 سیما پرنده شیروان 1382 دامپزشكي دامپزشکی
17044 سیما پرنده شیروان 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
17045 فاطمه پرنده فاروجی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17046 حمیدرضا پرنده مطلق 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17047 غلامرضا پرنده نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17048 هاجر پرندی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
17049 رحمت اله پرندین 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
17050 حمیدرضا پرنیاگان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17051 احمد پرنیان 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
17052 اسماعیل پرنیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17053 علیرضا پرنیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
17054 درا پرو 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17055 مریم پروار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17056 مهرداد پروارچیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17057 فاطمه پرواز 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17058 مریم پرواز 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
17059 فاطمه پروازراد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
17060 ازیتا پروازمنش 1375 علوم پايه زیست شناسی
17061 بهزاد پروازمنش 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17062 فاطمه پروازه داد 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17063 مهناز پروازی 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17064 مریم پرواسده 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17065 بیژن پروان 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17066 بیژن پروان 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17067 ماجد پروان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
17068 ماجد پروان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
17069 مهرنوش پروان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
17070 محمدرضا پروانک 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17071 ابراهیم پروانه 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17072 حسین پروانه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17073 زهره پروانه 1388 علوم رياضي آمار
17074 زهره پروانه 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
17075 سکینه پروانه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17076 طاهره پروانه 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17077 طاهره پروانه 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری
17078 عصمت پروانه 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17079 علی پروانه 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17080 غزاله پروانه 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17081 مریم پروانه اول 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
17082 حامد پروانه ترکان 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
17083 الهه سادات پروانه جلیلی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
17084 بی بی فاطمه پروانه جلیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
17085 بی بی منور پروانه حسینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17086 سیدعبدالحسین پروانه حسینی 1380 علوم پايه فیزیک
17087 تهمینه پروانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17088 محمد پرور 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17089 حنانه پرورش 1390 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
17090 رعنا پرورش 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
17091 علیرضا پرورش 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
17092 نیلوفر پرورش 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17093 نیلوفر پرورش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17094 نفیسه پرورنده فریمانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17095 طیبه پروره 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17096 علی پروره 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17097 اسمعیل پروری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17098 سیما پروری 1375 علوم رياضي آمار
17099 شیما پرونده 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17100 عباس پرونده 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826468