راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 1701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1701 هما ابراهیمی فخر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1702 سمیرا ابراهیمی فر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1703 سمیرا ابراهیمی فر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1704 حسین ابراهیمی فرد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1705 زهرا ابراهیمی فرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1706 فعاد ابراهیمی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1707 محسن ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1708 مریم ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1709 نرجس ابراهیمی فرد 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1710 نرجس ابراهیمی فرد 1394
1711 یاشار ابراهیمی فرد 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1712 فاطمه ابراهیمی فردوسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1713 آرش ابراهیمی فریمانی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1714 سلطنت ابراهیمی قره قیونلو 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1715 عصمت ابراهیمی قریه ملو 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1716 میرمعظم ابراهیمی قوزلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1717 سمیه ابراهیمی قوژدی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1718 سمیه ابراهیمی قوژدی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1719 مریم ابراهیمی قوژدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1720 مریم ابراهیمی قوژدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
1721 فاطمه ابراهیمی قیاس آباد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
1722 جلیل ابراهیمی قیطاقی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1723 مریم ابراهیمی کاسگری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1724 زهرا ابراهیمی کاظم آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
1725 زبیده ابراهیمی کبریا 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1726 جواد ابراهیمی کردیانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1727 زینب ابراهیمی کردیانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1728 سکینه ابراهیمی کردیانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1729 سمیه ابراهیمی کلاته نو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1730 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1731 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1732 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1733 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1734 علی ابراهیمی کیا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1735 سیماء ابراهیمی کیاکلایه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1736 معصومه ابراهیمی گردونک 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1737 مجید ابراهیمی گروی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1738 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1739 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1740 فرزین ابراهیمی گنجه ای 1370 كشاورزى زراعت
1741 صفیه ابراهیمی لوشاب 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1742 مهدی ابراهیمی لوشاب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
1743 مهدی ابراهیمی لوشاب 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1744 زینب ابراهیمی لیلمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1745 منصوره ابراهیمی مانعی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1746 ناهید ابراهیمی مجد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1747 زهرا ابراهیمی محمدیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1748 زهرا ابراهیمی مشتقین 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1749 حکیمه ابراهیمی معینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1750 احمد ابراهیمی مقدم 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
1751 شهلا ابراهیمی مقدم 1388 علوم پايه فیزیک
1752 عاطفه ابراهیمی مقدم 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
1753 محمود ابراهیمی مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1754 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1755 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1756 آزیلا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
1757 افرا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1758 آزیلا ابراهیمی مقدم قره قویونلو 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
1759 اکرم ابراهیمی ملو 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق
1760 مهدی ابراهیمی مند 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1761 معصومه ابراهیمی موخر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1762 مریم سادات ابراهیمی موسوی 1391 مهندسي مهندسی عمران
1763 زینب ابراهیمی میمند 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1764 سرور ابراهیمی میمند 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1765 علی ابراهیمی میمند 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1766 طیبه ابراهیمی مینا 1387 علوم رياضي ریاضی محض
1767 حسین ابراهیمی نتاج بیشه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1768 سپیده ابراهیمی نجف آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
1769 زهرا ابراهیمی نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1770 زهرا ابراهیمی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1771 مریم ابراهیمی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1772 حسین ابراهیمی نژادبیرگی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
1773 سیده زهره ابراهیمی نسب 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1774 زهراسادات ابراهیمی نقندر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1775 سهیلا ابراهیمی نوغانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1776 سعیده ابراهیمی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1777 نرگس ابراهیمی نیا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1778 حکیمه ابراهیمی نیک 1387 دامپزشكي دامپزشکی
1779 محمدعلی ابراهیمی نیک 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
1780 مریم ابراهیمی نیک 1386 دامپزشكي دامپزشکی
1781 مجید ابراهیمی ورکیانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1782 محمدحسن ابراهیمی ورکیانی 1375 علوم پايه زمین شناسی
1783 حمیدرضا ابراهیمی وشکی 1368 علوم رياضي ریاضی
1784 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
1785 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی 1370 علوم رياضي ریاضی
1786 اصغر ابراهیمی هرستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1787 حسین ابراهیمی یزدی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1788 عبداله ابراهیمی یوسفخانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1789 آرمین ابراهیمیان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1790 ال ناز ابراهیمیان 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
1791 جمال الدین ابراهیمیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1792 حمید ابراهیمیان 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1793 رمضانعلی ابراهیمیان 1364 علوم پايه دبیری شیمی
1794 سعید ابراهیمیان 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1795 سمیرا ابراهیمیان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1796 صدیقه ابراهیمیان 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1797 علی ابراهیمیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1798 علی ابراهیمیان 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1799 علی اصغر ابراهیمیان 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
1800 علینقی ابراهیمیان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334445464748494104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513408