راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 1701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1701 آسیه ابراهیمی سلطان آبادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1702 رضا ابراهیمی سلطان آبادی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1703 محمدرضا ابراهیمی سلطان آبادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1704 مریم ابراهیمی سلطان ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1705 مرضیه ابراهیمی سنو 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1706 مجید ابراهیمی سه گنبد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1707 ثریا ابراهیمی سیرزار 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1708 زکیه ابراهیمی سیرزار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1709 سمیه ابراهیمی سیرزار 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1710 طاهره ابراهیمی سیرزار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1711 پژمان ابراهیمی سیریزی 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
1712 فاطمه ابراهیمی شاه آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1713 طیبه ابراهیمی شاه ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1714 مهسا ابراهیمی شاه قلی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1715 هادی ابراهیمی شوراب سفلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1716 عصمت ابراهیمی شورابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1717 فهیمه ابراهیمی شورابی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1718 لیلا ابراهیمی شورابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1719 محمدحسن ابراهیمی شورابی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1720 طاهره ابراهیمی صدرابادی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1721 حمیدرضا ابراهیمی صیقلده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1722 منصور ابراهیمی طوسی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
1723 هادی ابراهیمی عرفانی دربندی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1724 منصوره ابراهیمی عطری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1725 وحید ابراهیمی علاقه جنبان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1726 امیر ابراهیمی فخار 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1727 رؤیا ابراهیمی فخر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
1728 رضا ابراهیمی فخر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
1729 رویا ابراهیمی فخر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1730 هما ابراهیمی فخر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1731 سمیرا ابراهیمی فر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1732 سمیرا ابراهیمی فر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1733 حسین ابراهیمی فرد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1734 زهرا ابراهیمی فرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1735 فعاد ابراهیمی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1736 محسن ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1737 مریم ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1738 نرجس ابراهیمی فرد 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1739 نرجس ابراهیمی فرد 1394
1740 یاشار ابراهیمی فرد 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1741 فاطمه ابراهیمی فردوسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1742 آرش ابراهیمی فریمانی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1743 سلطنت ابراهیمی قره قیونلو 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1744 عصمت ابراهیمی قریه ملو 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1745 میرمعظم ابراهیمی قوزلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1746 سمیه ابراهیمی قوژدی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1747 سمیه ابراهیمی قوژدی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1748 مریم ابراهیمی قوژدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1749 مریم ابراهیمی قوژدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
1750 فاطمه ابراهیمی قیاس آباد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
1751 جلیل ابراهیمی قیطاقی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1752 مریم ابراهیمی کاسگری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1753 زهرا ابراهیمی کاظم آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
1754 زبیده ابراهیمی کبریا 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1755 جواد ابراهیمی کردیانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1756 زینب ابراهیمی کردیانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1757 سکینه ابراهیمی کردیانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1758 سمیه ابراهیمی کلاته نو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1759 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1760 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1761 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1762 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1763 علی ابراهیمی کیا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1764 سیماء ابراهیمی کیاکلایه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1765 معصومه ابراهیمی گردونک 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1766 مجید ابراهیمی گروی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1767 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1768 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1769 فرزین ابراهیمی گنجه ای 1370 كشاورزى زراعت
1770 صفیه ابراهیمی لوشاب 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1771 مهدی ابراهیمی لوشاب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
1772 مهدی ابراهیمی لوشاب 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1773 زینب ابراهیمی لیلمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1774 منصوره ابراهیمی مانعی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1775 ناهید ابراهیمی مجد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1776 زهرا ابراهیمی محمدیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1777 زهرا ابراهیمی مشتقین 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1778 حکیمه ابراهیمی معینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1779 احمد ابراهیمی مقدم 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
1780 شهلا ابراهیمی مقدم 1388 علوم پايه فیزیک
1781 عاطفه ابراهیمی مقدم 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
1782 محمود ابراهیمی مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1783 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1784 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1785 آزیلا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
1786 افرا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1787 آزیلا ابراهیمی مقدم قره قویونلو 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
1788 اکرم ابراهیمی ملو 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق
1789 مهدی ابراهیمی مند 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1790 معصومه ابراهیمی موخر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1791 مریم سادات ابراهیمی موسوی 1391 مهندسي مهندسی عمران
1792 زینب ابراهیمی میمند 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1793 سرور ابراهیمی میمند 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1794 علی ابراهیمی میمند 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1795 طیبه ابراهیمی مینا 1387 علوم رياضي ریاضی محض
1796 حسین ابراهیمی نتاج بیشه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1797 سپیده ابراهیمی نجف آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
1798 زهرا ابراهیمی نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1799 زهرا ابراهیمی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1800 مریم ابراهیمی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334445464748494104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135173