راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 1701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1701 احمد ابراهیمی خیرآبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1702 زهرا ابراهیمی خیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1703 منصوره ابراهیمی دشت بیاض 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1704 فاطمه ابراهیمی دلاور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1705 مسعود ابراهیمی دهشالی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک
1706 الهام ابراهیمی دیزجی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1707 محمد ابراهیمی دیلمی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1708 حسن ابراهیمی راد 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1709 خدیجه ابراهیمی راد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1710 سارا ابراهیمی راد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
1711 محدثه ابراهیمی رستاقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1712 علی ابراهیمی زاده 1372 علوم پايه دبیری شیمی
1713 محمدناصر ابراهیمی زاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
1714 طیبه ابراهیمی زاده ابریشمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1715 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1377 علوم پايه فیزیک
1716 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1717 زهرا ابراهیمی زرق اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1718 علی ابراهیمی زرمهری 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1719 نادیا ابراهیمی زرندی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1720 حسین ابراهیمی زمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1721 الیا ابراهیمی سالاری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
1722 لیلی ابراهیمی سالاری 1393 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
1723 مرضییه ابراهیمی سالاری 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1724 نازی ابراهیمی سالاری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
1725 برومند ابراهیمی سرست 1354 علوم پايه شیمی
1726 علیرضا ابراهیمی سریوده 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1727 معصومه ابراهیمی سکه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1728 آسیه ابراهیمی سلطان آبادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1729 رضا ابراهیمی سلطان آبادی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1730 محمدرضا ابراهیمی سلطان آبادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1731 مریم ابراهیمی سلطان ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1732 مرضیه ابراهیمی سنو 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1733 مجید ابراهیمی سه گنبد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1734 ثریا ابراهیمی سیرزار 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1735 زکیه ابراهیمی سیرزار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1736 سمیه ابراهیمی سیرزار 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1737 طاهره ابراهیمی سیرزار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1738 پژمان ابراهیمی سیریزی 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
1739 فاطمه ابراهیمی شاه آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1740 طیبه ابراهیمی شاه ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1741 مهسا ابراهیمی شاه قلی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1742 هادی ابراهیمی شوراب سفلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1743 عصمت ابراهیمی شورابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1744 فهیمه ابراهیمی شورابی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1745 لیلا ابراهیمی شورابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1746 محمدحسن ابراهیمی شورابی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1747 طاهره ابراهیمی صدرابادی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1748 حمیدرضا ابراهیمی صیقلده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1749 منصور ابراهیمی طوسی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
1750 هادی ابراهیمی عرفانی دربندی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1751 منصوره ابراهیمی عطری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1752 وحید ابراهیمی علاقه جنبان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1753 امیر ابراهیمی فخار 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1754 رؤیا ابراهیمی فخر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
1755 رضا ابراهیمی فخر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
1756 رویا ابراهیمی فخر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1757 هما ابراهیمی فخر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1758 سمیرا ابراهیمی فر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1759 سمیرا ابراهیمی فر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1760 حسین ابراهیمی فرد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1761 زهرا ابراهیمی فرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1762 فعاد ابراهیمی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1763 محسن ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1764 مریم ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1765 نرجس ابراهیمی فرد 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1766 نرجس ابراهیمی فرد 1394
1767 یاشار ابراهیمی فرد 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1768 فاطمه ابراهیمی فردوسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1769 آرش ابراهیمی فریمانی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1770 سلطنت ابراهیمی قره قیونلو 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1771 عصمت ابراهیمی قریه ملو 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1772 میرمعظم ابراهیمی قوزلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1773 احمد ابراهیمی قوژدی 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
1774 سمیه ابراهیمی قوژدی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1775 سمیه ابراهیمی قوژدی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1776 مریم ابراهیمی قوژدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1777 مریم ابراهیمی قوژدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
1778 فاطمه ابراهیمی قیاس آباد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
1779 جلیل ابراهیمی قیطاقی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1780 مریم ابراهیمی کاسگری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1781 زهرا ابراهیمی کاظم آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
1782 زبیده ابراهیمی کبریا 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1783 جواد ابراهیمی کردیانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1784 زینب ابراهیمی کردیانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1785 سکینه ابراهیمی کردیانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1786 سمیه ابراهیمی کلاته نو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1787 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1788 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1789 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1790 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1791 علی ابراهیمی کیا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1792 سیماء ابراهیمی کیاکلایه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1793 معصومه ابراهیمی گردونک 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1794 مجید ابراهیمی گروی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1795 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1796 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1797 فرزین ابراهیمی گنجه ای 1370 كشاورزى زراعت
1798 صفیه ابراهیمی لوشاب 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1799 مهدی ابراهیمی لوشاب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
1800 مهدی ابراهیمی لوشاب 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334445464748494104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032873