راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 1701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1701 زینب ابراهیمی کردیانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1702 سکینه ابراهیمی کردیانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1703 سمیه ابراهیمی کلاته نو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1704 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1705 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1706 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1707 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1708 علی ابراهیمی کیا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1709 سیماء ابراهیمی کیاکلایه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1710 معصومه ابراهیمی گردونک 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1711 مجید ابراهیمی گروی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1712 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1713 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1714 فرزین ابراهیمی گنجه ای 1370 كشاورزى زراعت
1715 صفیه ابراهیمی لوشاب 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1716 مهدی ابراهیمی لوشاب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
1717 مهدی ابراهیمی لوشاب 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1718 زینب ابراهیمی لیلمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1719 منصوره ابراهیمی مانعی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1720 ناهید ابراهیمی مجد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1721 زهرا ابراهیمی محمدیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1722 زهرا ابراهیمی مشتقین 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1723 حکیمه ابراهیمی معینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1724 احمد ابراهیمی مقدم 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
1725 شهلا ابراهیمی مقدم 1388 علوم پايه فیزیک
1726 محمود ابراهیمی مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1727 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1728 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1729 آزیلا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
1730 افرا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1731 آزیلا ابراهیمی مقدم قره قویونلو 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
1732 اکرم ابراهیمی ملو 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق
1733 مهدی ابراهیمی مند 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1734 معصومه ابراهیمی موخر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1735 مریم سادات ابراهیمی موسوی 1391 مهندسي مهندسی عمران
1736 زینب ابراهیمی میمند 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1737 سرور ابراهیمی میمند 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1738 علی ابراهیمی میمند 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1739 طیبه ابراهیمی مینا 1387 علوم رياضي ریاضی محض
1740 حسین ابراهیمی نتاج بیشه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1741 سپیده ابراهیمی نجف آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
1742 زهرا ابراهیمی نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1743 زهرا ابراهیمی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1744 مریم ابراهیمی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1745 حسین ابراهیمی نژادبیرگی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
1746 سیده زهره ابراهیمی نسب 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1747 زهراسادات ابراهیمی نقندر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1748 سهیلا ابراهیمی نوغانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1749 سعیده ابراهیمی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1750 نرگس ابراهیمی نیا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1751 حکیمه ابراهیمی نیک 1387 دامپزشكي دامپزشکی
1752 محمدعلی ابراهیمی نیک 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
1753 مریم ابراهیمی نیک 1386 دامپزشكي دامپزشکی
1754 مجید ابراهیمی ورکیانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1755 محمدحسن ابراهیمی ورکیانی 1375 علوم پايه زمین شناسی
1756 حمیدرضا ابراهیمی وشکی 1368 علوم رياضي ریاضی
1757 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
1758 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی 1370 علوم رياضي ریاضی
1759 اصغر ابراهیمی هرستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1760 حسین ابراهیمی یزدی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1761 عبداله ابراهیمی یوسفخانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1762 آرمین ابراهیمیان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1763 ال ناز ابراهیمیان 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
1764 جمال الدین ابراهیمیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1765 حمید ابراهیمیان 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1766 رمضانعلی ابراهیمیان 1364 علوم پايه دبیری شیمی
1767 سعید ابراهیمیان 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1768 سمیرا ابراهیمیان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1769 صدیقه ابراهیمیان 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1770 علی ابراهیمیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1771 علی ابراهیمیان 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1772 علی اصغر ابراهیمیان 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
1773 علینقی ابراهیمیان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1774 فرشته ابراهیمیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1775 قدیر ابراهیمیان 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1776 مجید ابراهیمیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1777 محبوبه ابراهیمیان 1380 دامپزشكي دامپزشکی
1778 محبوبه ابراهیمیان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
1779 مریم ابراهیمیان 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1780 مصطفی ابراهیمیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1781 یونس ابراهیمیان 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
1782 نسترن ابراهیمیان آبکوه 1376 علوم پايه فیزیک
1783 سمیه ابراهیمیان اول سلامی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1784 فاطمه ابراهیمیان اول سلامی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1785 علی ابراهیمیان بشارت 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
1786 مهین ابراهیمیان چاپشلو 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
1787 ایمان ابراهیمیان دهاقانی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1788 رقیه ابراهیمیان طالشی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1789 مقداد ابرزنی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
1790 علی اصغر ابرزه 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
1791 علیرضا ابرش جغری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1792 علی رضا ابرقوی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1793 معصومه ابرکار 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1794 غلامحسین ابرودی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1795 فاطمه ابرودی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1796 راضیه ابروش ازغندی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1797 نزهت ابرهام 1363 كشاورزى علوم زراعی
1798 احسان ابری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
1799 پوریا ابری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1800 پوریا ابری 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334445464748494104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602404