راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,025

نمایش موارد : 17101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17101 علیرضا پدرام 1367 علوم پايه زمین شناسی
17102 مهرتاش پدرام 1372 دامپزشكي دامپزشکی
17103 میرسپهر پدرام 1376 دامپزشكي دامپزشکی
17104 یداله پدرام 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17105 حمیدرضا پدرام پور 1371 كشاورزى زراعت
17106 بهزاد پدرام راد 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17107 بهزاد پدرام راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
17108 خدیجه پدرام فر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
17109 آزاده پدرام نیا 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17110 احمد پدرام نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
17111 سارا پدرام نیا 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17112 مینو پدرام نیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17113 الهام پدرامی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
17114 مهری پدرامی فر 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17115 ای تک پدری 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
17116 فاطمه پدیدار 1385 علوم رياضي آمار
17117 لادن پدیداران مقدم 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17118 صفیه پذیره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
17119 اشرف پراک درمیان بام 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17120 فرزانه پرانیده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17121 مریم پرباناوش 1380 علوم پايه زمین شناسی
17122 فاطمه پرپاله 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17123 عبدالله پرتابیان 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
17124 حمیده پرتانژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17125 هانیه پرتانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17126 محمدعلی پرتانیان 1367 علوم رياضي ریاضی
17127 ندا پرتانیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17128 نعیما پرتانیان 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
17129 نوید پرتانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
17130 الیاس پرتو 1382 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
17131 حمید پرتو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17132 مهدی پرتو 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
17133 وحید پرتو 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17134 سکینه پرتوزان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17135 پریسا پرتوی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
17136 جاوید پرتوی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17137 زیبا پرتوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17138 زیبا پرتوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
17139 سمانه پرتوی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
17140 سمیه پرتوی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17141 شیرین پرتوی 1355 علوم پايه زیست شناسی
17142 محمّد عادل پرتوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17143 میثم پرتوی 1379 علوم پايه فیزیک
17144 ولی اله پرتوی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
17145 حسین پرتوی فر 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17146 حمیدرضا پرتوی فر 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17147 سمیه پرتوی فر 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17148 فرزانه پرتوی فر 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
17149 مهدیه پرتوی فر 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17150 راحله پرتوی نیا 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17151 وحید پرتوی نیا 1377 علوم رياضي آمار
17152 وحید پرتوی نیا 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
17153 حبیبه پرتوی ویشکاسوقه 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
17154 اسماعیل پرجگرجهرمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
17155 احمد پرجوش رودی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
17156 اسما پرجوش رودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17157 سیامک پرچمی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17158 عباس پرچمی 1375 علوم رياضي آمار
17159 عباس پرچمی 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
17160 علی پرچمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17161 مهدی پرخرد 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17162 صفرعلی پرخواه 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17163 امیرمسعود پرخوئی 1394 دامپزشكي باکتری شناسی
17164 سهیل پرخیال 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17165 سهیل پرخیال 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17166 سیما پرخیال 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
17167 اذر پردل 1372 كشاورزى صنایع غذایی
17168 اسماعیل پردل 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17169 حمید پردل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17170 خالد پردل 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17171 رضا پردل 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
17172 ریحانه پردل 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
17173 زهرا پردل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17174 طیبه پردل 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17175 مجتبی پردل 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
17176 محمدیاسر پردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
17177 معصومه پردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17178 ملیحه پردل 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17179 عبدالوهاب پردل برآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17180 مریم پردل درزآب 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17181 زهره پردل طرقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17182 حسن پردل فدافن 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17183 مجتبی پردل فدافن 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17184 مجتبی پردل فدافن 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
17185 مهدی پردل فدافن 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
17186 مهدی پردل فدافن 1381 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
17187 مهدی پردل فدافن 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
17188 ناهید پردل فدافن 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17189 سکینه پردل نریمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17190 اکرم پردل نوغابی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17191 رسول پردل نوقابی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
17192 پروانه پردلی 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
17193 حکیمه پردلی اسفندقه 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
17194 معصومه پردلیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17195 حمید پرده پوش 1383 علوم پايه زمین شناسی
17196 راحله پرده خرم 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
17197 زهره پرده شناس 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
17198 فائزه پرزوردرآباد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
17199 حسن پرسا 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17200 حسن پرسا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889981008   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41482896