راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,025

نمایش موارد : 17201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17201 زهرا پرسا 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17202 علیرضا پرستار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
17203 محبوبه پرستار طوسی 1385 علوم پايه فیزیک
17204 هادی پرستارشهری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
17205 عادله پرستارطوسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17206 عادله پرستارطوسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17207 محبوبه پرستارطوسی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
17208 عبدالرزاق پرستگاری 1350 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17209 فاطمه پرستگاری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
17210 معصومه پرسته پناه 1354 علوم پايه علوم گیاهی
17211 فاطمه پرسته زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
17212 افسانه پرسنده خیال 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17213 محدثه پرسنده خیال 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17214 محمداعظم پرسنده خیال 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17215 افسانه پرقرار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17216 تکتم پرقوه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17217 فاطمه پرکار 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17218 مسعود پرکاررضائیه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17219 سعیده پرکم 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17220 سعیده پرکم 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
17221 فاطمه پرکم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17222 فاطمه پرکم 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
17223 زهرا پرکند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
17224 شهربانو پرکو 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17225 نرگس پرگالی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17226 زهرا پرگزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17227 زهرا پرگزی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17228 سعادت پرگم 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
17229 براتعلی پرمو 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17230 غلام محمد پرموده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17231 عفت پرمور 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17232 زورار پرمه 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
17233 نیلوفر پرمهریابنده 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
17234 ابراهیم پرناک 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17235 مهدی پرناک 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
17236 احسان پرند 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
17237 امیرحسین پرند 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17238 فائزه پرند 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
17239 بهاره پرندر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17240 جعفر پرندرپور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17241 الهه پرندوار 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17242 الهه پرندوار 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
17243 فاطمه پرندوار 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
17244 محمد پرندوار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17245 عذرا پرنده 1376 علوم پايه فیزیک
17246 نوشین پرنده 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
17247 قاسم پرنده رضوانی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17248 مهدی پرنده پیرشهید 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
17249 مهدیه پرنده حسین آباد قائنی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
17250 وحیده پرنده حسین آبادقائینی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
17251 حامد پرنده شیروان 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17252 سیما پرنده شیروان 1382 دامپزشكي دامپزشکی
17253 سیما پرنده شیروان 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
17254 فاطمه پرنده فاروجی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17255 حمیدرضا پرنده مطلق 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17256 غلامرضا پرنده نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17257 هاجر پرندی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
17258 رحمت اله پرندین 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
17259 حمیدرضا پرنیاگان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17260 احمد پرنیان 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
17261 اسماعیل پرنیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17262 علیرضا پرنیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
17263 درا پرو 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17264 مریم پروار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17265 مهرداد پروارچیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17266 فاطمه پرواز 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17267 مریم پرواز 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
17268 فاطمه پروازراد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
17269 ازیتا پروازمنش 1375 علوم پايه زیست شناسی
17270 بهزاد پروازمنش 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17271 فاطمه پروازه داد 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17272 مهناز پروازی 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17273 مریم پرواسده 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17274 بیژن پروان 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17275 بیژن پروان 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17276 ماجد پروان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
17277 ماجد پروان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
17278 مهرنوش پروان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
17279 محمدرضا پروانک 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17280 ابراهیم پروانه 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17281 حسین پروانه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17282 زهره پروانه 1388 علوم رياضي آمار
17283 زهره پروانه 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
17284 سکینه پروانه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17285 طاهره پروانه 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17286 طاهره پروانه 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری
17287 عصمت پروانه 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17288 علی پروانه 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17289 غزاله پروانه 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17290 مریم پروانه اول 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
17291 حامد پروانه ترکان 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
17292 الهه سادات پروانه جلیلی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
17293 بی بی فاطمه پروانه جلیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
17294 بی بی منور پروانه حسینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17295 سیدعبدالحسین پروانه حسینی 1380 علوم پايه فیزیک
17296 تهمینه پروانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17297 محمد پرور 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17298 حنانه پرورش 1390 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
17299 رعنا پرورش 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
17300 علیرضا پرورش 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899991009   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41483197