راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,359

نمایش موارد : 17301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17301 حسین پاینده 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17302 سیده اعظم پاینده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17303 محدثه پاینده 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17304 محمدمحسن پاینده 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
17305 مسعود پاینده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
17306 مصطفی پاینده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
17307 میلاد پاینده 1392 علوم پايه فیزیک
17308 هنگامه پاینده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
17309 سارا پاینده ثانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
17310 مهدی پاینده ثانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
17311 علی اکبر پاینده داری نژاد 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
17312 لیلی پاینده دهنو 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17313 آرش پاینده رخشانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17314 ملیحه پاینده فر 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
17315 علیرضا پاینده محمد 1390 علوم پايه زمین شناسی
17316 مهسا پاینده مقدم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
17317 محدثه پاینده نجف ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17318 مهدی پاینده نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17319 طناز پایور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
17320 حوا پایورزی 1379 علوم پايه زمین شناسی
17321 محدثه پایه دار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
17322 مهدی پترام فر 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17323 مرسا پتکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17324 نفیسه پتکی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
17325 حمیده پخته خوشداد 1380 علوم پايه زمین شناسی
17326 پانته ا پدرام 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17327 پریسا پدرام 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
17328 علیرضا پدرام 1367 علوم پايه زمین شناسی
17329 مهرتاش پدرام 1372 دامپزشكي دامپزشکی
17330 میرسپهر پدرام 1376 دامپزشكي دامپزشکی
17331 یداله پدرام 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17332 حمیدرضا پدرام پور 1371 كشاورزى زراعت
17333 بهزاد پدرام راد 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17334 بهزاد پدرام راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
17335 خدیجه پدرام فر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
17336 آزاده پدرام نیا 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17337 احمد پدرام نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
17338 سارا پدرام نیا 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17339 مینو پدرام نیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17340 الهام پدرامی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
17341 مهری پدرامی فر 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17342 ای تک پدری 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
17343 فاطمه پدیدار 1385 علوم رياضي آمار
17344 لادن پدیداران مقدم 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17345 صفیه پذیره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
17346 اشرف پراک درمیان بام 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17347 فرزانه پرانیده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17348 مریم پرباناوش 1380 علوم پايه زمین شناسی
17349 فاطمه پرپاله 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17350 عبدالله پرتابیان 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
17351 حمیده پرتانژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17352 هانیه پرتانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17353 محمدعلی پرتانیان 1367 علوم رياضي ریاضی
17354 ندا پرتانیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17355 نعیما پرتانیان 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
17356 نوید پرتانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
17357 الیاس پرتو 1382 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
17358 حمید پرتو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17359 مهدی پرتو 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
17360 وحید پرتو 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17361 سکینه پرتوزان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17362 پریسا پرتوی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
17363 جاوید پرتوی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17364 جواد پرتوی 1394 مهندسي مهندسی شیمی
17365 زیبا پرتوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17366 زیبا پرتوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
17367 سمانه پرتوی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
17368 سمیه پرتوی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17369 شیرین پرتوی 1355 علوم پايه زیست شناسی
17370 محمّد عادل پرتوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17371 میثم پرتوی 1379 علوم پايه فیزیک
17372 ولی اله پرتوی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
17373 حسین پرتوی فر 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17374 حمیدرضا پرتوی فر 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17375 سمیه پرتوی فر 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17376 فرزانه پرتوی فر 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
17377 مهدیه پرتوی فر 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17378 راحله پرتوی نیا 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17379 وحید پرتوی نیا 1377 علوم رياضي آمار
17380 وحید پرتوی نیا 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
17381 حبیبه پرتوی ویشکاسوقه 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
17382 اسماعیل پرجگرجهرمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
17383 احمد پرجوش رودی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
17384 اسما پرجوش رودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17385 سیامک پرچمی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17386 عباس پرچمی 1375 علوم رياضي آمار
17387 عباس پرچمی 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
17388 علی پرچمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17389 مهدی پرخرد 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17390 صفرعلی پرخواه 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17391 امیرمسعود پرخوئی 1394 دامپزشكي باکتری شناسی
17392 سهیل پرخیال 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17393 سهیل پرخیال 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17394 سیما پرخیال 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
17395 اذر پردل 1372 كشاورزى صنایع غذایی
17396 اسماعیل پردل 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17397 حمید پردل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17398 خالد پردل 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17399 رضا پردل 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
17400 ریحانه پردل 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42139644