راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,994

نمایش موارد : 17301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17301 نیلوفر پرورش 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17302 نیلوفر پرورش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17303 نفیسه پرورنده فریمانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17304 طیبه پروره 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17305 علی پروره 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17306 اسمعیل پروری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17307 سیما پروری 1375 علوم رياضي آمار
17308 شیما پرونده 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17309 عباس پرونده 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17310 مرضیه پروندی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17311 مژگان پروندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
17312 ناصر پرویان 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17313 کورش پرویز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
17314 مهدی پرویز 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17315 اعظم پرویزی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17316 امیررضا پرویزی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17317 امیررضا پرویزی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
17318 حمید پرویزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17319 داود پرویزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17320 رضا پرویزی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
17321 رضا پرویزی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
17322 زهرا پرویزی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
17323 زهرا پرویزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17324 زهرا پرویزی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17325 محترم پرویزی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
17326 محسن پرویزی 1375 علوم رياضي ریاضی
17327 محسن پرویزی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
17328 محسن پرویزی 1380 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
17329 محمدحسین پرویزی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
17330 مراد پرویزی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17331 نوشین پرویزی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17332 عباس پرویزی اطهر 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
17333 مهدی پرویزی امینه 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
17334 سوسن پرویزی صاریانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17335 هدی پرویزی صاریانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17336 احسان پرویزی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17337 امیرحسین پرویزیان 1393 مهندسي مهندسی شیمی
17338 مریم پرویزیان 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17339 تکتم پرویش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17340 فریده پرویش 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
17341 احمد پروین 1369 علوم پايه زمین شناسی
17342 پروانه پروین 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
17343 علی پروین 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
17344 فائقه پروین 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
17345 محدثه السادات پروین 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17346 معصومه پروین 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17347 نرجس پروین 1392 مهندسي مهندسی صنایع
17348 سیدمهدی پروین محبی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17349 نایمه پروین محبی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
17350 رضا پروینی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
17351 عباس پرهام 1372 دامپزشكي دامپزشکی
17352 مریم پرهام 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17353 مریم پرهام 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17354 مهدی پرهام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17355 هادی پرهام 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
17356 محمدرضا پرهیخته پور 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17357 سیده مهدیه پرهیز 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
17358 شعله پرهیز 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17359 کبری پرهیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17360 مهدیه پرهیز 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17361 سیدصالح پرهیزکار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17362 علی پرهیزکار 1394 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
17363 فریبا پرهیزکار 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی
17364 نرگس پرهیزکار 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17365 نرگس پرهیزکار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17366 نیره پرهیزکار 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
17367 سیدمحمد پرهیزکارکلات 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17368 راضیه پرهیزکارکهنه اوغاز 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
17369 بی بی زکیه پرهیزگار 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی
17370 ساراسادات پرهیزگار 1375 علوم پايه فیزیک
17371 ساراسادات پرهیزگار 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
17372 سیدمهدی پرهیزگار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17373 فائزه پرهیزگار 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17374 فاطمه پرهیزگار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17375 فاطمه پرهیزگار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17376 لیلا پرهیزگار 1394 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17377 مرضیه پرهیزگار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17378 معصومه پرهیزگار 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
17379 یحیی پرهیزگار کهنه اوغاز 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
17380 بتول پرهیزگارخلیل آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17381 سیده محبوبه پرهیزگارسینی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
17382 مرضیه پرهیزی مارشگ 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17383 زهره پری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17384 رؤیا پری چهره جعفر آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
17385 جواد پری دولت آبادسرخس 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17386 حسن پری زاده 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17387 حسین پری زاده 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17388 سید امیر رضا پری زاده 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
17389 سیده نگار پری زاده 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
17390 هدا پری زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17391 هدا پری زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17392 ابراهیم پری کاری 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17393 محمدحسن پری نژاد 1365 علوم پايه دبیری شیمی
17394 مرضیه پری نژاد 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
17395 سیدحمید پریان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17396 سیدسعید پریان 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
17397 ارش پریاوی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17398 فهیمه پریچه 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17399 رویا پریچهره جعفرابادی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
17400 آسیه پریداد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048049050051052053054055056057058059060061062063064065066067068069070071072073074075076077078079080081082083084085086087088089090091092093094095096097098099010001010   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41431821