راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,025

نمایش موارد : 17401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17401 پریوش پریداد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
17402 پریوش پریداد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
17403 مهری پریرخ 1350 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17404 پرتو پریز 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17405 پردیس پریز 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17406 منا پریز 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17407 ناصر پریز 1366 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17408 ناصر پریز 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17409 ناصر پریز 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17410 احمد پریزاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17411 احمد پریزاد 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
17412 اعظم السادات پریزاد 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17413 رضا پریزادلائین 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17414 شیما پریزادلائین 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
17415 کامران پریزادلائین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17416 رضا پریزادلاین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17417 امیررضا پریزادمشهدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17418 سیدعلیرضا پریزاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
17419 محمد پریزاده 1353 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17420 علی پریزاده قوشخانه 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17421 مهدی پریزن 1393 علوم پايه زمین ساخت (تکتونیک)
17422 پوریا پریسا 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
17423 سیمین پریسای 1356 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17424 زهرا پریشاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
17425 محدثه پریشان 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17426 محمدعلی پریشان 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17427 پروانه پریشان ارکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17428 پروانه پریشان ارکی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
17429 نصرت پریشان شیدا 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17430 عذرا پریشان گاودار 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17431 محمدرضا پریشان ملائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
17432 حسین پریشان ملایی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17433 عطیه پریشان نداف 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17434 حمیده پریشانی فروشانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17435 حمیده پریشانی فروشانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
17436 وحید پریشانی فروشانی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
17437 الناز پریمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17438 میثم پریمی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
17439 حسین پریوش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17440 احمد پزشک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
17441 منیژه پزشک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17442 نجمه پزشک 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17443 اتیه پزشک مفرنقاه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17444 محمد پزشکپور 1354 علوم پايه فیزیک
17445 پرنیان پزشکی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17446 پرنیان پزشکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
17447 پرنیان پزشکی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
17448 پوریا پزشکی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
17449 سعید پزشکی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
17450 عطیه پزشکی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
17451 فاطمه پزشکی 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
17452 اعظم پزشکی پاچنار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17453 مهدی پزشکی راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17454 زهرا پزشکی طرقدری 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
17455 آتنا پزشکی گوارشک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
17456 آتنا پزشکی گوارشک 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
17457 انیسه پزشکیان 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17458 زهرا پزشکیان 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17459 زهرا پزشکیان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
17460 منصوره پزشکیان 1357 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
17461 زینب پزشگیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17462 سیدمهدی پژم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17463 بهجت السادات پژمان 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17464 سارا پژمان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
17465 سید محمد پژمان 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
17466 سیده مهدیه پژمان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17467 شهرزاد پژمان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17468 علی پژمان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17469 مصطفی پژمان 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
17470 غلامحسین پژمان بیرجندی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
17471 امیرمسعود پژمان پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
17472 مینا پژمان ثانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
17473 افسانه پژمان راد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17474 نرجس پژمان فر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17475 بهمن پژمان منش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
17476 نرگس پژمرده 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17477 حمیدرضا پژند 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
17478 رضا پژند 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17479 محمدجواد پژند 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
17480 سیدمهدی پژنگی عنبرانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17481 محمود پژوم 1353 مهندسي راه و ساختمان
17482 فاطمه پژوم ایوان استخری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17483 فاطمه پژوم ایوان استخری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17484 فرزانه پژومندداد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
17485 بهاره پژومندراد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17486 ناصر پژوه 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17487 سمانه پژوهان مهر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
17488 سمانه پژوهان مهر 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
17489 رضا پژوهش 1368 علوم پايه فیزیک
17490 رضا پژوهش 1376 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
17491 زینت پژوهش 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
17492 محمد پژوهش 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
17493 محمد پژوهش 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17494 مهناز پژوهش 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17495 نادیا پژوهش 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17496 سیدپژواک پژوهشفر 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17497 ریحانه پژوهشگر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17498 ریحانه پژوهشگر 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
17499 علی پژوهنده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199110011011   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41483184