راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 17501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17501 ریحانه پژوهشگر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17502 ریحانه پژوهشگر 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
17503 علی پژوهنده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17504 محمدعلی پژوهنده 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17505 حسین پژوهی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17506 محسن پژوهیانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
17507 نسرین پژوهیده 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
17508 مهدیه پژویان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
17509 اکبر پژهان 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17510 سحر پژهان 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17511 علی اکبر پژهان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
17512 علی اکبر پژهان 1372 علوم رياضي ریاضی
17513 مجید پژهان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
17514 سجاد پسرکلو 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17515 عاطفه پسرکلو 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
17516 محمد پسرکلو 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
17517 ملیحه پسرکلو 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17518 سپیده پسند 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17519 خدیجه پسنده پور 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17520 مرضیه پسنده پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17521 مجید پسنده منش 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17522 حسین پسندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17523 لیلا پسندی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
17524 مصطفی پسندی برون 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17525 مصطفی پسندی برون 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17526 احمد پسندیده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17527 بهاره پسندیده 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17528 جواد پسندیده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17529 رضا پسندیده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
17530 سمانه پسندیده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17531 سمّیه پسندیده 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17532 علی پسندیده 1373 دامپزشكي دامپزشکی
17533 محمد پسندیده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
17534 مهران پسندیده 1376 علوم رياضي آمار
17535 هادی پسندیده 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
17536 رقیه پسندیده خواجه بیک 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17537 فاطمه پسندیده خواجه بیگ 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17538 جواد پسندیده فرد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
17539 راضیه پسندیده فرد 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17540 راضیه پسندیده فرد 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
17541 فائزه پسندیده فرد 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17542 محمد مصطفی پسندیده فرد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
17543 اکرم پسندیده لشکری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17544 نسترن پسندیده هنامه 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17545 یلدا پسندیده هنامه 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17546 رکسانا پسیان 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
17547 علاء الدین پسیان 1355 علوم پايه فیزیک
17548 علی اصغر پشت چمن 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17549 حسن پشتدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
17550 محرم بانو پشتکاه قاسمی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
17551 حبیبه پشتیبان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17552 عبداله پشتیبان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
17553 مریم پشم چی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
17554 فرزانه پشم گران 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
17555 مهدی پشمکی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
17556 بهاره پشمی حاجی آباد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17557 فاطمه پشمیان خلیل آباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17558 زیدالدین پشندی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17559 تقی پشین پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
17560 سمیه پکوک 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
17561 احمد پل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
17562 زینب پلاسی جاسبانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
17563 شایسته پلاشی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17564 رسول پلالک 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
17565 سجاد پلنگی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17566 فاطمه پلهم صالحی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17567 الهام پنام 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17568 انور پنام 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17569 زهرا پنام 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
17570 خدیجه پناه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17571 محمدطاهر پناه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17572 شکیب پناه بحق 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
17573 شیوا پناه بحق 1366 علوم رياضي آمار
17574 شیوا پناه بحق 1376 علوم رياضي آمار
17575 اعظم پناه پور 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
17576 عبداله پناه پور 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
17577 یکتا پناه پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
17578 رحمان پناه پوری 1362 كشاورزى امور دامی
17579 حسن پناهنده 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
17580 سامیه پناهنده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17581 سامیه پناهنده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17582 عالیه پناهنده 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17583 علی محمد پناهنده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17584 محمدحسین پناهنده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17585 ناهید پناهنده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17586 نیره پناهنده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17587 زهرا پناهنده فیض آبادی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17588 عاطفه پناهنده فیض آبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
17589 نسرین پناهنده مقدم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17590 آناهیتا پناهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17591 ابراهیم پناهی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17592 احمد پناهی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17593 امین پناهی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17594 بهمن پناهی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
17595 جواد پناهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17596 زهرا پناهی 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
17597 زهره پناهی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17598 سرو پناهی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17599 سیدمحسن پناهی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17600 سیدمحمدرفیع پناهی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489039