راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 17501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17501 اشرف پناهی قره سو 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17502 علی پناهی قره سو 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17503 فرزانه پناهی لائین 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17504 آفاق پناهی مقدم 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
17505 حسین پناهی مقدم 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
17506 سعید پناهیان فرد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17507 الناز پناهیده 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
17508 محمدرضا پنبه ای 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
17509 محمدرضا پنبه کار 1392 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
17510 قاسم پنبه کهنه شهری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17511 سیدمهدی پنج تنی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17512 سیدمهدی پنج تنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17513 زهره پنجاهی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
17514 حسین پنجاهی نایی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17515 حامد پنجه 1379 علوم پايه فیزیک
17516 حامد پنجه 1383 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
17517 حامد پنجه 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
17518 ساره پنجه 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17519 ساره پنجه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17520 آسیه پنجه شاهین 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17521 هاشم پنجه شاهین 1363 كشاورزى امور دامی
17522 راضیه پنجه فولادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17523 زهرا پنجه کوب 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17524 محمدعلی پنجیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17525 سعیده پندآموز 1382 دامپزشكي دامپزشکی
17526 محمدرضا پندار 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
17527 لطیف پنداریان 1363 مهندسي مهندسی عمران
17528 حمیدرضا پنداشته پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17529 فاطمه پنداشته پور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17530 مصطفی پنداشته پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17531 خدیجه پندگیرحمزه کلائی 1376 علوم پايه فیزیک
17532 میترا پوداث 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17533 شهره پودینه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17534 علی پودینه 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
17535 مرضیه پودینه 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
17536 نادر پودینه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17537 حمیده پور 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
17538 حمیده پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17539 خداداد پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17540 زهره پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17541 سمیرا پور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
17542 سمیراء پور 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17543 سمیراء پور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
17544 مسعود پور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
17545 رضا پور آذر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17546 ناصر پور آزاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
17547 حدیث پور اصغرخمامی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17548 مهرانگیز پور امین انارکی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
17549 کاظم پور بدخشان 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17550 کاظم پور بدخشان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17551 محمدمهدی پور حسینی 1354 مهندسي راه و ساختمان
17552 بتول پور حمزه 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17553 سعاد پور دیوان بچاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17554 محسن پور رحمن 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
17555 مریم پور رحیمی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
17556 سمانه پور رسانه منش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
17557 ایمان پور رضا 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17558 علی پور رمضان تیتکانلو 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
17559 زهرا پور سینا 1382 علوم پايه فیزیک
17560 محمدرضا پور شهابی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17561 علی پور شهریاری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17562 فهیمه پور عباس 1390 علوم پايه زمین شناسی
17563 محمدمهدی پور علی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17564 شیرزاد پور علی خودونی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17565 مژگان پور عماد 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17566 ابوالفضل پور فاطمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17567 خلیل پور محسنی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17568 ابراهیم پور محمد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
17569 کیانا پور محمدی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
17570 داود پور مظفری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17571 داوود پور مظفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17572 آتنا پور مهدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17573 اعظم پور میرزائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
17574 حبیب پورآخونددرزی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
17575 ابوالفضل پورآدینه 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
17576 ابوطالب پورآریا 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
17577 ناصر پورآرین 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17578 سروش پورآزاد 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17579 ناصر پورآزاد 1383 علوم رياضي آمار
17580 آمنه پورآقائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
17581 بیتا پورآقابالا 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17582 شکوفه پورابراهیم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
17583 شیرین پورابراهیم 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17584 مجتبی پورابراهیم 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17585 مرضیه پورابراهیم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17586 معصوم پورابراهیم 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17587 ملیکه پورابراهیم 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17588 مونا پورابراهیم 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
17589 ناصر پورابراهیم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17590 سمیه پورابراهیمی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
17591 فاطمه پورابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
17592 محمد پورابراهیمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17593 منیره پوراجباری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
17594 زهرا پوراحمد دوغ آبادی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17595 زهره پوراحمددوغ آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
17596 پریسا پوراحمدی 1376 علوم پايه زمین شناسی
17597 حسین پوراحمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17598 حمیده پوراحمدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17599 فلور پوراحمدی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
17600 محسن پوراحمدی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444257