راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 17601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17601 ساره پنجه 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17602 ساره پنجه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17603 آسیه پنجه شاهین 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17604 هاشم پنجه شاهین 1363 كشاورزى امور دامی
17605 راضیه پنجه فولادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17606 زهرا پنجه کوب 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17607 محمدعلی پنجیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17608 سعیده پندآموز 1382 دامپزشكي دامپزشکی
17609 محمدرضا پندار 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
17610 لطیف پنداریان 1363 مهندسي مهندسی عمران
17611 حمیدرضا پنداشته پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17612 فاطمه پنداشته پور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17613 مصطفی پنداشته پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17614 خدیجه پندگیرحمزه کلائی 1376 علوم پايه فیزیک
17615 میترا پوداث 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17616 شهره پودینه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17617 علی پودینه 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
17618 مرضیه پودینه 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
17619 نادر پودینه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17620 حمیده پور 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
17621 حمیده پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17622 خداداد پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17623 زهره پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17624 سمیرا پور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
17625 سمیراء پور 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17626 سمیراء پور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
17627 مسعود پور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
17628 رضا پور آذر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17629 ناصر پور آزاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
17630 حدیث پور اصغرخمامی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17631 مهرانگیز پور امین انارکی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
17632 کاظم پور بدخشان 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17633 کاظم پور بدخشان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17634 محمدمهدی پور حسینی 1354 مهندسي راه و ساختمان
17635 بتول پور حمزه 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17636 سعاد پور دیوان بچاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17637 محسن پور رحمن 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
17638 مریم پور رحیمی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
17639 سمانه پور رسانه منش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
17640 ایمان پور رضا 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17641 علی پور رمضان تیتکانلو 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
17642 زهرا پور سینا 1382 علوم پايه فیزیک
17643 محمدرضا پور شهابی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17644 علی پور شهریاری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17645 فهیمه پور عباس 1390 علوم پايه زمین شناسی
17646 محمدمهدی پور علی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17647 شیرزاد پور علی خودونی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17648 مژگان پور عماد 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17649 ابوالفضل پور فاطمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17650 خلیل پور محسنی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17651 ابراهیم پور محمد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
17652 کیانا پور محمدی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
17653 داود پور مظفری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17654 داوود پور مظفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17655 آتنا پور مهدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17656 اعظم پور میرزائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
17657 حبیب پورآخونددرزی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
17658 ابوالفضل پورآدینه 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
17659 ابوطالب پورآریا 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
17660 ناصر پورآرین 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17661 سروش پورآزاد 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17662 ناصر پورآزاد 1383 علوم رياضي آمار
17663 آمنه پورآقائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
17664 بیتا پورآقابالا 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17665 شکوفه پورابراهیم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
17666 شیرین پورابراهیم 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17667 مجتبی پورابراهیم 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17668 مرضیه پورابراهیم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17669 معصوم پورابراهیم 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17670 ملیکه پورابراهیم 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17671 مونا پورابراهیم 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
17672 ناصر پورابراهیم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17673 سمیه پورابراهیمی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
17674 فاطمه پورابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
17675 محمد پورابراهیمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17676 منیره پوراجباری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
17677 زهرا پوراحمد دوغ آبادی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17678 زهره پوراحمددوغ آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
17679 پریسا پوراحمدی 1376 علوم پايه زمین شناسی
17680 حسین پوراحمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17681 حمیده پوراحمدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17682 فلور پوراحمدی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
17683 محسن پوراحمدی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17684 محمدعلی پوراحمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17685 عباس پوراحمدی سودخری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17686 بهاره پوراحمدیان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17687 پریا پوراحمدیان 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17688 نغمه پوراحمدیان 1382 علوم پايه فیزیک
17689 نغمه پوراحمدیان 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
17690 محمدحسین پوراذر 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17691 امیرحسین پوراریا 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
17692 حسن پوراریا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17693 زهرا پوراسحاق 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17694 عفت پوراسدی بهلولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17695 فاطمه پوراسکندریون 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
17696 اکرم پوراسماعیل 1376 علوم پايه زمین شناسی
17697 اکرم پوراسماعیل 1381 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
17698 اکرم پوراسماعیل 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
17699 راحله پوراسماعیل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
17700 سلمان پوراسماعیل 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41160104