راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 17601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17601 محسن پورعلی دوغ ابادی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
17602 محسن پورعلی مال اباد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17603 زهرا پورعلی مفرد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
17604 حمیدرضا پورعلی نژاد 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
17605 محمدرضا پورعماد 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17606 علیرضا پورعمید 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
17607 فرحناز پورعندلیبی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
17608 سیدمحمد پورعنقا 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17609 مریم پورعین یاسوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17610 فروزان پورغریب شاهی شهربابک 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17611 زهره پورغفاری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17612 امیرهوشنگ پورغلام 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
17613 مهدی پورغلام 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
17614 حسن پورغلام جاجرمی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
17615 صغری پورغلام حسن داودلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17616 اکرم پورغلام شریف آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17617 الهام پورغلام شریف آبادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
17618 فاطمه پورغلامعلی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17619 طاهره پورغلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17620 علی پورفاطمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17621 فاطمه پورفاطمی جزین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17622 حسین پورفاطمی یونسی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17623 محمدجواد پورفتح اله 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
17624 امیر پورفخرایی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17625 علیرضا پورفرج 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17626 علیرضا پورفرج 1395
17627 فریبا پورفرج بیگ زاده 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
17628 امیر پورفرزاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
17629 امیر پورفرزاد 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
17630 سمیرا پورفرهنگ 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
17631 زهرا پورفریدونی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
17632 الهام پورفلاح 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
17633 نصراله پورفیاض 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17634 مهدی پورفیض تپه 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
17635 فرح پورقادری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
17636 فرشید پورقاز 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17637 محمدتقی پورقاسم 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17638 سیدجمال پورقاسم کاری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17639 کامران پورقاسم لامعی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
17640 سعید پورقاسمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
17641 مهدی پورقاسمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17642 الهام پورقربان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17643 زهره پورقربان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17644 زهره پورقربان 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
17645 محمدمهدی پورقربان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17646 ناهید پورقربان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17647 عاطفه پورقربان خیبری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
17648 عاطفه پورقربان خیبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
17649 علی پورقربان سقطی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
17650 مریم پورقربان سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17651 مرضیه پورقربانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17652 جنان پورقرشی 1373 علوم پايه فیزیک
17653 علیرضا پورقلی یام 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17654 فاطمه پورقلی یام 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
17655 ابوالفضل پورقنبر 1372 كشاورزى زراعت
17656 محمدحسن پورقنبر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17657 مهناز پورقنبر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17658 جواد پورقنبرزاده جوشقان 1379 علوم پايه فیزیک
17659 طاهره پورقوامی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
17660 مصطفی پورقیصری نجف آبادی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
17661 سعید پورقیومی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
17662 مهدی پورکاشفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17663 اسماعیل پورکاظم 1371 كشاورزى زراعت
17664 فاطمه پورکاظم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17665 مهری پورکاظمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
17666 نیلوفر پورکاظمی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
17667 اکرم پورکاظمی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17668 فاطمه پورکوثری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17669 محبوبه پورکیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17670 حمیده پورگنابادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17671 حمیده پورگنابادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17672 نسرین پورگنابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
17673 علی پورلطیفی 1353 علوم پايه زمین شناسی
17674 سعید پورمؤیّد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
17675 سعید پورمؤیّد 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
17676 طاهره پورمحبی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17677 فاطمه پورمحبی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17678 امیر پورمحمد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17679 حمیدرضا پورمحمد 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17680 رویا پورمحمد 1385 دامپزشكي دامپزشکی
17681 زهرا پورمحمد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17682 ساناز پورمحمد 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17683 سمیرا پورمحمد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
17684 فاطمه پورمحمد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17685 فهیمه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17686 محمد پورمحمد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17687 محمد پورمحمد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17688 مریم پورمحمد 1380 دامپزشكي دامپزشکی
17689 ملیحه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17690 ملیحه پورمحمد 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
17691 نوید پورمحمّد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
17692 وحید پورمحمد 1390 پردیس دانشگاهی آمار اقتصادی - اجتماعی
17693 هادی پورمحمد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17694 یاور پورمحمد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
17695 سهراب پورمحمدتقی جعفرآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
17696 سهراب پورمحمدتقی جعفرابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17697 صدیقه پورمحمدجزین 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17698 محمدباقر پورمحمدجزین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17699 عاطفه پورمحمدچشمه هزاره 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17700 غلامرضا پورمحمدرشخوار 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38147265