راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 17601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17601 علی پویانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
17602 بهزاد پویش 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17603 لطف الله پهلوان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
17604 اناهیتا پهلوان 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17605 بهناز پهلوان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
17606 پریسا پهلوان 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17607 جواد پهلوان 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17608 حمیدرضا پهلوان 1351 مهندسي راه و ساختمان
17609 خدیجه پهلوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17610 سپیده پهلوان 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
17611 سهراب پهلوان 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
17612 سهراب پهلوان 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
17613 عظیم پهلوان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17614 علی پهلوان 1377 علوم پايه فیزیک
17615 علی پهلوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
17616 لطف الله پهلوان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17617 مریم پهلوان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
17618 مریم پهلوان 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
17619 مسعود پهلوان 1375 علوم پايه زمین شناسی
17620 معصومه پهلوان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17621 منصوره پهلوان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17622 نسرین پهلوان 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17623 هدا پهلوان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17624 سمیرا پهلوان پور 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
17625 علی اصغر پهلوان حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17626 پروانه پهلوان حمزانلوئی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17627 محمد پهلوان درآباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17628 شیرعلی پهلوان دلیر 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17629 بی بی سارا پهلوان دوجی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17630 زهرا پهلوان زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17631 نجمه پهلوان سرسنگ 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17632 راحله پهلوان صادق 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
17633 مصطفی پهلوان عمارت 1368 علوم پايه دبیری شیمی
17634 هاشم پهلوان کاشی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17635 زینت پهلوان مارشک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
17636 مریم پهلوان مازندرا نی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17637 کامران پهلوان مصّوری 1385 علوم رياضي آمار
17638 کامران پهلوان مصوّری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
17639 مه لقا پهلوان مصوری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17640 مهسا پهلوان مصوری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
17641 حکمت الله پهلوان نژاد 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17642 محمدرضا پهلوان نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17643 محمدرضا پهلوان نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
17644 محمدرضا پهلوان نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
17645 جلیل پهلوان نژادگرگندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17646 سیدحسین پهلوان هاشمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17647 سیده اعظم پهلوان هاشمی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17648 مریم پهلوان یلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17649 اعظم پهلوان یوسف خانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
17650 اعظم پهلوان یوسفخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
17651 احمد پهلوانلو 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
17652 حمید پهلوانلو 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
17653 سکینه پهلوانلو 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17654 اسداله پهلوانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
17655 امیرحسین پهلوانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
17656 پریسا پهلوانی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
17657 پریسا پهلوانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
17658 رضا پهلوانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
17659 سمانه پهلوانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17660 سمیرا پهلوانی 1378 علوم پايه زمین شناسی
17661 علیرضا پهلوانی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
17662 فرزاد پهلوانی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
17663 فرزانه پهلوانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
17664 ماندانا پهلوانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
17665 محمدجواد پهلوانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17666 مهدی پهلوانی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17667 مهشاد پهلوانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17668 نادره پهلوانی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
17669 علی پهلوانی عطائ 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17670 زینب پهلوانی کلوخی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17671 محمود پهلوانی نسب 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
17672 محمدرضا پهلوانی ینگه قلعه 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
17673 محدثه پهلوری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
17674 غایب نظر پهم لی 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
17675 امیرحسین پهنابی سلیمان محله 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17676 عبداله پهنابی سلیمان محله 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17677 صالح وردی پی پر 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17678 فاطمه پیاده 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
17679 فرزاد پیاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17680 داود پیام 1366 علوم رياضي ریاضی
17681 فهیمه پیام عسگری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17682 مهدیه پیام عسگری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17683 افسانه پیامنی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17684 افسانه پیر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17685 زینب پیر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17686 نرگس پیر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17687 نسترن پیر بیدختی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17688 حمید پیراحمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17689 حسن پیرازغندی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
17690 حسین پیرازغندی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
17691 بابک پیراسته 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17692 بی بی مرضیه پیراسته 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
17693 سارا پیراسته 1380 علوم پايه زمین شناسی
17694 سپیده پیراسته 1381 علوم پايه فیزیک
17695 علی اکبر پیراسته 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
17696 غلامرضا پیراسته 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17697 الهه پیراسته جو 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17698 سمانه پیرامون 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17699 رضا پیرامون شریف آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
17700 شکوفه پیران 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517649