راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 17601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17601 خدیجه پوراکبری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17602 زهراالسا دات پوراکبریان جهرمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
17603 سیدفخرالدین پورالحسینی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
17604 فرزین پورامیردشت میان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
17605 فرزین پورامیردشت میان 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
17606 پدرام پورامین 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
17607 پری ناز پورامین 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17608 شهربانو پورامینائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
17609 محمد پورامینی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
17610 فرزانه پورامینی جوشانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17611 مهدی پوران باقر 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
17612 سمانه پوران نژاد 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17613 فاطمه پورانصاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17614 حسین پورانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17615 الیاس پورایران 1385 علوم رياضي ریاضی محض
17616 زهرا پورایران 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17617 سمانه پورایران 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17618 صفیه پورایران 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17619 عباس پورایران 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17620 زکیه پورایرانمنش زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
17621 محمدرضا پورایرج خلجانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17622 حمید پورایمانی 1389
17623 مهرداد پورایوبی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
17624 مهرداد پورایوبی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
17625 سیاوش پوربابائی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17626 زهره پوربابائی لاهیجانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
17627 زهره پوربابایی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17628 فاطمه پوربافرانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
17629 زهره پورباقر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
17630 فاطمه پورباقرامیری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17631 مریم پورباقرسنگری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17632 احمد پورباقرشهری 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17633 علی پورباقرطرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17634 سیدمهدی پورباقرکردی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
17635 معصومه پورباقرلیلمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17636 محمود پورباقری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
17637 مهدی پورباقری 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
17638 آزاده پورباقری حیدرآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17639 تهمینه پورباقری حیدرآبادی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17640 محمود پورباقری شهری 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17641 محمود پورباقری شهری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17642 محمود پورباقری شهری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17643 امید پوربحری راه پیما 1389 علوم رياضي ریاضی محض
17644 حسین پوربختیار 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17645 مریم پوربخشی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
17646 انسیه پوربدخشان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
17647 کاظم پوربدخشان 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17648 وحید پوربرخوردار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17649 محمد پوربزرگی رودسری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17650 میثم پوربشیری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
17651 محسن پوربهرامی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17652 جعفر پوربهمن 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17653 معصومه پوربهمن 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17654 ابراهیم پوربهنام 1349 علوم پايه شیمی
17655 راضیه پورپیر 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17656 سمانه پورپیله کش 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17657 پژمان پورتاجی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17658 مهرشاد پورتاجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
17659 محمد پورترکان 1365 علوم رياضي آمار
17660 الهام سادات پورتقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17661 جلال پورتقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17662 زهره سادات پورتقی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17663 زینت پورتقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
17664 سکینه پورتقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17665 سمانه پورتقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17666 مهدی پورتقی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
17667 حمید پورتقی زاهد 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17668 علیرضا پورتقی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
17669 حمید پورتقی زاهد 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
17670 صغری پورتنگستانی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
17671 مهسا پورتیموری محمدابادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17672 پریسا پورثانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17673 پریسا پورثانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
17674 پوریا پورثانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
17675 محسن پورجانی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
17676 مجتبی پورجاوید 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17677 جواد پورجاهد 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
17678 مجید پورجاهد 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17679 سیدوحید پورجعفر 1395 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
17680 کاملیا پورجعفردوست مارکوسرایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17681 عطیه پورجعفری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17682 علیرضا پورجعفری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17683 محمدعلی پورجعفری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17684 مصطفی پورجعفری باغنو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
17685 محمد پورجعفری شیرجوپشت 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17686 رضا پورجعفریامی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17687 سعید پورجلالی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17688 مهرناز پورجم 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
17689 مهناز پورجم 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
17690 مهناز پورجم 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی
17691 اعظم پورجمالی جعفرآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
17692 بهاره پورجمشیدی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
17693 الهه پورجواد 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
17694 محمدعلی پورجواد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17695 محمدعلی پورجواد 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17696 هانیه پورجواد 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
17697 هانیه پورجواد 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
17698 مرضیه پورجوپاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17699 مهرداد پورحاتم 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40059186