راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,025

نمایش موارد : 17801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17801 زکیه پورایرانمنش زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
17802 محمدرضا پورایرج خلجانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17803 حمید پورایمانی 1389
17804 مهرداد پورایوبی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
17805 مهرداد پورایوبی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
17806 سیاوش پوربابائی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17807 زهره پوربابائی لاهیجانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
17808 زهره پوربابایی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17809 فاطمه پوربافرانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
17810 زهره پورباقر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
17811 فاطمه پورباقرامیری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17812 مریم پورباقرسنگری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17813 احمد پورباقرشهری 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17814 علی پورباقرطرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17815 سیدمهدی پورباقرکردی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
17816 معصومه پورباقرلیلمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17817 محمود پورباقری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
17818 مهدی پورباقری 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
17819 آزاده پورباقری حیدرآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17820 تهمینه پورباقری حیدرآبادی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17821 محمود پورباقری شهری 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17822 محمود پورباقری شهری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17823 محمود پورباقری شهری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17824 امید پوربحری راه پیما 1389 علوم رياضي ریاضی محض
17825 حسین پوربختیار 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17826 مریم پوربخشی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
17827 انسیه پوربدخشان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
17828 کاظم پوربدخشان 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17829 وحید پوربرخوردار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17830 محمد پوربزرگی رودسری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17831 میثم پوربشیری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
17832 محسن پوربهرامی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17833 جعفر پوربهمن 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17834 معصومه پوربهمن 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17835 ابراهیم پوربهنام 1349 علوم پايه شیمی
17836 راضیه پورپیر 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17837 سمانه پورپیله کش 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17838 پژمان پورتاجی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17839 مهرشاد پورتاجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
17840 محبوبه پورتبریزی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
17841 محمد پورترکان 1365 علوم رياضي آمار
17842 الهام سادات پورتقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17843 جلال پورتقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17844 زهره سادات پورتقی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17845 زینت پورتقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
17846 سکینه پورتقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17847 سمانه پورتقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17848 مهدی پورتقی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
17849 حمید پورتقی زاهد 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17850 علیرضا پورتقی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
17851 حمید پورتقی زاهد 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
17852 صغری پورتنگستانی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
17853 مهسا پورتیموری محمدابادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17854 پریسا پورثانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17855 پریسا پورثانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
17856 پوریا پورثانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
17857 محسن پورجانی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
17858 مجتبی پورجاوید 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17859 جواد پورجاهد 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
17860 مجید پورجاهد 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17861 سیدوحید پورجعفر 1395 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
17862 کاملیا پورجعفردوست مارکوسرایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17863 عطیه پورجعفری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17864 علیرضا پورجعفری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17865 محمدعلی پورجعفری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17866 مصطفی پورجعفری باغنو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
17867 محمد پورجعفری شیرجوپشت 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17868 رضا پورجعفریامی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17869 سعید پورجلالی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17870 مهرناز پورجم 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
17871 مهناز پورجم 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
17872 مهناز پورجم 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی
17873 اعظم پورجمالی جعفرآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
17874 بهاره پورجمشیدی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
17875 الهه پورجواد 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
17876 محمدعلی پورجواد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17877 محمدعلی پورجواد 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17878 هانیه پورجواد 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
17879 هانیه پورجواد 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
17880 مرضیه پورجوپاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17881 مهرداد پورحاتم 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17882 پگاه پورحاجی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17883 رویا پورحاجی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17884 رویا پورحاجی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
17885 سودابه پورحاجی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17886 فاطمه پورحاجی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
17887 فهیمه پورحاجی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
17888 محبوبه پورحاجی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
17889 منور پورحاجی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت
17890 سهیل پورحاجی حسینی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
17891 مینا پورحبیبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
17892 انام اله پورحبیبی ماسوله 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17893 سیدامیر پورحجتی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
17894 افسانه پورحسن 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
17895 اکرم پورحسن 1385 علوم پايه زمین شناسی
17896 رسول پورحسن 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
17897 رضا پورحسن 1372 علوم پايه دبیری شیمی
17898 رضا پورحسن 1387 مهندسي مهندسی شیمی
17899 رضا پورحسن 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41483171