راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,359

نمایش موارد : 17901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17901 خداداد پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17902 زهره پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17903 سمیرا پور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
17904 سمیراء پور 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17905 سمیراء پور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
17906 مسعود پور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
17907 رضا پور آذر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17908 ناصر پور آزاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
17909 حدیث پور اصغرخمامی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17910 مهرانگیز پور امین انارکی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
17911 کاظم پور بدخشان 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17912 کاظم پور بدخشان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17913 محمدمهدی پور حسینی 1354 مهندسي راه و ساختمان
17914 بتول پور حمزه 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17915 سعاد پور دیوان بچاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17916 محسن پور رحمن 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
17917 مریم پور رحیمی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
17918 سمانه پور رسانه منش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
17919 ایمان پور رضا 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17920 علی پور رمضان تیتکانلو 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
17921 زهرا پور سینا 1382 علوم پايه فیزیک
17922 محمدرضا پور شهابی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17923 علی پور شهریاری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17924 فهیمه پور عباس 1390 علوم پايه زمین شناسی
17925 علی پور علی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
17926 محمدمهدی پور علی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17927 شیرزاد پور علی خودونی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17928 مژگان پور عماد 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17929 ابوالفضل پور فاطمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17930 خلیل پور محسنی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17931 ابراهیم پور محمد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
17932 کیانا پور محمدی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
17933 داود پور مظفری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17934 داوود پور مظفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17935 آتنا پور مهدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17936 اعظم پور میرزائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
17937 حبیب پورآخونددرزی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
17938 ابوالفضل پورآدینه 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
17939 ابوطالب پورآریا 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
17940 ناصر پورآرین 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17941 سروش پورآزاد 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17942 ناصر پورآزاد 1383 علوم رياضي آمار
17943 آمنه پورآقائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
17944 بیتا پورآقابالا 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17945 شکوفه پورابراهیم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
17946 شیرین پورابراهیم 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17947 مجتبی پورابراهیم 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17948 مرضیه پورابراهیم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17949 معصوم پورابراهیم 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17950 ملیکه پورابراهیم 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17951 مونا پورابراهیم 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
17952 ناصر پورابراهیم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17953 سمیه پورابراهیمی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
17954 فاطمه پورابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
17955 محمد پورابراهیمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17956 منیره پوراجباری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
17957 زهرا پوراحمد دوغ آبادی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17958 زهره پوراحمددوغ آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
17959 پریسا پوراحمدی 1376 علوم پايه زمین شناسی
17960 حسین پوراحمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17961 حمیده پوراحمدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17962 فلور پوراحمدی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
17963 محسن پوراحمدی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17964 محمدعلی پوراحمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17965 عباس پوراحمدی سودخری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17966 بهاره پوراحمدیان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17967 پریا پوراحمدیان 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17968 نغمه پوراحمدیان 1382 علوم پايه فیزیک
17969 نغمه پوراحمدیان 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
17970 محمدحسین پوراذر 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17971 امیرحسین پوراریا 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
17972 حسن پوراریا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17973 زهرا پوراسحاق 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17974 عفت پوراسدی بهلولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17975 فاطمه پوراسکندریون 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
17976 اکرم پوراسماعیل 1376 علوم پايه زمین شناسی
17977 اکرم پوراسماعیل 1381 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
17978 اکرم پوراسماعیل 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
17979 راحله پوراسماعیل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
17980 سلمان پوراسماعیل 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17981 سلمان پوراسماعیل 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
17982 سلمان پوراسماعیل 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
17983 علی پوراسماعیل 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17984 ملیحه پوراسماعیل بجستان 1389 مهندسي مهندسی شیمی
17985 دانیال پوراسمعیل 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17986 سارا پوراسمعیل 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17987 فرید پوراسمعیل 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17988 مهدی پوراسمعیل بجستان 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
17989 حسن پوراسمعیل شهرکهنه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17990 حدیث پوراسمعیلی 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
17991 نجمه پوراسمعیلی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
17992 حمیده پوراشرفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17993 محسن پوراشرفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17994 ابراهیم پوراصغر 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17995 حدیث پوراصغرخمامی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17996 اسما پوراصغری اذر 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
17997 الهام پوراصغریان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
17998 آرش پوراصفهانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
17999 مرضیه پوراصفهانی 1375 علوم پايه فیزیک
18000 مصطفی پوراعتماد 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42136100