راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,006

نمایش موارد : 17901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17901 علیرضا پورحسن 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
17902 فرشته پورحسن 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17903 فرشته پورحسن 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17904 فریبا پورحسن 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
17905 محمد پورحسن 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17906 هنگامه پورحسن 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
17907 محدثه پورحسن جاغرق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17908 محدثه پورحسن جاغرق 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17909 حسن پورحسن زارع 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17910 مریم پورحسنخانی دولت آبادی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17911 اصغر پورحسین 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17912 اعظم پورحسین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17913 امیررضا پورحسین 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
17914 بهزاد پورحسین 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
17915 سارا پورحسین 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17916 طاهره پورحسین 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17917 علی پورحسین 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17918 علی پورحسین 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17919 علیرضا پورحسین 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
17920 فاطمه پورحسین 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
17921 فرزانه پورحسین 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17922 کریم پورحسین 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17923 مجید پورحسین 1376 علوم رياضي آمار
17924 محترم پورحسین 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
17925 محمدعلی پورحسین 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
17926 مریم پورحسین 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
17927 مهدی پورحسین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17928 نفیسه پورحسین جاغرق 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
17929 مائده پورحسین روشن 1393 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
17930 طاهره پورحسین شهری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17931 اعظم پورحسینی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
17932 حسن پورحسینی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17933 حسن پورحسینی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
17934 حسین پورحسینی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
17935 حمید پورحسینی 1376 علوم پايه فیزیک
17936 سیدعلی محمد پورحسینی تفت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17937 شیرین سادات پورحسینی تفت 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
17938 شیرین سادات پورحسینی تفت 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
17939 سیدمهدی پورحسینی حصار 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17940 سید هادی پورحسینی حصاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17941 سیدهادی پورحسینی حصاری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17942 سیدهادی پورحسینی حصاری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17943 مسلم پورحسینی سرنی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
17944 سیدجواد پورحسینی گلستانی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
17945 سیدعلی پورحسینی گلستانی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17946 نصرت پورحق وردی 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17947 سیما پورحقیقی 1384 علوم پايه فیزیک
17948 مریم پورحقیقی 1377 علوم پايه فیزیک
17949 داود پورحکمت 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
17950 طاهره پورحمید 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17951 الهام پورحمیدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
17952 طیبه پورحمیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17953 سعید پورحیدر 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17954 سیده زهرا پورحیدر 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
17955 ناصر پورحیدری حسن آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17956 علی پورحیدری زاده شهربابک 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17957 حسین پورخادم نمین 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
17958 فضه پورخاک 1374 علوم پايه زمین شناسی
17959 مهدخت پورخالقی جترودی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17960 مه دخت پورخالقی چترودی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17961 فاطمه پورخانی دهبنه 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
17962 حمیدرضا پورخبازجورشری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
17963 فاطمه پورخدادادیوسفخانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17964 احمد پورخسرو 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17965 محمود پورخسرو 1383 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
17966 مهدی پورخسرو 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17967 بهمن پورخسروانی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17968 روح الله پورخسروانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
17969 فاطمه پورخسروانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17970 ملیحه پورخسروانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
17971 سمیرا پورخواجوئی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
17972 سمانه پورخواجه نامقی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17973 سمانه پورخواجه نامقی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17974 محمد پورخواجه نامقی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17975 فریبا پورخیاط 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17976 فاطمه پوردائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
17977 وحید پورداز 1394 كشاورزى مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
17978 حامد پوردام 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17979 حامد پوردام 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17980 رویا پوردلان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17981 مرتضی پوردولت 1387 علوم رياضي ریاضی محض
17982 مهشید پورده رانی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17983 میترا پوررجب 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
17984 نسرین پوررجب 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
17985 نجمه پوررجب رودمعجنی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17986 عطاء الله پوررجبی طالبی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17987 طاهره پوررجبی فیروزابادی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17988 یعقوب پوررحمن 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17989 عطا پوررحیم 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17990 مصطفی پوررحیم قورقچی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
17991 مرضیه پوررحیمی اردکانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
17992 رسول پوررحیمی ملال 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
17993 نعمال پوررحیمی موشقال 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
17994 محسن پوررزاق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17995 محمدجواد پوررزاقی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17996 سهیلا پوررسانه منش 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
17997 مهدی پوررستم 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17998 مهسا پوررستم 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17999 عباس پوررشیدی بشرآبادی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18000 احمد پوررضا 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41473418