راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 18001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18001 علیرضا پورشیخیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18002 حامد پورشیرازی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18003 فتانه پورشیرازی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18004 فتانه پورشیرازی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18005 محمدصادق پورشیرازی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18006 منیره پورشیره 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18007 لیلا پورصادق 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18008 مجید پورصادق 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18009 مهرداد پورصادق 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
18010 مهین پورصادق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18011 مریم پورصادقی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18012 سعید پورصباغ رکن آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
18013 علی پورصغری فرسنگی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18014 سمانه پورصفر 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
18015 سمانه پورصفر 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18016 نوشین پورصفر 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18017 علی اصغر پورطاحونچی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18018 علی اکبر پورطاحونچی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18019 زهرا پورطاحونچی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18020 محمد پورطالبی جاغرق 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18021 خدیجه پورطاهریان 1354 علوم پايه شیمی
18022 محمد پورطاهونچی شاندیز 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18023 اشرف پورطباطبایی تفتی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18024 نرگس پورطوسی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18025 نرگس پورطوسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
18026 نرگس پورطوسی 1392 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
18027 عبدالله پورطیّبی 1362 مهندسي الکترونیک
18028 طاهره پورعابدین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18029 ابوالقاسم پورعباس 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18030 اکرم پورعباس 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18031 جواد پورعباس 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
18032 حسین پورعباس 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18033 خدیجه پورعباس 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18034 خدیجه پورعباس 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
18035 زهرا پورعباس 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18036 فاطمه پورعباس 1370 علوم رياضي ریاضی
18037 نرجس پورعباس 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18038 آرش پورعباس مفرد 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18039 سمانه پورعباس خادر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18040 بهزاد پورعباس خیرالدین 1363 علوم پايه شیمی
18041 محمود پورعباس زرقری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18042 علی پورعباسی امیری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18043 سیف الله پورعبدالله دهکردی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18044 آزاده پورعبدالله نژاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18045 ملیحه پورعبداله 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18046 مهدی پورعبداله مینق 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
18047 سیامک پورعبداله نژاد داورانی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18048 سیامک پورعبداله نژادداورانی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18049 مازیار پورعبداله نژادداورانی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18050 مازیار پورعبداله نژادداورانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18051 فاطمه پورعرب مقدم 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18052 ایرج پورعرفان 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
18053 علیمراد پورعسکر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18054 مجید پورعشوریاسوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18055 مریم پورعطار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18056 سعاد پورعطیه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18057 امیر پورعظیما 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18058 احمد پورعلی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18059 احمد پورعلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18060 بتول پورعلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18061 حدیثه پورعلی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18062 حسین پورعلی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18063 حمید پورعلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18064 زری پورعلی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18065 زهره پورعلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18066 شهرام پورعلی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
18067 شهرزاد پورعلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18068 شهرزاد پورعلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18069 صادق پورعلی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18070 صادق پورعلی 1392 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
18071 علیرضا پورعلی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18072 علیرضا پورعلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18073 علیرضا پورعلی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18074 فاطمه پورعلی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
18075 مجید پورعلی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18076 محسن پورعلی 1393 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
18077 محمدجعفر پورعلی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18078 محمدرضا پورعلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18079 محمدمهدی پورعلی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18080 مصطفی پورعلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18081 مصطفی پورعلی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18082 مصطفی پورعلی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
18083 مصطفی پورعلی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18084 معصومه پورعلی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18085 ملیحه پورعلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
18086 مهری پورعلی 1376 علوم رياضي آمار
18087 نورعلی پورعلی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18088 زهرا پورعلی حیدر آبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
18089 محسن پورعلی دوغ ابادی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
18090 محسن پورعلی مال اباد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18091 زهرا پورعلی مفرد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
18092 حمیدرضا پورعلی نژاد 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
18093 محمدرضا پورعماد 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18094 علیرضا پورعمید 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18095 فرحناز پورعندلیبی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
18096 سیدمحمد پورعنقا 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18097 مریم پورعین یاسوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18098 فروزان پورغریب شاهی شهربابک 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18099 زهره پورغفاری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18100 امیرهوشنگ پورغلام 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765792