راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 18001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18001 اعظم تارخ 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
18002 زهرا تارخ 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
18003 ریحانه تارقیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18004 مرتضی تارک 1393 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
18005 قاسم تارم 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18006 تکتم تارو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18007 احمد تاروردی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18008 ساناز تاروردی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18009 علی احسان تاریمرادی مطلق 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18010 علی احسان تاریمرادی مطلق 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18011 حوریا تارین 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18012 تهمینه تازش 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
18013 مدینه تازش 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18014 سهیلا تازه 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18015 سهیلا تازه 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18016 محمد تازه حسن بلبل 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18017 اسماعیل تازه رودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
18018 صفیه تازه رودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18019 احمد تازه کار 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18020 پرویز تازه گل 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18021 لادن تازیک 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
18022 سکینه تازیکه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18023 علی تازیکه لمسکی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18024 آرزو تازیکی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18025 خدیجه تازیکی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18026 زهرا تازیکی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18027 طلعت تازیکی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18028 طلعت تازیکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
18029 علی تازیکی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18030 علی محمد تازیکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18031 مجتبی تازیکی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
18032 محبوبه تازیکی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
18033 محبوبه تازیکی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
18034 محمدرضا تازیکی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18035 ولی الله تازیکی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18036 محمد تازیکی بالاجلین 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
18037 نقی تازیکی نژاد 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی ( آموزش محور )
18038 حوا تافته 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18039 محمدحسین تافته 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18040 آمنه تاک 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18041 محسن تاکی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
18042 هاشم تالانه 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
18043 ملیحه تالقانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18044 مهدی تالقانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18045 امین تالی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
18046 مشتاق طالب تالی تالی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18047 حسین تالی مقدم 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18048 رضا تام 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18049 مولود تام 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18050 علی تامینی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18051 علی تامینی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
18052 ابوالقاسم تاواتاو 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18053 سمیه تبادکانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18054 سیدرضا تبادکانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18055 سیده سمانه تبادکانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
18056 ابراهیم تباره 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18057 سیروس تباشیر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18058 محمد تباشیر 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18059 رضا تباکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18060 محمود تباکی بجستانی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
18061 امیر حسین تبرائی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18062 پروین تبرائی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18063 علی تبرائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
18064 محمود تبرائی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18065 نرگس تبرائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18066 هدی تبرائی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
18067 الهه تبرازاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18068 محسن تبرایی 1335 كشاورزى صنایع غذایی
18069 مهسا تبری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18070 شکوه تبریزنیا تبریزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18071 غضنفر تبریزنیاتبریزی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18072 فاطمه تبریزنیاتبریزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
18073 مریم تبریزنیاتبریزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
18074 آرزو تبریزی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی)
18075 فریبا تبریزی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
18076 کیهان تبریزی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18077 ماندانا تبریزی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
18078 مجتبی تبریزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18079 مجید تبریزی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
18080 محمودرضا تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18081 لیلا تبریزی راینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
18082 لیلا تبریزی رائینی 1383 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
18083 محبوبه تبریزی کاهو 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18084 یوسف تبریزی میاندوآب 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
18085 سیدعلی تبریزی نژاد 1385 علوم پايه فیزیک
18086 سیدعلی تبریزی نژاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
18087 سیدمحمدرضا تبریزی نژاد 1354 علوم پايه زیست شناسی
18088 سیده فاطمه معصومه تبریزی نژاد 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18089 بریر تبریزیان 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18090 حیدر تبریزیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
18091 فریده تبریزیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18092 محمدموسی تبریزیان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18093 ناظم تبریزیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18094 صفا تبسمی دوست ماسوله 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18095 مهدی تبک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18096 زهرا تبوخت 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
18097 فاطمه تبوخت 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
18098 زینب تبیره 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18099 مریم تبیره 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18100 ناصر تتارچه 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602372