راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 18001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18001 محمدتقی پیوه ژندی کفاش 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
18002 فرزانه پیوه ژنی علی آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
18003 سیاوش تائب شالمائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18004 مریم تائبی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18005 زهره تائبی نقندری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18006 زهره تائبی نقندری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18007 جعفر تابان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18008 سپیده تابان تراشکار 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
18009 فرزانه تابان فر 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18010 محمدعلی تابان فر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18011 مریم تابان فر 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18012 زهره تابانی 1375 علوم رياضي آمار
18013 هادی تابانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18014 رضا تابش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18015 سیما تابش 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18016 عبدالحسین تابش 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
18017 فریده تابش 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18018 فهیمه تابش 1370 علوم رياضي آمار
18019 کوشا تابش 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18020 مرتضی تابش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
18021 مهدی تابش 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18022 مینا تابش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18023 علی اصغر تابش نژاد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18024 زهره تابعی 1363 كشاورزى حرف روستایی
18025 زهره تابعی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
18026 محسن تابعی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18027 ملیحه تابعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18028 ملیحه تابعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18029 منصوره تابعی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18030 الهام تابنده 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18031 سیده مریم تابنده 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
18032 مهتاب تابنده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18033 هانیه تابنده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18034 لادن تابنده فر 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18035 قدرت اله تابه جماعت 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
18036 عبدالعزیز تاتار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18037 علی تاتار 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
18038 علی اصغر تاتار 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18039 علیرضا تاتار 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18040 فرزاد تاتار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18041 محمد تاتار 1366 علوم پايه زمین شناسی
18042 محمد تاتار 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18043 مدینه تاتار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18044 مدینه تاتار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18045 مهدی تاتار 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18046 وحید تاتار 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
18047 ابوالفضل تاتاری 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
18048 الهام تاتاری 1385 علوم پايه زمین شناسی
18049 جواد تاتاری 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18050 حامد تاتاری 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18051 حسن تاتاری 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
18052 حمید تاتاری 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
18053 حمیدرضا تاتاری 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18054 داوود تاتاری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18055 راضیه تاتاری 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18056 زهرا تاتاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18057 سمانه تاتاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18058 شهریار تاتاری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
18059 علی تاتاری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18060 علی تاتاری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18061 فاطمه تاتاری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18062 فاطمه تاتاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18063 فرزانه تاتاری 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18064 فرزانه تاتاری 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18065 فهیمه تاتاری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18066 محبوبه تاتاری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
18067 مرضیه تاتاری 1354 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18068 مریم تاتاری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
18069 مریم تاتاری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
18070 مریم تاتاری 1383 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
18071 مریم تاتاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
18072 میثم تاتاری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18073 نرگس تاتاری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18074 وحیده تاتاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18075 نرگس تاتلاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18076 موسی تاتی خانیوردی 1365 علوم رياضي ریاضی
18077 خدیجه تاتینا 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18078 اشکان تاثیری 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
18079 اشکان تاثیری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18080 کامبیز تاثیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18081 مریم تاثیری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
18082 بهرنگ تاج دین 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18083 پروانه تاج آبادی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18084 جواد تاج آبادی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
18085 جواد تاج آبادی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18086 زهرا تاج آبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18087 شیما تاج آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
18088 شیما تاج آبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
18089 فاطمه تاج آبادی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18090 زهره تاج آبادی راوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18091 مینا تاج ابادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
18092 شهرزاد تاج ابادی ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18093 شهاب الدین تاج الدین 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18094 شهاب الدین تاج الدین 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
18095 فاطمه تاج الدین 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18096 مژگان تاج الدین 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18097 امیر تاج الدین لطف ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
18098 جواد تاج الدینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
18099 معصومه تاج الدینی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513405