راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 18001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18001 آرش پوراصفهانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18002 مرضیه پوراصفهانی 1375 علوم پايه فیزیک
18003 مصطفی پوراعتماد 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18004 محمد پورافشار 1375 علوم پايه زیست شناسی
18005 احد پورافشاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
18006 راضیه پورافشاری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
18007 سمیه پورافشاری چنار 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18008 صمد پورافشاری چنار 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18009 مهدی پورافشاری چنار 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
18010 فریده پورافضل 1387 دامپزشكي دامپزشکی
18011 حسینعلی پورافضلی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18012 عظیمه پورافغانی خبیصی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
18013 عظیمه پورافغانی خبیصی 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
18014 سوگند پوراقبالی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
18015 پروین پوراکبر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18016 حسین پوراکبر 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
18017 زهرا پوراکبر 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18018 زهره پوراکبر 1378 علوم رياضي آمار
18019 سمانه پوراکبر 1380 علوم پايه زمین شناسی
18020 فاطمه پوراکبر 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
18021 قاسم پوراکبر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18022 قاسم پوراکبر 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18023 مهدی پوراکبر 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18024 خدیجه پوراکبری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18025 سحر پوراکبری 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18026 زهراالسا دات پوراکبریان جهرمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
18027 سیدفخرالدین پورالحسینی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
18028 فرزین پورامیردشت میان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
18029 فرزین پورامیردشت میان 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
18030 پدرام پورامین 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
18031 پری ناز پورامین 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18032 شهربانو پورامینائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18033 محمد پورامینی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
18034 فرزانه پورامینی جوشانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18035 مهدی پوران باقر 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
18036 سمانه پوران نژاد 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
18037 فاطمه پورانصاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18038 حسین پورانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18039 الیاس پورایران 1385 علوم رياضي ریاضی محض
18040 زهرا پورایران 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18041 سمانه پورایران 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18042 صفیه پورایران 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18043 عباس پورایران 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18044 زکیه پورایرانمنش زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18045 محمدرضا پورایرج خلجانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18046 حمید پورایمانی 1389
18047 مهرداد پورایوبی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
18048 مهرداد پورایوبی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
18049 سیاوش پوربابائی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18050 زهره پوربابائی لاهیجانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
18051 زهره پوربابایی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18052 فاطمه پوربافرانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
18053 زهره پورباقر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18054 فاطمه پورباقرامیری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18055 مریم پورباقرسنگری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18056 احمد پورباقرشهری 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18057 علی پورباقرطرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18058 سیدمهدی پورباقرکردی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
18059 معصومه پورباقرلیلمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18060 محمود پورباقری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
18061 مهدی پورباقری 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
18062 آزاده پورباقری حیدرآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18063 تهمینه پورباقری حیدرآبادی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18064 محمود پورباقری شهری 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18065 محمود پورباقری شهری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18066 محمود پورباقری شهری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18067 امید پوربحری راه پیما 1389 علوم رياضي ریاضی محض
18068 حسین پوربختیار 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18069 مریم پوربخشی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
18070 انسیه پوربدخشان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
18071 کاظم پوربدخشان 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18072 وحید پوربرخوردار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18073 محمد پوربزرگی رودسری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18074 میثم پوربشیری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18075 محسن پوربهرامی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18076 جعفر پوربهمن 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18077 معصومه پوربهمن 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18078 ابراهیم پوربهنام 1349 علوم پايه شیمی
18079 راضیه پورپیر 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18080 سمانه پورپیله کش 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18081 پژمان پورتاجی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
18082 مهرشاد پورتاجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
18083 محبوبه پورتبریزی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18084 محمد پورترکان 1365 علوم رياضي آمار
18085 الهام سادات پورتقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18086 جلال پورتقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18087 زهره سادات پورتقی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18088 زینت پورتقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18089 سکینه پورتقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18090 سمانه پورتقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18091 مهدی پورتقی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
18092 حمید پورتقی زاهد 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18093 علیرضا پورتقی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18094 حمید پورتقی زاهد 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18095 صغری پورتنگستانی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
18096 مهسا پورتیموری محمدابادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18097 پریسا پورثانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18098 پریسا پورثانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
18099 پوریا پورثانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199378