راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 18101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18101 علیرضا پورتقی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18102 حمید پورتقی زاهد 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18103 صغری پورتنگستانی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
18104 مهسا پورتیموری محمدابادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18105 پریسا پورثانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18106 پریسا پورثانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
18107 پوریا پورثانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
18108 محسن پورجانی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
18109 مجتبی پورجاوید 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18110 جواد پورجاهد 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
18111 مجید پورجاهد 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18112 سیدوحید پورجعفر 1395 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
18113 کاملیا پورجعفردوست مارکوسرایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18114 عطیه پورجعفری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18115 علیرضا پورجعفری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18116 محمدعلی پورجعفری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18117 مصطفی پورجعفری باغنو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
18118 محمد پورجعفری شیرجوپشت 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18119 رضا پورجعفریامی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18120 سعید پورجلالی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18121 مهرناز پورجم 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
18122 مهناز پورجم 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
18123 مهناز پورجم 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی
18124 اعظم پورجمالی جعفرآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18125 بهاره پورجمشیدی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
18126 الهه پورجواد 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
18127 محمدعلی پورجواد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18128 محمدعلی پورجواد 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18129 هانیه پورجواد 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
18130 هانیه پورجواد 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
18131 مرضیه پورجوپاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18132 مهرداد پورحاتم 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18133 پگاه پورحاجی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18134 رویا پورحاجی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18135 رویا پورحاجی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
18136 سودابه پورحاجی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18137 فاطمه پورحاجی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
18138 فهیمه پورحاجی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18139 محبوبه پورحاجی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
18140 منور پورحاجی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت
18141 سهیل پورحاجی حسینی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18142 مینا پورحبیبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18143 انام اله پورحبیبی ماسوله 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18144 سیدامیر پورحجتی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
18145 افسانه پورحسن 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
18146 اکرم پورحسن 1385 علوم پايه زمین شناسی
18147 رسول پورحسن 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
18148 رضا پورحسن 1372 علوم پايه دبیری شیمی
18149 رضا پورحسن 1387 مهندسي مهندسی شیمی
18150 رضا پورحسن 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
18151 علیرضا پورحسن 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18152 فرشته پورحسن 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18153 فرشته پورحسن 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18154 فریبا پورحسن 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
18155 محمد پورحسن 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18156 هنگامه پورحسن 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
18157 محدثه پورحسن جاغرق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18158 محدثه پورحسن جاغرق 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18159 حسن پورحسن زارع 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18160 مریم پورحسنخانی دولت آبادی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18161 اصغر پورحسین 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18162 اعظم پورحسین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18163 امیررضا پورحسین 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
18164 بهزاد پورحسین 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18165 سارا پورحسین 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18166 طاهره پورحسین 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18167 علی پورحسین 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18168 علی پورحسین 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18169 علیرضا پورحسین 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18170 فاطمه پورحسین 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
18171 فرزانه پورحسین 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18172 کریم پورحسین 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18173 مجید پورحسین 1376 علوم رياضي آمار
18174 محترم پورحسین 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
18175 محمدعلی پورحسین 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18176 مریم پورحسین 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18177 مهدی پورحسین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18178 نفیسه پورحسین جاغرق 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
18179 مائده پورحسین روشن 1393 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
18180 طاهره پورحسین شهری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18181 اعظم پورحسینی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
18182 حسن پورحسینی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18183 حسن پورحسینی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
18184 حسین پورحسینی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
18185 حمید پورحسینی 1376 علوم پايه فیزیک
18186 سیدعلی محمد پورحسینی تفت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18187 شیرین سادات پورحسینی تفت 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18188 شیرین سادات پورحسینی تفت 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
18189 سیدمهدی پورحسینی حصار 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18190 سید هادی پورحسینی حصاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18191 سیدهادی پورحسینی حصاری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18192 سیدهادی پورحسینی حصاری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18193 مسلم پورحسینی سرنی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
18194 سیدجواد پورحسینی گلستانی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
18195 سیدعلی پورحسینی گلستانی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18196 نصرت پورحق وردی 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18197 سیما پورحقیقی 1384 علوم پايه فیزیک
18198 مریم پورحقیقی 1377 علوم پايه فیزیک
18199 داود پورحکمت 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18200 طاهره پورحمید 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42206918