راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 18101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18101 سمانه پورصفر 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
18102 سمانه پورصفر 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18103 نوشین پورصفر 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18104 علی اصغر پورطاحونچی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18105 علی اکبر پورطاحونچی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18106 زهرا پورطاحونچی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18107 محمد پورطالبی جاغرق 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18108 خدیجه پورطاهریان 1354 علوم پايه شیمی
18109 محمد پورطاهونچی شاندیز 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18110 اشرف پورطباطبایی تفتی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18111 نرگس پورطوسی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18112 نرگس پورطوسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
18113 نرگس پورطوسی 1392 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
18114 عبدالله پورطیّبی 1362 مهندسي الکترونیک
18115 طاهره پورعابدین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18116 ابوالقاسم پورعباس 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18117 اکرم پورعباس 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18118 جواد پورعباس 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
18119 حسین پورعباس 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18120 خدیجه پورعباس 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18121 خدیجه پورعباس 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
18122 زهرا پورعباس 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18123 فاطمه پورعباس 1370 علوم رياضي ریاضی
18124 نرجس پورعباس 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18125 نسرین پورعباس 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18126 آرش پورعباس مفرد 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18127 سمانه پورعباس خادر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18128 بهزاد پورعباس خیرالدین 1363 علوم پايه شیمی
18129 محمود پورعباس زرقری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18130 علی پورعباسی امیری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18131 سیف الله پورعبدالله دهکردی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18132 آزاده پورعبدالله نژاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18133 ملیحه پورعبداله 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18134 مهدی پورعبداله مینق 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
18135 سیامک پورعبداله نژاد داورانی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18136 سیامک پورعبداله نژادداورانی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18137 مازیار پورعبداله نژادداورانی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18138 مازیار پورعبداله نژادداورانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18139 فاطمه پورعرب مقدم 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18140 ایرج پورعرفان 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
18141 علیمراد پورعسکر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18142 مجید پورعشوریاسوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18143 مریم پورعطار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18144 سعاد پورعطیه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18145 امیر پورعظیما 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18146 احمد پورعلی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18147 احمد پورعلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18148 بتول پورعلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18149 حدیثه پورعلی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18150 حسین پورعلی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18151 حمید پورعلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18152 زری پورعلی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18153 زهره پورعلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18154 شهرام پورعلی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
18155 شهرزاد پورعلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18156 شهرزاد پورعلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18157 صادق پورعلی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18158 صادق پورعلی 1392 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
18159 علیرضا پورعلی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18160 علیرضا پورعلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18161 علیرضا پورعلی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18162 فاطمه پورعلی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
18163 مجید پورعلی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18164 محسن پورعلی 1393 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
18165 محمدجعفر پورعلی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18166 محمدرضا پورعلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18167 محمدمهدی پورعلی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18168 مصطفی پورعلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18169 مصطفی پورعلی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18170 مصطفی پورعلی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
18171 مصطفی پورعلی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18172 معصومه پورعلی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18173 ملیحه پورعلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
18174 مهری پورعلی 1376 علوم رياضي آمار
18175 نورعلی پورعلی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18176 زهرا پورعلی حیدر آبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
18177 محسن پورعلی دوغ ابادی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
18178 محسن پورعلی مال اباد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18179 زهرا پورعلی مفرد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
18180 حمیدرضا پورعلی نژاد 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
18181 محمدرضا پورعماد 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18182 علیرضا پورعمید 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18183 فرحناز پورعندلیبی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
18184 سیدمحمد پورعنقا 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18185 مریم پورعین یاسوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18186 فروزان پورغریب شاهی شهربابک 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18187 زهره پورغفاری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18188 امیرهوشنگ پورغلام 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18189 مهدی پورغلام 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
18190 حسن پورغلام جاجرمی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
18191 صغری پورغلام حسن داودلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18192 اکرم پورغلام شریف آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18193 الهام پورغلام شریف آبادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18194 فاطمه پورغلامعلی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18195 طاهره پورغلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18196 علی پورفاطمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18197 فاطمه پورفاطمی جزین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18198 حسین پورفاطمی یونسی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18199 محمدجواد پورفتح اله 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
18200 امیر پورفخرایی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889981008   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489035