راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 18101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18101 محمدمهدی پورقربان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18102 ناهید پورقربان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18103 عاطفه پورقربان خیبری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18104 عاطفه پورقربان خیبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18105 علی پورقربان سقطی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
18106 مریم پورقربان سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18107 مرضیه پورقربانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18108 جنان پورقرشی 1373 علوم پايه فیزیک
18109 علیرضا پورقلی یام 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18110 فاطمه پورقلی یام 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
18111 ابوالفضل پورقنبر 1372 كشاورزى زراعت
18112 محمدحسن پورقنبر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18113 مهناز پورقنبر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18114 جواد پورقنبرزاده جوشقان 1379 علوم پايه فیزیک
18115 طاهره پورقوامی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
18116 مصطفی پورقیصری نجف آبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18117 سعید پورقیومی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
18118 مهدی پورکاشفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18119 اسماعیل پورکاظم 1371 كشاورزى زراعت
18120 فاطمه پورکاظم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18121 مهری پورکاظمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18122 نیلوفر پورکاظمی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
18123 اکرم پورکاظمی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18124 فاطمه پورکوثری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18125 محبوبه پورکیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18126 حمیده پورگنابادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18127 حمیده پورگنابادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18128 نسرین پورگنابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
18129 علی پورلطیفی 1353 علوم پايه زمین شناسی
18130 سعید پورمؤیّد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
18131 سعید پورمؤیّد 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18132 طاهره پورمحبی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18133 فاطمه پورمحبی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18134 امیر پورمحمد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18135 حمیدرضا پورمحمد 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18136 رویا پورمحمد 1385 دامپزشكي دامپزشکی
18137 زهرا پورمحمد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18138 ساناز پورمحمد 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18139 سمیرا پورمحمد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
18140 فاطمه پورمحمد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18141 فهیمه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18142 محمد پورمحمد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18143 محمد پورمحمد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18144 مریم پورمحمد 1380 دامپزشكي دامپزشکی
18145 ملیحه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18146 ملیحه پورمحمد 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18147 نوید پورمحمّد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
18148 وحید پورمحمد 1390 پردیس دانشگاهی آمار اقتصادی - اجتماعی
18149 هادی پورمحمد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18150 یاور پورمحمد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
18151 یاور پورمحمد 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
18152 سهراب پورمحمدتقی جعفرآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
18153 سهراب پورمحمدتقی جعفرابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18154 صدیقه پورمحمدجزین 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18155 محمدباقر پورمحمدجزین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18156 عاطفه پورمحمدچشمه هزاره 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18157 غلامرضا پورمحمدرشخوار 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
18158 زهرا پورمحمدشاندیز 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18159 منصوره پورمحمدشاندیز 1354 علوم پايه شیمی
18160 ذکیه پورمحمدولی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
18161 سمانه پورمحمدهادی فرشمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
18162 غفار پورمحمدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18163 فهیمه پورمحمدی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18164 محبوبه پورمحمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
18165 مرضیه پورمحمدی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18166 مهدی پورمحمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18167 محمدرضا پورمحمدی جرجافکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18168 پروین پورمحمدی گوکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18169 فرنگیس پورمحمدی لیش 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18170 ویدا پورمحمدی لیش 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18171 پریا پورمحمدیان 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18172 ندا پورمحمود 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18173 ندا پورمحمود 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18174 مریم پورمحی آبادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18175 مهدی پورمحی ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18176 مینا پورمختار 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
18177 حمید پورمراد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18178 مهدی پورمراد 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18179 فرانک پورمرادکهن 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
18180 فریبرز پورمرادکهن 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18181 حسین پورمشرفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18182 آصف پورمعصومی حسن کیاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18183 آصف پورمعصومی حسن کیاده 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18184 اصف پورمعصومی حسن کیاده 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18185 غزاله پورمعصومی حسن کیاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
18186 فاطمه پورمعظمی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18187 نگار پورمعظمی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
18188 اکرم پورمعماردزفولی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
18189 اکبر پورمقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18190 جواد پورمقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
18191 حمید پورمقدم 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18192 شکیبا پورمقدم 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18193 علیرضا پورمقدم 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18194 روح اله پورملائکه 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18195 فریده پورملائکه 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18196 زهرا پورملایری 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
18197 آزاده پورملک 1378 علوم پايه زمین شناسی
18198 سیده منصوره پورمند 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
18199 شاهین پورمند 1367 علوم پايه زمین شناسی
18200 شهرزاد پورمند 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457193