راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 18201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18201 سیدمرتضی پورموسوی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18202 مصطفی پورموسوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18203 سیده ساجده پورموسوی طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18204 محبوبه پورموسوی نقندر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18205 ملیحه پورموسی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18206 حسن پورموسی بزنجانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18207 رحمت پورموسی ضیابری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
18208 پریسا پورموید 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18209 آتنا پورمهدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
18210 تکتم پورمهدی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18211 تکتم پورمهدی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
18212 جواد پورمهدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18213 کتایون پورمهدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18214 مریم پورمهدی طرقبه 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18215 حسین پورمهدیان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
18216 حورا پورمهرشورابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18217 معصومه پورمهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18218 سیدیوسف پورمیر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18219 منیره پورمیرزائی 1374 علوم رياضي آمار
18220 علیرضا پورمیرزائی علیائی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18221 ربابه پورمیرزائی لوخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18222 اعظم پورمیرزایی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
18223 فاطمه پورمیرزایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18224 حسن پورمیسورسفیده خوان 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
18225 حسن پورنادری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18226 ساجده پورنادری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
18227 مجید پورنادری 1372 علوم پايه دبیری شیمی
18228 مجید پورنادری 1379 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
18229 حسین پورنامدار 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
18230 محمد پورنبوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
18231 مرتضی پورنبی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18232 مهرناز پورنبی نوقابی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18233 حامد پورنجف 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
18234 الهه پورنجف زاده اردکانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
18235 امین پورنصیر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18236 شبنم پورنظری 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18237 شبنم پورنظری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
18238 ژیلا پورنظری نوخندان 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
18239 افسانه پورنقشبند 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18240 بی بی طاهره پورنقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18241 بی بی طاهره پورنقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18242 سیدرسول پورنقی 1362 علوم رياضي آمار
18243 سیدرضا پورنقی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18244 سیدمحسن پورنقی کاریزبداقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
18245 ملیحه پورنوروز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18246 فردوس پورنوری 1376 علوم رياضي آمار
18247 خشایار پورنیا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18248 خشایار پورنیا 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
18249 محمد پورنیازی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18250 طاهره پورنیاکان زیندانلوئی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
18251 ربابه پوروحیدافضل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18252 النا پوروردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18253 امیرحسین پورولی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
18254 مهسا پورولی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18255 رحمت اله پورولی بندپی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18256 علی پورولی داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18257 امین پورولی کاخکی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18258 بهاره پورولیخان نوخندان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18259 طناز پورولیخان نوخندان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18260 حسن پورهاشمی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
18261 سیدعباس پورهاشمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
18262 سیدعباس پورهاشمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
18263 زهره پورهاشمی اردکانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18264 مریم پورهاشمی خبیصی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18265 مریم پورهنگ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18266 سحر پوری نژادزاغ 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18267 احمد پوریائی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18268 حمیدرضا پوریامنش 1374 علوم پايه زمین شناسی
18269 رسول پوریامنش 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18270 رسول پوریامنش 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
18271 مجید پوریامنش 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18272 مجید پوریامنش 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
18273 افشین پوریان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18274 علی اکبر پوریان 1353 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18275 محمدعارف پوریان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
18276 جواد پوریانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18277 طیبه پوریحیی ایوری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18278 مهدی پوریحیی ایوری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18279 محمدحسین پوریزدان پناه 1367 علوم پايه دبیری شیمی
18280 محیا پوریزدان پناه کرمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18281 جعفر پوریزدیان محمدآباد 1377 علوم پايه زمین شناسی
18282 جعفر پوریزدیان محمدآباد 1381 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
18283 سعید پوریزدیان محمدآباد 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18284 هادی پوریزدیان محمدآباد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
18285 سهیلا پوریزدیان محمداباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18286 سهیلا پوریزدیان محمداباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18287 پانیذ پوریعقوبی 1393 مهندسي مهندسی عمران
18288 محمدرضا پوریموت 1354 علوم رياضي آمار
18289 اکرم پوریوسف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18290 سکینه پوریوسف 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18291 علی پوریوسف 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18292 سعید پوزش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18293 سمیه پوزش 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18294 سمیه پوزش 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
18295 وحید پوزش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18296 وحید پوزش 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18297 بهرام پوزشی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18298 علی اکبر پوست چین 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18299 معصومه پوست فروشان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444703