راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 18301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18301 زهره پورسعید 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18302 ناصر پورسعید 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
18303 نیلوفر پورسعید 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
18304 سعید پورسعیدفیروزی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18305 محسن پورسلطان هوجقان 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
18306 زهرا پورسلطانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
18307 علی اکبر پورسلطانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
18308 مریم پورسلطانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
18309 مهدی رضا پورسلطانی 1369 علوم پايه زمین شناسی
18310 مهدیه پورسلطانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18311 هادی پورسلیمان چافی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
18312 حسن پورسلیمانی چهارتکابی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18313 مجتبی پورسلیمی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18314 مجتبی پورسلیمی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18315 محمدجواد پورسلیمی جاغرق 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18316 سعید پورسمنانی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18317 شهرام پورسیدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18318 غلامرضا پورسیفی خیمه سری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
18319 بهجت پورسینا 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18320 بهجت پورسینا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
18321 مجید پورشافعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18322 رضا پورشاه آبادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18323 زهرا پورشریف املشی 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
18324 علی اکبر پورشعبان 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
18325 حبیب الله پورشفق حسن ابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18326 سیده زهرا پورشفیع نیاکی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18327 زهرا پورشمس 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18328 خلیل پورشمسیان 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
18329 مهرداد پورشوشتر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18330 حسین پورشهابی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18331 سمیه پورشهابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18332 محمدرضا پورشهابی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
18333 زهره پورشهریاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18334 صالحه پورشیخعلی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
18335 سلیمه پورشیخعلی اندوهجردی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18336 علیرضا پورشیخیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18337 علیرضا پورشیخیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18338 حامد پورشیرازی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18339 فتانه پورشیرازی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18340 فتانه پورشیرازی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18341 محمدصادق پورشیرازی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18342 منیره پورشیره 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18343 لیلا پورصادق 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18344 مجید پورصادق 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18345 مهرداد پورصادق 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
18346 مهین پورصادق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18347 مریم پورصادقی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18348 سعید پورصباغ رکن آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
18349 علی پورصغری فرسنگی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18350 سمانه پورصفر 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
18351 سمانه پورصفر 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18352 نوشین پورصفر 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18353 علی اصغر پورطاحونچی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18354 علی اکبر پورطاحونچی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18355 زهرا پورطاحونچی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18356 محمد پورطالبی جاغرق 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18357 خدیجه پورطاهریان 1354 علوم پايه شیمی
18358 محمد پورطاهونچی شاندیز 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18359 اشرف پورطباطبایی تفتی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18360 نرگس پورطوسی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18361 نرگس پورطوسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
18362 نرگس پورطوسی 1392 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
18363 عبدالله پورطیّبی 1362 مهندسي الکترونیک
18364 طاهره پورعابدین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18365 ابوالقاسم پورعباس 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18366 اکرم پورعباس 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18367 جواد پورعباس 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
18368 حسین پورعباس 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18369 خدیجه پورعباس 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18370 خدیجه پورعباس 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
18371 زهرا پورعباس 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18372 فاطمه پورعباس 1370 علوم رياضي ریاضی
18373 نرجس پورعباس 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18374 نسرین پورعباس 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18375 آرش پورعباس مفرد 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18376 سمانه پورعباس خادر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18377 بهزاد پورعباس خیرالدین 1363 علوم پايه شیمی
18378 محمود پورعباس زرقری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18379 علی پورعباسی امیری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18380 سیف الله پورعبدالله دهکردی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18381 آزاده پورعبدالله نژاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18382 ملیحه پورعبداله 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18383 مهدی پورعبداله مینق 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
18384 سیامک پورعبداله نژاد داورانی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18385 سیامک پورعبداله نژادداورانی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18386 مازیار پورعبداله نژادداورانی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18387 مازیار پورعبداله نژادداورانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18388 فاطمه پورعرب مقدم 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18389 ایرج پورعرفان 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
18390 علیمراد پورعسکر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18391 مجید پورعشوریاسوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18392 مریم پورعطار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18393 سعاد پورعطیه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18394 امیر پورعظیما 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18395 احمد پورعلی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18396 احمد پورعلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18397 بتول پورعلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18398 حدیثه پورعلی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18399 حسین پورعلی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18400 حمید پورعلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42206912