راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 18401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18401 زری پورعلی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18402 زهره پورعلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18403 شهرام پورعلی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
18404 شهرزاد پورعلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18405 شهرزاد پورعلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18406 صادق پورعلی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18407 صادق پورعلی 1392 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
18408 علیرضا پورعلی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18409 علیرضا پورعلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18410 علیرضا پورعلی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18411 فاطمه پورعلی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
18412 مجید پورعلی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18413 محسن پورعلی 1393 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
18414 محمدجعفر پورعلی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18415 محمدرضا پورعلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18416 محمدمهدی پورعلی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18417 مصطفی پورعلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18418 مصطفی پورعلی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18419 مصطفی پورعلی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
18420 مصطفی پورعلی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18421 معصومه پورعلی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18422 ملیحه پورعلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
18423 مهری پورعلی 1376 علوم رياضي آمار
18424 نورعلی پورعلی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18425 زهرا پورعلی حیدر آبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
18426 محسن پورعلی دوغ ابادی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
18427 احسان پورعلی مال آباد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی
18428 محسن پورعلی مال اباد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18429 زهرا پورعلی مفرد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
18430 حمیدرضا پورعلی نژاد 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
18431 محمدرضا پورعماد 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18432 علیرضا پورعمید 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18433 فرحناز پورعندلیبی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
18434 سیدمحمد پورعنقا 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18435 مریم پورعین یاسوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18436 فروزان پورغریب شاهی شهربابک 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18437 زهره پورغفاری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18438 امیرهوشنگ پورغلام 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18439 مهدی پورغلام 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
18440 حسن پورغلام جاجرمی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
18441 صغری پورغلام حسن داودلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18442 اکرم پورغلام شریف آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18443 الهام پورغلام شریف آبادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18444 فاطمه پورغلامعلی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18445 طاهره پورغلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18446 علی پورفاطمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18447 فاطمه پورفاطمی جزین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18448 حسین پورفاطمی یونسی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18449 محمدجواد پورفتح اله 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
18450 امیر پورفخرایی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18451 علیرضا پورفرج 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18452 علیرضا پورفرج 1395 مهندسي مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
18453 فریبا پورفرج بیگ زاده 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
18454 امیر پورفرزاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
18455 امیر پورفرزاد 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
18456 سمیرا پورفرهنگ 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
18457 زهرا پورفریدونی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
18458 الهام پورفلاح 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
18459 نصراله پورفیاض 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18460 مهدی پورفیض تپه 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
18461 فرح پورقادری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
18462 فرشید پورقاز 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18463 سجاد پورقاسم 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
18464 محمدتقی پورقاسم 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18465 سیدجمال پورقاسم کاری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18466 کامران پورقاسم لامعی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18467 سعید پورقاسمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
18468 مهدی پورقاسمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18469 الهام پورقربان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18470 زهره پورقربان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18471 زهره پورقربان 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
18472 محمدمهدی پورقربان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18473 ناهید پورقربان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18474 عاطفه پورقربان خیبری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18475 عاطفه پورقربان خیبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18476 علی پورقربان سقطی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
18477 مریم پورقربان سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18478 مرضیه پورقربانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18479 جنان پورقرشی 1373 علوم پايه فیزیک
18480 علیرضا پورقلی یام 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18481 فاطمه پورقلی یام 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
18482 ابوالفضل پورقنبر 1372 كشاورزى زراعت
18483 محمدحسن پورقنبر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18484 مهناز پورقنبر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18485 جواد پورقنبرزاده جوشقان 1379 علوم پايه فیزیک
18486 طاهره پورقوامی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
18487 مصطفی پورقیصری نجف آبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18488 سعید پورقیومی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
18489 مهدی پورکاشفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18490 اسماعیل پورکاظم 1371 كشاورزى زراعت
18491 فاطمه پورکاظم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18492 مهری پورکاظمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18493 نیلوفر پورکاظمی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
18494 اکرم پورکاظمی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18495 فاطمه پورکوثری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18496 محبوبه پورکیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18497 حمیده پورگنابادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18498 حمیده پورگنابادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18499 نسرین پورگنابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
18500 علی پورلطیفی 1353 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42207270