راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 18401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18401 بی بی سارا پهلوان دوجی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18402 زهرا پهلوان زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18403 نجمه پهلوان سرسنگ 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18404 راحله پهلوان صادق 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
18405 مصطفی پهلوان عمارت 1368 علوم پايه دبیری شیمی
18406 هاشم پهلوان کاشی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18407 زینت پهلوان مارشک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
18408 مریم پهلوان مازندرا نی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18409 کامران پهلوان مصّوری 1385 علوم رياضي آمار
18410 کامران پهلوان مصوّری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18411 مه لقا پهلوان مصوری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18412 مهسا پهلوان مصوری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18413 حکمت الله پهلوان نژاد 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18414 محمدرضا پهلوان نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18415 محمدرضا پهلوان نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18416 محمدرضا پهلوان نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18417 جلیل پهلوان نژادگرگندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18418 سیدحسین پهلوان هاشمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18419 سیده اعظم پهلوان هاشمی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18420 مریم پهلوان یلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18421 اعظم پهلوان یوسف خانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
18422 اعظم پهلوان یوسفخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
18423 احمد پهلوانلو 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
18424 حمید پهلوانلو 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18425 سکینه پهلوانلو 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18426 اسداله پهلوانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18427 امیرحسین پهلوانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
18428 پریسا پهلوانی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
18429 پریسا پهلوانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
18430 رضا پهلوانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
18431 سمانه پهلوانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18432 سمیرا پهلوانی 1378 علوم پايه زمین شناسی
18433 علیرضا پهلوانی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18434 فرزاد پهلوانی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18435 فرزانه پهلوانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18436 ماندانا پهلوانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
18437 محمدجواد پهلوانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18438 مهدی پهلوانی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18439 مهشاد پهلوانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18440 نادره پهلوانی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
18441 علی پهلوانی عطائ 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18442 زینب پهلوانی کلوخی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18443 محمود پهلوانی نسب 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18444 محمدرضا پهلوانی ینگه قلعه 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
18445 محدثه پهلوری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
18446 غایب نظر پهم لی 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
18447 امیرحسین پهنابی سلیمان محله 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18448 عبداله پهنابی سلیمان محله 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18449 صالح وردی پی پر 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18450 فاطمه پیاده 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18451 فرزاد پیاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18452 داود پیام 1366 علوم رياضي ریاضی
18453 فهیمه پیام عسگری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18454 مهدیه پیام عسگری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18455 افسانه پیامنی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18456 احسان پیدایی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
18457 افسانه پیر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18458 زینب پیر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18459 نرگس پیر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18460 نسترن پیر بیدختی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18461 حمید پیراحمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18462 حسن پیرازغندی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
18463 حسین پیرازغندی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
18464 بابک پیراسته 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18465 بی بی مرضیه پیراسته 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18466 سارا پیراسته 1380 علوم پايه زمین شناسی
18467 سپیده پیراسته 1381 علوم پايه فیزیک
18468 علی اکبر پیراسته 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
18469 غلامرضا پیراسته 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18470 الهه پیراسته جو 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18471 علی پیراگند 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
18472 سمانه پیرامون 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18473 رضا پیرامون شریف آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
18474 شکوفه پیران 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18475 محمد پیران 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18476 علی پیران کلانسرا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18477 قادر پیران مجنده 1374 علوم رياضي آمار
18478 سارا پیرانی 1381 علوم پايه فیزیک
18479 علی پیرانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18480 علی اله پیرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18481 محمود پیراه 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18482 سیده عالیه پیراهام 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
18483 سعیده پیراهش 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18484 فریبا پیراهنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18485 علی حسین پیرای 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
18486 علی حسین پیرای 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
18487 تهمینه پیرایش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18488 سحر پیرایش 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
18489 سیدمحسن پیرایش 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18490 سیده ساره پیرایش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18491 فرحناز پیرایش 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18492 فردین پیرایش 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18493 محمدصادق پیرایش 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18494 پژمان پیرایش شیرازی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18495 ملیحه پیرایش شیرازی نژاد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18496 بهروز پیرایش فر 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
18497 فرهاد پیرایش نیا 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18498 حسین پیرایش شیرازی نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
18499 رضا پیرایش شیرازی نژاد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18500 ملیحه پیرایش شیرازی نژاد 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444692