راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 18501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18501 سعید پورمؤیّد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
18502 سعید پورمؤیّد 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18503 طاهره پورمحبی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18504 فاطمه پورمحبی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18505 امیر پورمحمد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18506 حمیدرضا پورمحمد 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18507 رویا پورمحمد 1385 دامپزشكي دامپزشکی
18508 زهرا پورمحمد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18509 ساناز پورمحمد 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18510 سمیرا پورمحمد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
18511 فاطمه پورمحمد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18512 فهیمه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18513 محمد پورمحمد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18514 محمد پورمحمد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18515 مریم پورمحمد 1380 دامپزشكي دامپزشکی
18516 ملیحه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18517 ملیحه پورمحمد 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18518 نوید پورمحمّد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
18519 وحید پورمحمد 1390 پردیس دانشگاهی آمار اقتصادی - اجتماعی
18520 هادی پورمحمد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18521 یاور پورمحمد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
18522 یاور پورمحمد 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
18523 سهراب پورمحمدتقی جعفرآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
18524 سهراب پورمحمدتقی جعفرابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18525 صدیقه پورمحمدجزین 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18526 محمدباقر پورمحمدجزین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18527 عاطفه پورمحمدچشمه هزاره 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18528 غلامرضا پورمحمدرشخوار 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
18529 زهرا پورمحمدشاندیز 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18530 منصوره پورمحمدشاندیز 1354 علوم پايه شیمی
18531 ذکیه پورمحمدولی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
18532 سمانه پورمحمدهادی فرشمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
18533 غفار پورمحمدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18534 فهیمه پورمحمدی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18535 محبوبه پورمحمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
18536 مرضیه پورمحمدی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18537 مهدی پورمحمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18538 محمدرضا پورمحمدی جرجافکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18539 پروین پورمحمدی گوکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18540 فرنگیس پورمحمدی لیش 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18541 ویدا پورمحمدی لیش 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18542 پریا پورمحمدیان 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18543 ندا پورمحمود 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18544 ندا پورمحمود 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18545 مریم پورمحی آبادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18546 مهدی پورمحی ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18547 مینا پورمختار 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
18548 حمید پورمراد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18549 مهدی پورمراد 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18550 فرانک پورمرادکهن 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
18551 فریبرز پورمرادکهن 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18552 محمدرضا پورمرادی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18553 حسین پورمشرفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18554 آصف پورمعصومی حسن کیاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18555 آصف پورمعصومی حسن کیاده 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18556 اصف پورمعصومی حسن کیاده 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18557 غزاله پورمعصومی حسن کیاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
18558 فاطمه پورمعظمی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18559 نگار پورمعظمی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
18560 اکرم پورمعماردزفولی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
18561 اکبر پورمقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18562 جواد پورمقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
18563 حمید پورمقدم 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18564 شکیبا پورمقدم 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18565 علیرضا پورمقدم 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18566 روح اله پورملائکه 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18567 فریده پورملائکه 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18568 زهرا پورملایری 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
18569 آزاده پورملک 1378 علوم پايه زمین شناسی
18570 سیده منصوره پورمند 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
18571 شاهین پورمند 1367 علوم پايه زمین شناسی
18572 شهرزاد پورمند 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18573 مریم پورمند 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
18574 مهزاد پورمند 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18575 نفیسه پورمند 1379 علوم پايه فیزیک
18576 مریم پورمندکاری مهرجردی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
18577 مسعود پورمندی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
18578 نعیمه پورمندی 1394 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
18579 امیرحسین پورمندی یکتا 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
18580 اشرف بیگم پورموسوی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
18581 سیدمرتضی پورموسوی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18582 مصطفی پورموسوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18583 سیده ساجده پورموسوی طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18584 محبوبه پورموسوی نقندر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18585 ملیحه پورموسی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18586 حسن پورموسی بزنجانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18587 رحمت پورموسی ضیابری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
18588 پریسا پورموید 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18589 آتنا پورمهدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
18590 تکتم پورمهدی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18591 تکتم پورمهدی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
18592 جواد پورمهدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18593 کتایون پورمهدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18594 مریم پورمهدی طرقبه 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18595 حسین پورمهدیان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
18596 حورا پورمهرشورابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18597 معصومه پورمهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18598 سیدیوسف پورمیر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18599 منیره پورمیرزائی 1374 علوم رياضي آمار
18600 علیرضا پورمیرزائی علیائی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42206902