راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 18501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18501 علی پویانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18502 بهزاد پویش 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18503 یگانه پوینده فر 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18504 لطف الله پهلوان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18505 اناهیتا پهلوان 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18506 بهناز پهلوان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18507 پریسا پهلوان 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18508 پریسا پهلوان 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
18509 جواد پهلوان 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18510 حمیدرضا پهلوان 1351 مهندسي راه و ساختمان
18511 خدیجه پهلوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18512 سپیده پهلوان 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
18513 سهراب پهلوان 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
18514 سهراب پهلوان 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
18515 عظیم پهلوان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18516 علی پهلوان 1377 علوم پايه فیزیک
18517 علی پهلوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
18518 لطف الله پهلوان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18519 مریم پهلوان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
18520 مریم پهلوان 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
18521 مسعود پهلوان 1375 علوم پايه زمین شناسی
18522 معصومه پهلوان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18523 منصوره پهلوان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18524 نسرین پهلوان 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18525 هدا پهلوان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18526 سمیرا پهلوان پور 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
18527 علی اصغر پهلوان حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18528 پروانه پهلوان حمزانلوئی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18529 محمد پهلوان درآباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18530 شیرعلی پهلوان دلیر 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18531 بی بی سارا پهلوان دوجی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18532 زهرا پهلوان زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18533 نجمه پهلوان سرسنگ 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18534 راحله پهلوان صادق 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
18535 مصطفی پهلوان عمارت 1368 علوم پايه دبیری شیمی
18536 هاشم پهلوان کاشی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18537 زینت پهلوان مارشک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
18538 مریم پهلوان مازندرا نی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18539 کامران پهلوان مصّوری 1385 علوم رياضي آمار
18540 کامران پهلوان مصوّری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18541 مه لقا پهلوان مصوری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18542 مهسا پهلوان مصوری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18543 حکمت الله پهلوان نژاد 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18544 محمدرضا پهلوان نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18545 محمدرضا پهلوان نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18546 محمدرضا پهلوان نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18547 جلیل پهلوان نژادگرگندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18548 سیدحسین پهلوان هاشمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18549 سیده اعظم پهلوان هاشمی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18550 مریم پهلوان یلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18551 اعظم پهلوان یوسف خانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
18552 اعظم پهلوان یوسفخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
18553 احمد پهلوانلو 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
18554 حمید پهلوانلو 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18555 سکینه پهلوانلو 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18556 اسداله پهلوانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18557 امیرحسین پهلوانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
18558 پریسا پهلوانی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
18559 پریسا پهلوانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
18560 رضا پهلوانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
18561 سمانه پهلوانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18562 سمیرا پهلوانی 1378 علوم پايه زمین شناسی
18563 علیرضا پهلوانی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18564 فرزاد پهلوانی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18565 فرزانه پهلوانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18566 ماندانا پهلوانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
18567 محمدجواد پهلوانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18568 مهدی پهلوانی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18569 مهشاد پهلوانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18570 نادره پهلوانی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
18571 علی پهلوانی عطائ 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18572 زینب پهلوانی کلوخی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18573 محمود پهلوانی نسب 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18574 محمدرضا پهلوانی ینگه قلعه 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
18575 محدثه پهلوری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
18576 غایب نظر پهم لی 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
18577 امیرحسین پهنابی سلیمان محله 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18578 عبداله پهنابی سلیمان محله 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18579 صالح وردی پی پر 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18580 فاطمه پیاده 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18581 فرزاد پیاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18582 داود پیام 1366 علوم رياضي ریاضی
18583 فهیمه پیام عسگری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18584 مهدیه پیام عسگری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18585 افسانه پیامنی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18586 احسان پیدایی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
18587 افسانه پیر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18588 زینب پیر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18589 نرگس پیر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18590 نسترن پیر بیدختی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18591 حمید پیراحمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18592 حسن پیرازغندی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
18593 حسین پیرازغندی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
18594 بابک پیراسته 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18595 بی بی مرضیه پیراسته 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18596 سارا پیراسته 1380 علوم پايه زمین شناسی
18597 سپیده پیراسته 1381 علوم پايه فیزیک
18598 علی اکبر پیراسته 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
18599 غلامرضا پیراسته 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18600 الهه پیراسته جو 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489032