راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 18601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18601 محمد تقوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
18602 محمدجواد تقوی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18603 مریم تقوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18604 مریم تقوی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
18605 مریم تقوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18606 معصومه تقوی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
18607 ملیحه تقوی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18608 مهدیه تقوی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
18609 مهدیه السادات تقوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
18610 مهسا تقوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
18611 میرمجید تقوی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18612 مینا تقوی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18613 مینو تقوی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
18614 نفیسه تقوی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
18615 هدی تقوی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18616 هدی تقوی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
18617 هما تقوی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
18618 یاسمن تقوی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
18619 یاسمن تقوی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
18620 صدیقه تقوی پورخراسانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18621 سیدابوالفضل تقوی قمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
18622 روح الله تقوی مندی 1380 علوم پايه فیزیک
18623 مصطفی تقوی استاد 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
18624 جواد تقوی امین 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18625 عطیه تقوی بجنوردی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18626 عطیه تقوی بجنوردی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
18627 علیه تقوی بجنوردی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18628 علیه تقوی بجنوردی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18629 فاطمه تقوی بجنوردی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18630 معصومه تقوی بجنوردی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
18631 سیدنعمت اله تقوی بهبهانی 1354 علوم رياضي ریاضی
18632 افسانه تقوی ثابت 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
18633 حسام الدین تقوی ثانی 1388 علوم پايه زمین شناسی
18634 عطیه تقوی خلیل آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18635 منصوره تقوی خلیل اباد 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
18636 برهمن تقوی دیلمانی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
18637 فریده السادات تقوی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18638 تکتم تقوی رضوی زاده 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18639 تکتم تقوی رضوی زا ده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18640 بی بی مریم تقوی رضوی زاده 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18641 زینب السادات تقوی رضوی زاده 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
18642 مرجانه تقوی رضوی زاده 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
18643 مهناز تقوی رضوی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18644 نادیاسادات تقوی رضوی زاده 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
18645 زینب تقوی رفسنجانی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
18646 مهری تقوی رفسنجانی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18647 مریم تقوی زاده فروتن 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
18648 مهین تقوی زاده فروتن 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
18649 محمداحسان تقوی زاده یزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
18650 سامان تقوی زرگر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18651 سپیده تقوی زرگر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18652 فاطمه تقوی سبزواری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18653 فاطمه تقوی سبزواری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
18654 مجتبی تقوی سبزواری 1383 علوم پايه زمین شناسی
18655 مجتبی تقوی سبزواری 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
18656 محمد تقوی سبزواری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18657 سیدمحمود تقوی شهری 1382 علوم رياضي آمار
18658 لیا تقوی شهری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18659 محمود تقوی شیخ 1355 علوم پايه زمین شناسی
18660 حسین تقوی طلب 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
18661 علی تقوی طلب 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18662 سعیده تقوی طهرانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18663 محمد تقوی طهرانی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
18664 بی بی مرجانه تقوی فدکی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
18665 نرجس تقوی فر 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18666 مهدی تقوی قوچان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18667 نرگس تقوی قوچان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18668 نرگس تقوی قوچان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18669 نوشین تقوی کنی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18670 حسین تقوی گرجی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
18671 محمد تقوی گلیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18672 ملیحه تقوی مظلوم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18673 فهیمه تقوی مندی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
18674 فهیمه تقوی مندی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
18675 سیدعبدالحمید تقوی نژادعروه 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18676 نفیسه تقوی نصر 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
18677 راحله تقوی نصرالله زاده 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18678 راحله تقوی نصراله زاده 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18679 هدیه تقوی نصراله زاده 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18680 فرشید تقوی نیا 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18681 نفیسه تقوی نیا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18682 محمدزمان تقویان 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
18683 سیداحمد تقویان نوغان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18684 سیدوحید تقویان نوغان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
18685 اکبر تقی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
18686 احسان تقی زاده طوسی 1379 علوم پايه فیزیک
18687 بهاره تقی زاده سرشوری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18688 آتنا تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18689 اکرم تقی آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18690 حمید تقی آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18691 حمیدرضا تقی آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18692 راضیه تقی آبادی 1379 علوم پايه فیزیک
18693 راضیه تقی آبادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
18694 سمیه تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
18695 سمیه تقی آبادی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18696 معظم تقی آبادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18697 مهدیه تقی آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18698 الهام تقی ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
18699 جواد تقی ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18700 حسین تقی ابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229172