راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 18601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18601 فاطمه پیشدادیان 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18602 شمسی پیشقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18603 مهدی پیشقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18604 راضیه پیشکار 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18605 بهرام پیشکاری 1363 مهندسي مهندسی عمران
18606 طاهره پیشکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18607 حسین پیشگوی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
18608 سیدمعین پیشنماز 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18609 سارا پیشنمازقوچان عتیق 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18610 سیدمحمدتقی پیشنمازی 1335 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18611 محمدتقی پیشنمازی 1355 مهندسي مهندسی مکانیک
18612 احمدعلی پیشنهاد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18613 سیده تکتم پیشوائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18614 سیده تکتم پیشوائی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
18615 خلیل پیشوائیان 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
18616 سیدپدرام پیشوائیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18617 رویا پیشه کلایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18618 اعظم پیشه ور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18619 رؤیا پیشه ور 1375 علوم رياضي آمار
18620 سحر پیغامی پرتان 1394 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
18621 سعید پیغامی پرتان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
18622 شهرام پیغان 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18623 احسان پیغمبری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
18624 امیر پیغمبری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18625 راضیه پیغمبری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18626 رضا پیغمبری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18627 رضا پیغمبری 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
18628 زهرا پیغمبری 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
18629 مریم پیغمبری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18630 مهدی پیغمبری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18631 حمیدرضا پیغمبری سرمزده 1368 علوم رياضي آمار
18632 سعید پیغمبری سرمزده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18633 سعید پیغمبری شوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18634 سعید پیغمبری کلات 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
18635 نیلوفر پیک 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18636 ندا پیک فلک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18637 رسول پیکارپرسان 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18638 تکتم پیکانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18639 غلامرضا پیکانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18640 محمدرضا پیکانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18641 طاهره پیکانی مقدم 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
18642 فروغ پیکانی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18643 مجید پیکردار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18644 سعید پیکرستان 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18645 زهرا پیکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18646 مهسا پیگان 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
18647 فرشته پیل بالا 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18648 اکرم پیلتن 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18649 فاطمه پیلتن 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18650 امیررضا پیلوار 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18651 علی پیلوار 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18652 اسما پیله 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18653 فاطمه پیله چی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18654 زهره پیله چیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18655 محمدرضا پیله چیان 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18656 مریم پیله چیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18657 ملیحه پیله چیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18658 نجمه پیله چیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18659 یوسف پیله چیان 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
18660 رضا پیله چیان لنگرودی 1355 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18661 رضا پیله کش 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18662 اسمعیل پیله ور 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18663 امید پیله ور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18664 زرین تاج پیله ور 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18665 سحر پیله ور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18666 سوسن پیله ور 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
18667 علی اصغر پیله ور 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
18668 محمد پیله ور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
18669 محمدتقی پیله ور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18670 مهدی پیله ور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18671 راحله پیله ور شهری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18672 مژگان پیله ور وطن دوست 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
18673 احسان پیله وران 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
18674 سعید پیله وران 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
18675 احمدرضا پیله ورشهری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
18676 راحله پیله ورشهری 1377 علوم پايه فیزیک
18677 راحله پیله ورشهری 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18678 مژگان پیله وروطن دوست 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
18679 امیرسجّاد پیله وری 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18680 علی پیله وری 1386 علوم پايه زمین شناسی
18681 علی پیله وری 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
18682 منیره پیله وری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
18683 انوشه پیمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18684 شهرام پیمان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18685 صفا پیمان 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18686 عباس پیمان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18687 علی کمال پیمان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18688 ندا پیمان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18689 محمدرضا پیمان فر 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18690 یاسر پیمان فر 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
18691 محبوبه پیمان کار 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18692 محبوبه پیمان کار 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18693 اکبر پیمانفر 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18694 ابراهیم پیمانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18695 سمیرا پیمانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
18696 احسان پیمانی زاد 1386 هنر نيشابور نقاشی
18697 حسن پیمانی فروشانی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18698 منیر پیمایش 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18699 عباس پیوسته 1367 علوم پايه زمین شناسی
18700 مهدی پیوسته 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051740