راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 18601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18601 جهانبخش پیرنیای 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18602 عبدالحمید پیرواحمدی لنگرودی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18603 پرستو پیروان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18604 حمید پیرودین 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18605 محمد پیرودین 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18606 اعظم پیروز 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18607 اکرم پیروز 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18608 تکتم پیروز 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18609 زهرا پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18610 فضل اله پیروز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18611 موسی پیروز 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18612 مهدی پیروز 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18613 محمدجواد پیروزبخت 1392 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
18614 آسیه پیروزبخش 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18615 ابوالفضل پیروزشهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18616 آذر پیروزفر 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18617 احمد پیروزفر 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
18618 سهیلا پیروزفر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18619 ماندانا پیروزفر 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18620 احمد پیروزمند 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18621 الهه پیروزمند 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18622 محمدصادق پیروزمند 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18623 مجتبی پیروزنیا 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
18624 طاهره پیروزه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18625 رضا پیروزی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18626 علی پیروزی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18627 فاطمه پیروزی 1375 علوم پايه شیمی
18628 ماه شرف پیروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18629 منیره پیروزی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
18630 مسعود پیروزی راد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18631 ابراهیم پیروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18632 پریسا پیروی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
18633 درالنجف پیروی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18634 زهرا پیروی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18635 سارا پیروی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18636 سارا پیروی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18637 سمانه پیروی 1383 علوم پايه زمین شناسی
18638 شاهین پیروی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18639 عاطفه پیروی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
18640 علی رضا پیروی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18641 مرضیّه پیروی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
18642 مهدی پیروی 1374 علوم رياضي ریاضی
18643 مهدی پیروی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18644 هدا پیروی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
18645 ملیحه پیروی دهسرخی 1375 علوم پايه فیزیک
18646 ناهید پیرویان 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
18647 حمید پیرهادی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18648 آناهیتا پیری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18649 ادریس پیری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
18650 بهناز پیری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
18651 بی بی جمیله پیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18652 حلیمه پیری 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
18653 رمضان پیری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18654 سمیه پیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18655 علی پیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18656 علیرضا پیری 1366 علوم پايه دبیری شیمی
18657 عیسی پیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
18658 لیلا پیری 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18659 محمد پیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18660 مریم پیری 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18661 میلاد پیری 1393 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
18662 یونس پیری 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
18663 مینا پیری زیرکوهی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
18664 حسین پیری قاچاق 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18665 حسین پیری قاچاق 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
18666 حامد پیری مقدم 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
18667 اسداله پیریائی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
18668 علیرضا پیریائی 1367 علوم پايه زمین شناسی
18669 علی پیریایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18670 فریبا پیش بین 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18671 محمدحسن پیش بین 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18672 منصوره پیش بین 1371 علوم رياضي آمار
18673 حسین علی پیش بین محمودابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18674 معصومه پیش بین محمودابادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18675 محمد پیش دار 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
18676 رضا پیش قدم 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18677 زهرا پیش قدم 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18678 اعظم سادات پیش بین 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18679 اعظم سادات پیش بین 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه - حکمت متعالیه
18680 ایمان پیش بین 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18681 سیدایمان پیش بین 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18682 سیدایمان پیش بین 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18683 سیدجواد پیش بین 1395 مهندسي مهندسی مکانیک
18684 سیدمحمد پیش بین 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
18685 ماندانا پیش بین 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18686 محمدجواد پیش بین 1354 علوم پايه زمین شناسی
18687 محمدرضا پیش بین 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
18688 حسنعلی پیش بین محمود آبادی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18689 اعظم پیش جو 1378 علوم رياضي آمار
18690 علی پیش جو 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
18691 ابوذر پیش رو 1392 مهندسي مهندسی شیمی
18692 فاطمه پیش قدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
18693 محترم پیش قدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18694 معصومه پیش قدم 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18695 نرگس پیش قدم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18696 نصرت پیش قدم 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18697 مریم پیش گوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18698 الهام پیشاور 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
18699 الهام پیشاهنگ 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18700 فریدون پیشداد 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734966