راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 18601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18601 حورا پورمهرشورابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18602 معصومه پورمهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18603 سیدیوسف پورمیر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18604 منیره پورمیرزائی 1374 علوم رياضي آمار
18605 علیرضا پورمیرزائی علیائی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18606 ربابه پورمیرزائی لوخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18607 اعظم پورمیرزایی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
18608 فاطمه پورمیرزایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18609 حسن پورمیسورسفیده خوان 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
18610 حسن پورنادری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18611 ساجده پورنادری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
18612 مجید پورنادری 1372 علوم پايه دبیری شیمی
18613 مجید پورنادری 1379 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
18614 حسین پورنامدار 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
18615 محمد پورنبوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
18616 مرتضی پورنبی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18617 مهرناز پورنبی نوقابی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18618 حامد پورنجف 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
18619 الهه پورنجف زاده اردکانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
18620 امین پورنصیر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18621 شبنم پورنظری 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18622 شبنم پورنظری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
18623 محمدحسین پورنظری 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18624 ژیلا پورنظری نوخندان 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
18625 افسانه پورنقشبند 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18626 بی بی طاهره پورنقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18627 بی بی طاهره پورنقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18628 سیدرسول پورنقی 1362 علوم رياضي آمار
18629 سیدرضا پورنقی 1376 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
18630 سیدمحسن پورنقی کاریزبداقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
18631 ملیحه پورنوروز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18632 فردوس پورنوری 1376 علوم رياضي آمار
18633 خشایار پورنیا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18634 خشایار پورنیا 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
18635 محمد پورنیازی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18636 طاهره پورنیاکان زیندانلوئی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
18637 ربابه پوروحیدافضل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18638 النا پوروردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18639 امیرحسین پورولی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
18640 مهسا پورولی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18641 رحمت اله پورولی بندپی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18642 علی پورولی داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18643 امین پورولی کاخکی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18644 بهاره پورولیخان نوخندان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18645 طناز پورولیخان نوخندان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18646 حسن پورهاشمی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
18647 سیدعباس پورهاشمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
18648 سیدعباس پورهاشمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
18649 زهره پورهاشمی اردکانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18650 مریم پورهاشمی خبیصی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18651 مریم پورهنگ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18652 سحر پوری نژادزاغ 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18653 احمد پوریائی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18654 حمیدرضا پوریامنش 1374 علوم پايه زمین شناسی
18655 رسول پوریامنش 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18656 رسول پوریامنش 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
18657 مجید پوریامنش 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18658 مجید پوریامنش 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
18659 افشین پوریان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18660 علی اکبر پوریان 1353 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18661 محمدعارف پوریان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
18662 جواد پوریانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18663 طیبه پوریحیی ایوری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18664 مهدی پوریحیی ایوری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18665 محمدحسین پوریزدان پناه 1367 علوم پايه دبیری شیمی
18666 محیا پوریزدان پناه کرمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18667 جعفر پوریزدیان محمدآباد 1377 علوم پايه زمین شناسی
18668 جعفر پوریزدیان محمدآباد 1381 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
18669 سعید پوریزدیان محمدآباد 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18670 هادی پوریزدیان محمدآباد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
18671 سهیلا پوریزدیان محمداباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18672 سهیلا پوریزدیان محمداباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18673 پانیذ پوریعقوبی 1393 مهندسي مهندسی عمران
18674 محمدرضا پوریموت 1354 علوم رياضي آمار
18675 اکرم پوریوسف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18676 سکینه پوریوسف 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18677 علی پوریوسف 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18678 سعید پوزش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18679 سمیه پوزش 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18680 سمیه پوزش 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
18681 وحید پوزش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18682 وحید پوزش 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18683 بهرام پوزشی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18684 علی اکبر پوست چین 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18685 معصومه پوست فروشان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18686 مریم پوست فروش 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18687 علیرضا پوست فروشان دوم 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18688 الهام پوستچی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18689 فاطمه پوستچی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18690 مجتبی پوستچی اول 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18691 مجتبی پوستچی اول 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18692 مسعود پوستچی اول 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18693 مسعود پوستچی اول 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18694 گیتی پوستچی خراسانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18695 هانیه پوستچی محمدآبادی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
18696 جواد پوستچیان گل خطمی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18697 سیدتقی پوستفروش طوسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18698 حسین پوستفروشان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18699 محبوبه پوستی گناباد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223208