راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 18601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18601 محمدتقی تقی زاده میراب 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18602 آرش تقی زاده نادری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18603 افسانه تقی زاده نادری 1373 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18604 الهه تقی زاده نادری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18605 فرشاد تقی زاده نادری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18606 فرشاد تقی زاده نادری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18607 نسترن تقی زاده ناصح 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18608 مهیار تقی زاده نوعی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
18609 معظمه تقی زاذه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18610 رامین تقی نژادبیلندی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18611 نیلوفر تقی نژاددرجزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18612 علی تقی نژادعمران 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18613 سعید تقی نژادکاشانی 1363 علوم پايه زمین شناسی
18614 ابراهیم تقی نژادکفشگری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
18615 طاهره محبوبه تقی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
18616 علیرضا تقی نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18617 کاظم تقی نیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18618 محبوبه تقی نیا 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18619 طیبه تقی یان 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18620 اکرم تقیان 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
18621 مهدی تقیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
18622 حسن تقیان موسی آبادی 1378 علوم رياضي آمار
18623 علی اکبر تقیلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18624 علی اکبر تقیلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18625 هادی تک دهقان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18626 امید تک فلاح 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18627 علی تکابی 1374 علوم رياضي آمار
18628 زهرا تکاپوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18629 سمیه تکاسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
18630 سّمیه تکاسی 1387 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
18631 محمدولی تکاسی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
18632 سمانه تکافی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18633 فاطمه تکافی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18634 فاطمه تکافی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
18635 لیلی تکافی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18636 مریم تکافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18637 اسماعیل تکالو همت آبادی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
18638 مریم تکالو همت آبادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18639 محمدابراهیم تکاملی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
18640 صادق تکاورنژاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18641 علیرضا تکاوندی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
18642 الهام تکبیری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18643 الهام تکبیری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
18644 الهه تکبیری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18645 ماهان تکبیری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18646 وجدا تکبیری ترشیزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18647 رضا تکجو چلارس 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
18648 حمیدرضا تکریمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
18649 احسان تکلّو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18650 رضا تکلو 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
18651 زهرا تکلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18652 فاطمه تکلو 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
18653 مریم تکلو 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18654 مهیار تکلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
18655 نعیمه تکلو 1386 علوم پايه زمین شناسی
18656 یاشار تکلو 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18657 فرزانه تکلوجامی ابدال آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18658 فاطمه تکلیفی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18659 زهرا تل زرد 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18660 حمیده تلافیان 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
18661 صفیه تلافیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18662 مریم تلافیان 1379 علوم پايه فیزیک
18663 مبارکه تلخ آبی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18664 امان اله تلخابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
18665 نسرین تلخی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
18666 اعظم تلگردی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18667 بتول تلگردی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18668 سیدجواد تلگردی 1372 علوم پايه زمین شناسی
18669 علیرضا تلگردی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
18670 محمدرضا تلگردی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
18671 مرتضی تلگردی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
18672 مهلا تلگردی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18673 زهرا تلگردی لوشاب 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
18674 امیرحسین تلواری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
18675 فاطمه تلوری 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18676 محسن تلیاری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
18677 محمد ارکان صاحب تلیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18678 رضا تماس گوابری 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
18679 محمدرضا تمامگر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18680 زهرا تمجیدفرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18681 حمیدرضا تمجیدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
18682 رضا تمجیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
18683 زهرا تمجیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18684 فاطمه تمجیدی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18685 فهیمه تمدن 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
18686 محمود تمدن 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18687 مرتضی تمدن 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
18688 سیده سیمین تمدن نبوی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18689 مرضیه تمدن یزدیان 1385 علوم پايه فیزیک
18690 توحید تمدنی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18691 شهلا تمدنی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
18692 مجتبی تمدنی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18693 میرهادی تمدنی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
18694 سحر تمدنی اصف آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18695 حسام تمسکنی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
18696 علی اکبر تمسکنی زاهدی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18697 محمود تمنانلو 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18698 مرتضی تمنانلو 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18699 سمیه تمیز 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18700 مرتضی تمیز 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060240