راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 18601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18601 حسین تزرئی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
18602 سیدرضا تزرقی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18603 فاطمه تزرقی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
18604 فهیمه تزوال 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18605 زینب تژده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
18606 سمانه تژده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
18607 سمانه تژده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
18608 محرم تژوال 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
18609 مرتضی تسبندی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
18610 مصطفی تسبندی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18611 محمود تسبیح گو 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18612 رحمت الله تسبیحی نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18613 مریم تسعیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18614 مرتضی تسلیم آسا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18615 تورج تسلیمی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18616 نجمه تسلیمی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
18617 نرجس تسلیمیان فسایی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18618 محمدامین تسنیمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18619 ریحانه تشتریان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18620 فرزاد تشتریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18621 مسلم تشدیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
18622 علی تشرآبروان 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
18623 فرشته تشکافیروزجائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18624 حامد تشکر 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه
18625 زهرا تشکر 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18626 نسیبه تشکر گلستانی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
18627 علیرضا تشکرحسینی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18628 حمیده تشکرگلستانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18629 فاطمه تشکرگلستانی 1381 علوم پايه فیزیک
18630 معصومه تشکرگلستانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18631 نسیبه تشکرگلستانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18632 نفیسه تشکرگلستانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18633 نیره تشکرگلستانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18634 آزاده تشکری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18635 اتنا تشکری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18636 اکبر تشکری 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18637 حسن تشکری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18638 غزال تشکری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18639 محسن تشکری 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
18640 محمدمهدی تشکری 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
18641 مرجان تشکری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18642 مرجان تشکری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18643 مرضیه تشکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18644 مرضیه تشکری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
18645 مریم تشکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18646 مهدی تشکری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
18647 مینا تشکری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
18648 نیلوفر تشکری 1389
18649 پروین تشکری صالح 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18650 شهرام تشکری ایرانی زاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
18651 طاهره تشکری برابادی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
18652 طاهره تشکری برابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
18653 اکبر تشکری بهشتی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18654 عادله تشکری حکاک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
18655 غلامرضا تشکری ربیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18656 سیدمجید تشکری رجبی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
18657 سیدمصطفی تشکری رجبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
18658 سیده نرجس تشکری رجبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18659 زینب تشکری زاده 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
18660 سعید تشکری زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18661 سارا تشکری شعرباف 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
18662 سارا تشکری صادق زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
18663 احمد تشکری صالح 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
18664 پروین تشکری صالح 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18665 پروین تشکری صالح 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18666 حوریه تشکری صباغ 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
18667 نجمه تشکری صباغ 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18668 پروین تشکری عباس زاده 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
18669 محمدجواد تشکری فرد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18670 اکبر تشکری قرچه داغی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
18671 محبوبه تشکری قوژدی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18672 سیدجعفر تشکری هاشمی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18673 سیدمهدی تشکری هاشمی 1361 علوم رياضي ریاضی
18674 محمدحسین تشکری هروی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
18675 محمدجواد تشکری یزد 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
18676 سید محمد رضا تشنگر 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
18677 معصومه تشیدرودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18678 محجوبه تصدیقی ثانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
18679 ندا تصدیقی مؤخر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18680 ندا تصدیقی مؤخر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18681 مریم تصویری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18682 مهری تصویری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18683 مریم تعالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18684 آزاده تعالی مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
18685 آزاده تعالی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
18686 مژگان تعاونی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
18687 بهرای تعبدی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
18688 ملیحه تعبدی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18689 ندا تعبّدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
18690 مصطفی تعظیمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18691 محمدرضا تعقیبی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
18692 هادی تعقیبی 1362 علوم پايه شیمی
18693 فریبا تعلم 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18694 سمانه تعلیم دهنده 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18695 حسن تعلیم دهنده قوچان عتیق 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18696 شرما تعویقی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
18697 شرما تعویقی 1390 دامپزشكي بافت شناسی
18698 شهرزاد تعویقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18699 محمد تغیری 1368 علوم پايه فیزیک
18700 نسرین تفاوتی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299411