راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 18701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18701 راضیه پیغمبری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18702 رضا پیغمبری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18703 رضا پیغمبری 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
18704 زهرا پیغمبری 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
18705 مریم پیغمبری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18706 مهدی پیغمبری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18707 حمیدرضا پیغمبری سرمزده 1368 علوم رياضي آمار
18708 سعید پیغمبری سرمزده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18709 سعید پیغمبری شوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18710 سعید پیغمبری کلات 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
18711 نیلوفر پیک 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18712 ندا پیک فلک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18713 رسول پیکارپرسان 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18714 تکتم پیکانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18715 غلامرضا پیکانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18716 محمدرضا پیکانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18717 طاهره پیکانی مقدم 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
18718 فروغ پیکانی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18719 مجید پیکردار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18720 سعید پیکرستان 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18721 زهرا پیکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18722 مهسا پیگان 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
18723 فرشته پیل بالا 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
18724 اکرم پیلتن 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18725 فاطمه پیلتن 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18726 امیررضا پیلوار 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18727 علی پیلوار 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18728 اسما پیله 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18729 فاطمه پیله چی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18730 زهره پیله چیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18731 محمدرضا پیله چیان 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18732 مریم پیله چیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18733 ملیحه پیله چیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18734 نجمه پیله چیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18735 یوسف پیله چیان 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
18736 رضا پیله چیان لنگرودی 1355 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18737 رضا پیله کش 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18738 اسمعیل پیله ور 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18739 امید پیله ور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18740 زرین تاج پیله ور 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18741 سحر پیله ور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18742 سوسن پیله ور 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
18743 علی اصغر پیله ور 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
18744 محمد پیله ور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
18745 محمدتقی پیله ور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18746 مهدی پیله ور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18747 راحله پیله ور شهری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18748 مژگان پیله ور وطن دوست 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
18749 احسان پیله وران 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
18750 سعید پیله وران 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
18751 احمدرضا پیله ورشهری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
18752 راحله پیله ورشهری 1377 علوم پايه فیزیک
18753 راحله پیله ورشهری 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18754 مژگان پیله وروطن دوست 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
18755 امیرسجّاد پیله وری 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18756 علی پیله وری 1386 علوم پايه زمین شناسی
18757 علی پیله وری 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
18758 منیره پیله وری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
18759 انوشه پیمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18760 شهرام پیمان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18761 صفا پیمان 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18762 عباس پیمان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18763 علی کمال پیمان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18764 ندا پیمان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18765 محمدرضا پیمان فر 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18766 یاسر پیمان فر 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
18767 محبوبه پیمان کار 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18768 محبوبه پیمان کار 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18769 اکبر پیمانفر 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18770 ابراهیم پیمانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18771 سمیرا پیمانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
18772 احسان پیمانی زاد 1386 هنر نيشابور نقاشی
18773 حسن پیمانی فروشانی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18774 منیر پیمایش 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18775 سمیه پیواسته 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18776 عباس پیوسته 1367 علوم پايه زمین شناسی
18777 مهدی پیوسته 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
18778 نرگس پیوسته 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18779 احمد پیوسته کناری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18780 جمیله پیوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18781 یاسمین پیوند 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18782 البرز پیوندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
18783 زکیه پیوندی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
18784 سیده فاطمه پیوندی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18785 فاطمه پیوندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18786 فرشید پیوندی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18787 فروزنده پیوندی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
18788 مصطفی پیوندی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
18789 نجمه پیوندی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18790 جواد پیوندی خراسانی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18791 شادی پیوندی زاده 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18792 زهرا پیوندی قلعه نو 1388 علوم رياضي آمار
18793 معصومه پیوندی کاریزبداق 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18794 علی پیوندی کاریزبداقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18795 علی پیوندی کاریزبداقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18796 مجتبی پیوندی نژاد 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18797 مجتبی پیوندی نژاد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
18798 نقی پیوندیان بیشه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18799 محمد پیوندیان شعرباف 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18800 محمدتقی پیوه ژندی کفاش 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491134