راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 18801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18801 سیده اعظم پهلوان هاشمی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18802 مریم پهلوان یلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18803 اعظم پهلوان یوسف خانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
18804 اعظم پهلوان یوسفخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
18805 احمد پهلوانلو 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
18806 حمید پهلوانلو 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18807 سکینه پهلوانلو 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18808 اسداله پهلوانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18809 امیرحسین پهلوانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
18810 پریسا پهلوانی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
18811 پریسا پهلوانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
18812 رضا پهلوانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
18813 سمانه پهلوانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18814 سمیرا پهلوانی 1378 علوم پايه زمین شناسی
18815 علیرضا پهلوانی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18816 فرزاد پهلوانی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18817 فرزانه پهلوانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18818 ماندانا پهلوانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
18819 محمدجواد پهلوانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18820 مهدی پهلوانی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18821 مهشاد پهلوانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18822 نادره پهلوانی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
18823 علی پهلوانی عطائ 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18824 زینب پهلوانی کلوخی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18825 محمود پهلوانی نسب 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18826 محمدرضا پهلوانی ینگه قلعه 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
18827 محدثه پهلوری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
18828 غایب نظر پهم لی 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
18829 امیرحسین پهنابی سلیمان محله 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18830 عبداله پهنابی سلیمان محله 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18831 صالح وردی پی پر 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18832 رقیه پی پور 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
18833 فاطمه پیاده 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18834 فرزاد پیاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18835 داود پیام 1366 علوم رياضي ریاضی
18836 فهیمه پیام عسگری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18837 مهدیه پیام عسگری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18838 افسانه پیامنی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18839 احسان پیدایی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
18840 افسانه پیر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18841 زینب پیر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18842 نرگس پیر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18843 نسترن پیر بیدختی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18844 حمید پیراحمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18845 حسن پیرازغندی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
18846 حسین پیرازغندی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
18847 بابک پیراسته 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18848 بی بی مرضیه پیراسته 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18849 سارا پیراسته 1380 علوم پايه زمین شناسی
18850 سپیده پیراسته 1381 علوم پايه فیزیک
18851 علی اکبر پیراسته 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
18852 غلامرضا پیراسته 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18853 الهه پیراسته جو 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18854 علی پیراگند 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
18855 سمانه پیرامون 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18856 رضا پیرامون شریف آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
18857 شکوفه پیران 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18858 محمد پیران 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18859 محمد پیران عقل 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
18860 علی پیران کلانسرا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18861 قادر پیران مجنده 1374 علوم رياضي آمار
18862 زهرا پیرانی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
18863 سارا پیرانی 1381 علوم پايه فیزیک
18864 علی پیرانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18865 علی اله پیرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18866 محمود پیراه 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18867 سیده عالیه پیراهام 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
18868 سعیده پیراهش 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18869 فریبا پیراهنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18870 علی حسین پیرای 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
18871 علی حسین پیرای 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
18872 تهمینه پیرایش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18873 سحر پیرایش 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
18874 سیدمحسن پیرایش 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18875 سیده ساره پیرایش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18876 فرحناز پیرایش 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18877 فردین پیرایش 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18878 محمدصادق پیرایش 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18879 پژمان پیرایش شیرازی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18880 ملیحه پیرایش شیرازی نژاد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18881 بهروز پیرایش فر 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
18882 فرهاد پیرایش نیا 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18883 حسین پیرایش شیرازی نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
18884 رضا پیرایش شیرازی نژاد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18885 ملیحه پیرایش شیرازی نژاد 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
18886 ملیحه پیرایش شیرازی نژاد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
18887 شیما پیرایش مقدم 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18888 زهرا پیربنیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18889 زهرا پیربیدختی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18890 علیرضا پیرتاج 1366 علوم پايه زمین شناسی
18891 زانا پیرخضرانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
18892 سیدمحمدذکریا پیرخضرانیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
18893 حمیده پیرخیبری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
18894 مارال پیرداوری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18895 مهری پیردربان طوس 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
18896 فرشته پیردربان طوسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
18897 معصومه پیردنیا 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18898 احمد پیردوموسی طالب قشلاقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18899 حسن پیرزاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18900 علیمراد پیرزاد 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42207223