راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 18901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18901 فرهاد پیرزاد 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
18902 آناهیتا پیرزادفهندر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18903 بابک پیرزاده 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18904 بهنوش پیرزاده 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18905 حسن پیرزاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18906 سیدامیرارسلان پیرزاده 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18907 طاهره پیرزاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18908 عباس پیرزاده 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
18909 فرشته پیرزاده 1354 علوم پايه فیزیک
18910 منصوره پیرزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18911 مهدی پیرزاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
18912 ندا پیرزاده 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
18913 علی پیرزاده مقدم 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18914 مریم پیرزاده مقدم باغسیاه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
18915 امیرمحمد پیرزاده نائینی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18916 امیرمحمد پیرزاده نائینی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
18917 محمدرضا پیرزادی جهرمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
18918 عبدالخالق پیرزهی کهن کریم 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
18919 مجید پیرستانی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18920 عرفان پیرصاحب 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18921 عرفان پیرصاحب 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18922 مدریک پیرصاحب 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18923 عیسی پیرعزیزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18924 بابک پیرعطا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
18925 پویا پیرعلی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18926 لطیف پیرفرخانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18927 مرضیه پیرکاریزمحمدجان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
18928 حمیده پیرگزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18929 سمیه پیرگزی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18930 فاطمه پیرگزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18931 لیلا پیرگزی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18932 مریم پیرگزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18933 هادی پیرگزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
18934 حمیده پیرمحمدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18935 زهرا پیرمرادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18936 هادی پیرمرادی چاپارچی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
18937 رضا پیرمرد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18938 افسانه پیرمغان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18939 محمد پیرنظری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18940 فرخنده پیرنهاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18941 غلامرضا پیرنیا 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18942 محمد پیرنیا 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
18943 مطهره پیرنیا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
18944 نرگس پیرنیاحسنقه 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18945 سلطانعلی پیرنیاحقوردی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18946 جهانبخش پیرنیای 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18947 عبدالحمید پیرواحمدی لنگرودی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18948 پرستو پیروان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18949 حمید پیرودین 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18950 محمد پیرودین 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18951 اعظم پیروز 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18952 اکرم پیروز 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18953 تکتم پیروز 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18954 زهرا پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18955 فضل اله پیروز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18956 موسی پیروز 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18957 مهدی پیروز 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18958 محمدجواد پیروزبخت 1392 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
18959 آسیه پیروزبخش 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18960 ابوالفضل پیروزشهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18961 آذر پیروزفر 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18962 احمد پیروزفر 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
18963 سهیلا پیروزفر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18964 ماندانا پیروزفر 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18965 احمد پیروزمند 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18966 الهه پیروزمند 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18967 محمدصادق پیروزمند 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18968 مجتبی پیروزنیا 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
18969 طاهره پیروزه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18970 رضا پیروزی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18971 علی پیروزی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18972 فاطمه پیروزی 1375 علوم پايه شیمی
18973 ماه شرف پیروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18974 منیره پیروزی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
18975 مسعود پیروزی راد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18976 ابراهیم پیروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18977 پریسا پیروی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
18978 درالنجف پیروی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18979 زهرا پیروی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18980 سارا پیروی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18981 سارا پیروی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18982 سمانه پیروی 1383 علوم پايه زمین شناسی
18983 شاهین پیروی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18984 عاطفه پیروی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
18985 علی رضا پیروی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18986 مرضیّه پیروی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
18987 مهدی پیروی 1374 علوم رياضي ریاضی
18988 مهدی پیروی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18989 هدا پیروی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
18990 ملیحه پیروی دهسرخی 1375 علوم پايه فیزیک
18991 زهرا پیروی قله زو 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18992 ناهید پیرویان 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
18993 حمید پیرهادی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18994 آناهیتا پیری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18995 ادریس پیری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
18996 بهناز پیری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
18997 بی بی جمیله پیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18998 حلیمه پیری 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
18999 رمضان پیری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19000 سمیه پیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42206889