راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 19001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19001 علی تزده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
19002 پدرام تزرئی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19003 حسین تزرئی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
19004 سیدرضا تزرقی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19005 فاطمه تزرقی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19006 فهیمه تزوال 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19007 زینب تژده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
19008 سمانه تژده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
19009 سمانه تژده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
19010 محرم تژوال 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
19011 مرتضی تسبندی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
19012 مصطفی تسبندی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19013 محمود تسبیح گو 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19014 رحمت الله تسبیحی نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19015 مریم تسعیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19016 مرتضی تسلیم آسا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19017 تورج تسلیمی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19018 نجمه تسلیمی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
19019 نرجس تسلیمیان فسایی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19020 محمدامین تسنیمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19021 ریحانه تشتریان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19022 فرزاد تشتریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19023 مسلم تشدیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
19024 علی تشرآبروان 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
19025 فرشته تشکافیروزجائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19026 حامد تشکر 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه
19027 زهرا تشکر 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19028 نسیبه تشکر گلستانی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
19029 علیرضا تشکرحسینی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19030 حمیده تشکرگلستانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19031 فاطمه تشکرگلستانی 1381 علوم پايه فیزیک
19032 معصومه تشکرگلستانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19033 نسیبه تشکرگلستانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19034 نفیسه تشکرگلستانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19035 نیره تشکرگلستانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19036 آزاده تشکری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19037 اتنا تشکری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19038 اکبر تشکری 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19039 حسن تشکری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19040 غزال تشکری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19041 محسن تشکری 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
19042 محمدمهدی تشکری 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
19043 مرجان تشکری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19044 مرجان تشکری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19045 مرضیه تشکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19046 مرضیه تشکری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
19047 مریم تشکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19048 مهدی تشکری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
19049 مینا تشکری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
19050 نیلوفر تشکری 1389
19051 پروین تشکری صالح 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19052 شهرام تشکری ایرانی زاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
19053 طاهره تشکری برابادی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
19054 طاهره تشکری برابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
19055 اکبر تشکری بهشتی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19056 عادله تشکری حکاک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
19057 غلامرضا تشکری ربیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19058 سیدمجید تشکری رجبی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
19059 سیدمصطفی تشکری رجبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19060 سیده نرجس تشکری رجبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
19061 زینب تشکری زاده 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
19062 سعید تشکری زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19063 سارا تشکری شعرباف 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19064 سارا تشکری صادق زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
19065 احمد تشکری صالح 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19066 پروین تشکری صالح 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19067 پروین تشکری صالح 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19068 حوریه تشکری صباغ 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
19069 نجمه تشکری صباغ 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19070 پروین تشکری عباس زاده 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19071 محمدجواد تشکری فرد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19072 اکبر تشکری قرچه داغی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
19073 محبوبه تشکری قوژدی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19074 سیدجعفر تشکری هاشمی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19075 سیدمهدی تشکری هاشمی 1361 علوم رياضي ریاضی
19076 محمدحسین تشکری هروی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
19077 محمدجواد تشکری یزد 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19078 سید محمد رضا تشنگر 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
19079 معصومه تشیدرودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19080 محجوبه تصدیقی ثانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19081 ندا تصدیقی مؤخر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19082 ندا تصدیقی مؤخر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19083 مریم تصویری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19084 مهری تصویری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19085 مریم تعالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19086 آزاده تعالی مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
19087 آزاده تعالی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
19088 مژگان تعاونی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
19089 بهرای تعبدی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
19090 ملیحه تعبدی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19091 ندا تعبّدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
19092 مصطفی تعظیمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
19093 محمدرضا تعقیبی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
19094 هادی تعقیبی 1362 علوم پايه شیمی
19095 فریبا تعلم 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19096 سمانه تعلیم دهنده 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19097 حسن تعلیم دهنده قوچان عتیق 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19098 شرما تعویقی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
19099 شرما تعویقی 1390 دامپزشكي بافت شناسی
19100 شهرزاد تعویقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157980