راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 19001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19001 حیدر ترابی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19002 راحله ترابی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
19003 راضیه ترابی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19004 رضا ترابی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19005 ریحانه ترابی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19006 زینب ترابی 1393 مهندسي مهندسی عمران
19007 سیّد احسان ترابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19008 سید حامد ترابی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19009 سیدوحید ترابی 1384 علوم رياضي آمار
19010 صدیقه ترابی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
19011 صدیقه ترابی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
19012 طاهره ترابی 1380 علوم پايه زمین شناسی
19013 عبدالقاسم ترابی 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
19014 علیرضا ترابی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
19015 فرزانه ترابی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19016 فروغ ترابی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19017 فروغ ترابی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
19018 قاسم ترابی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
19019 لیلا ترابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19020 لیلی ترابی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
19021 محسن ترابی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19022 محمد ترابی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19023 محمد ترابی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19024 محمد ترابی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19025 محمدرضا ترابی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19026 محمدمهدی ترابی 1353 علوم پايه زمین شناسی
19027 محمود ترابی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
19028 مرتضی ترابی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19029 مرتضی ترابی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
19030 مرضیه ترابی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19031 مرضیه ترابی 1384 علوم پايه زمین شناسی
19032 مریم ترابی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
19033 مریم ترابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19034 مژگان ترابی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
19035 مسعود ترابی 1372 علوم رياضي ریاضی
19036 مصطفی ترابی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19037 معصومه ترابی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
19038 معصومه ترابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19039 مهدی ترابی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
19040 مینا ترابی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
19041 نازیه ترابی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
19042 ناصر ترابی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19043 نرگس ترابی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
19044 هادی ترابی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19045 مژده ترابی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19046 حمید ترابی اردکانی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
19047 حمید ترابی اردکانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
19048 حمید ترابی اردکانی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
19049 مینو ترابی اردکانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19050 سوسن ترابی پاریزی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
19051 فاطمه ترابی پور 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
19052 علی اصغر ترابی ترشیز 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
19053 فاطمه ترابی حکم آباد 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
19054 سحر ترابی دشت بیاض 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19055 ساعد ترابی دشتبیاض 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19056 سیما ترابی دشتبیاض 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19057 محدثه ترابی دلوئی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19058 حسین ترابی زاده 1373 علوم پايه زمین شناسی
19059 کورش ترابی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19060 نجمه ترابی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19061 مهدی ترابی زارچ 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19062 آزاده ترابی زارچی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19063 سمیه ترابی سلامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19064 غلامعلی ترابی علی ابادی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
19065 رضا ترابی فارسانی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19066 نیما ترابی فارسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
19067 حسین ترابی فرخانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
19068 محبوبه ترابی فرخانی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
19069 محمد ترابی فرد 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
19070 مریم ترابی فرد 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19071 زهره ترابی کاخکی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
19072 زهرا ترابی کلاته قاضی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
19073 فاطمه ترابی کلاته قاضی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
19074 نعیمه ترابی کلاته قاضی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19075 محمود ترابی کهنه فرود 1380 علوم پايه فیزیک
19076 امید ترابی گل سفید 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19077 بهناز ترابی مقدم 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
19078 حمیدرضا ترابی مقدم 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
19079 مجید ترابی مقدم 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19080 مرجان ترابی مقدم 1367 علوم پايه دبیری شیمی
19081 مژده ترابی مقدم 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19082 مهرداد ترابی مقدم 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
19083 مهدی ترابی میرآبادی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19084 حسین ترابی نیا 1358 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
19085 بهناز ترابیان 1384 علوم پايه زمین شناسی
19086 پدرام ترابیان 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19087 رودابه ترابیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
19088 مریم ترابیان 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19089 نغمه ترابیان 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
19090 احسان ترابیان کاخکی 1381 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
19091 سروش ترابیان بیدختی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19092 علی اکبر ترابیان طرقبه 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19093 احسان ترابیان کاخکی 1377 علوم پايه زمین شناسی
19094 مریم ترابیان کاخکی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
19095 مریم ترابیان کاخکی 1392 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
19096 اعظم ترابیگان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19097 الهام ترازی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
19098 طلعت ترازی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
19099 آزاده ترامشلو 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
19100 ابوالفضل ترامشلو 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409419