راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 19001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19001 مصطفی تربران 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19002 سیدحسین ترجمان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19003 نغمه ترجمان پرشکوه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19004 نغمه ترجمان پرشکوه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19005 مصطفی ترچانی صالحانی 1386 علوم پايه زمین شناسی
19006 ترمه ترحمی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
19007 حبیب ترحمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19008 ذبیح الله ترحمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19009 سمیه ترحمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
19010 سمیه ترحمی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
19011 سیدمجتبی ترحمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
19012 سیدمصطفی ترحمی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19013 سیدمصطفی ترحمی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
19014 سیده زهرا ترحمی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19015 سیدیحیی ترحمی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19016 عاتکه سادات ترحمی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
19017 عاتکه سادات ترحمی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
19018 فاطمه ترحمی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
19019 فرشته ترحمی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19020 فرهاد ترحمی 1391 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
19021 محمد ترحمی 1366 كشاورزى دامپروری
19022 منیره سادات ترحمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
19023 نادیا ترحمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
19024 نادیا ترحمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
19025 نفیسه ترحمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
19026 هما ترحمی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19027 زهرا ترحمی رسول آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19028 حسن ترحمی هرندی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19029 فاطمه ترخاصی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
19030 محترم ترخاصی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19031 مهدی ترخان 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
19032 شیما ترخان دوست محمدی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
19033 سمانه ترخانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19034 سمیه ترخانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19035 صدیقه ترخانی 1380 علوم رياضي آمار
19036 مریم ترخانی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19037 ملیحه تردست زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19038 ملیحه تردست زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19039 میمنت ترده خور 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
19040 رضا ترزال 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19041 سمیرا ترزفان 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19042 انسیه ترسلی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19043 مریم ترسول کویخی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19044 محمدحسین ترسی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
19045 مسعود ترشت وال 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19046 اعظم ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19047 حسین ترشیزی 1375 علوم پايه زمین شناسی
19048 حسین ترشیزی 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
19049 زهرا ترشیزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19050 زهره ترشیزی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19051 سیما ترشیزی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
19052 عبدالجواد ترشیزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19053 علی ترشیزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19054 محمد ترشیزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19055 محمد ترشیزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
19056 مهدی ترشیزی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19057 مهران ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19058 ناهید ترشیزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19059 حسن ترشیزی ازغندی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
19060 محبوبه ترشیزی ازغندی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
19061 نسرین ترشیزی برگوئی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19062 مریم ترشیزی فدیهه 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19063 حاج محمد ترشیزیان 1354 مهندسي راه و ساختمان
19064 زهرا ترشیزیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19065 زهره ترغاق 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19066 فاطمه ترغیبی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
19067 محبوبه ترغیبی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
19068 مرضیه ترغیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19069 حسین ترقی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19070 شروین ترقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19071 میترا ترقی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19072 میترا ترقی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19073 امیرعلی ترقی اوغاز 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
19074 حسنعلی ترقی اوغاز 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
19075 جعفر ترقی خواه دیلمقانی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
19076 سپیده ترقی کن 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
19077 غلام حسین ترک ارزان فودی 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
19078 محبوبه ترک جزی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19079 غلامرضا ترک جوش 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19080 علی اصغر ترک چین 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19081 غلامرضا ترک آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
19082 محمد ترک جوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19083 زهره ترک زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
19084 سارا ترک زاده 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
19085 محمد ترک زاده 1352 مهندسي برق - الکترونیک
19086 الهه ترکابیدختی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
19087 مصطفی ترکاشوند 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19088 تکتم ترکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19089 خدیجه ترکانلو 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19090 زهره ترکانلو 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19091 لیلا ترکانلو 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19092 محمدعلی ترکانلو 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
19093 مریم ترکش 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19094 پریا ترکمان 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
19095 فتانه ترکمان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19096 مجتبی ترکمان 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
19097 سجّاد ترکمان اسدی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
19098 مجید ترکمان زاده 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19099 محمدهادی ترکمان سلامی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19100 حسین ترکمانیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640474