راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 19001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19001 یونس پیری 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
19002 مینا پیری زیرکوهی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
19003 حسین پیری قاچاق 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19004 حسین پیری قاچاق 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
19005 حامد پیری مقدم 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
19006 اسداله پیریائی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
19007 علیرضا پیریائی 1367 علوم پايه زمین شناسی
19008 علی پیریایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19009 فریبا پیش بین 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19010 محمدحسن پیش بین 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19011 منصوره پیش بین 1371 علوم رياضي آمار
19012 حسین علی پیش بین محمودابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19013 معصومه پیش بین محمودابادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19014 محمد پیش دار 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
19015 رضا پیش قدم 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19016 زهرا پیش قدم 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19017 اعظم سادات پیش بین 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19018 اعظم سادات پیش بین 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه - حکمت متعالیه
19019 ایمان پیش بین 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19020 سیدایمان پیش بین 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19021 سیدایمان پیش بین 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19022 سیدجواد پیش بین 1395 مهندسي مهندسی مکانیک
19023 سیدمحمد پیش بین 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
19024 ماندانا پیش بین 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19025 محمدجواد پیش بین 1354 علوم پايه زمین شناسی
19026 محمدرضا پیش بین 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
19027 حسنعلی پیش بین محمود آبادی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19028 اعظم پیش جو 1378 علوم رياضي آمار
19029 علی پیش جو 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
19030 ابوذر پیش رو 1392 مهندسي مهندسی شیمی
19031 فاطمه پیش قدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
19032 محترم پیش قدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19033 معصومه پیش قدم 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19034 نرگس پیش قدم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19035 نصرت پیش قدم 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19036 مریم پیش گوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19037 الهام پیشاور 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
19038 الهام پیشاهنگ 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19039 فریدون پیشداد 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19040 محمد پیشداد 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19041 محمدرضا پیشداد 1380 علوم رياضي آمار
19042 مسعود پیشداد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19043 فاطمه پیشدادیان 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19044 شمسی پیشقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19045 مهدی پیشقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19046 راضیه پیشکار 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19047 بهرام پیشکاری 1363 مهندسي مهندسی عمران
19048 طاهره پیشکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19049 حسین پیشگوی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
19050 سیدمعین پیشنماز 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19051 سارا پیشنمازقوچان عتیق 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19052 سیدمحمدتقی پیشنمازی 1335 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19053 محمدتقی پیشنمازی 1355 مهندسي مهندسی مکانیک
19054 احمدعلی پیشنهاد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19055 سیده تکتم پیشوائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19056 سیده تکتم پیشوائی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
19057 خلیل پیشوائیان 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
19058 سیدپدرام پیشوائیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19059 رویا پیشه کلایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19060 اعظم پیشه ور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19061 رؤیا پیشه ور 1375 علوم رياضي آمار
19062 سحر پیغامی پرتان 1394 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
19063 سعید پیغامی پرتان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
19064 شهرام پیغان 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19065 احسان پیغمبری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
19066 امیر پیغمبری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19067 راضیه پیغمبری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19068 رضا پیغمبری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19069 رضا پیغمبری 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
19070 زهرا پیغمبری 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
19071 مریم پیغمبری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
19072 مهدی پیغمبری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
19073 حمیدرضا پیغمبری سرمزده 1368 علوم رياضي آمار
19074 سعید پیغمبری سرمزده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19075 سعید پیغمبری شوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19076 سعید پیغمبری کلات 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
19077 نیلوفر پیک 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19078 ندا پیک فلک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19079 رسول پیکارپرسان 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19080 تکتم پیکانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19081 غلامرضا پیکانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19082 محمدرضا پیکانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19083 طاهره پیکانی مقدم 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
19084 فروغ پیکانی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19085 مجید پیکردار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19086 سعید پیکرستان 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19087 زهرا پیکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19088 مهسا پیگان 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
19089 فرشته پیل بالا 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19090 اکرم پیلتن 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19091 فاطمه پیلتن 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19092 امیررضا پیلوار 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19093 علی پیلوار 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19094 اسما پیله 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19095 فاطمه پیله چی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19096 زهره پیله چیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19097 محمدرضا پیله چیان 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
19098 مریم پیله چیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19099 ملیحه پیله چیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19100 نجمه پیله چیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199346