راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 30 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 19001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19001 سمانه تکافی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19002 فاطمه تکافی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19003 فاطمه تکافی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
19004 لیلی تکافی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19005 مریم تکافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19006 اسماعیل تکالو همت آبادی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
19007 مریم تکالو همت آبادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19008 محمدابراهیم تکاملی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
19009 صادق تکاورنژاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19010 علیرضا تکاوندی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
19011 الهام تکبیری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19012 الهام تکبیری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19013 الهه تکبیری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19014 ماهان تکبیری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19015 وجدا تکبیری ترشیزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19016 رضا تکجو چلارس 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
19017 حمیدرضا تکریمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
19018 غلامحسین تکفلی 1362 كشاورزى علوم زراعی
19019 احسان تکلّو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19020 رضا تکلو 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
19021 زهرا تکلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19022 فاطمه تکلو 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
19023 مریم تکلو 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19024 مهیار تکلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
19025 نعیمه تکلو 1386 علوم پايه زمین شناسی
19026 یاشار تکلو 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19027 فرزانه تکلوجامی ابدال آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19028 فاطمه تکلیفی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19029 زهرا تل زرد 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19030 حمیده تلافیان 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19031 صفیه تلافیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19032 مریم تلافیان 1379 علوم پايه فیزیک
19033 مبارکه تلخ آبی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19034 امان اله تلخابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
19035 نسرین تلخی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
19036 اعظم تلگردی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19037 بتول تلگردی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19038 سیدجواد تلگردی 1372 علوم پايه زمین شناسی
19039 علیرضا تلگردی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
19040 محمدرضا تلگردی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
19041 مرتضی تلگردی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
19042 مهلا تلگردی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19043 زهرا تلگردی لوشاب 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
19044 امیرحسین تلواری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
19045 فاطمه تلوری 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19046 محسن تلیاری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
19047 محمد ارکان صاحب تلیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19048 رضا تماس گوابری 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
19049 محمدرضا تمامگر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19050 زهرا تمجیدفرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19051 حمیدرضا تمجیدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
19052 رضا تمجیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19053 زهرا تمجیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19054 فاطمه تمجیدی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19055 فهیمه تمدن 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19056 محمدامیر تمدن 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19057 محمود تمدن 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19058 مرتضی تمدن 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
19059 سیده سیمین تمدن نبوی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19060 مرضیه تمدن یزدیان 1385 علوم پايه فیزیک
19061 توحید تمدنی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19062 شهلا تمدنی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
19063 مجتبی تمدنی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19064 میرهادی تمدنی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
19065 سحر تمدنی اصف آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19066 حسام تمسکنی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19067 علی اکبر تمسکنی زاهدی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19068 محمود تمنانلو 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19069 مرتضی تمنانلو 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19070 سمیه تمیز 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19071 مرتضی تمیز 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19072 مرتضی تمیز 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19073 زهرا تمیزی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
19074 علی مراد تمیزی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19075 مهدی تمیزی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19076 مهری تمیزی گنبدجق 1388 علوم رياضي آمار
19077 اکرم تمیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19078 روزا تمیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19079 سعید تمیمی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
19080 محمد تناکی زاده 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19081 هادی تناور زرمهری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
19082 رضی تنباکوچی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19083 مهدی تنباکوچی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19084 رجب تندرو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
19085 شاهرخ تندرو صالح 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19086 زهرا تندیسه 1384 علوم پايه زمین شناسی
19087 محسن تندیسه 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
19088 انسیه تندیسه بنا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
19089 سمیرا تندیسه بنا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
19090 سمیرا تندیسه بناء 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
19091 فاطمه تندیسه پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19092 فاطمه تنفسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19093 یوسف تنقطار 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19094 سیده فاطمه تنکابنی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
19095 الهام تنورساز 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
19096 زینب تنوری شرشر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
19097 علی تنومند 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19098 حمید تنها 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19099 رضا تنها 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19100 سیمین تنها 1365 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602363