راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 19101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19101 فرشته پیل بالا 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19102 اکرم پیلتن 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19103 فاطمه پیلتن 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19104 امیررضا پیلوار 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19105 علی پیلوار 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19106 اسما پیله 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19107 فاطمه پیله چی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19108 زهره پیله چیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19109 محمدرضا پیله چیان 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
19110 مریم پیله چیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19111 ملیحه پیله چیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19112 نجمه پیله چیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19113 یوسف پیله چیان 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
19114 رضا پیله چیان لنگرودی 1355 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19115 رضا پیله کش 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19116 اسمعیل پیله ور 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19117 امید پیله ور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19118 زرین تاج پیله ور 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19119 سحر پیله ور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19120 سوسن پیله ور 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
19121 علی اصغر پیله ور 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
19122 محمد پیله ور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
19123 محمدتقی پیله ور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19124 مهدی پیله ور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19125 راحله پیله ور شهری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
19126 مژگان پیله ور وطن دوست 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
19127 احسان پیله وران 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
19128 سعید پیله وران 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
19129 احمدرضا پیله ورشهری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
19130 راحله پیله ورشهری 1377 علوم پايه فیزیک
19131 راحله پیله ورشهری 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
19132 مژگان پیله وروطن دوست 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
19133 امیرسجّاد پیله وری 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19134 علی پیله وری 1386 علوم پايه زمین شناسی
19135 علی پیله وری 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
19136 منیره پیله وری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
19137 انوشه پیمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19138 شهرام پیمان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
19139 صفا پیمان 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
19140 عباس پیمان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19141 علی کمال پیمان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19142 ندا پیمان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19143 محمدرضا پیمان فر 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19144 یاسر پیمان فر 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19145 محبوبه پیمان کار 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19146 محبوبه پیمان کار 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19147 اکبر پیمانفر 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19148 ابراهیم پیمانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19149 سمیرا پیمانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
19150 احسان پیمانی زاد 1386 هنر نيشابور نقاشی
19151 حسن پیمانی فروشانی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19152 منیر پیمایش 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
19153 سمیه پیواسته 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19154 عباس پیوسته 1367 علوم پايه زمین شناسی
19155 مهدی پیوسته 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
19156 نرگس پیوسته 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19157 احمد پیوسته کناری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
19158 جمیله پیوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19159 یاسمین پیوند 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19160 البرز پیوندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19161 زکیه پیوندی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
19162 سیده فاطمه پیوندی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19163 فاطمه پیوندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19164 فاطمه پیوندی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
19165 فرشید پیوندی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19166 فروزنده پیوندی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
19167 مصطفی پیوندی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
19168 نجمه پیوندی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19169 جواد پیوندی خراسانی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19170 شادی پیوندی زاده 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19171 زهرا پیوندی قلعه نو 1388 علوم رياضي آمار
19172 معصومه پیوندی کاریزبداق 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19173 علی پیوندی کاریزبداقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19174 علی پیوندی کاریزبداقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
19175 مجتبی پیوندی نژاد 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19176 مجتبی پیوندی نژاد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
19177 نقی پیوندیان بیشه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19178 محمد پیوندیان شعرباف 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19179 محمدتقی پیوه ژندی کفاش 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19180 فرزانه پیوه ژنی علی آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
19181 سیاوش تائب شالمائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19182 مریم تائبی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19183 زهره تائبی نقندری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19184 زهره تائبی نقندری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19185 جعفر تابان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19186 سپیده تابان تراشکار 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
19187 فرزانه تابان فر 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
19188 محمدعلی تابان فر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19189 مریم تابان فر 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
19190 زهره تابانی 1375 علوم رياضي آمار
19191 هادی تابانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19192 رضا تابش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19193 سیما تابش 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19194 عبدالحسین تابش 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
19195 فریده تابش 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19196 فهیمه تابش 1370 علوم رياضي آمار
19197 کوشا تابش 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19198 مرتضی تابش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
19199 مهدی تابش 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19200 مینا تابش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222992