راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 19201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19201 نیما تفضّلی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
19202 هدیه تفضلی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
19203 اسماعیل تفضلی مقدم 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
19204 صدیقه تفضلی گزکوه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19205 رئوفه تفقدحسین زاده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19206 طیبه تفقدخباز 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19207 حلیمه تفقدرخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19208 سیدجواد تفقدسادات زاده 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19209 عطاالله تفقدنظافت 1386 علوم پايه زمین شناسی
19210 عطاءاله تفقدنظافت 1390 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
19211 علیرضا تفقدنظافت 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19212 فاطمه تفقدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19213 ریحانه تفقدی الیجه باف 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
19214 مهناز تفقدی برهانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19215 محمود تفقدی جامی 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19216 لیدا تفقدی خواجوی 1381 علوم پايه فیزیک
19217 نوید تفقدی خواجوی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19218 جلیل تفقدی رخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19219 منیره تفقدی سبحانی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
19220 امیر تفقدی صفرپور 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19221 سمیرا تفقدی عاصری 1374 علوم رياضي آمار
19222 امیر تفقدی نظریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19223 نرگس تفقدی نظریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19224 ازاده تفقدی یوسفی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
19225 عاطفه تفقدی یوسفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19226 عاطفه تفقدی یوسفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
19227 ملیحه تفکّر 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
19228 مینا تفکر 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19229 منیره تفکری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19230 حسن تفکری باغداران 1355 مهندسي راه و ساختمان
19231 محمدجواد تفکری جوراب بافان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
19232 پردیس تفکری دلبری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
19233 مهدی تفنگ چی ها 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19234 فرشته تفنگ سازان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
19235 عباسعلی تفنوزچناری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19236 اصغر تقائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
19237 آرتق محمد تقتمش 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
19238 آرشین تقتمیش 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
19239 حکیمه تقدسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
19240 حکیمه تقدسی 1394 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
19241 محمدحسین تقدمی حریری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19242 مسعود تقدمی عصمتی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19243 فاطمه تقدمی غفاریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19244 مجتبی تقدمی معصومی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
19245 محسن تقدیر 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19246 رضا تقدیری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
19247 بابک تقدیسی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
19248 حمید تقدیسی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19249 رسول تقدیسی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19250 سیدحسین تقدیسی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19251 مجید تقدیسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19252 معصومه تقدیسی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
19253 منصوره تقدیسی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19254 نغمه تقدیسی 1371 علوم رياضي آمار
19255 سیدرضا تقدیسی حیدریان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19256 سیده زهره تقدیسی حیدریان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
19257 سیده زهره تقدیسی حیدریان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
19258 حمیدرضا تقدیسی رمضانپور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19259 اعظم تقدیسی شبانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19260 زینب تقدیسی عزیزپور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19261 سمانه تقدیسی عزیزپور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19262 مرتضی تقدیسی مصعبی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19263 مریم تقدیسی مصعبی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
19264 مریم تقدیسی مصعبی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
19265 سمیرا تقدیسی نیک بخت 1383 علوم پايه زمین شناسی
19266 سمیرا تقدیسی نیک بخت 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
19267 سمیه تقدیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19268 فرناز تقدیمی عباس پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19269 فرناز تقدیمی عباس پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
19270 مریم تقدیمی عباس پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19271 مجید تقدیمی عباسپور 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19272 فاطمه تقربی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19273 مهدی تقریبی 1365 علوم پايه زمین شناسی
19274 حسن تقوائی 1355 كشاورزى علوم زراعی
19275 محمدعلی تقوائی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19276 مرضیه تقوائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19277 نرجس تقوائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
19278 علی اصغر تقوائی ابریشمی 1358 علوم رياضي عمومی
19279 علیرضا تقوائی ابریشمی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19280 محمدحسن تقوائی ابریشمی 1362 مهندسي عمران روستايي
19281 عباس تقوائی جوادزاده 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
19282 مهرداد تقوائی عالم 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19283 ابراهیم تقوائی مقدم 1377 دامپزشكي دامپزشکی
19284 عفت تقوائی مقدم 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19285 علی تقوائی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19286 صالح تقوائیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
19287 صالح تقوائیان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
19288 الهام تقوایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19289 حسن تقوایی 1335 كشاورزى علوم زراعی
19290 عباس تقوایی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
19291 محمد تقوایی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19292 ریحانه تقوایی ابریشمی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19293 آزاده تقوی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19294 ایت اله تقوی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19295 بی بی نادیه تقوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19296 حانیه تقوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19297 حانیه تقوی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
19298 حمید تقوی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
19299 حمید تقوی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
19300 حمیدرضا تقوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372414