راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 19201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19201 علی تکابی 1374 علوم رياضي آمار
19202 زهرا تکاپوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19203 سمیه تکاسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
19204 سّمیه تکاسی 1387 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
19205 محمدولی تکاسی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19206 سمانه تکافی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19207 فاطمه تکافی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19208 فاطمه تکافی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
19209 لیلی تکافی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19210 مریم تکافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19211 اسماعیل تکالو همت آبادی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
19212 مریم تکالو همت آبادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19213 محمدابراهیم تکاملی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
19214 صادق تکاورنژاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19215 علیرضا تکاوندی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
19216 الهام تکبیری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19217 الهام تکبیری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19218 الهه تکبیری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19219 ماهان تکبیری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19220 وجدا تکبیری ترشیزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19221 رضا تکجو چلارس 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
19222 حمیدرضا تکریمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
19223 غلامحسین تکفلی 1362 كشاورزى علوم زراعی
19224 احسان تکلّو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19225 رضا تکلو 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
19226 زهرا تکلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19227 فاطمه تکلو 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
19228 مریم تکلو 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19229 مهیار تکلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
19230 نعیمه تکلو 1386 علوم پايه زمین شناسی
19231 یاشار تکلو 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19232 فرزانه تکلوجامی ابدال آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19233 فاطمه تکلیفی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19234 زهرا تل زرد 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19235 حمیده تلافیان 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19236 صفیه تلافیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19237 مریم تلافیان 1379 علوم پايه فیزیک
19238 مبارکه تلخ آبی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19239 امان اله تلخابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
19240 نسرین تلخی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
19241 اعظم تلگردی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19242 بتول تلگردی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19243 سیدجواد تلگردی 1372 علوم پايه زمین شناسی
19244 علیرضا تلگردی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
19245 محمدرضا تلگردی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
19246 مرتضی تلگردی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
19247 مهلا تلگردی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19248 زهرا تلگردی لوشاب 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
19249 امیرحسین تلواری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
19250 فاطمه تلوری 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19251 محسن تلیاری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
19252 محمد ارکان صاحب تلیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19253 رضا تماس گوابری 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
19254 محمدرضا تمامگر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19255 زهرا تمجیدفرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19256 حمیدرضا تمجیدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
19257 رضا تمجیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19258 زهرا تمجیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19259 فاطمه تمجیدی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19260 فهیمه تمدن 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19261 محمدامیر تمدن 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19262 محمود تمدن 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19263 مرتضی تمدن 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
19264 سیده سیمین تمدن نبوی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19265 مرضیه تمدن یزدیان 1385 علوم پايه فیزیک
19266 توحید تمدنی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19267 شهلا تمدنی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
19268 مجتبی تمدنی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19269 میرهادی تمدنی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
19270 سحر تمدنی اصف آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19271 حسام تمسکنی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19272 علی اکبر تمسکنی زاهدی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19273 محمود تمنانلو 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19274 مرتضی تمنانلو 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19275 سمیه تمیز 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19276 مرتضی تمیز 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19277 مرتضی تمیز 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19278 زهرا تمیزی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
19279 علی مراد تمیزی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19280 مهدی تمیزی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19281 مهری تمیزی گنبدجق 1388 علوم رياضي آمار
19282 اکرم تمیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19283 روزا تمیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19284 سعید تمیمی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
19285 محمد تناکی زاده 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19286 هادی تناور زرمهری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
19287 رضی تنباکوچی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19288 مهدی تنباکوچی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19289 رجب تندرو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
19290 شاهرخ تندرو صالح 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19291 زهرا تندیسه 1384 علوم پايه زمین شناسی
19292 محسن تندیسه 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
19293 انسیه تندیسه بنا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
19294 سمیرا تندیسه بنا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
19295 سمیرا تندیسه بناء 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
19296 فاطمه تندیسه پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19297 فاطمه تنفسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19298 یوسف تنقطار 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19299 سیده فاطمه تنکابنی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
19300 الهام تنورساز 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518489