راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 19301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19301 فرشته تاج محمدی کندری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19302 ارزو تاج محمدی مشهدریزه ای 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
19303 ارزو تاج محمدی مشهدریزه ای 1385 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
19304 مائده تاج مزینانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19305 ثریا تاج نیا 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19306 شایسته تاج نیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19307 فرشته تاج نیا 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19308 کیمیا تاج نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19309 فاطمه تاجبخش 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19310 مرضیه تاجپور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19311 صالحه تاجدار 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
19312 فرزانه تاجدینی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
19313 انیسه تاجرباشی قدیمی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
19314 فهیمه تاجرزاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
19315 حسن تاجری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19316 حوریه تاجری 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19317 شاهین تاجری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
19318 شروین تاجری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
19319 زکیه تاجری گوجی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19320 حسام تاجزاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19321 سهیلا تاجمیری 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
19322 پوریا تاجور 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19323 محمدحسن تاجور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19324 الهام تاجی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19325 الهام تاجی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
19326 الهه تاجی 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
19327 ایمان تاجی 1391 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
19328 سکینه تاجی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19329 فهیمه تاجی اقایه 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19330 مهدی تاجی الیاتو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
19331 حمیدرضا تاجی جامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19332 رضا تاجی جامی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19333 فاطمه تاجی جامی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
19334 مریم تاجی رونجی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
19335 احمد تاجی شرق 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19336 هما تاجیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
19337 تهمینه تاجیک 1384 دامپزشكي دامپزشکی
19338 جواد تاجیک 1377 دامپزشكي دامپزشکی
19339 حسین تاجیک 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19340 راضیه تاجیک 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19341 سعید تاجیک 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
19342 سمیه تاجیک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19343 سمیه تاجیک 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
19344 شیما تاجیک 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19345 عارفه تاجیک 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
19346 عبداله تاجیک 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
19347 فاطمه تاجیک 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19348 فاطمه تاجیک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19349 فراز تاجیک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19350 فروغ تاجیک 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
19351 مجتبی تاجیک 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
19352 محبوبه تاجیک 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
19353 محمد تاجیک 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19354 محمد تاجیک 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19355 محمد تاجیک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
19356 محمّدامین تاجیک 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19357 محمدجواد تاجیک 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
19358 مرتضی تاجیک 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19359 معصومه تاجیک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19360 مهدی تاجیک 1375 علوم پايه فیزیک
19361 مهدی تاجیک 1381 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19362 مهلا تاجیک 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19363 مهناز تاجیک 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19364 مینا تاجیک 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
19365 هاجر تاجیک 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19366 هادی تاجیک 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
19367 فاطمه تاجیک جنگلی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19368 مهدی تاجیک نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19369 زینب تاجیک ایجدان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19370 حوریه تاجیک جلایری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19371 محمدمهدی تاجیک جلایری 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری
19372 سارا تاجیک رودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19373 اسماعیل تاجیک غریبی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19374 عبدالرحیم تاجیک فایندری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
19375 مریم تاجیک فیلستان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19376 سمیرا تاجیک نژاد 1381 علوم پايه فیزیک
19377 یاسر تاجیک نیازآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19378 ساره تاجیکی 1386 علوم پايه فیزیک
19379 مینا تاچکانلویی بیاغی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19380 زهرا تادرپور 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
19381 ارزو تارا 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19382 نرگس تارا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
19383 راضیه تاران 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
19384 فاطمه تاران 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
19385 مژگان تاران 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19386 اعظم تارخ 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
19387 زهرا تارخ 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
19388 ریحانه تارقیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19389 مرتضی تارک 1393 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
19390 قاسم تارم 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19391 تکتم تارو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19392 احمد تاروردی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19393 ساناز تاروردی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19394 علی احسان تاریمرادی مطلق 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19395 علی احسان تاریمرادی مطلق 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19396 حوریا تارین 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19397 تهمینه تازش 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19398 مدینه تازش 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19399 سهیلا تازه 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222989