راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,198

نمایش موارد : 19301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19301 نغمه ترابیان 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
19302 احسان ترابیان کاخکی 1381 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
19303 سروش ترابیان بیدختی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19304 علی اکبر ترابیان طرقبه 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19305 احسان ترابیان کاخکی 1377 علوم پايه زمین شناسی
19306 مریم ترابیان کاخکی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
19307 مریم ترابیان کاخکی 1392 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
19308 اعظم ترابیگان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19309 الهام ترازی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
19310 طلعت ترازی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
19311 آزاده ترامشلو 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
19312 ابوالفضل ترامشلو 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
19313 نایبعلی ترانه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19314 فائزه تربت زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19315 فاطمه تربت زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19316 زهرا تربتی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
19317 محمدرضا تربتی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19318 مصطفی تربتی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19319 زهرا تربتی فیض آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19320 مهناز تربتی فیض آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19321 نگین تربتی مقدم محمدآباد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19322 اکرم تربتی نژاد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19323 مهدیه تربتی نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
19324 نورمحمد تربتی نژاد 1354 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19325 عطیه تربتی نیا 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
19326 مهدی تربتیان 1378 علوم پايه فیزیک
19327 ریحانه تربتیان مشهدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19328 نفیسه تربتیان مشهدی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19329 زهرا تربران 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19330 فائزه تربران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19331 مصطفی تربران 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19332 سیدحسین ترجمان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19333 نغمه ترجمان پرشکوه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19334 نغمه ترجمان پرشکوه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19335 مصطفی ترچانی صالحانی 1386 علوم پايه زمین شناسی
19336 ترمه ترحمی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
19337 حبیب ترحمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19338 ذبیح الله ترحمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19339 سمیه ترحمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
19340 سمیه ترحمی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
19341 سیدمجتبی ترحمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19342 سیدمصطفی ترحمی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19343 سیدمصطفی ترحمی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
19344 سیده زهرا ترحمی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19345 سیدیحیی ترحمی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19346 عاتکه سادات ترحمی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
19347 عاتکه سادات ترحمی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
19348 فاطمه ترحمی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
19349 فرشته ترحمی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19350 فرهاد ترحمی 1391 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
19351 محمد ترحمی 1366 كشاورزى دامپروری
19352 منیره سادات ترحمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
19353 نادیا ترحمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
19354 نادیا ترحمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
19355 نفیسه ترحمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
19356 هما ترحمی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19357 زهرا ترحمی رسول آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19358 حسن ترحمی هرندی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19359 فاطمه ترخاصی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
19360 محترم ترخاصی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19361 مهدی ترخان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19362 شیما ترخان دوست محمدی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
19363 سمانه ترخانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19364 سمیه ترخانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19365 صدیقه ترخانی 1380 علوم رياضي آمار
19366 مریم ترخانی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19367 ملیحه تردست زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19368 ملیحه تردست زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19369 میمنت ترده خور 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
19370 رضا ترزال 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19371 سمیرا ترزفان 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19372 انسیه ترسلی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19373 مریم ترسول کویخی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19374 محمدحسین ترسی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
19375 مسعود ترشت وال 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19376 اعظم ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19377 حسین ترشیزی 1375 علوم پايه زمین شناسی
19378 حسین ترشیزی 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
19379 زهرا ترشیزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19380 زهره ترشیزی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19381 سیما ترشیزی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
19382 عبدالجواد ترشیزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19383 علی ترشیزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19384 محمد ترشیزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19385 محمد ترشیزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
19386 مهدی ترشیزی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19387 مهران ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19388 ناهید ترشیزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19389 حسن ترشیزی ازغندی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
19390 محبوبه ترشیزی ازغندی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
19391 نسرین ترشیزی برگوئی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19392 مریم ترشیزی فدیهه 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19393 حاج محمد ترشیزیان 1354 مهندسي راه و ساختمان
19394 زهرا ترشیزیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19395 زهره ترغاق 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19396 فاطمه ترغیبی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
19397 محبوبه ترغیبی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
19398 مرضیه ترغیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19399 حسین ترقی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19400 شروین ترقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102202302402502602702802903003103203303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436108