راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 38 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,900

نمایش موارد : 19301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19301 سعیده تیموری باخرزی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
19302 محمود تیموری بازگری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19303 رمضان تیموری بریوانلو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19304 مهدی تیموری بقسانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19305 یگانه تیموری بقسانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19306 علی تیموری بنده قرائی 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
19307 بهرام تیموری بیات 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
19308 صدیقه تیموری پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19309 فاطمه تیموری پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19310 مازیار تیموری پور 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19311 مریم تیموری توکلی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
19312 اله مدد تیموری توکلی قازقان 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
19313 اکرم تیموری حامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19314 زهرا تیموری حسین آباد 1386 علوم رياضي ریاضی محض
19315 فاطمه تیموری حسین آباد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19316 مرضیه تیموری حسین آباد 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19317 عبدالغفور تیموری حفیظ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19318 عبدالحکیم تیموری حفیظآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19319 مصطفی تیموری خروی 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی
19320 جلیل تیموری خوشدرگی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19321 نعیمه تیموری خویرد 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19322 عباس تیموری دامسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19323 حمیدرضا تیموری دستجردان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
19324 سمانه تیموری رزدابی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
19325 فرید تیموری رودی 1389
19326 مرضیه تیموری رودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
19327 حمید تیموری سنگانی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19328 فروزان تیموری سنگانی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
19329 نرگس تیموری سنگانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19330 مریم تیموری شبان 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
19331 حسن تیموری صفر 1387 مهندسي مهندسی شیمی
19332 فرزانه سادات تیموری طوفال 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
19333 فریده سادات تیموری طوفال 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19334 فهیمه سادات تیموری طوفال 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
19335 عیسی تیموری عبداللهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19336 وحیده تیموری قله زو 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19337 مهناز تیموری کلاته سبلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19338 ملیحه تیموری کلاته سفلی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19339 شهربانو تیموری کلاه دراز 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19340 حسن تیموری لواسانی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
19341 فرامرز تیموری مرادآبادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19342 روح اله تیموری مژن آبادی 1391 علوم پايه زمین شناسی
19343 فاطمه تیموری مقدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19344 پروین تیموری نصرآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
19345 احمد تیموری نقابی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19346 عبدالواحد تیموری نقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19347 زهرا تیموری نیا 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19348 اسداله تیموری یانسری 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19349 اسداله تیموری یانسری 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
19350 اسما تیموریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19351 امید تیموریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
19352 تیمور تیموریان 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19353 حسین تیموریان 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
19354 سیدمحمد تیموریان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19355 عباس تیموریان 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
19356 محمد تیموریان 1384 علوم پايه زمین شناسی
19357 محمد تیموریان 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
19358 یونس تیموریان نامانلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19359 پیمان تیموریان نصرآبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19360 محمد تیموریان نصرآبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
19361 محمد تیموریان نصرابادی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
19362 الهام ثائری طوسی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19363 احسان ثابت 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
19364 اکرم ثابت 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19365 صغرا ثابت 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
19366 علی ثابت 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19367 مریم ثابت 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19368 محمدعلی ثابت اسمعیل پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19369 مجید ثابت اکبرزاده 1376 علوم رياضي آمار
19370 بهناز ثابت قدم 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19371 حسین ثابت قدم وحید 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19372 حسین ثابت قدم وحید 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19373 علی ثابت نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19374 زینب ثابت اکبرزاده 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19375 سجاد ثابت بیرجندی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19376 مژگان ثابت تیموری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
19377 مژگان ثابت تیموری 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
19378 زهرا ثابت جازاری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19379 صدیقه ثابت جازاری 1385 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
19380 صدیقه ثابت جازاری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
19381 محمدحسین ثابت جهرمی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19382 الناز ثابت حسن پور 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19383 امیر ثابت زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
19384 حسین ثابت سروستانی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
19385 نسرین ثابت سروستانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
19386 مصطفی ثابت شاندیز 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
19387 معصومه ثابت قدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19388 ندا ثابت قدم 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
19389 فاطمه ثابت قدم دولت آباد 1383 دامپزشكي دامپزشکی
19390 مهوش ثابت قدم دولت آباد 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
19391 انسیه ثابت قدم وحید 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19392 مرتضی ثابت کوشکی نیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
19393 ملیحه ثابت گلستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19394 احمد علی ثابتان شیرازی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
19395 الیاس ثابتی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19396 بهنام ثابتی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19397 جلال ثابتی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
19398 سروش ثابتی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19399 سروش ثابتی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
19400 سمیرا ثابتی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34260971