راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 42 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,900

نمایش موارد : 19501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19501 علیرضا ثلثی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
19502 نرگس ثمره 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19503 فرزاد ثمره محمدیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19504 فرزاد ثمره محمدیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19505 سیدشهاب الدین ثمره موسوی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
19506 سید روح اله ثمره هاشمی شعبجره 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19507 اکرم ثمری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19508 الهه ثمری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19509 الهه ثمری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
19510 علی اکبر ثمری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19511 لیلا ثمینی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19512 جواد ثنائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19513 حمیدرضا ثنائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19514 محمدامین ثنائی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
19515 مسعود ثنائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19516 معصومه ثنائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19517 نوید ثنائی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
19518 حسن ثنائی جوشقان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19519 اعظم ثنائی زرمهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
19520 الهه ثنائی زرمهری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19521 علی ثنائی فر 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19522 حسین ثنائی فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19523 حسین ثنائی فرد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
19524 اکبر ثنائی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
19525 اعظم ثنائی نامقی 1376 علوم پايه فیزیک
19526 امیر ثنائی نامقی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
19527 حسین ثنائی نامقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
19528 محمد ثنائی نامقی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
19529 سمیه ثنائی نژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19530 فائزه سادات ثنائی نژاد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19531 محمدمسعود ثناگردربانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19532 محمدمسعود ثناگردربانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
19533 مصطفی ثناگو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
19534 مصطفی ثناگو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
19535 معصومه ثناگو 1375 علوم رياضي آمار
19536 احمد ثنایی 1375 علوم رياضي آمار
19537 حمید ثنایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19538 زکیه ثنایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19539 مسعود ثنایی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
19540 مونا ثنایی فیض آباد 1378 علوم رياضي آمار
19541 اکبر ثنایی مقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
19542 جعفر ثنایی مقدم سبزوار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
19543 حسن ثوابی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19544 غلامرضا ثوابی 1382 علوم پايه زمین شناسی
19545 الهه ثوابی اول سبزوار 1381 علوم رياضي ریاضی محض
19546 الهه ثوابی اول سبزوار 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز ( آموزش محور )
19547 طاهره ثوابی طرقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19548 عبداله ثوابی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19549 مریم ج معماری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19550 منوچهر ج معماری 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19551 ژاله جابانی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
19552 حمید جابر 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19553 سکینه سادات جابر 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
19554 سیده خدیجه جابر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
19555 اسماعیل جابری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
19556 اعظم جابری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
19557 الهام جابری 1383 علوم پايه فیزیک
19558 الهه جابری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
19559 جلال جابری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19560 حمید جابری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19561 روح اله جابری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19562 زهرا جابری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19563 طاهره جابری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19564 طیبه جابری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
19565 علی محمد جابری 1354 علوم رياضي ریاضی
19566 علیرضا جابری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19567 فاطمه جابری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19568 فاطمه جابری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19569 فاطمه جابری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
19570 محسن جابری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19571 محمدعلی جابری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19572 مسلم جابری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
19573 هادی جابری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19574 یوسف جابری پوده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19575 فاطمه جابری پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19576 اعظم جابری کوشکی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19577 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19578 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19579 مجتبی جابری کوشکی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19580 مریم جابری کوشکی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
19581 فرزانه جابری مفرد 1390 مهندسي مهندسی شیمی
19582 امیر جاجرمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
19583 امیرحسین جاجرمی 1392 مهندسي مهندسی عمران
19584 امین جاجرمی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19585 امین جاجرمی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19586 امین جاجرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19587 پدرام جاجرمی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
19588 پیام جاجرمی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19589 عماد جاجرمی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
19590 فرزانه جاجرمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
19591 فرشته جاجرمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19592 محمود جاجرمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19593 نرجس جاجرمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19594 هانیه جاجرمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19595 رویا جاجوندیان 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19596 رویا جاجوندیان 1378 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
19597 الهام جاجویی مقدم 1377 علوم رياضي ریاضی محض
19598 مریم جاجویی مقدم 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19599 منیر جادر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19600 حسنیه جاذبی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34260874