راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 19601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19601 زهرا تهوری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
19602 زهرا تهوری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19603 علی تیر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19604 سکینه تیراست 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19605 سکینه تیراست 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19606 علی تیرانداز 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19607 مژگان تیردادی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19608 شهناز تیرگان کلاه درازی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19609 علی تیرگانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19610 محمّد تیرگری سراجی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
19611 اسما تیزابی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
19612 حسن تیزپر 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19613 فائزه تیزرو 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19614 حکیمه تیزقدم غازانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19615 صمد تیزقدم غازانی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19616 صبورا تیزهوش 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19617 مریم تیزهوش پناه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19618 محمدعلی تیشه وری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19619 رضا تیما 1354 علوم پايه زمین شناسی
19620 حمیدرضا تیماجی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19621 مهدی تیماجی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19622 هادی تیماجی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19623 افشین تیمورپور 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
19624 خیرالله تیمورپور 1379 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
19625 سهیلا تیمورپورمزرعه شیخ 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19626 عبدالشعیب تیمورپورمزرعه شیخ 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
19627 امیرحسین تیمورتاش 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19628 علیرضا تیمورتاش 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19629 غلامحسن تیمورتاش 1355 علوم پايه زمین شناسی
19630 مزدک تیمورتاش لو 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19631 کیوان تیمورتاشلو 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19632 مانی تیمورتاشلو 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19633 طیبه تیمورزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19634 موسی تیمورزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19635 مهدی تیمورزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19636 وحیده تیمورزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19637 مرضیه تیمورسرکلا 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19638 یاسمن تیمورشاهی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19639 یحیی تیمورشاهی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19640 حمیدرضا تیمورقاسم ابادی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
19641 میترا تیمورنژادکفشگرکلاهی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19642 آذر تیموری 1376 علوم پايه فیزیک
19643 آرمین تیموری 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19644 آیدا تیموری 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
19645 اعظم تیموری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19646 اکرم تیموری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19647 اکرم تیموری 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
19648 الهام تیموری 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19649 الهام تیموری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19650 الهه تیموری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
19651 امیر تیموری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19652 ایرج تیموری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19653 بدریه تیموری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
19654 پیمان تیموری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19655 جعفر تیموری 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19656 جواد تیموری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
19657 جواد تیموری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19658 حسن تیموری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19659 حسن تیموری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19660 حمید تیموری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19661 رضا تیموری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19662 رقیه تیموری 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19663 روح الله تیموری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19664 زهرا تیموری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
19665 سارا تیموری 1381 هنر نيشابور نقاشی
19666 سمانه تیموری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19667 سمیه تیموری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
19668 صیدحیدر تیموری 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19669 عاطفه تیموری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19670 عبدالرضا تیموری 1363 كشاورزى امور دامی
19671 علیرضا تیموری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19672 قاسم تیموری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
19673 مجید تیموری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19674 محمدناصر تیموری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19675 مرسا تیموری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19676 مریم تیموری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19677 مسعود تیموری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19678 مسلم تیموری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19679 ملیحه تیموری 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19680 مهدی تیموری 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
19681 مهرناز تیموری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
19682 میلاد تیموری 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
19683 مینا تیموری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19684 نبی تیموری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19685 نسرین تیموری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
19686 نسرین تیموری 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
19687 یداله تیموری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19688 سکینه تیموری پایین ده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19689 سعید تیموری خلیل آباد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
19690 حمید تیموری راد 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19691 اسدالله تیموری یانسری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
19692 احمد تیموری اسماعیل 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19693 خسرو تیموری اوغاز 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
19694 نرگس تیموری اوغاز 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
19695 سعیده تیموری باخرزی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
19696 حمیده تیموری بازگری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
19697 محمود تیموری بازگری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19698 رمضان تیموری بریوانلو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19699 مهدی تیموری بقسانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
19700 یگانه تیموری بقسانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229105