راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,497

نمایش موارد : 19601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19601 زهره جباری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19602 سمانه جباری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19603 سیدابوالفضل جباری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19604 صدیقه جباری 1355
19605 علی جباری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19606 علی جباری 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
19607 علی جباری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
19608 محسن جباری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19609 محسن جباری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
19610 مریم جباری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19611 مریم جباری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19612 نازنین جباری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19613 نصیب الله جباری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19614 هادی جباری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19615 علی جباری شاهزاده محمدی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
19616 علی جباری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19617 مهدی جباری نوقابی 1379 علوم رياضي آمار
19618 علی جباری آزاد 1349 علوم پايه فیزیک
19619 علی جباری آزاد 1346 علوم پايه فیزیک
19620 آتنا جباری الم دشت 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
19621 آتنا جباری الم دشت 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
19622 اتنا جباری الم دشت 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
19623 رفیده جباری الم دشت 1378 علوم رياضي ریاضی محض
19624 امیر جباری برجسته 1354 علوم پايه فیزیک
19625 فاطمه جباری بزدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19626 مرضیه جباری بزدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
19627 مرضیه جباری بزدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
19628 مریم جباری بزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19629 رضا جباری پور 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19630 امیر جباری ثانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19631 انسیه جباری ثانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19632 مهدی جباری ثانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19633 زینب جباری چرمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19634 فروزان جباری رودی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19635 آرش جباری قپق تاز 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19636 حمیدرضا جباری قپق تاز 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19637 مرتضی جباری کندری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
19638 حسین جباری مشکنانی 1354 علوم پايه شیمی
19639 علی جباری مقدم 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19640 علی جباری مقدم 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19641 راهله جباری نوقابی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19642 فاطمه جباری نوقابی 1382 علوم پايه زمین شناسی
19643 فاطمه جباری نوقابی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
19644 محمد جباری نوقابی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
19645 هادی جباری نوقابی 1375 علوم رياضي آمار
19646 هادی جباری نوقابی 1382 علوم رياضي آمار
19647 مریم جباری هادی آباد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19648 فاطمه جباریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19649 فاطمه جباریان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19650 معصومه جباریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19651 حسن عادل جبر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19652 عبدالحسن بحلس جبر جبر 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
19653 سمانه جبرائیلی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
19654 یحیی جبرائیلی مرغزار 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
19655 شهلا جبرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19656 علی جبرئیلی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19657 باقر جبرئیلی جلودار 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
19658 فرناز جبروتی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19659 فرناز جبروتی راد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19660 سوسن جبری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19661 سوسن جبری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19662 علی عبدالحسن مغیض جبری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19663 حسین جبله 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19664 علی جبله 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19665 کبری جبله 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19666 محسن جبله 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19667 جواد جبلی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
19668 سیدداریوش جبلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19669 فهیمه جبلی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
19670 محمد جبلی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
19671 بتول جبیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
19672 محمدحسن جبیری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19673 ملیحه جبیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19674 بهروز جبینی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19675 سجاد جبینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19676 شیما جدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
19677 عطااله جداری لطف ابادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
19678 اسوان باهل جدعان جدعان 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
19679 آیدا جدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19680 الهه جدی 1390 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
19681 حمیده جدی 1381 علوم رياضي آمار
19682 حمیده جدی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
19683 فاطمه جدی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19684 فریده جدی 1351 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19685 باب اله جدی زاهد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
19686 سید علی جدی شورچه 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
19687 محمدمهدی جدیدالاسلامی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
19688 فاطمه جدیدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19689 ماشااله جدیدی 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
19690 منصور جدیدی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19691 صفرعلی جدیدی کوهستانی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19692 رضا جدیدیان 1368 علوم پايه شیمی
19693 سمیه جدیدیان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19694 پیمان جدیدیان مقدم 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19695 پردیس جدیر 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19696 سلیما جدیر 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19697 سمیرا جدیر 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
19698 سمیه جدیر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19699 علی جدیر 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
19700 عباس جدیکار 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32913474