راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 19601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19601 سمیرا تقدیسی نیک بخت 1383 علوم پايه زمین شناسی
19602 سمیرا تقدیسی نیک بخت 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
19603 سمیه تقدیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19604 فرناز تقدیمی عباس پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19605 فرناز تقدیمی عباس پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
19606 مریم تقدیمی عباس پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19607 مجید تقدیمی عباسپور 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19608 فاطمه تقربی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19609 مهدی تقریبی 1365 علوم پايه زمین شناسی
19610 حسن تقوائی 1355 كشاورزى علوم زراعی
19611 محمدعلی تقوائی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19612 مرضیه تقوائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19613 مهدی تقوائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
19614 نرجس تقوائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
19615 علی اصغر تقوائی ابریشمی 1358 علوم رياضي عمومی
19616 علیرضا تقوائی ابریشمی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19617 محمدحسن تقوائی ابریشمی 1362 مهندسي عمران روستایی
19618 عباس تقوائی جوادزاده 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
19619 مهرداد تقوائی عالم 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19620 ابراهیم تقوائی مقدم 1377 دامپزشكي دامپزشکی
19621 عفت تقوائی مقدم 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19622 علی تقوائی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19623 صالح تقوائیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
19624 صالح تقوائیان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
19625 الهام تقوایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
19626 حسن تقوایی 1335 كشاورزى علوم زراعی
19627 عباس تقوایی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
19628 محمد تقوایی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19629 ریحانه تقوایی ابریشمی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19630 آزاده تقوی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19631 ایت اله تقوی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19632 بی بی نادیه تقوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19633 حانیه تقوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19634 حانیه تقوی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
19635 حمید تقوی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
19636 حمید تقوی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
19637 حمیدرضا تقوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
19638 داوٌد تقوی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19639 راضیه تقوی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19640 رافعه تقوی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
19641 زهرا تقوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19642 زهرا تقوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19643 زهرا تقوی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19644 زهرا تقوی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
19645 زینب تقوی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19646 سعید تقوی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
19647 سمیرا تقوی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
19648 سید اصلان تقوی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
19649 سید مسعود تقوی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19650 سیدرضا تقوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19651 سیدمجید تقوی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19652 سیدمحمدحسین تقوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19653 سیدمحمود تقوی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19654 سیدمهدی تقوی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19655 سیده راضیه تقوی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19656 سیده فریبا تقوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19657 شهاب تقوی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19658 شیما تقوی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
19659 شیوا تقوی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
19660 صبا تقوی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19661 طاهره تقوی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
19662 عاطفه تقوی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
19663 عاطفه تقوی 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
19664 علی تقوی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
19665 علی تقوی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
19666 فائزه تقوی 1392 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی آلی
19667 قاسم تقوی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19668 لیلا تقوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
19669 محبوبه تقوی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19670 محسن تقوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
19671 محسن تقوی 1390 دامپزشكي فیزیولوژی
19672 محمد تقوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
19673 محمدجواد تقوی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19674 مریم تقوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
19675 مریم تقوی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19676 مریم تقوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19677 معصومه تقوی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
19678 ملیحه تقوی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19679 مهدیه تقوی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
19680 مهدیه السادات تقوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19681 مهسا تقوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
19682 میرمجید تقوی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19683 مینا تقوی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19684 مینو تقوی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
19685 نفیسه تقوی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
19686 هدی تقوی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19687 هدی تقوی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
19688 هما تقوی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
19689 یاسمن تقوی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
19690 یاسمن تقوی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
19691 صدیقه تقوی پورخراسانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
19692 سیدابوالفضل تقوی قمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
19693 روح الله تقوی مندی 1380 علوم پايه فیزیک
19694 مصطفی تقوی استاد 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
19695 جواد تقوی امین 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
19696 عطیه تقوی بجنوردی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19697 عطیه تقوی بجنوردی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
19698 علیه تقوی بجنوردی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19699 علیه تقوی بجنوردی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19700 فاطمه تقوی بجنوردی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051725