راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 19801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19801 مریم ترشیزی فدیهه 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19802 حاج محمد ترشیزیان 1354 مهندسي راه و ساختمان
19803 زهرا ترشیزیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19804 زهره ترغاق 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19805 فاطمه ترغیبی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
19806 محبوبه ترغیبی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
19807 مرضیه ترغیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19808 حسین ترقی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19809 شروین ترقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
19810 علیرضا ترقی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19811 میترا ترقی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19812 میترا ترقی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19813 امیرعلی ترقی اوغاز 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
19814 حسنعلی ترقی اوغاز 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
19815 جعفر ترقی خواه دیلمقانی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
19816 سپیده ترقی کن 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
19817 غلام حسین ترک ارزان فودی 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
19818 محبوبه ترک جزی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19819 غلامرضا ترک جوش 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19820 علی اصغر ترک چین 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
19821 غلامرضا ترک آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
19822 محمد ترک جوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19823 محمدرسول ترک زاد 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
19824 زهره ترک زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
19825 سارا ترک زاده 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
19826 محمد ترک زاده 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
19827 الهه ترکابیدختی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
19828 مصطفی ترکاشوند 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19829 تکتم ترکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19830 خدیجه ترکانلو 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19831 زهره ترکانلو 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19832 لیلا ترکانلو 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19833 محمدعلی ترکانلو 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
19834 مریم ترکش 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19835 پریا ترکمان 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
19836 فتانه ترکمان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19837 مجتبی ترکمان 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
19838 سجّاد ترکمان اسدی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
19839 مجید ترکمان زاده 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
19840 محمدهادی ترکمان سلامی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19841 حسین ترکمانیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19842 مسعود ترکمن برده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19843 احسان ترکمن چه 1375 مهندسي مهندسی عمران
19844 محمدرضا ترکمن چه 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19845 مریم ترکمن چه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
19846 ندا ترکمن چه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19847 شکوه ترکمن زاده 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
19848 محمدتقی ترکمن زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
19849 مهدی ترکمن ملایری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19850 نعیمه ترکمن نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19851 پریسا ترکمندی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
19852 سمیه ترکمنی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19853 سمیه ترکمنی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19854 عباسعلی ترکمنی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19855 عباسعلی ترکمنی 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
19856 علی ترکمنی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19857 فهیمه ترکمنی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19858 کیمیا ترکمنی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
19859 مهدی ترکمنی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
19860 کیمیا ترکمنی بجستانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19861 حوریه ترکمنی جاغرق 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
19862 طوبی ترکمنی سرابی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19863 محمدعلی ترکمنی سرابی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19864 نجمه ترکی افارانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
19865 علیرضا ترکی جولرستانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
19866 مهران ترکی حبیب آبادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
19867 امیر ترکی نجف ابادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19868 حجت اله ترکیان 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19869 مهدی ترکیان بلداجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19870 خلیل اله ترکیان ولاشانی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
19871 الناز ترمه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19872 تورج ترمه ای 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19873 ریحانه ترمه فروش 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19874 نورمحمد ترنانه 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
19875 پوریا ترنج سیمین 1390 علوم پايه فیزیک
19876 فاطمه ترنجی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
19877 طیبه ترندک 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19878 سعیده ترنگجیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19879 ولی الله ترنیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19880 ام البنین ترنیکی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19881 عبدالحسین ترنیکیان 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19882 امید تروال 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19883 سیدمهدی ترویج اسلامی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
19884 علی تزده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
19885 پدرام تزرئی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19886 حسین تزرئی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19887 سیدرضا تزرقی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19888 فاطمه تزرقی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19889 فهیمه تزوال 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19890 زینب تژده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
19891 سمانه تژده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
19892 سمانه تژده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
19893 محرم تژوال 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
19894 مرتضی تسبندی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
19895 مصطفی تسبندی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19896 محمود تسبیح گو 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19897 رحمت الله تسبیحی نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19898 مریم تسعیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19899 مرتضی تسلیم آسا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19900 تورج تسلیمی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223176