راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 19801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
19801 مهین تقوی زاده فروتن 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19802 محمداحسان تقوی زاده یزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
19803 سامان تقوی زرگر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19804 سپیده تقوی زرگر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19805 فاطمه تقوی سبزواری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19806 فاطمه تقوی سبزواری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
19807 مجتبی تقوی سبزواری 1383 علوم پايه زمین شناسی
19808 مجتبی تقوی سبزواری 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
19809 محمد تقوی سبزواری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19810 سیدمحمود تقوی شهری 1382 علوم رياضي آمار
19811 لیا تقوی شهری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19812 محمود تقوی شیخ 1355 علوم پايه زمین شناسی
19813 حسین تقوی طلب 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
19814 علی تقوی طلب 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
19815 سعیده تقوی طهرانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19816 محمد تقوی طهرانی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
19817 بی بی مرجانه تقوی فدکی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19818 نرجس تقوی فر 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
19819 مهدی تقوی قوچان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
19820 نرگس تقوی قوچان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19821 نرگس تقوی قوچان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
19822 نوشین تقوی کنی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
19823 حسین تقوی گرجی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
19824 محمد تقوی گلیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
19825 ملیحه تقوی مظلوم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19826 فهیمه تقوی مندی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
19827 فهیمه تقوی مندی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
19828 سیدعبدالحمید تقوی نژادعروه 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19829 نفیسه تقوی نصر 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
19830 راحله تقوی نصرالله زاده 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19831 راحله تقوی نصراله زاده 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
19832 هدیه تقوی نصراله زاده 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19833 ابوالفضل تقوی نوغاب 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
19834 فرشید تقوی نیا 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
19835 نفیسه تقوی نیا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
19836 محمدزمان تقویان 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
19837 سیداحمد تقویان نوغان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
19838 سیدوحید تقویان نوغان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
19839 محمد نسیم تقی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19840 اکبر تقی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
19841 احسان تقی زاده طوسی 1379 علوم پايه فیزیک
19842 بهاره تقی زاده سرشوری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
19843 آتنا تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19844 اکرم تقی آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
19845 حمید تقی آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19846 حمیدرضا تقی آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19847 راضیه تقی آبادی 1379 علوم پايه فیزیک
19848 راضیه تقی آبادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
19849 سمیه تقی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
19850 سمیه تقی آبادی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19851 معظم تقی آبادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19852 مهدیه تقی آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19853 الهام تقی ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
19854 جواد تقی ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19855 حسین تقی ابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
19856 رضا تقی ابادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
19857 زری تقی ابادی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19858 زینب تقی ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
19859 فاطمه تقی ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19860 محمد تقی ابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
19861 معصومه تقی ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
19862 زهرا تقی ئی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
19863 زینب تقی ئی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19864 زینب تقی ئی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
19865 فاطمه تقی پناهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
19866 فاطمه تقی پناهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
19867 جواد تقی پور 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
19868 حسین تقی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
19869 حسین تقی پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
19870 رسول تقی پور 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
19871 رسول تقی پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19872 زهرا تقی پور 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
19873 سیدجمال الدین تقی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
19874 سیدجمال الدین تقی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
19875 سیدمهدی تقی پور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
19876 علی اکبر تقی پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
19877 فائزه تقی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
19878 فرهاد تقی پور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
19879 فرهاد تقی پور 1362 كشاورزى امور زراعی
19880 فریبا تقی پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
19881 مُنا تقی پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
19882 مجید تقی پور 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
19883 محمد تقی پور 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
19884 مژگان تقی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
19885 مسلم تقی پور 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
19886 معصومه تقی پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
19887 موسی تقی پور 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
19888 مهدی تقی پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
19889 مهری تقی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
19890 ناصر تقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
19891 نسرین تقی پور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19892 هما تقی پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
19893 مالک تقی پور بیرگانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
19894 حبیب اله تقی پور سهل آبادی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
19895 بهمن تقی پور قرشی 1385 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
19896 مرضیه تقی پور ملامحمدقلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19897 ربابه تقی پوراذر 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
19898 آزاده تقی پورجاوی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
19899 علیرضا تقی پورجیردهی 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
19900 حمیدرضا تقی پورخوئینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491368