راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 20001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20001 عطیه ثقفی بیناباج 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
20002 بهروز ثقفی خادم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20003 رضا ثقفی خادم 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20004 سروش ثقفی خادم 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20005 محمد ثقفی خراسانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20006 محمد ثقفی نیک 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
20007 زهرا ثقه الاسلامی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
20008 محبوبه ثقینی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20009 رضا ثلاثی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
20010 علیرضا ثلثی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
20011 نرگس ثمره 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
20012 فرزاد ثمره محمدیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20013 فرزاد ثمره محمدیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20014 سیدشهاب الدین ثمره موسوی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
20015 سید روح اله ثمره هاشمی شعبجره 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20016 اکرم ثمری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
20017 الهه ثمری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
20018 الهه ثمری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
20019 علی اکبر ثمری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20020 لیلا ثمینی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
20021 جواد ثنائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
20022 حمیدرضا ثنائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20023 محمدامین ثنائی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
20024 مسعود ثنائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20025 معصومه ثنائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20026 نوید ثنائی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
20027 حسن ثنائی جوشقان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20028 اعظم ثنائی زرمهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
20029 الهه ثنائی زرمهری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
20030 علی ثنائی فر 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20031 حسین ثنائی فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20032 حسین ثنائی فرد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
20033 اکبر ثنائی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
20034 اعظم ثنائی نامقی 1376 علوم پايه فیزیک
20035 امیر ثنائی نامقی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
20036 حسین ثنائی نامقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
20037 محمد ثنائی نامقی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
20038 حسین ثنائی نژاد 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
20039 سمیه ثنائی نژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20040 فائزه سادات ثنائی نژاد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20041 محمدمسعود ثناگردربانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20042 محمدمسعود ثناگردربانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
20043 مصطفی ثناگو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
20044 مصطفی ثناگو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
20045 معصومه ثناگو 1375 علوم رياضي آمار
20046 احمد ثنایی 1375 علوم رياضي آمار
20047 حمید ثنایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20048 زکیه ثنایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20049 مسعود ثنایی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
20050 مونا ثنایی فیض آباد 1378 علوم رياضي آمار
20051 اکبر ثنایی مقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
20052 جعفر ثنایی مقدم سبزوار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
20053 حسن ثوابی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20054 غلامرضا ثوابی 1382 علوم پايه زمین شناسی
20055 الهه ثوابی اول سبزوار 1381 علوم رياضي ریاضی محض
20056 الهه ثوابی اول سبزوار 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز ( آموزش محور )
20057 طاهره ثوابی طرقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20058 عبداله ثوابی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
20059 مریم ج معماری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
20060 منوچهر ج معماری 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
20061 ژاله جابانی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
20062 حمید جابر 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
20063 سکینه سادات جابر 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
20064 سیده خدیجه جابر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
20065 اسماعیل جابری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
20066 اعظم جابری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
20067 الهام جابری 1383 علوم پايه فیزیک
20068 الهه جابری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
20069 جلال جابری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20070 حمید جابری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20071 روح اله جابری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20072 زهرا جابری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20073 طاهره جابری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20074 طیبه جابری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
20075 علی محمد جابری 1354 علوم رياضي ریاضی
20076 علیرضا جابری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20077 فاطمه جابری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
20078 فاطمه جابری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20079 فاطمه جابری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
20080 محسن جابری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20081 محمدعلی جابری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20082 مسلم جابری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20083 هادی جابری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20084 یوسف جابری پوده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
20085 فاطمه جابری پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20086 اعظم جابری کوشکی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20087 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20088 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20089 مجتبی جابری کوشکی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20090 مریم جابری کوشکی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
20091 فرزانه جابری مفرد 1390 مهندسي مهندسی شیمی
20092 محمدرضا جابریان شمسی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
20093 امیر جاجرمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
20094 امیرحسین جاجرمی 1392 مهندسي مهندسی عمران
20095 امین جاجرمی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20096 امین جاجرمی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20097 امین جاجرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20098 پدرام جاجرمی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
20099 پیام جاجرمی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20100 عماد جاجرمی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581374