راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 20001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20001 صدیقه تفضلی گزکوه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20002 رئوفه تفقدحسین زاده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20003 طیبه تفقدخباز 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20004 حلیمه تفقدرخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20005 سیدجواد تفقدسادات زاده 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20006 عطاالله تفقدنظافت 1386 علوم پايه زمین شناسی
20007 عطاءاله تفقدنظافت 1390 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
20008 علیرضا تفقدنظافت 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20009 فاطمه تفقدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20010 ریحانه تفقدی الیجه باف 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
20011 مهناز تفقدی برهانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20012 محمود تفقدی جامی 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20013 لیدا تفقدی خواجوی 1381 علوم پايه فیزیک
20014 نوید تفقدی خواجوی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20015 جلیل تفقدی رخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20016 منیره تفقدی سبحانی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
20017 امیر تفقدی صفرپور 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
20018 سمیرا تفقدی عاصری 1374 علوم رياضي آمار
20019 امیر تفقدی نظریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20020 نرگس تفقدی نظریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
20021 ازاده تفقدی یوسفی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
20022 عاطفه تفقدی یوسفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20023 عاطفه تفقدی یوسفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
20024 ملیحه تفکّر 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
20025 مینا تفکر 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
20026 منیره تفکری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20027 حسن تفکری باغداران 1355 مهندسي راه و ساختمان
20028 محمدجواد تفکری جوراب بافان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
20029 پردیس تفکری دلبری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
20030 زینب تفکری ورمحله 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
20031 مهدی تفنگ چی ها 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20032 فرشته تفنگ سازان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
20033 عباسعلی تفنوزچناری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20034 اصغر تقائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
20035 آرتق محمد تقتمش 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
20036 آرشین تقتمیش 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
20037 حکیمه تقدسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
20038 حکیمه تقدسی 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
20039 محمدحسین تقدمی حریری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20040 مسعود تقدمی عصمتی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20041 فاطمه تقدمی غفاریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20042 مجتبی تقدمی معصومی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
20043 محسن تقدیر 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20044 رضا تقدیری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
20045 ریحانه تقدیری 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
20046 بابک تقدیسی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
20047 حمید تقدیسی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20048 رسول تقدیسی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20049 سیدحسین تقدیسی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
20050 مجید تقدیسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20051 معصومه تقدیسی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
20052 منصوره تقدیسی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20053 نغمه تقدیسی 1371 علوم رياضي آمار
20054 سیدرضا تقدیسی حیدریان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
20055 سیده زهره تقدیسی حیدریان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
20056 سیده زهره تقدیسی حیدریان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
20057 حمیدرضا تقدیسی رمضانپور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20058 اعظم تقدیسی شبانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20059 زینب تقدیسی عزیزپور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20060 سمانه تقدیسی عزیزپور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20061 مرتضی تقدیسی مصعبی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20062 مریم تقدیسی مصعبی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
20063 مریم تقدیسی مصعبی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
20064 سمیرا تقدیسی نیک بخت 1383 علوم پايه زمین شناسی
20065 سمیرا تقدیسی نیک بخت 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
20066 سمیه تقدیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20067 فرناز تقدیمی عباس پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20068 فرناز تقدیمی عباس پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
20069 مریم تقدیمی عباس پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20070 مجید تقدیمی عباسپور 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
20071 فاطمه تقربی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20072 مهدی تقریبی 1365 علوم پايه زمین شناسی
20073 حسن تقوائی 1355 كشاورزى علوم زراعی
20074 محمدعلی تقوائی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
20075 مرضیه تقوائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20076 مهدی تقوائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
20077 نرجس تقوائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
20078 علی اصغر تقوائی ابریشمی 1358 علوم رياضي عمومی
20079 علیرضا تقوائی ابریشمی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20080 محمدحسن تقوائی ابریشمی 1362 مهندسي عمران روستایی
20081 عباس تقوائی جوادزاده 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
20082 مهرداد تقوائی عالم 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20083 ابراهیم تقوائی مقدم 1377 دامپزشكي دامپزشکی
20084 عفت تقوائی مقدم 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
20085 علی تقوائی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
20086 صالح تقوائیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
20087 صالح تقوائیان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
20088 الهام تقوایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20089 حسن تقوایی 1335 كشاورزى علوم زراعی
20090 عباس تقوایی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
20091 محمد تقوایی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
20092 ریحانه تقوایی ابریشمی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20093 آزاده تقوی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
20094 ایت اله تقوی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
20095 بی بی نادیه تقوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20096 حانیه تقوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20097 حانیه تقوی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
20098 حمید تقوی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
20099 حمید تقوی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
20100 حمیدرضا تقوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199355