راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 20001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20001 سارا تیموری 1381 هنر نيشابور نقاشی
20002 سمانه تیموری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20003 سمیه تیموری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
20004 صیدحیدر تیموری 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20005 عاطفه تیموری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20006 عبدالرضا تیموری 1363 كشاورزى امور دامی
20007 علیرضا تیموری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20008 قاسم تیموری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
20009 مجید تیموری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20010 محمدناصر تیموری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20011 مرسا تیموری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20012 مریم تیموری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20013 مسعود تیموری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20014 مسلم تیموری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20015 ملیحه تیموری 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20016 مهدی تیموری 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
20017 مهرناز تیموری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
20018 میلاد تیموری 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
20019 مینا تیموری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20020 نبی تیموری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20021 نسرین تیموری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20022 نسرین تیموری 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
20023 یداله تیموری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20024 سکینه تیموری پایین ده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20025 سعید تیموری خلیل آباد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20026 حمید تیموری راد 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20027 اسدالله تیموری یانسری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
20028 احمد تیموری اسماعیل 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
20029 خسرو تیموری اوغاز 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
20030 فیروز تیموری اوغاز 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
20031 نرگس تیموری اوغاز 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
20032 سعیده تیموری باخرزی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
20033 حمیده تیموری بازگری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
20034 محمود تیموری بازگری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20035 رمضان تیموری بریوانلو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
20036 مهدی تیموری بقسانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20037 یگانه تیموری بقسانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20038 علی تیموری بنده قرائی 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
20039 بهرام تیموری بیات 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
20040 صدیقه تیموری پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20041 فاطمه تیموری پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20042 مازیار تیموری پور 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20043 مریم تیموری توکلی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
20044 اله مدد تیموری توکلی قازقان 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
20045 اکرم تیموری حامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20046 زهرا تیموری حسین آباد 1386 علوم رياضي ریاضی محض
20047 فاطمه تیموری حسین آباد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
20048 مرضیه تیموری حسین آباد 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20049 عبدالغفور تیموری حفیظ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20050 عبدالحکیم تیموری حفیظآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20051 مصطفی تیموری خروی 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی
20052 جلیل تیموری خوشدرگی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
20053 نعیمه تیموری خویرد 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20054 عباس تیموری دامسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
20055 حمیدرضا تیموری دستجردان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
20056 سمانه تیموری رزدابی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
20057 فرید تیموری رودی 1389
20058 مرضیه تیموری رودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
20059 عاطفه تیموری زیارت 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
20060 حمید تیموری سنگانی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20061 فروزان تیموری سنگانی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
20062 نرگس تیموری سنگانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20063 مریم تیموری شبان 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
20064 حسن تیموری صفر 1387 مهندسي مهندسی شیمی
20065 فرزانه سادات تیموری طوفال 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
20066 فریده سادات تیموری طوفال 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
20067 فهیمه سادات تیموری طوفال 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
20068 عیسی تیموری عبداللهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20069 وحیده تیموری قله زو 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20070 مهناز تیموری کلاته سبلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20071 ملیحه تیموری کلاته سفلی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20072 شهربانو تیموری کلاه دراز 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20073 حسن تیموری لواسانی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
20074 فرامرز تیموری مرادآبادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20075 روح اله تیموری مژن آبادی 1391 علوم پايه زمین شناسی
20076 فاطمه تیموری مقدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20077 پروین تیموری نصرآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
20078 احمد تیموری نقابی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20079 عبدالواحد تیموری نقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20080 زهرا تیموری نیا 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
20081 اسداله تیموری یانسری 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
20082 اسداله تیموری یانسری 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
20083 زینب تیموری یانسری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی
20084 اسما تیموریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20085 امید تیموریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
20086 تیمور تیموریان 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20087 حسین تیموریان 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
20088 سیدمحمد تیموریان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20089 عباس تیموریان 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
20090 محمد تیموریان 1384 علوم پايه زمین شناسی
20091 محمد تیموریان 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
20092 یونس تیموریان نامانلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20093 پیمان تیموریان نصرآبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20094 محمد تیموریان نصرآبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
20095 محمد تیموریان نصرابادی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
20096 الهام ثائری طوسی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20097 احسان ثابت 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
20098 اکرم ثابت 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20099 صغرا ثابت 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
20100 علی ثابت 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542919