راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,518

نمایش موارد : 2001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2001 مسعود ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2002 ملیحه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2003 مهدی ابویسانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2004 مریم ابویی مهریزی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2005 فاطمه ابهرزنجانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2006 ندا ابهرزنجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2007 حسن ابهری 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
2008 علی ابهری 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
2009 وجیهه ابهری مارشک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2010 وجیهه ابهری مارشک 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2011 علی ابهریا 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
2012 صدیقه ابی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
2013 فاطمه ابی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
2014 سیدمحمود ابیار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2015 غلامرضا ابیارفیروزابادی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2016 بهنوش ابیضی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2017 حسن ابیضی 1355 علوم پايه فیزیک
2018 مریم ابیضی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
2019 رؤیا ابیضی ثانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
2020 نصرت ابیکاری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2021 صدیقه اپرام 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
2022 طیبه اپرام 1380 علوم پايه زمین شناسی
2023 حامد اتابائی 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2024 عبدالناصر اتابای 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2025 احمد اتابکی 1373 علوم رياضي آمار
2026 فرزانه اتابکی برادری 1385 هنر نيشابور نقاشی
2027 محمد اتابکی شاندیز 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
2028 سیدمحمد اتابکی شریعتی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2029 حمید اتابکی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2030 غزاله اتحاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2031 کورش اتحاد 1377 علوم پايه زمین شناسی
2032 محمّد اتحادبادلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2033 نفیسه اتحادداریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2034 نگار اتحادرودی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
2035 سیدروح الله اتحادی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2036 محمد اتحادی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
2037 مرضیه اتحادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
2038 منصوره اتحادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2039 مهسا اتحادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2040 علی رضا اتحادی نیا 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
2041 علیرضا اتحادی نیا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2042 مجتبی اتحادی نیا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
2043 ریحانه اتحادیان فوق 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2044 سحر اتحادیه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2045 سحر اتحادیه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
2046 شیوا اتحادیه 1382 علوم رياضي ریاضی محض
2047 مریم اتش افزون 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2048 محمدحسین اتش فراز 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2049 سکینه اتشکار 1385 علوم رياضي آمار
2050 احسان اتشی 1375 علوم رياضي ریاضی
2051 حمیدرضا اتشی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
2052 رقیه اتشی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2053 سعید اتشی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
2054 محمد اتشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2055 محمد اتشی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2056 منصوره اتشی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2057 سیدعبدالرحما اتشی بازی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2058 علی اتشی سقا 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
2059 افسانه اتفاق 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2060 افسانه اتفاق 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
2061 گلثوم اتفاق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2062 علی اتفاقی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2063 مجید اتقائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2064 مطهره اتقائی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2065 آرش اتقیائی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2066 احمد اتقیایی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2067 زهرا اتقیایی مغانی 1385 علوم رياضي آمار
2068 محمد اتله خانی 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
2069 محمد اتله خانی 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
2070 فهیمه اتی ترک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2071 اسماعیل اثباتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2072 حمیده اثباتی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2073 فائزه اثباتی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
2074 مرتضی اثباتی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
2075 محبوبه اثمری سعدآباد 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
2076 علی اثمری سعداباد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2077 مرتضی اثمری سعداباد 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
2078 رضا اثناعشری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
2079 مرضیه اثناعشری ایوری 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2080 سمانه اثنی عشری 1378 علوم پايه زمین شناسی
2081 فرشاد اثنی عشری 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
2082 امیرمهدی اثنی عشری 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2083 رضا اثنی عشری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
2084 محمدسعید اثنی عشری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
2085 محمدمهدی اثنی عشری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2086 مرضیه اثنی عشری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2087 مریم اثنی عشری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2088 مریم اثنی عشری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
2089 معصومه اثنی عشری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2090 مریم اثنی عشری دامغانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2091 حسین اثنی عشری شعبجره 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
2092 شیما اثنی عشری کرمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
2093 فاطمه اثیر 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
2094 علی اجاق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
2095 سیده فاطمه اجاقزاده محمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
2096 ندا اجاقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
2097 امید اجتهادی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
2098 مونا اجتهادی 1379 علوم رياضي آمار
2099 نوشین اجتهادی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2100 حمید اجتهادی بجستانی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36242310