راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 2001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2001 سارا ابوالحسنی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
2002 شایان ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2003 صدیقه ابوالحسنی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
2004 عصمت ابوالحسنی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت
2005 عصمت سادات ابوالحسنی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
2006 لیلی ابوالحسنی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
2007 محمد ابوالحسنی 1365 كشاورزى مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
2008 مهین ابوالحسنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
2009 نگین سادات ابوالحسنی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2010 نگین سادات ابوالحسنی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی)
2011 وحید ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
2012 هومن ابوالحسنی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2013 مریم ابوالحسنی اله ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2014 حمزه ابوالحسنی حیدر آباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2015 مهدیه ابوالحسنی درونکلا 1382 علوم پايه زمین شناسی
2016 محبوبه ابوالحسنی زراعتکار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
2017 محبوبه ابوالحسنی زراعتکار 1389 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
2018 طاهره ابوالحسنی شاندیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2019 مژگان ابوالحسنی شاندیز 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
2020 حدیث ابوالحسنی فروغی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
2021 سمیه ابوالحسنی یاسوری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
2022 علی اکبر ابوالحسینی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
2023 امیراتابک ابوالفتحی 1381 علوم پايه زمین شناسی
2024 امیراردلان ابوالفتحی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
2025 امیراردلان ابوالفتحی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
2026 محمدحسن ابوالفتحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2027 اتوسا ابوالفتحی مقدم 1373 دامپزشكي دامپزشکی
2028 نرجس ابوالفتحی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
2029 زهرا ابوالفضلی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2030 علی ابوالفضلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2031 غلامرضا ابوالفضلی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2032 فاطمه ابوالفضلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2033 محسن ابوالفضلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
2034 محسن ابوالفضلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
2035 مصطفی ابوالفضلی 1391 مهندسي مهندسی عمران
2036 معصومه ابوالفضلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2037 معصومه ابوالفضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2038 مهری ابوالفضلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2039 نازنین ابوالفضلی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
2040 نرجس ابوالفضلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2041 هدا ابوالفضلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
2042 انسیه ابوالفضلی اصفهانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2043 جواد ابوالفضلی اصفهانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2044 راضیه ابوالفضلی اصفهانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2045 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2046 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
2047 هاشم ابوالفضلی اصفهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2048 میترا ابوالفضلی زرگر 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2049 محسن ابوالفضلی طوسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2050 زینب ابوالفضلیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
2051 نرگس ابوالفضلیان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2052 اکرم ابوالقاسم پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2053 اکرم ابوالقاسم پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2054 سیده اکرم ابوالقاسم پور 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
2055 زهرا ابوالقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2056 سعید ابوالقاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
2057 سمیه ابوالقاسمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2058 عطیه ابوالقاسمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
2059 مریم ابوالقاسمی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
2060 میثم ابوالقاسمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2061 رضا ابوالقاسمی نجف ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
2062 علی حسین علی ابوالنواعیر 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
2063 احمد ابوئی مهریزی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
2064 احمد ابوئی مهریزی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
2065 علیرضا ابوئی مهریزی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
2066 محترم ابوئی مهریزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2067 مژگان ابوئی مهریزی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
2068 مژگان ابوئی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
2069 هادی ابوئی مهریزی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
2070 الیاس ابوبکری ماکو 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2071 سهیلا ابوبکری ماکوئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2072 محمدکاظم ابوتراب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
2073 سیدمرتضی ابوتراب زاده بیرجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2074 حمیدرضا ابوترابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2075 روزیتا ابوترابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
2076 روزیتا ابوترابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
2077 سمیه ابوترابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
2078 سیدرضا ابوترابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
2079 سیده بهاره ابوترابی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
2080 محبوبه ابوترابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2081 محمد ابوترابی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2082 محمدعلی ابوترابی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2083 محمدعلی ابوترابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2084 محمدعلی ابوترابی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2085 مسلم ابوترابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2086 منیره ابوترابی فدافن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2087 مریم ابوترابیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2088 محمد نور هادی ابوجدیه 1395 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
2089 محمدحسن ابوجعفری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2090 رضا ابوچناری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2091 معصومه ابوچناری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
2092 عارف ابوخلف* الزغول* 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2093 غسان محمد سلمان ابوخنافر 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
2094 حسین محمدعلی ابودنیا 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2095 عباس ابودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2096 منصوره ابوذرنیا 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
2097 ابراهیم ابوذری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2098 زینب ابوذری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2099 جلال ابوذریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2100 سیده محدثه ابوذریان 1391 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765494