راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 2001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2001 اتوسا ابوالفتحی مقدم 1373 دامپزشكي دامپزشکی
2002 نرجس ابوالفتحی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
2003 زهرا ابوالفضلی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2004 علی ابوالفضلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2005 غلامرضا ابوالفضلی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2006 فاطمه ابوالفضلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2007 محسن ابوالفضلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
2008 محسن ابوالفضلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
2009 مصطفی ابوالفضلی 1391 مهندسي مهندسی عمران
2010 معصومه ابوالفضلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2011 معصومه ابوالفضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2012 مهری ابوالفضلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2013 نازنین ابوالفضلی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
2014 نرجس ابوالفضلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2015 هدا ابوالفضلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
2016 انسیه ابوالفضلی اصفهانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2017 جواد ابوالفضلی اصفهانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2018 راضیه ابوالفضلی اصفهانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2019 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2020 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
2021 هاشم ابوالفضلی اصفهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2022 میترا ابوالفضلی زرگر 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2023 محسن ابوالفضلی طوسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2024 زینب ابوالفضلیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
2025 نرگس ابوالفضلیان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2026 اکرم ابوالقاسم پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2027 اکرم ابوالقاسم پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2028 سیده اکرم ابوالقاسم پور 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
2029 زهرا ابوالقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2030 سعید ابوالقاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
2031 سمیه ابوالقاسمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2032 عطیه ابوالقاسمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
2033 مریم ابوالقاسمی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
2034 میثم ابوالقاسمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2035 رضا ابوالقاسمی نجف ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
2036 علی حسین علی ابوالنواعیر 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
2037 احمد ابوئی مهریزی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
2038 احمد ابوئی مهریزی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
2039 علیرضا ابوئی مهریزی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
2040 محترم ابوئی مهریزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2041 مژگان ابوئی مهریزی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
2042 مژگان ابوئی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
2043 هادی ابوئی مهریزی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
2044 الیاس ابوبکری ماکو 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2045 سهیلا ابوبکری ماکوئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2046 محمدکاظم ابوتراب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
2047 سیدمرتضی ابوتراب زاده بیرجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2048 حمیدرضا ابوترابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2049 روزیتا ابوترابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
2050 روزیتا ابوترابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
2051 سمیه ابوترابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
2052 سیدرضا ابوترابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
2053 محبوبه ابوترابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2054 محمد ابوترابی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2055 محمدعلی ابوترابی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2056 محمدعلی ابوترابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2057 محمدعلی ابوترابی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2058 مسلم ابوترابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2059 منیره ابوترابی فدافن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2060 مریم ابوترابیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2061 محمد نور هادی ابوجدیه 1395 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
2062 محمدحسن ابوجعفری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2063 رضا ابوچناری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2064 معصومه ابوچناری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
2065 عارف ابوخلف* الزغول* 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2066 غسان محمد سلمان ابوخنافر 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
2067 حسین محمدعلی ابودنیا 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2068 عباس ابودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2069 منصوره ابوذرنیا 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
2070 ابراهیم ابوذری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2071 زینب ابوذری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2072 جلال ابوذریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2073 سیده محدثه ابوذریان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
2074 سوگند ابوسعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2075 ادهم ابوصالحی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
2076 عطیه ابوصالحی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
2077 عطیه ابوصالحی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
2078 اسحق ابوطالب پور احمدی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
2079 امید ابوطالبی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
2080 جمشید ابوطالبی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2081 فائضه ابوطالبی 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
2082 مجتبی ابوطالبی 1366 علوم پايه زمین شناسی
2083 ثریا ابوطالبی پیرنعیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
2084 حبیبه ابوطالبی پیرنعیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2085 علی ابوطالبی پیرنعیمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
2086 حسین ابوطالبی لاهیجان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2087 حسین ابوطالبی همدانی 1367 علوم رياضي آمار
2088 عباس ابوطالبیان 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
2089 وحید ابوطالبیان رنجکش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2090 عصمت ابوعطا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2091 علی اصغر ابوعطا 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2092 احمد ابوعلی زاده بهبهانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
2093 فرح ناز ابوک 1369 علوم پايه زمین شناسی
2094 فاطمه ابوکاظمی امیری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2095 احمد عزیز عبدالسجاد ابوکطیوه 1395 پردیس دانشگاهی مطالعات اسلامی
2096 زهرا ابولی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
2097 عصمت ابولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2098 عباس ابونیاعمران 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2099 ساره ابوهادی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2100 لیلا ابوهادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409358