راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 2001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2001 نگین سادات ابوالحسنی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی)
2002 وحید ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
2003 هومن ابوالحسنی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2004 مریم ابوالحسنی اله ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2005 حمزه ابوالحسنی حیدر آباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2006 مهدیه ابوالحسنی درونکلا 1382 علوم پايه زمین شناسی
2007 محبوبه ابوالحسنی زراعتکار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
2008 محبوبه ابوالحسنی زراعتکار 1389 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
2009 طاهره ابوالحسنی شاندیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2010 مژگان ابوالحسنی شاندیز 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
2011 حدیث ابوالحسنی فروغی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
2012 سمیه ابوالحسنی یاسوری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
2013 علی اکبر ابوالحسینی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
2014 امیراتابک ابوالفتحی 1381 علوم پايه زمین شناسی
2015 امیراردلان ابوالفتحی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
2016 امیراردلان ابوالفتحی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
2017 محمدحسن ابوالفتحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2018 اتوسا ابوالفتحی مقدم 1373 دامپزشكي دامپزشکی
2019 نرجس ابوالفتحی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
2020 زهرا ابوالفضلی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2021 علی ابوالفضلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2022 غلامرضا ابوالفضلی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2023 فاطمه ابوالفضلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2024 محسن ابوالفضلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
2025 محسن ابوالفضلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
2026 مصطفی ابوالفضلی 1391 مهندسي مهندسی عمران
2027 معصومه ابوالفضلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2028 معصومه ابوالفضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2029 مهری ابوالفضلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2030 نازنین ابوالفضلی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
2031 نرجس ابوالفضلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2032 هدا ابوالفضلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
2033 انسیه ابوالفضلی اصفهانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2034 جواد ابوالفضلی اصفهانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2035 راضیه ابوالفضلی اصفهانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2036 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2037 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
2038 هاشم ابوالفضلی اصفهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2039 میترا ابوالفضلی زرگر 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2040 محسن ابوالفضلی طوسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2041 زینب ابوالفضلیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
2042 نرگس ابوالفضلیان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2043 اکرم ابوالقاسم پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2044 اکرم ابوالقاسم پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2045 سیده اکرم ابوالقاسم پور 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
2046 زهرا ابوالقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2047 سعید ابوالقاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
2048 سمیه ابوالقاسمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2049 عطیه ابوالقاسمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
2050 مریم ابوالقاسمی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
2051 میثم ابوالقاسمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2052 رضا ابوالقاسمی نجف ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
2053 علی حسین علی ابوالنواعیر 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
2054 احمد ابوئی مهریزی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
2055 احمد ابوئی مهریزی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
2056 علیرضا ابوئی مهریزی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
2057 محترم ابوئی مهریزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2058 مژگان ابوئی مهریزی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
2059 مژگان ابوئی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
2060 هادی ابوئی مهریزی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
2061 الیاس ابوبکری ماکو 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2062 سهیلا ابوبکری ماکوئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2063 محمدکاظم ابوتراب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
2064 سیدمرتضی ابوتراب زاده بیرجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2065 حمیدرضا ابوترابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2066 روزیتا ابوترابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
2067 روزیتا ابوترابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
2068 سمیه ابوترابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
2069 سیدرضا ابوترابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
2070 محبوبه ابوترابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2071 محمد ابوترابی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2072 محمدعلی ابوترابی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2073 محمدعلی ابوترابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2074 محمدعلی ابوترابی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2075 مسلم ابوترابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2076 منیره ابوترابی فدافن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2077 مریم ابوترابیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2078 محمد نور هادی ابوجدیه 1395 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
2079 محمدحسن ابوجعفری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2080 رضا ابوچناری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2081 معصومه ابوچناری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
2082 عارف ابوخلف* الزغول* 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2083 غسان محمد سلمان ابوخنافر 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
2084 حسین محمدعلی ابودنیا 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2085 عباس ابودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2086 منصوره ابوذرنیا 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
2087 ابراهیم ابوذری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2088 زینب ابوذری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2089 جلال ابوذریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2090 سیده محدثه ابوذریان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
2091 سوگند ابوسعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2092 ادهم ابوصالحی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
2093 عطیه ابوصالحی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
2094 عطیه ابوصالحی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
2095 اسحق ابوطالب پور احمدی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
2096 امید ابوطالبی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
2097 جمشید ابوطالبی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2098 فائضه ابوطالبی 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
2099 مجتبی ابوطالبی 1366 علوم پايه زمین شناسی
2100 ثریا ابوطالبی پیرنعیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051699