راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 95,256

نمایش موارد : 2001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2001 زهرا ابولی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
2002 عصمت ابولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2003 عباس ابونیاعمران 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2004 ساره ابوهادی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2005 لیلا ابوهادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2006 صدیقه ابوی طرقبه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
2007 مهناز ابوی طرقبه 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2008 نغمه ابوی طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2009 آیدا ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2010 ابراهیم ابویسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
2011 ارسلان ابویسانی 1394 علوم پايه فیزیک
2012 الهام ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
2013 حسین ابویسانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2014 خدیجه ابویسانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
2015 رقیه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2016 سعید ابویسانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2017 سعیده ابویسانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
2018 سمانه ابویسانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2019 طاهره ابویسانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2020 علی ابویسانی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2021 فاطمه ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2022 مجتبی ابویسانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
2023 مسعود ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2024 ملیحه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2025 مهدی ابویسانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2026 مریم ابویی مهریزی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2027 فاطمه ابهرزنجانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2028 ندا ابهرزنجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2029 حسن ابهری 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
2030 علی ابهری 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
2031 وجیهه ابهری مارشک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2032 وجیهه ابهری مارشک 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2033 علی ابهریا 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
2034 صدیقه ابی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
2035 فاطمه ابی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
2036 سیدمحمود ابیار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2037 غلامرضا ابیارفیروزابادی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2038 بهنوش ابیضی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2039 حسن ابیضی 1355 علوم پايه فیزیک
2040 مریم ابیضی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
2041 رؤیا ابیضی ثانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
2042 نصرت ابیکاری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2043 صدیقه اپرام 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
2044 طیبه اپرام 1380 علوم پايه زمین شناسی
2045 حامد اتابائی 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2046 عبدالناصر اتابای 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2047 احمد اتابکی 1373 علوم رياضي آمار
2048 فرزانه اتابکی برادری 1385 هنر نيشابور نقاشی
2049 محمد اتابکی شاندیز 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
2050 سیدمحمد اتابکی شریعتی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2051 حمید اتابکی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2052 غزاله اتحاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2053 کورش اتحاد 1377 علوم پايه زمین شناسی
2054 محمّد اتحادبادلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2055 نفیسه اتحادداریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2056 نگار اتحادرودی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
2057 سیدروح الله اتحادی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2058 محمد اتحادی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
2059 مرضیه اتحادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
2060 منصوره اتحادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2061 مهسا اتحادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2062 علی رضا اتحادی نیا 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
2063 علیرضا اتحادی نیا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2064 مجتبی اتحادی نیا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
2065 ریحانه اتحادیان فوق 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2066 سحر اتحادیه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2067 سحر اتحادیه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
2068 شیوا اتحادیه 1382 علوم رياضي ریاضی محض
2069 مریم اتش افزون 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2070 محمدحسین اتش فراز 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2071 سکینه اتشکار 1385 علوم رياضي آمار
2072 احسان اتشی 1375 علوم رياضي ریاضی
2073 بهاره اتشی 1393 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی
2074 حمیدرضا اتشی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
2075 رقیه اتشی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2076 سعید اتشی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
2077 محمد اتشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2078 محمد اتشی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2079 منصوره اتشی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2080 سیدعبدالرحما اتشی بازی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2081 علی اتشی سقا 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
2082 افسانه اتفاق 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2083 افسانه اتفاق 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
2084 گلثوم اتفاق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2085 علی اتفاقی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2086 مجید اتقائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2087 مطهره اتقائی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2088 آرش اتقیائی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2089 احمد اتقیایی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2090 زهرا اتقیایی مغانی 1385 علوم رياضي آمار
2091 محمد اتله خانی 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
2092 محمد اتله خانی 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
2093 فهیمه اتی ترک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2094 اسماعیل اثباتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2095 حمیده اثباتی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2096 فائزه اثباتی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
2097 مرتضی اثباتی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
2098 محبوبه اثمری سعدآباد 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
2099 علی اثمری سعداباد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2100 مرتضی اثمری سعداباد 1364 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36828981