راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
201 پروین آذرافروز 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
202 مهدی آذرافروز 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
203 مرضیه آذرافروزپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
204 زهرا آذربادکان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
205 زهرا آذربو 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
206 ستار آذربو 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
207 مریم آذرپرند 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
208 مرتضی آذرپیرا 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
209 قاسم آذرپیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
210 عاطفه آذرپیکان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
211 آذین آذرتاش 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
212 مرضیه آذرخش 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
213 مسعود آذرخش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
214 لیلا آذرخشی ریحانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
215 احسان آذرخویش 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
216 محمد آذرفر 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
217 میلاد آذرفر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
218 میلاد آذرفر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
219 مریم آذرکردار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
220 زهرا آذرکمان زاد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
221 پیمان آذرکیش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
222 ابوالفضل آذرگون جهرمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
223 بهناز آذرلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
224 نیلوفر آذرلی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
225 محمدمهدی آذرمنش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
226 آذین آذرمهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
227 آزاده آذرمهر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
228 سیدامیر آذرمهر 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
229 میدیا آذرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
230 زهره آذرنوش 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
231 مائده آذرنوش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
232 مجتبی آذرنوش 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
233 محمد آذرنوش 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
234 مهدی آذرنوش 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
235 آذر آذرنیوار 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
236 جواد آذرنیواز 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
237 الهام آذری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
238 بابک آذری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
239 پوریا آذری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
240 ثمانه سادات آذری 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
241 خسرو آذری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
242 زینب آذری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
243 سعید آذری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
244 سیدجلال آذری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
245 صفورا آذری 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
246 علی آذری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
247 علی آذری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
248 علی آذری 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
249 فاطمه آذری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
250 کیوان آذری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
251 لطفعلی آذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
252 مجید آذری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
253 محمد آذری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
254 مریم آذری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
255 مصطفی آذری 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
256 نرجس آذری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
257 هادی آذری ازغندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
258 فاطمه آذری حسین آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
259 پروین آذری داغیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
260 فاطمه آذری نوقابی 1378 علوم پايه فیزیک
261 آرزو آذری ازغندی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
262 مهدیه آذری ازغندی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
263 فاطمه آذری اول 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
264 محمدرضا آذری خاکستر 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
265 آمنه آذری خرم آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
266 مریم آذری خیابانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
267 مریم آذری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
268 زکیه آذری زینکانلو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
269 لیلی آذری شرق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
270 غلام علی آذری گرمجان 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
271 مریم آذری مهر 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
272 فرید آذری نجف آبادی 1354 كشاورزى علوم زراعی
273 مژگان آذری نوقابی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
274 آلما آذریان 1376 علوم رياضي آمار
275 هدایت آذریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
276 هما آذریان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
277 سمیه آذین 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
278 افشین آذین فر 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
279 سبحان آذین فر 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
280 سمیرا آذین فر 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
281 سمیرا آذین فر 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
282 اعظم آذین فرد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
283 زهرا آرائی اکتیج 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
284 ملیحه آرادمنش 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
285 آتوسا آراسته 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
286 حمیده آراسته 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
287 فاطمه آراسته 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
288 مهدی آراسته 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
289 مهناز آراسته 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
290 نیکو آراسته 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی
291 هاشم آراسته 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
292 محمدحسین آراسته ازغندی 1355 علوم پايه زمین شناسی
293 عباس آراسته بریوانلو 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
294 بتول آراسته فرد 1378 علوم رياضي آمار
295 معصومه آراسته کلاته شادی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
296 آفرین آراسته نوده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
297 اعظم آرام 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
298 صادق آرام 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
299 محمود آرام 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
300 مصطفی آرام 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192939495969798999109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973173