راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
201 نفیسه آذر هوش فتیده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
202 سعیده آذرآئین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
203 راضیه آذرآباد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
204 ابوالفضل آذرافروز 1367
205 پروین آذرافروز 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
206 مهدی آذرافروز 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
207 مرضیه آذرافروزپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
208 زهرا آذربادکان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
209 زهرا آذربو 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
210 ستار آذربو 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
211 الهه آذربهرام 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
212 مریم آذرپرند 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
213 مرتضی آذرپیرا 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
214 قاسم آذرپیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
215 عاطفه آذرپیکان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
216 آذین آذرتاش 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
217 مرضیه آذرخش 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
218 مسعود آذرخش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
219 لیلا آذرخشی ریحانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
220 احسان آذرخویش 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
221 محمد آذرفر 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
222 میلاد آذرفر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
223 میلاد آذرفر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
224 مریم آذرکردار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
225 زهرا آذرکمان زاد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
226 مریم آذرکمندزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
227 پیمان آذرکیش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
228 یگانه آذرگون 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
229 ابوالفضل آذرگون جهرمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
230 بهناز آذرلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
231 نیلوفر آذرلی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
232 محمدمهدی آذرمنش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
233 آذین آذرمهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
234 آزاده آذرمهر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
235 سیدامیر آذرمهر 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
236 حمیده آذرمی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
237 میدیا آذرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
238 زهره آذرنوش 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
239 مائده آذرنوش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
240 مجتبی آذرنوش 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
241 محمد آذرنوش 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
242 مهدی آذرنوش 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
243 آذر آذرنیوار 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
244 جواد آذرنیواز 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
245 الهام آذری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
246 بابک آذری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
247 پوریا آذری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
248 ثمانه سادات آذری 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
249 خسرو آذری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
250 زینب آذری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
251 زینب آذری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
252 سعید آذری 1375 علوم پايه فیزیک
253 سعید آذری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
254 سیدجلال آذری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
255 صفورا آذری 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
256 علی آذری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
257 علی آذری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
258 علی آذری 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
259 فاطمه آذری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
260 کیوان آذری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
261 لطفعلی آذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
262 مجید آذری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
263 محمد آذری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
264 مریم آذری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
265 مصطفی آذری 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
266 نرجس آذری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
267 هادی آذری ازغندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
268 فاطمه آذری حسین آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
269 پروین آذری داغیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
270 فاطمه آذری نوقابی 1378 علوم پايه فیزیک
271 آرزو آذری ازغندی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
272 مهدیه آذری ازغندی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
273 فاطمه آذری اول 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
274 محمدرضا آذری خاکستر 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
275 آمنه آذری خرم آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
276 مریم آذری خیابانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
277 مریم آذری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
278 زکیه آذری زینکانلو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
279 لیلی آذری شرق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
280 غلام علی آذری گرمجان 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
281 مریم آذری مهر 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
282 فرید آذری نجف آبادی 1354 كشاورزى علوم زراعی
283 مژگان آذری نوقابی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
284 آلما آذریان 1376 علوم رياضي آمار
285 هدایت آذریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
286 هما آذریان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
287 سمیه آذین 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
288 افشین آذین فر 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
289 سبحان آذین فر 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
290 سمیرا آذین فر 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
291 سمیرا آذین فر 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
292 اعظم آذین فرد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
293 زهرا آرائی اکتیج 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
294 ملیحه آرادمنش 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
295 آتوسا آراسته 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
296 حمیده آراسته 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
297 فاطمه آراسته 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
298 مهدی آراسته 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
299 مهناز آراسته 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
300 نیکو آراسته 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192939495969798999109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060234