راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
201 محبوبه آدینه گوش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
202 مرتضی آدینه نیا 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
203 مصطفی آدینه نیا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
204 حجت آدینی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
205 زکیّه آذخ 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
206 عماد آذر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
207 مهدی آذر آبین 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
208 شیرین آذر آز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
209 هاشم آذر پیرا 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
210 نفیسه آذر هوش فتیده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
211 سعیده آذرآئین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
212 راضیه آذرآباد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
213 ابوالفضل آذرافروز 1367
214 پروین آذرافروز 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
215 مهدی آذرافروز 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
216 فاطمه آذرافروزپور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
217 مرضیه آذرافروزپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
218 حمیدرضا آذرباد 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
219 زهرا آذربادکان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
220 فاطمه آذربادکان 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
221 زهرا آذربو 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
222 ستار آذربو 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
223 الهه آذربهرام 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
224 مریم آذرپرند 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
225 مرتضی آذرپیرا 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
226 قاسم آذرپیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
227 عاطفه آذرپیکان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
228 آذین آذرتاش 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
229 مرضیه آذرخش 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
230 مسعود آذرخش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
231 مسعود آذرخش 1393 دامپزشكي فیزیولوژی
232 لیلا آذرخشی ریحانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
233 احسان آذرخویش 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
234 محمد آذرفر 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
235 میلاد آذرفر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
236 میلاد آذرفر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
237 مریم آذرکردار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
238 زهرا آذرکمان زاد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
239 مریم آذرکمندزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
240 پیمان آذرکیش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
241 یگانه آذرگون 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
242 ابوالفضل آذرگون جهرمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
243 بهناز آذرلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
244 نیلوفر آذرلی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
245 محمدمهدی آذرمنش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
246 آذین آذرمهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
247 آزاده آذرمهر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
248 سیدامیر آذرمهر 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
249 امیر محمد آذرمهری 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
250 حمیده آذرمی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
251 سکینه آذرمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
252 میدیا آذرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
253 زهره آذرنوش 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
254 مائده آذرنوش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
255 مجتبی آذرنوش 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
256 محمد آذرنوش 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
257 مهدی آذرنوش 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
258 آذر آذرنیوار 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
259 جواد آذرنیواز 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
260 الهام آذری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
261 بابک آذری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
262 پوریا آذری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
263 ثمانه سادات آذری 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
264 خسرو آذری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
265 زینب آذری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
266 زینب آذری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
267 سعید آذری 1375 علوم پايه فیزیک
268 سعید آذری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
269 سیدجلال آذری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
270 صفورا آذری 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
271 علی آذری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
272 علی آذری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
273 علی آذری 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
274 فاطمه آذری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
275 کیوان آذری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
276 لطفعلی آذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
277 مجید آذری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
278 محمد آذری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
279 مریم آذری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
280 مصطفی آذری 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
281 ناصر آذری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
282 نرجس آذری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
283 هادی آذری ازغندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
284 فاطمه آذری حسین آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
285 پروین آذری داغیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
286 فاطمه آذری نوقابی 1378 علوم پايه فیزیک
287 آرزو آذری ازغندی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
288 طوفان آذری ازغندی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
289 مهدیه آذری ازغندی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
290 فاطمه آذری اول 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
291 محمدرضا آذری خاکستر 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
292 آمنه آذری خرم آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
293 مریم آذری خیابانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
294 مریم آذری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
295 زکیه آذری زینکانلو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
296 لیلی آذری شرق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
297 غلام علی آذری گرمجان 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
298 مریم آذری مهر 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
299 فرید آذری نجف آبادی 1354 كشاورزى علوم زراعی
300 مژگان آذری نوقابی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192939495969798999109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152450