راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 20101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20101 حسن تقوایی 1335 كشاورزى علوم زراعی
20102 عباس تقوایی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
20103 محمد تقوایی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
20104 ریحانه تقوایی ابریشمی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20105 آزاده تقوی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
20106 ایت اله تقوی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
20107 بی بی نادیه تقوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20108 حانیه تقوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20109 حانیه تقوی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
20110 حمید تقوی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
20111 حمید تقوی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
20112 حمیدرضا تقوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
20113 داوٌد تقوی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
20114 راضیه تقوی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20115 رافعه تقوی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
20116 زهرا تقوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
20117 زهرا تقوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20118 زهرا تقوی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20119 زهرا تقوی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
20120 زینب تقوی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20121 سعید تقوی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
20122 سمیرا تقوی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
20123 سید اصلان تقوی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20124 سید مسعود تقوی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
20125 سیدرضا تقوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20126 سیدمجید تقوی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20127 سیدمحمدحسین تقوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20128 سیدمحمود تقوی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20129 سیدمهدی تقوی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20130 سیده راضیه تقوی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20131 سیده فریبا تقوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20132 شهاب تقوی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20133 شیما تقوی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
20134 شیوا تقوی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
20135 صبا تقوی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20136 طاهره تقوی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
20137 عاطفه تقوی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
20138 عاطفه تقوی 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
20139 علی تقوی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
20140 علی تقوی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
20141 فائزه تقوی 1392 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی آلی
20142 قاسم تقوی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20143 لیلا تقوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
20144 محبوبه تقوی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20145 محسن تقوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
20146 محسن تقوی 1390 دامپزشكي فیزیولوژی
20147 محمد تقوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
20148 محمدجواد تقوی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20149 مریم تقوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
20150 مریم تقوی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
20151 مریم تقوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20152 معصومه تقوی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
20153 ملیحه تقوی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
20154 مهدیه تقوی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
20155 مهدیه السادات تقوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
20156 مهسا تقوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
20157 میرمجید تقوی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20158 مینا تقوی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20159 مینو تقوی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
20160 نفیسه تقوی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
20161 هدی تقوی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20162 هدی تقوی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
20163 هما تقوی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
20164 یاسمن تقوی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
20165 یاسمن تقوی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
20166 صدیقه تقوی پورخراسانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
20167 سیدابوالفضل تقوی قمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
20168 روح الله تقوی مندی 1380 علوم پايه فیزیک
20169 مصطفی تقوی استاد 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
20170 جواد تقوی امین 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
20171 عطیه تقوی بجنوردی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20172 عطیه تقوی بجنوردی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
20173 علیه تقوی بجنوردی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20174 علیه تقوی بجنوردی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20175 فاطمه تقوی بجنوردی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
20176 معصومه تقوی بجنوردی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
20177 سیدنعمت اله تقوی بهبهانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20178 سیدنعمت اله تقوی بهبهانی 1354 علوم رياضي ریاضی
20179 سیدحبیب اله تقوی بیدسگال 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
20180 افسانه تقوی ثابت 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
20181 حسام الدین تقوی ثانی 1388 علوم پايه زمین شناسی
20182 سامان تقوی ثانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20183 عطیه تقوی خلیل آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20184 منصوره تقوی خلیل اباد 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
20185 برهمن تقوی دیلمانی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
20186 فریده السادات تقوی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
20187 تکتم تقوی رضوی زاده 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20188 تکتم تقوی رضوی زا ده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20189 بی بی مریم تقوی رضوی زاده 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20190 زینب السادات تقوی رضوی زاده 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
20191 مرجانه تقوی رضوی زاده 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
20192 مهناز تقوی رضوی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
20193 نادیاسادات تقوی رضوی زاده 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
20194 زینب تقوی رفسنجانی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
20195 مهری تقوی رفسنجانی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20196 مریم تقوی زاده فروتن 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
20197 مهین تقوی زاده فروتن 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
20198 محمداحسان تقوی زاده یزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
20199 سامان تقوی زرگر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20200 سپیده تقوی زرگر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222999