راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 20101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20101 حمیدرضا تمجیدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
20102 رضا تمجیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
20103 زهرا تمجیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
20104 فاطمه تمجیدی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20105 فهیمه تمدن 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
20106 محمّدامیر تمدن 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
20107 محمود تمدن 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20108 مرتضی تمدن 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
20109 سیده سیمین تمدن نبوی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20110 مرضیه تمدن یزدیان 1385 علوم پايه فیزیک
20111 توحید تمدنی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20112 شهلا تمدنی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
20113 مجتبی تمدنی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20114 میرهادی تمدنی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
20115 سحر تمدنی اصف آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20116 حسام تمسکنی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
20117 علی اکبر تمسکنی زاهدی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
20118 محمود تمنانلو 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20119 مرتضی تمنانلو 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20120 سمیه تمیز 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20121 مرتضی تمیز 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20122 مرتضی تمیز 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20123 زهرا تمیزی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
20124 علی مراد تمیزی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
20125 مهدی تمیزی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20126 مهری تمیزی گنبدجق 1388 علوم رياضي آمار
20127 اکرم تمیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20128 روزا تمیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20129 سعید تمیمی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
20130 محمد تناکی زاده 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20131 هادی تناور زرمهری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
20132 داود تنباکوچی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
20133 رضی تنباکوچی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20134 مهدی تنباکوچی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20135 رجب تندرو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
20136 شاهرخ تندرو صالح 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20137 زهرا تندیسه 1384 علوم پايه زمین شناسی
20138 محسن تندیسه 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
20139 انسیه تندیسه بنا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20140 سمیرا تندیسه بنا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20141 سمیرا تندیسه بناء 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
20142 فاطمه تندیسه پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20143 فاطمه تنفسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20144 یوسف تنقطار 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20145 سیده فاطمه تنکابنی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
20146 الهام تنورساز 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
20147 زینب تنوری شرشر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
20148 علی تنومند 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20149 حمید تنها 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
20150 رضا تنها 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20151 سیمین تنها 1365 علوم پايه دبیری شیمی
20152 علی تنها 1379 علوم پايه زمین شناسی
20153 علی اکبر تنها 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
20154 علیرضا تنها 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20155 فاطمه تنها 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20156 محمد تنها 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20157 محمدحسن تنها 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20158 مرضیه تنها 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20159 هادی تنها 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20160 بهاره تنهائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
20161 سیده فائزه تنهائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20162 سیده نرگس تنهائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20163 شهربانو تنهائی 1391 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
20164 پیمان تنهائی حقوردی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
20165 نفیسه تنهائی سرنیش 1384 علوم پايه زمین شناسی
20166 فرشته تنهائی نوغابی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
20167 علیرضا تنهائی نوقابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20168 عباس تنهائیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
20169 عباس تنهائیان 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
20170 بهاره تنهاپیرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
20171 بهاره تنهاپیرزاده 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
20172 حسین تنهاطلب 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20173 صفیه تنهاکلاته 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
20174 هاجر تنهاکلاته 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20175 علی تنهای رشوانلو 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20176 طاهره تنهای طرقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20177 بهاره تنهایی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
20178 سیده نرگس تنهایی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20179 شهربانو تنهایی 1383 علوم پايه زمین شناسی
20180 عصمت تنهایی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20181 اسداله تنهایی طرقی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20182 محمدشریف تنیوال 1394 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
20183 فرزانه توابکی اوتانلویی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20184 امیرحسین توابی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
20185 مرتضی تواره 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20186 میلاد تواسی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20187 محمدرضا تواضع 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
20188 سمیه تواضعی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20189 علیرضا تواضعی نژاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20190 حسین توافقی فاروجی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
20191 مصطفی توان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20192 مهدی توان بخش 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20193 تهمینه توان پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20194 آرزو توانا 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20195 احسان توانا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20196 اعظم توانا 1382 علوم رياضي آمار
20197 اکرم توانا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20198 الهام توانا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20199 الهام توانا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20200 الهه توانا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491138