راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 20201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20201 نعیمه تکلو 1386 علوم پايه زمین شناسی
20202 یاشار تکلو 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20203 فرزانه تکلوجامی ابدال آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20204 فاطمه تکلیفی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20205 زهرا تل زرد 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20206 حمیده تلافیان 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
20207 صفیه تلافیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20208 مریم تلافیان 1379 علوم پايه فیزیک
20209 مبارکه تلخ آبی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20210 امان اله تلخابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
20211 نسرین تلخی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
20212 اعظم تلگردی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20213 بتول تلگردی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20214 سیدجواد تلگردی 1372 علوم پايه زمین شناسی
20215 علیرضا تلگردی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
20216 محمدرضا تلگردی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
20217 مرتضی تلگردی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
20218 مهلا تلگردی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20219 زهرا تلگردی لوشاب 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
20220 امیرحسین تلواری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
20221 فاطمه تلوری 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20222 محسن تلیاری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
20223 محمد ارکان صاحب تلیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20224 رضا تماس گوابری 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
20225 محمدرضا تمامگر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20226 زهرا تمجیدفرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20227 حمیدرضا تمجیدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
20228 رضا تمجیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
20229 زهرا تمجیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
20230 فاطمه تمجیدی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20231 فهیمه تمدن 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
20232 محمّدامیر تمدن 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
20233 محمود تمدن 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20234 مرتضی تمدن 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
20235 سیده سیمین تمدن نبوی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20236 مرضیه تمدن یزدیان 1385 علوم پايه فیزیک
20237 توحید تمدنی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20238 شهلا تمدنی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
20239 مجتبی تمدنی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20240 میرهادی تمدنی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
20241 سحر تمدنی اصف آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20242 حسام تمسکنی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
20243 علی اکبر تمسکنی زاهدی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
20244 محمود تمنانلو 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20245 مرتضی تمنانلو 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20246 سمیه تمیز 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20247 مرتضی تمیز 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20248 مرتضی تمیز 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20249 زهرا تمیزی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
20250 علی مراد تمیزی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
20251 مهدی تمیزی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20252 مهری تمیزی گنبدجق 1388 علوم رياضي آمار
20253 اکرم تمیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20254 روزا تمیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
20255 سعید تمیمی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
20256 محمد تناکی زاده 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20257 هادی تناور زرمهری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
20258 داود تنباکوچی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
20259 رضی تنباکوچی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20260 مهدی تنباکوچی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20261 رجب تندرو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
20262 شاهرخ تندرو صالح 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20263 زهرا تندیسه 1384 علوم پايه زمین شناسی
20264 محسن تندیسه 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
20265 انسیه تندیسه بنا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20266 سمیرا تندیسه بنا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20267 سمیرا تندیسه بناء 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
20268 فاطمه تندیسه پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20269 فاطمه تنفسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20270 یوسف تنقطار 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20271 سیده فاطمه تنکابنی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
20272 الهام تنورساز 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
20273 زینب تنوری شرشر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
20274 علی تنومند 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20275 حمید تنها 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
20276 رضا تنها 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20277 سیمین تنها 1365 علوم پايه دبیری شیمی
20278 علی تنها 1379 علوم پايه زمین شناسی
20279 علی اکبر تنها 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
20280 علیرضا تنها 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20281 فاطمه تنها 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20282 محمد تنها 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20283 محمدحسن تنها 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20284 مرضیه تنها 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20285 هادی تنها 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20286 بهاره تنهائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
20287 سیده فائزه تنهائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20288 سیده نرگس تنهائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20289 شهربانو تنهائی 1391 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
20290 پیمان تنهائی حقوردی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
20291 نفیسه تنهائی سرنیش 1384 علوم پايه زمین شناسی
20292 فرشته تنهائی نوغابی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
20293 علیرضا تنهائی نوقابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20294 عباس تنهائیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
20295 عباس تنهائیان 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
20296 بهاره تنهاپیرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
20297 بهاره تنهاپیرزاده 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
20298 حسین تنهاطلب 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20299 صفیه تنهاکلاته 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
20300 هاجر تنهاکلاته 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899991009   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489229