راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 20601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20601 رضا جاویدی صرافان مشهد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20602 هادی جاویدی آل سعدی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
20603 رضا جاویدی باغبان 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20604 اکرم جاویدی تبریک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20605 الهام جاویدی ذاکری 1369 علوم پايه زمین شناسی
20606 مژگان جاویدی روی رنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20607 حسن جاویدی شهری 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
20608 علیرضا جاویدی شیروان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20609 فضه جاویدی شیروان 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
20610 مریم جاویدی شیروان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
20611 امین جاویدی صالح زاده 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20612 امین جاویدی صالح زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
20613 رضا جاویدی صباغیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
20614 رضا جاویدی صباغیان 1389 مهندسي مهندسی عمران - آب
20615 شیما جاویدی صباغیان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
20616 علی جاویدی صباغیان 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
20617 علی جاویدی صباغیان 1377 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
20618 مهسا جاویدی صباغیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20619 مهری جاویدی صرافان مشهد 1382 علوم رياضي آمار
20620 مهناز جاویدی صرافان مشهد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20621 عاطفه جاویدی صفائی مفرد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
20622 مریم جاویدی علی پورخباز 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
20623 اعظم جاویدی فر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20624 اکرم جاویدی فر 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20625 عصمت جاویدی فر 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20626 نصیرالدین جاویدی کلاته جعفرآباد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20627 وجیهه جاویدی مستغنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20628 شکوفه جاویدی مقّدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
20629 مرجان جاویدی مقدّم 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
20630 مریم جاویدی مقدم 1382 علوم پايه زمین شناسی
20631 مریم جاویدی مقدم 1386 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
20632 مریم جاویدی مقدم 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
20633 ریحانه جاویدی منش 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20634 ماندانا جاویدی منش 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20635 سوسن جاویدی منوری ثانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
20636 سعید جاویدی نیرومند 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20637 سعید جاویدی نیرومند 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
20638 فریده جاویدی نیرومند 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20639 فریده جاویدی نیرومند 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
20640 مسعود جاویدی نیرومند 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20641 هانیه جاویدی وحدتی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
20642 احسان جاویدیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20643 فاطمه جاهبی طرقی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
20644 بنفشه جاهد 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
20645 حمید جاهد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20646 محسن جاهد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
20647 یوسف جاهد 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
20648 عیسی جاهد جوشاتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
20649 سیدهادی جاهدالانق 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
20650 مصطفی جاهدبزرگان 1384 علوم پايه فیزیک
20651 علی اصغر جاهدسراوانی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
20652 مجید جاهدسراوانی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
20653 علیرضا جاهدطاهرانی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
20654 علیرضا جاهدطاهرانی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
20655 فاطمه جاهدطاهرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
20656 ستاره جاهدناوخ 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20657 اکرم جاهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20658 جواد جاهدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20659 سکینه جاهدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20660 سیده زهره جاهدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20661 فاطمه جاهدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
20662 اعظم جاهدی چکاب 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20663 بی بی سمیه جاهدی پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20664 سعید جاهدی پور 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
20665 فرشته جاهدی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
20666 جواد جاهدی چکاب 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20667 فاطمه جاهدی خیراباد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20668 نوید جاهدی دباغ 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20669 احسان جاهدی زاده 1375 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
20670 میلاد جاهدی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
20671 زینب جاهدی ساری قیه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
20672 علی جاهدی طوسی 1375 علوم پايه شیمی
20673 فهیمه جاهدی فاز 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20674 صدیقه جاهدی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
20675 محجوبه جاهدی منصوری 1388 علوم پايه فیزیک
20676 محمد جاهدیان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20677 زهرا جبارانی طرقبه 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20678 مریم جبارزادنوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20679 پرهام جبارزاده 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
20680 مریم جبارزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
20681 نسیبه جبارزاده سرابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
20682 یلدا جبارزاده سرابی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20683 پرهام جبارزاده کابلی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
20684 مژگان جبارزاده گنجه 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20685 مسعود جبارزاده گنجه 1369 علوم پايه شیمی
20686 مهران جبارزاده گنجه 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
20687 مهرداد جبارزاده گنجه 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
20688 اسمعیل جباری 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20689 الناز جباری 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
20690 الهام جباری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20691 الهه جباری 1392 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
20692 بهاره جباری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20693 جمال جباری 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
20694 حسن جباری 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20695 حسین جباری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20696 خاطره جباری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
20697 زهره جباری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
20698 سمانه جباری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20699 سیدابوالفضل جباری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20700 صدیقه جباری 1355

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517701