راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 20601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20601 حسین ثنائی نژاد 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
20602 سمیه ثنائی نژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20603 فائزه سادات ثنائی نژاد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20604 محمدمسعود ثناگردربانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20605 محمدمسعود ثناگردربانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
20606 مصطفی ثناگو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
20607 مصطفی ثناگو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
20608 معصومه ثناگو 1375 علوم رياضي آمار
20609 احمد ثنایی 1375 علوم رياضي آمار
20610 حمید ثنایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20611 زکیه ثنایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20612 مسعود ثنایی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
20613 سعیده ثنایی پور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20614 مونا ثنایی فیض آباد 1378 علوم رياضي آمار
20615 اکبر ثنایی مقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
20616 جعفر ثنایی مقدم سبزوار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
20617 حسن ثوابی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20618 غلامرضا ثوابی 1382 علوم پايه زمین شناسی
20619 الهه ثوابی اول سبزوار 1381 علوم رياضي ریاضی محض
20620 الهه ثوابی اول سبزوار 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز ( آموزش محور )
20621 طاهره ثوابی طرقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20622 عبداله ثوابی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
20623 مریم ج معماری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
20624 منوچهر ج معماری 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
20625 ژاله جابانی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
20626 حمید جابر 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
20627 سکینه سادات جابر 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
20628 سیده خدیجه جابر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
20629 اسماعیل جابری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
20630 اعظم جابری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
20631 الهام جابری 1383 علوم پايه فیزیک
20632 الهه جابری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
20633 جلال جابری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20634 حمید جابری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
20635 روح اله جابری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20636 زهرا جابری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20637 طاهره جابری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20638 طیبه جابری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
20639 طیبه جابری 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
20640 علی محمد جابری 1354 علوم رياضي ریاضی
20641 علیرضا جابری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20642 فاطمه جابری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
20643 فاطمه جابری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20644 فاطمه جابری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
20645 محسن جابری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20646 محمدعلی جابری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20647 مسلم جابری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20648 هادی جابری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20649 یوسف جابری پوده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
20650 فاطمه جابری پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20651 اعظم جابری کوشکی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20652 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20653 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20654 مجتبی جابری کوشکی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20655 مریم جابری کوشکی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
20656 فرزانه جابری مفرد 1390 مهندسي مهندسی شیمی
20657 محمدرضا جابریان شمسی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
20658 امیر جاجرمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
20659 امیرحسین جاجرمی 1392 مهندسي مهندسی عمران
20660 امین جاجرمی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20661 امین جاجرمی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20662 امین جاجرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20663 پدرام جاجرمی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
20664 پیام جاجرمی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20665 عماد جاجرمی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
20666 عماد جاجرمی 1390 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
20667 فرزانه جاجرمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
20668 فرشته جاجرمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20669 محمود جاجرمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20670 نرجس جاجرمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20671 هانیه جاجرمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20672 رویا جاجوندیان 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20673 رویا جاجوندیان 1378 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
20674 الهام جاجویی مقدم 1377 علوم رياضي ریاضی محض
20675 مریم جاجویی مقدم 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20676 منیر جادر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20677 حسنیه جاذبی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20678 محمدعلی جارالهی 1354 مهندسي راه و ساختمان
20679 لیلا جاروندی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
20680 لادن جاریانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
20681 علی کاظم جاسم 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20682 محمدعبدالحسن جاسم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20683 عبدالرحمن جاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20684 غلام اکبر جاشی 1376 علوم پايه فیزیک
20685 سامان جاغرقی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20686 فرشته جاغوری 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
20687 مریم جاغوری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
20688 زهرا جاقری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
20689 جعفر جاقوری 1386 علوم پايه زمین شناسی
20690 جعفر جاقوری 1391 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
20691 حکیمه جاقوری 1382 علوم پايه فیزیک
20692 حکیمه جاقوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
20693 حکیمه جاقوری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
20694 ریحانه جاقوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
20695 زهرا جاقوری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20696 طاهره جاقوری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
20697 علیرضا جاقوری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
20698 فاطمه جاقوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20699 معصومه جاقوری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20700 هاجر جاقوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135154