راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 37 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 20601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20601 مینا جعفریانی 1379 علوم پايه فیزیک
20602 هادی جعفریانی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
20603 سیده حمیده جعفریه مزرعه آخوندی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
20604 سیده حمیده جعفریه مزرعه اخوندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20605 جعفر جعویک 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20606 جعفر جعویک 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
20607 زهیرمحمدهاشم جعیفر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
20608 اعظم جغتائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
20609 حسین جغتائی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
20610 سهیلاسادات جغتائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
20611 صادق جغتائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20612 علی جغتائی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20613 علیرضا جغتائی 1376 علوم پايه زمین شناسی
20614 فرشته جغتائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20615 محسن جغتائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20616 محمود جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
20617 منصوره جغتائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
20618 مهری جغتائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
20619 مهری جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
20620 مهری خانم جغتائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20621 نجمه جغتائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
20622 علی اکبر جغتای 1373 مهندسي آتشنشاني
20623 زهرا جغتایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20624 صادق جغتایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20625 طاهره جغتایی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20626 علی جغتایی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20627 فاطمه جغتایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20628 مجتبی جغتایی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
20629 مسعود جغتایی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20630 منیره سادات جغراتیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
20631 محبوبه جغفری 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
20632 منیر جفائی رهنی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20633 اعظم جفائی شهری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20634 معصومه جفادوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20635 صادق جقتائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20636 محمدکاظم جقتائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
20637 سیداحمد جکیان طوسی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20638 سیداحمد جکیان طوسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
20639 سیدحسن جلائی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
20640 عسل جلائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20641 علی جلائی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20642 حسام جلائی پوستیان 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
20643 حوریه جلائی پوستیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20644 حسین جلائی سلمانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
20645 ایرج جلائی مرادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
20646 سهیلا جلائی یزدی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20647 نعیمه جلائیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
20648 اشرف جلائیان فکور 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
20649 جواد جلائیان اخرتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20650 علی جلائیان اخرتی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20651 فاطمه جلائیان اکبرنیا 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
20652 علی اکبر جلائیان برومند 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20653 پریوش جلائیان تهرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
20654 تکتم جلائیان رمضان پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20655 جمال جلائیان رمضانپور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
20656 محمود جلائیان زعفرانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
20657 مریم جلائیان زعفرانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20658 مریم جلائیان زعفرانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
20659 مریم السادات جلائیان سیدپور 1376 علوم رياضي ریاضی
20660 ملیحه سادات جلائیان سیدپور 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20661 محسن جلائیان فریمانی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20662 بهناز جلائیان فهمیده 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
20663 معصومه جلائیان قاسم زاده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
20664 سینا جلائیان قربان زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20665 وحید جلائیان مهری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
20666 محمد جلادت 1382 علوم پايه فیزیک
20667 محمد جلادت 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
20668 شهداد جلال 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20669 شهداد جلال 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
20670 علی جلال 1386 علوم پايه فیزیک
20671 علیرضا جلال 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
20672 محمدرضا جلال 1361 مهندسي مكانيك
20673 نغمه جلال 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
20674 حمیده جلال آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
20675 مژگان جلال آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
20676 مهدی جلال آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
20677 مریم جلال آبادی راوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20678 پری ناز جلال احمدی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
20679 محمدرضا جلال احمدی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20680 رضا جلال پناهی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20681 محمودرضا جلال پور 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20682 مهدی جلال زائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
20683 بی بی زهرا جلال زاده 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
20684 بی بی ملیحه جلال زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20685 سیدجواد جلال زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20686 فاطمه جلال زاده 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
20687 آرمان جلال زاده مقدم شهری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
20688 بنفشه جلال زاده مقدم شهری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
20689 رقیه جلال شاهکوهی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
20690 فاطمه جلال شاهکوهی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
20691 رضا جلال کمالی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20692 منصوره جلال یزدی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20693 منصوره جلال یزدی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20694 پناه علی جلالت 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
20695 رهام جلالوند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
20696 آرش جلالی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20697 آرش جلالی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20698 آرش جلالی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20699 آزاده جلالی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
20700 ابوالقاسم جلالی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789865