راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,198

نمایش موارد : 20901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
20901 اکرم تیموری حامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20902 زهرا تیموری حسین آباد 1386 علوم رياضي ریاضی محض
20903 فاطمه تیموری حسین آباد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
20904 مرضیه تیموری حسین آباد 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20905 عبدالغفور تیموری حفیظ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
20906 عبدالحکیم تیموری حفیظآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
20907 مصطفی تیموری خروی 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی
20908 جلیل تیموری خوشدرگی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
20909 نعیمه تیموری خویرد 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20910 عباس تیموری دامسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
20911 حمیدرضا تیموری دستجردان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
20912 سمانه تیموری رزدابی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
20913 فرید تیموری رودی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
20914 مرضیه تیموری رودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
20915 عاطفه تیموری زیارت 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
20916 حمید تیموری سنگانی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20917 فروزان تیموری سنگانی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
20918 نرگس تیموری سنگانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
20919 مریم تیموری شبان 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
20920 حسن تیموری صفر 1387 مهندسي مهندسی شیمی
20921 فرزانه سادات تیموری طوفال 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
20922 فریده سادات تیموری طوفال 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
20923 فهیمه سادات تیموری طوفال 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
20924 عیسی تیموری عبداللهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20925 وحیده تیموری قله زو 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20926 مهناز تیموری کلاته سبلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20927 ملیحه تیموری کلاته سفلی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
20928 شهربانو تیموری کلاه دراز 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20929 حسن تیموری لواسانی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
20930 فرامرز تیموری مرادآبادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
20931 روح اله تیموری مژن آبادی 1391 علوم پايه زمین شناسی
20932 فائزه تیموری مقدم 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
20933 فاطمه تیموری مقدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
20934 پروین تیموری نصرآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
20935 احمد تیموری نقابی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
20936 عبدالواحد تیموری نقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20937 زهرا تیموری نیا 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
20938 اسداله تیموری یانسری 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
20939 اسداله تیموری یانسری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
20940 زینب تیموری یانسری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی
20941 اسما تیموریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
20942 امید تیموریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
20943 تیمور تیموریان 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20944 حسین تیموریان 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
20945 سیدمحمد تیموریان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
20946 عباس تیموریان 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
20947 محمد تیموریان 1384 علوم پايه زمین شناسی
20948 محمد تیموریان 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
20949 یونس تیموریان نامانلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20950 پیمان تیموریان نصرآبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
20951 محمد تیموریان نصرآبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
20952 محمد تیموریان نصرابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
20953 الهام ثائری طوسی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20954 احسان ثابت 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
20955 اکرم ثابت 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20956 صغرا ثابت 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
20957 علی ثابت 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
20958 مریم ثابت 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20959 نسترن ثابت 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20960 محمدعلی ثابت اسمعیل پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20961 مجید ثابت اکبرزاده 1376 علوم رياضي آمار
20962 بهناز ثابت قدم 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20963 حسین ثابت قدم وحید 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20964 حسین ثابت قدم وحید 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20965 علی ثابت نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
20966 راحیل ثابت اکبرزاده 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
20967 زینب ثابت اکبرزاده 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20968 فریده سادات ثابت امیری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
20969 سجاد ثابت بیرجندی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
20970 مژگان ثابت تیموری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
20971 مژگان ثابت تیموری 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
20972 زهرا ثابت جازاری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
20973 صدیقه ثابت جازاری 1385 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
20974 صدیقه ثابت جازاری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
20975 محمدحسین ثابت جهرمی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
20976 الناز ثابت حسن پور 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
20977 امیر ثابت زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
20978 حسین ثابت سروستانی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
20979 حسین ثابت سروستانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
20980 نسرین ثابت سروستانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
20981 مصطفی ثابت شاندیز 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
20982 معصومه ثابت قدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
20983 ندا ثابت قدم 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
20984 فاطمه ثابت قدم دولت آباد 1383 دامپزشكي دامپزشکی
20985 مهوش ثابت قدم دولت آباد 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
20986 انسیه ثابت قدم وحید 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
20987 مهسا ثابت قوچانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20988 مرتضی ثابت کوشکی نیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
20989 ملیحه ثابت گلستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
20990 احمد علی ثابتان شیرازی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
20991 الیاس ثابتی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20992 بهنام ثابتی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
20993 جلال ثابتی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
20994 سروش ثابتی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20995 سروش ثابتی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
20996 سمیرا ثابتی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20997 سمیرا ثابتی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
20998 غلامحسین ثابتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
20999 فریده ثابتی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
21000 محبوبه ثابتی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436099