راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 21001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21001 فرزاد ثمره محمدیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21002 سعیده ثمره موسوی 1393 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
21003 سیدشهاب الدین ثمره موسوی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21004 سید روح اله ثمره هاشمی شعبجره 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21005 اکرم ثمری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21006 الهه ثمری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21007 الهه ثمری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
21008 علی اکبر ثمری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21009 لیلا ثمینی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21010 جواد ثنائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
21011 حمید ثنائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21012 حمیدرضا ثنائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21013 محمدامین ثنائی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
21014 مسعود ثنائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21015 معصومه ثنائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21016 نوید ثنائی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
21017 حسن ثنائی جوشقان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21018 اعظم ثنائی زرمهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
21019 الهه ثنائی زرمهری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21020 علی ثنائی فر 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21021 حسین ثنائی فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21022 حسین ثنائی فرد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21023 اکبر ثنائی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
21024 اعظم ثنائی نامقی 1376 علوم پايه فیزیک
21025 امیر ثنائی نامقی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
21026 حسین ثنائی نامقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21027 محمد ثنائی نامقی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
21028 حسین ثنائی نژاد 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
21029 سمیه ثنائی نژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21030 فائزه سادات ثنائی نژاد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21031 محمدمسعود ثناگردربانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21032 محمدمسعود ثناگردربانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
21033 مصطفی ثناگو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
21034 مصطفی ثناگو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21035 معصومه ثناگو 1375 علوم رياضي آمار
21036 احمد ثنایی 1375 علوم رياضي آمار
21037 زکیه ثنایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21038 مسعود ثنایی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
21039 سعیده ثنایی پور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21040 مونا ثنایی فیض آباد 1378 علوم رياضي آمار
21041 اکبر ثنایی مقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
21042 جعفر ثنایی مقدم سبزوار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
21043 حسن ثوابی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21044 غلامرضا ثوابی 1382 علوم پايه زمین شناسی
21045 الهه ثوابی اول سبزوار 1381 علوم رياضي ریاضی محض
21046 الهه ثوابی اول سبزوار 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز ( آموزش محور )
21047 طاهره ثوابی طرقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21048 عبداله ثوابی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21049 مریم ج معماری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21050 منوچهر ج معماری 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21051 ژاله جابانی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
21052 حمید جابر 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
21053 سکینه سادات جابر 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
21054 سیده خدیجه جابر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21055 اسماعیل جابری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
21056 اعظم جابری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
21057 الهام جابری 1383 علوم پايه فیزیک
21058 الهه جابری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
21059 جلال جابری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21060 حمید جابری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21061 روح اله جابری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21062 زهرا جابری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21063 طاهره جابری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21064 طیبه جابری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21065 طیبه جابری 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
21066 علی محمد جابری 1354 علوم رياضي ریاضی
21067 علیرضا جابری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21068 فاطمه جابری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21069 فاطمه جابری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21070 فاطمه جابری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
21071 محسن جابری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21072 محمدعلی جابری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21073 مسلم جابری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21074 هادی جابری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21075 یوسف جابری پوده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21076 فاطمه جابری پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21077 اعظم جابری کوشکی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21078 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21079 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21080 مجتبی جابری کوشکی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21081 مریم جابری کوشکی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
21082 فرزانه جابری مفرد 1390 مهندسي مهندسی شیمی
21083 فرزانه جابری مفرد 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
21084 محمدرضا جابریان شمسی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
21085 امیر جاجرمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
21086 امیرحسین جاجرمی 1392 مهندسي مهندسی عمران
21087 امین جاجرمی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21088 امین جاجرمی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21089 امین جاجرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21090 پدرام جاجرمی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21091 پیام جاجرمی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21092 عماد جاجرمی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21093 عماد جاجرمی 1390 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
21094 فرزانه جاجرمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
21095 فرشته جاجرمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21096 محمود جاجرمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21097 نرجس جاجرمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21098 هانیه جاجرمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21099 رویا جاجوندیان 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21100 رویا جاجوندیان 1378 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826404