ورود به سایت

فرصت شغلي

لینک های مفید

افراد حاضر در سایت

در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 103,020
نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 معصومه ابوالفضلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2102 معصومه ابوالفضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2103 مهری ابوالفضلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2104 نازنین ابوالفضلی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
2105 نرجس ابوالفضلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2106 هدا ابوالفضلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
2107 انسیه ابوالفضلی اصفهانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2108 جواد ابوالفضلی اصفهانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2109 راضیه ابوالفضلی اصفهانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2110 مسیح ابوالفضلی اصفهانی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2111 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2112 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
2113 هاشم ابوالفضلی اصفهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2114 میترا ابوالفضلی زرگر 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2115 محسن ابوالفضلی طوسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2116 زینب ابوالفضلیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
2117 نرگس ابوالفضلیان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2118 اکرم ابوالقاسم پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2119 اکرم ابوالقاسم پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2120 سیده اکرم ابوالقاسم پور 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
2121 فاطمه سادات ابوالقاسم پور 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
2122 زهرا ابوالقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2123 سعید ابوالقاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
2124 سمیه ابوالقاسمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2125 عطیه ابوالقاسمی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
2126 مریم ابوالقاسمی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
2127 میثم ابوالقاسمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2128 رضا ابوالقاسمی نجف ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
2129 علی حسین علی ابوالنواعیر 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
2130 احمد ابوئی مهریزی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
2131 احمد ابوئی مهریزی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
2132 عطیه ابوئی مهریزی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2133 علیرضا ابوئی مهریزی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
2134 محترم ابوئی مهریزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2135 مژگان ابوئی مهریزی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
2136 مژگان ابوئی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
2137 هادی ابوئی مهریزی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
2138 الیاس ابوبکری ماکو 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2139 سهیلا ابوبکری ماکوئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2140 محمدکاظم ابوتراب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
2141 سیدمرتضی ابوتراب زاده بیرجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2142 حمیدرضا ابوترابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2143 روزیتا ابوترابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
2144 روزیتا ابوترابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
2145 سمیه ابوترابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
2146 سیدرضا ابوترابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
2147 سیده بهاره ابوترابی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
2148 محبوبه ابوترابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2149 محمد ابوترابی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2150 محمدعلی ابوترابی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2151 محمدعلی ابوترابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2152 محمدعلی ابوترابی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2153 مسلم ابوترابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2154 منیره ابوترابی فدافن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2155 مریم ابوترابیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2156 محمد نور هادی ابوجدیه 1395 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
2157 محمدحسن ابوجعفری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2158 رضا ابوچناری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2159 معصومه ابوچناری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
2160 عارف ابوخلف* الزغول* 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2161 غسان محمد سلمان ابوخنافر 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
2162 حسین محمدعلی ابودنیا 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2163 عباس ابودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2164 منصوره ابوذرنیا 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
2165 ابراهیم ابوذری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2166 زینب ابوذری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2167 جلال ابوذریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2168 سیده محدثه ابوذریان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
2169 سیده محدثه ابوذریان 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
2170 سوگند ابوسعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2171 ادهم ابوصالحی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
2172 عطیه ابوصالحی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
2173 عطیه ابوصالحی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
2174 اسحق ابوطالب پور احمدی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
2175 امید ابوطالبی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
2176 جمشید ابوطالبی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2177 فائضه ابوطالبی 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
2178 مجتبی ابوطالبی 1366 علوم پايه زمین شناسی
2179 ثریا ابوطالبی پیرنعیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
2180 حبیبه ابوطالبی پیرنعیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2181 علی ابوطالبی پیرنعیمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
2182 حسین ابوطالبی لاهیجان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2183 حسین ابوطالبی همدانی 1367 علوم رياضي آمار
2184 عباس ابوطالبیان 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
2185 وحید ابوطالبیان رنجکش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2186 عصمت ابوعطا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2187 علی اصغر ابوعطا 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2188 احمد ابوعلی زاده بهبهانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
2189 فرح ناز ابوک 1369 علوم پايه زمین شناسی
2190 فاطمه ابوکاظمی امیری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2191 احمد عزیز عبدالسجاد ابوکطیوه 1395 پردیس دانشگاهی مطالعات اسلامی
2192 زهرا ابولی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
2193 عصمت ابولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2194 عباس ابونیاعمران 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2195 ساره ابوهادی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2196 لیلا ابوهادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2197 صدیقه ابوی طرقبه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
2198 مهناز ابوی طرقبه 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2199 نغمه ابوی طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
2200 آیدا ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998100810181028   >