راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 21201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21201 مریم ثانوی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21202 راضیه ثانوی خشنود 1380 علوم پايه شیمی محض - گرایش تجزیه
21203 داود ثانوی خشنود 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
21204 داود ثانوی خشنود 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
21205 راضیه ثانوی خشنود 1376 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
21206 زهرا ثانوی گروسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21207 زهرا ثانوی گروسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21208 زهرا ثانوی گروسی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
21209 فاطمه ثانوی گروسی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21210 فاطمه ثانوی گروسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
21211 مائده ثانوی گروسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21212 مریم ثانوی گروسی 1374 علوم پايه فیزیک
21213 وحید ثانوی گروسیان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21214 علیرضا ثانی حیدری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی گرایش سیاست و توسعه روستایی
21215 محمدرضا ثانی حیدری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21216 سپیده ثانیان یزدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
21217 ملیحه ثباتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21218 یگانه ثباتی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21219 عبدالرضا ثباتی کیوانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21220 علیرضا ثبتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
21221 محمد ثبوت 1389 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
21222 طیبه ثبوتی 1370 علوم رياضي آمار
21223 محمدجواد ثبوتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21224 عباس مونس فرج ثجیل 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21225 سمانه ثروت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21226 علی ثروتی فریمانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور )
21227 اعظم ثروتی قوچانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21228 بنت الهدی ثریا 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21229 پرویز ثریائی 1365 مهندسي مهندسی عمران
21230 ناصر ثریائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21231 مهدی ثریاکشتیبان 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21232 نفیسه ثریایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21233 احمد ثقفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21234 امین ثقفی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
21235 امین ثقفی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21236 تکتم ثقفی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21237 حسین ثقفی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21238 عباس ثقفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21239 فریبرز ثقفی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21240 مامک ثقفی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21241 محمدحسین ثقفی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
21242 مهدی ثقفی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21243 مهران ثقفی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21244 حمیدرضا ثقفی بیرجند 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
21245 بهروز ثقفی خادم 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21246 ثریا ثقفی بیناباج 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21247 سعادت ثقفی بیناباج 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21248 عطیه ثقفی بیناباج 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
21249 بهروز ثقفی خادم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21250 رضا ثقفی خادم 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21251 سروش ثقفی خادم 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21252 محمد ثقفی خراسانی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21253 محمد ثقفی نیک 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21254 زهرا ثقه الاسلامی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21255 محبوبه ثقینی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21256 رضا ثلاثی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
21257 علیرضا ثلثی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
21258 نرگس ثمره 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21259 مهشید ثمره حسینعلی نژاد 1395 علوم پايه زمین ساخت (تکتونیک)
21260 فرزاد ثمره محمدیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21261 فرزاد ثمره محمدیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21262 سعیده ثمره موسوی 1393 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
21263 سیدشهاب الدین ثمره موسوی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21264 سید روح اله ثمره هاشمی شعبجره 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21265 اکرم ثمری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21266 الهه ثمری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21267 الهه ثمری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
21268 علی اکبر ثمری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21269 لیلا ثمینی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21270 جواد ثنائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
21271 حمید ثنائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21272 حمیدرضا ثنائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21273 محمدامین ثنائی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
21274 مسعود ثنائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21275 معصومه ثنائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21276 نوید ثنائی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
21277 حسن ثنائی جوشقان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21278 اعظم ثنائی زرمهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
21279 الهه ثنائی زرمهری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21280 علی ثنائی فر 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21281 حسین ثنائی فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21282 حسین ثنائی فرد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21283 معصومه ثنائی فرد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21284 اکبر ثنائی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
21285 اعظم ثنائی نامقی 1376 علوم پايه فیزیک
21286 امیر ثنائی نامقی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
21287 حسین ثنائی نامقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21288 محمد ثنائی نامقی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
21289 حسین ثنائی نژاد 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
21290 سمیه ثنائی نژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21291 فائزه سادات ثنائی نژاد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21292 محمدمسعود ثناگردربانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21293 محمدمسعود ثناگردربانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
21294 مصطفی ثناگو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
21295 مصطفی ثناگو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21296 معصومه ثناگو 1375 علوم رياضي آمار
21297 احمد ثنایی 1375 علوم رياضي آمار
21298 زکیه ثنایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21299 مسعود ثنایی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
21300 سعیده ثنایی پور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899991009   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489201