راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 42 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 10,394

نمایش موارد : 21301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21301 زهرا جمعه زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
21302 زهرا جمعه زاده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
21303 صالحه جمعه زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21304 محبوبه جمعه زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
21305 محبوبه جمعه زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
21306 راحله جمعه زاده بهابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21307 راحله جمعه زاده بهابادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21308 زهرا جمعه طرقبه 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21309 مرضیه جمعه کی یان ارداکی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21310 نجمه جمعه کیان ارداکی 1381 علوم پايه زمین شناسی
21311 ابوالفضل جمعه گیان ارداکی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
21312 رضا جمعه منظری 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
21313 سکینه جمعه نیا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21314 پریان جمعی 1390 علوم پايه فیزیک
21315 وحید جمعی 1387 هنر نيشابور نقاشی
21316 مریم جمهوری شوکت اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21317 سارا جمهوری شوکت آباد 1378 علوم رياضي آمار
21318 سارا جمهوری شوکت آباد 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
21319 سارا جمهوری شوکت آباد 1384 علوم رياضي آمار
21320 رواء عصام جمیل جمیل 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
21321 فاطمه جمیل 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
21322 حبیب جمیل زاده 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
21323 ذلفا جمیل زاده 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21324 عصمت جمیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
21325 فرشته جمیلی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
21326 محمدرضا جمیلی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه
21327 مرضیه جمیلی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21328 مسعود جمیلی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21329 نگین جمیلی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21330 نگین جمیلی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21331 شیما جمیلی دشتبیاضی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21332 زهرا جمیلی شیروان 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21333 زهرا جمیلی شیروان 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
21334 زهرا جمیلی شیروان 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
21335 زینب جمیلی شیروان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21336 سمیرا جناب 1389 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
21337 اعظم جنابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21338 زهرا جنابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21339 فاطمه جنابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21340 هادی جنابی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21341 گیتا جنابیه 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21342 نسیمه جناتیان قادیکلائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
21343 نسیمه جناتیان قادیکلائی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
21344 زینب جنامی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
21345 صدیقه جنانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
21346 محمدرضا جنانی 1355 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21347 محسن جنانی قدیربیگلر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21348 تکتم جنت 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21349 علی اکبر جنت آبادی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
21350 اسماعیل جنت ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
21351 علی اکبر جنت آبادی 1383 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
21352 ازاده جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21353 امیرحسین جنتی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21354 جواد جنتی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21355 حبیبه جنتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21356 حسن جنتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21357 حمید جنتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
21358 سپیده جنتی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21359 سپیده جنتی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21360 سمیه جنتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21361 سّمیه جنّتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21362 سونا جنتی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21363 علی جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21364 مجید جنتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21365 مهدی جنتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
21366 راضیه جنتی پیروز 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21367 سلیمه جنتی پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21368 محمد حسین جنتی پیروز 1389 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
21369 محمدحسین جنتی پیروز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
21370 مرضیه جنتی پیروز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21371 زهرا جنتی جنت آباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21372 میترا جنتی جهرمی 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
21373 کشور جنتی راد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21374 عربعلی جنتی زاده 1364 علوم رياضي آمار
21375 مهدیه جنتی عطائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21376 امین جنتی فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21377 فاطمه جنتی فرد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21378 محمد جنتی قلعه نو 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21379 حمید جنتی منتظری 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21380 علی جنتی منظری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21381 مینا جنتی نمینی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21382 مینا جنتی نمینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21383 محمد جنتی یزدان آباد 1387
21384 رویا جندقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21385 مهسا جندقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
21386 ناهید جندقی 1361 مهندسي راه و ساختمان
21387 فرشته جندقی میبدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21388 فرشته جندقی میبدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21389 علی اصغر جنگجو 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21390 مریم جنگجو 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
21391 ملیحه جنگجویان گروه 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
21392 اسماعیل جنگلی 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21393 بهناز جنگی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
21394 جواد جنگی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21395 خدیجه جنگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21396 خدیجه جنگی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
21397 زهرا جنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
21398 زهرا جنگی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
21399 سمیه جنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21400 صدیقه جنگی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191    

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34260861