راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 21301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21301 زهرا جاقوری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21302 طاهره جاقوری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
21303 علیرضا جاقوری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
21304 فاطمه جاقوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21305 معصومه جاقوری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21306 هاجر جاقوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21307 زهرا جام ساززاده کرمانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21308 پروین جام گوهری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
21309 رامین جاماسبی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21310 مصطفی جامچی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21311 مینا جامچی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21312 فاطمه جامع کردکندی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21313 فاطمه جامع کردکندی 1396 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
21314 طیبه جامعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21315 عبدالله جامعی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21316 عبداله جامعی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21317 علی جامعی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21318 علی جامعی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21319 علیرضا جامعی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
21320 مژده جامعی 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
21321 مسعود جامعی 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21322 عباس جامه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21323 الهام جامه ابریشمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21324 مرضیه جامه بزرگ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
21325 هدی جامه داری سبزوار 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21326 پگاه جامی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
21327 روهینا جامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21328 زهرا جامی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21329 زهرا جامی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
21330 سعیده جامی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
21331 صفا جامی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
21332 صفا جامی 1376 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21333 صفا جامی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21334 صفیه جامی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21335 علیرضا جامی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
21336 مجید جامی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21337 مجید جامی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
21338 محمد جامی 1376 علوم رياضي آمار
21339 محمدفاروق جامی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21340 نجمه جامی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
21341 نصرالله جامی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21342 وجیهه جامی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21343 وجیهه جامی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
21344 زهرا جامی عابد مقدم 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21345 اتنا جامی الاحمدی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
21346 احمد جامی الاحمدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
21347 الهام جامی الاحمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21348 حسن جامی الاحمدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21349 حسن جامی الاحمدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
21350 حسین جامی الاحمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21351 حمیرا جامی الاحمدی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21352 زری جامی الاحمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21353 سارا جامی الاحمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21354 سحر جامی الاحمدی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
21355 صغرا جامی الاحمدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
21356 عبدالرحمان جامی الاحمدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک
21357 عبدالرحمان جامی الاحمدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21358 عبداله جامی الاحمدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21359 فائزه جامی الاحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21360 فخرالدین جامی الاحمدی 1370 علوم پايه زمین شناسی
21361 فریده جامی الاحمدی 1357 علوم رياضي ریاضی
21362 لیوزا جامی الاحمدی 1382 علوم پايه فیزیک
21363 مانا جامی الاحمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21364 مجید جامی الاحمدی 1374 كشاورزى زراعت
21365 مجید جامی الاحمدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
21366 محبوبه جامی الاحمدی 1376 علوم پايه فیزیک
21367 محمدعثمان جامی الاحمدی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21368 مریم جامی الاحمدی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
21369 مریم جامی الاحمدی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21370 مریم جامی الاحمدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21371 مینا جامی الاحمدی 1377 علوم پايه شیمی
21372 مینا جامی الاحمدی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21373 نرگس جامی الاحمدی 1381 علوم پايه فیزیک
21374 نفیسه جامی الاحمدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21375 نیلوفر جامی الاحمدی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21376 هانیه جامی الاحمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21377 هدی جامی الاحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21378 یاسمن جامی الاحمدی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
21379 امیر جامی خراسانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
21380 محمدحسن جامی خراسانی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21381 محمدحسن جامی خراسانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21382 نسترن جامی خراسانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21383 نسترن جامی خراسانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
21384 سمیرا جامی خرگردی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21385 جلیل جامی رودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
21386 فاطمه جامی رودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21387 زهرا جامی زاده 1389 علوم پايه فیزیک
21388 زهرا جامی عابد مقدم 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21389 فرید جامی فر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
21390 پرستو جامی لاحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21391 شهناز جان ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21392 مهدی جان پرور 1373 علوم پايه زمین شناسی
21393 مهرداد جان پرور 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21394 رضا جان پرورجاودانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21395 محسن جان پور دشتی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
21396 محسن جان پوردشتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
21397 الناز جان سریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21398 طیبه جان فدا 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21399 خدیجه جان فدا بایگی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21400 مریم جان فداه دربادام 1385 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302402502602702802903003103203303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905036