راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 21501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21501 شادی جاویدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21502 شیما جاویدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
21503 شیما جاویدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
21504 فاطمه جاویدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21505 فاطمه جاویدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21506 فاطمه جاویدی 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
21507 محمد جاویدی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
21508 محمدرضا جاویدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21509 مرتضی جاویدی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21510 ملیحه جاویدی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21511 ملیحه جاویدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21512 ملیحه جاویدی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21513 اعظم جاویدی تبریک 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21514 رضا جاویدی صرافان مشهد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21515 هادی جاویدی آل سعدی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
21516 رضا جاویدی باغبان 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21517 اکرم جاویدی تبریک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21518 الهام جاویدی ذاکری 1369 علوم پايه زمین شناسی
21519 مژگان جاویدی روی رنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21520 حسن جاویدی شهری 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21521 علیرضا جاویدی شیروان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21522 فضه جاویدی شیروان 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
21523 مریم جاویدی شیروان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21524 امین جاویدی صالح زاده 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21525 امین جاویدی صالح زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
21526 رضا جاویدی صباغیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
21527 رضا جاویدی صباغیان 1389 مهندسي مهندسی عمران - آب
21528 شیما جاویدی صباغیان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
21529 علی جاویدی صباغیان 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
21530 علی جاویدی صباغیان 1377 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
21531 مهسا جاویدی صباغیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21532 محبوبه جاویدی صرافان مشهد 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21533 ملیحه جاویدی صرافان مشهد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21534 مهری جاویدی صرافان مشهد 1382 علوم رياضي آمار
21535 مهناز جاویدی صرافان مشهد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21536 عاطفه جاویدی صفائی مفرد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
21537 مریم جاویدی علی پورخباز 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21538 اعظم جاویدی فر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21539 اکرم جاویدی فر 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21540 عصمت جاویدی فر 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21541 مجتبی جاویدی قراچه 1391 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
21542 نصیرالدین جاویدی کلاته جعفرآباد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21543 وجیهه جاویدی مستغنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21544 شکوفه جاویدی مقّدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
21545 مرجان جاویدی مقدم 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
21546 مریم جاویدی مقدم 1382 علوم پايه زمین شناسی
21547 مریم جاویدی مقدم 1386 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
21548 مریم جاویدی مقدم 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
21549 ریحانه جاویدی منش 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21550 ماندانا جاویدی منش 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21551 سوسن جاویدی منوری ثانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21552 سعید جاویدی نیرومند 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21553 سعید جاویدی نیرومند 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
21554 فریده جاویدی نیرومند 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21555 فریده جاویدی نیرومند 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
21556 مسعود جاویدی نیرومند 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21557 هانیه جاویدی وحدتی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
21558 احسان جاویدیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21559 فاطمه جاهبی طرقی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
21560 بنفشه جاهد 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
21561 حمید جاهد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21562 محسن جاهد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
21563 یوسف جاهد 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21564 عیسی جاهد جوشاتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21565 سیدهادی جاهدالانق 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21566 مصطفی جاهدبزرگان 1384 علوم پايه فیزیک
21567 علی اصغر جاهدسراوانی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
21568 مجید جاهدسراوانی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
21569 علیرضا جاهدطاهرانی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21570 علیرضا جاهدطاهرانی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21571 فاطمه جاهدطاهرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
21572 ستاره جاهدناوخ 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21573 ستاره جاهدناوخ 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
21574 اکرم جاهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21575 جواد جاهدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21576 سکینه جاهدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21577 سیده زهره جاهدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21578 فاطمه جاهدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21579 اعظم جاهدی چکاب 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21580 بی بی سمیه جاهدی پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21581 سعید جاهدی پور 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
21582 فرشته جاهدی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21583 جواد جاهدی چکاب 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21584 فاطمه جاهدی خیراباد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21585 نوید جاهدی دباغ 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21586 احسان جاهدی زاده 1375 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
21587 میلاد جاهدی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21588 زینب جاهدی ساری قیه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
21589 علی جاهدی طوسی 1375 علوم پايه شیمی
21590 فهیمه جاهدی فاز 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21591 صدیقه جاهدی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21592 محجوبه جاهدی منصوری 1388 علوم پايه فیزیک
21593 محمد جاهدیان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21594 نسیم جاهدیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
21595 زهرا جبارانی طرقبه 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21596 مریم جبارزادنوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21597 پرهام جبارزاده 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21598 مریم جبارزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
21599 نسیبه جبارزاده سرابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21600 یلدا جبارزاده سرابی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491709