راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 56 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 21601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21601 سّمیه جنّتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21602 سونا جنتی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21603 علی جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21604 مجید جنتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21605 مهدی جنتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
21606 راضیه جنتی پیروز 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21607 سلیمه جنتی پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21608 محمد حسین جنتی پیروز 1389 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
21609 محمدحسین جنتی پیروز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
21610 مرضیه جنتی پیروز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21611 زهرا جنتی جنت آباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21612 میترا جنتی جهرمی 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
21613 کشور جنتی راد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21614 عربعلی جنتی زاده 1364 علوم رياضي آمار
21615 مهدیه جنتی عطائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21616 امین جنتی فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21617 فاطمه جنتی فرد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21618 محمد جنتی قلعه نو 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21619 حمید جنتی منتظری 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21620 علی جنتی منظری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21621 مینا جنتی نمینی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21622 مینا جنتی نمینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21623 محمد جنتی یزدان آباد 1387
21624 رویا جندقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21625 مهسا جندقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
21626 ناهید جندقی 1361 مهندسي راه و ساختمان
21627 فرشته جندقی میبدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21628 فرشته جندقی میبدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21629 علی اصغر جنگجو 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21630 مریم جنگجو 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
21631 ملیحه جنگجویان گروه 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
21632 اسماعیل جنگلی 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21633 بهناز جنگی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
21634 جواد جنگی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21635 خدیجه جنگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21636 خدیجه جنگی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
21637 زهرا جنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
21638 زهرا جنگی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
21639 سمیه جنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21640 صدیقه جنگی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21641 علی اکبر جنگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21642 فاطمه جنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21643 محبوبه جنگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21644 محمود جنگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21645 مریم جنگی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21646 مریم جنگی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21647 معصومه جنگی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21648 مهدی جنگی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21649 مهری جنگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21650 نیره جنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21651 مرضیه جنگی داغیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21652 فاطمه جنگی زرنوخی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21653 حسن جنگی زهان 1369 علوم پايه زمین شناسی
21654 ابراهیم جنگی زهی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21655 حسین جنگی سدهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21656 مریم جنگی سدهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21657 فهیمه جنگی گرو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21658 جواد جنیدی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
21659 حامد جنیدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21660 حامد جنیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21661 محسن جنیدی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21662 محمد جنیدی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21663 محمد جنیدی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21664 محمدعلی جنیدی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21665 مهدی جنیدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21666 مهدی جنیدی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21667 نیلوفر جنیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21668 وحیده جنیدی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
21669 هادی جنیدی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21670 حوراء عزیز کریم جواد 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
21671 سعد محمد جواد جواد 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
21672 میلاد جواد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
21673 جواد جواد زاده طباطبائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
21674 ندا جوادپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21675 نرجس سادات جوادپور 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
21676 سیداحمد جوادحسینی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21677 سیداحمدرضا جوادحسینی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21678 رضا جوادزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21679 سید مهدی جوادزاده 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
21680 غلامرضا جوادزاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21681 ملیحه جوادزاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21682 هاشم جوادزاده 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21683 ندا جوادزاده بلوری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21684 سلاله جوادزاده امینی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
21685 سمانه جوادزاده امینی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21686 محمدرضا جوادزاده بلوری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21687 مارال جوادزاده طباطبائی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21688 علی جوادمنش 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
21689 سیدحسین جوادموسوی 1353 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21690 سیدمحمد جوادموسوی 1372 كشاورزى زراعت
21691 نگین جوادموسوی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
21692 آزاده جوادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21693 اشرف جوادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21694 افروز جوادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21695 افروز جوادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21696 افسانه جوادی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21697 افسانه جوادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21698 امید جوادی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21699 امیر جوادی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21700 بلقیس جوادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566277