راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 21601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21601 علی اصغر جاهدسراوانی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
21602 مجید جاهدسراوانی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
21603 علیرضا جاهدطاهرانی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21604 علیرضا جاهدطاهرانی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21605 فاطمه جاهدطاهرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
21606 ستاره جاهدناوخ 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21607 ستاره جاهدناوخ 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
21608 اکرم جاهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21609 جواد جاهدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21610 سکینه جاهدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21611 سیده زهره جاهدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21612 فاطمه جاهدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21613 اعظم جاهدی چکاب 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21614 بی بی سمیه جاهدی پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21615 سعید جاهدی پور 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
21616 فرشته جاهدی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21617 جواد جاهدی چکاب 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21618 فاطمه جاهدی خیراباد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21619 نوید جاهدی دباغ 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21620 احسان جاهدی زاده 1375 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
21621 میلاد جاهدی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21622 زینب جاهدی ساری قیه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
21623 علی جاهدی طوسی 1375 علوم پايه شیمی
21624 فهیمه جاهدی فاز 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21625 صدیقه جاهدی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21626 محجوبه جاهدی منصوری 1388 علوم پايه فیزیک
21627 محمد جاهدیان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21628 نسیم جاهدیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
21629 زهرا جبارانی طرقبه 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21630 مریم جبارزادنوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21631 پرهام جبارزاده 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21632 مریم جبارزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
21633 نسیبه جبارزاده سرابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21634 یلدا جبارزاده سرابی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21635 پرهام جبارزاده کابلی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21636 مژگان جبارزاده گنجه 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21637 مسعود جبارزاده گنجه 1369 علوم پايه شیمی
21638 مهران جبارزاده گنجه 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21639 مهرداد جبارزاده گنجه 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
21640 اسمعیل جباری 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21641 الناز جباری 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
21642 الهام جباری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21643 الهه جباری 1392 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
21644 بهاره جباری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21645 جمال جباری 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
21646 حسن جباری 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21647 حسین جباری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21648 خاطره جباری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21649 زهره جباری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
21650 سمانه جباری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21651 سیدابوالفضل جباری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21652 صدیقه جباری 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
21653 علی جباری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21654 علی جباری 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
21655 علی جباری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
21656 محسن جباری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21657 محسن جباری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
21658 محمد جباری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21659 مریم جباری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21660 مریم جباری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21661 نازنین جباری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21662 نصیب الله جباری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21663 هادی جباری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21664 علی جباری شاهزاده محمدی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
21665 علی جباری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21666 مهدی جباری نوقابی 1379 علوم رياضي آمار
21667 علی جباری آزاد 1349 علوم پايه فیزیک
21668 علی جباری آزاد 1346 علوم پايه فیزیک
21669 آتنا جباری الم دشت 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
21670 آتنا جباری الم دشت 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
21671 آتنا جباری الم دشت 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
21672 رفیده جباری الم دشت 1378 علوم رياضي ریاضی محض
21673 حنانه جباری المدشت 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
21674 امیر جباری برجسته 1354 علوم پايه فیزیک
21675 جواد جباری بزدی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21676 فاطمه جباری بزدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21677 مرضیه جباری بزدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21678 مرضیه جباری بزدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
21679 مریم جباری بزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21680 رضا جباری پور 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21681 امیر جباری ثانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21682 انسیه جباری ثانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21683 مهدی جباری ثانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21684 زینب جباری چرمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21685 فروزان جباری رودی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21686 حمیدرضا جباری قپق تاز 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21687 شعیب جباری قلعه خاکی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
21688 مرتضی جباری کندری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
21689 حسین جباری مشکنانی 1354 علوم پايه شیمی
21690 علی جباری مقدم 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21691 علی جباری مقدم 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21692 راهله جباری نوقابی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21693 فاطمه جباری نوقابی 1382 علوم پايه زمین شناسی
21694 فاطمه جباری نوقابی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21695 هادی جباری نوقابی 1375 علوم رياضي آمار
21696 هادی جباری نوقابی 1382 علوم رياضي آمار
21697 مریم جباری هادی آباد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21698 فاطمه جباریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21699 فاطمه جباریان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
21700 معصومه جباریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765519