راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 21601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21601 طاهره جابری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21602 طیبه جابری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
21603 طیبه جابری 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
21604 علی محمد جابری 1354 علوم رياضي ریاضی
21605 علیرضا جابری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21606 فاطمه جابری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21607 فاطمه جابری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21608 فاطمه جابری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
21609 محسن جابری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21610 محمدعلی جابری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21611 مسلم جابری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21612 هادی جابری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21613 یوسف جابری پوده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21614 فاطمه جابری پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21615 اعظم جابری کوشکی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21616 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21617 فرشاد جابری کوشکی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21618 مجتبی جابری کوشکی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21619 مریم جابری کوشکی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
21620 فرزانه جابری مفرد 1390 مهندسي مهندسی شیمی
21621 فرزانه جابری مفرد 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
21622 محمدرضا جابریان شمسی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
21623 امیر جاجرمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
21624 امیرحسین جاجرمی 1392 مهندسي مهندسی عمران
21625 امین جاجرمی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21626 امین جاجرمی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21627 امین جاجرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21628 پدرام جاجرمی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21629 پیام جاجرمی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21630 عماد جاجرمی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
21631 عماد جاجرمی 1390 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
21632 فرزانه جاجرمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
21633 فرشته جاجرمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21634 محمود جاجرمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21635 نرجس جاجرمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21636 نگار جاجرمی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
21637 هانیه جاجرمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21638 هانیه جاجرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
21639 رویا جاجوندیان 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21640 رویا جاجوندیان 1378 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
21641 الهام جاجویی مقدم 1377 علوم رياضي ریاضی محض
21642 مریم جاجویی مقدم 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21643 منیر جادر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21644 حسنیه جاذبی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21645 محمدعلی جارالهی 1354 مهندسي راه و ساختمان
21646 لیلا جاروندی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21647 لادن جاریانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21648 علی کاظم جاسم 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21649 محمدعبدالحسن جاسم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21650 عبدالرحمن جاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21651 غلام اکبر جاشی 1376 علوم پايه فیزیک
21652 سامان جاغرقی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21653 فرشته جاغوری 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
21654 مریم جاغوری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21655 زهرا جاقری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
21656 جعفر جاقوری 1386 علوم پايه زمین شناسی
21657 جعفر جاقوری 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
21658 حکیمه جاقوری 1382 علوم پايه فیزیک
21659 حکیمه جاقوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21660 حکیمه جاقوری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21661 ریحانه جاقوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21662 زهرا جاقوری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21663 طاهره جاقوری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
21664 علیرضا جاقوری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
21665 فاطمه جاقوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21666 معصومه جاقوری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21667 هاجر جاقوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21668 زهرا جام ساززاده کرمانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21669 پروین جام گوهری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
21670 رامین جاماسبی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21671 مصطفی جامچی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21672 مینا جامچی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21673 فاطمه جامع کردکندی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21674 فاطمه جامع کردکندی 1396 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
21675 طیبه جامعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21676 عبدالله جامعی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21677 عبداله جامعی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21678 علی جامعی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21679 علی جامعی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21680 علیرضا جامعی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
21681 مژده جامعی 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
21682 مسعود جامعی 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21683 عباس جامه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21684 الهام جامه ابریشمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21685 مرضیه جامه بزرگ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
21686 هدی جامه داری سبزوار 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21687 پگاه جامی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
21688 روهینا جامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21689 زهرا جامی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21690 زهرا جامی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
21691 سعیده جامی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
21692 صفا جامی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
21693 صفا جامی 1376 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21694 صفا جامی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21695 صفیه جامی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21696 علیرضا جامی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
21697 مجید جامی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21698 مجید جامی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
21699 محمد جامی 1376 علوم رياضي آمار
21700 محمدفاروق جامی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199296