راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 21601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21601 حسین جعفری آنی 1361 مهندسي راه و ساختمان
21602 یوسف جعفری آهنگری 1362
21603 سید مهدی جعفری احمدآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21604 سیده نجمه جعفری احمدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
21605 سیده نجمه جعفری احمدابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21606 مجتبی جعفری اخا 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21607 سعیده جعفری اردکان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21608 معصومه جعفری ازغدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21609 اکبر جعفری اس 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21610 محمدرضا جعفری اصل 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21611 سیفعلی جعفری اقبلاغ 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21612 امین جعفری الاشلو 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21613 حدیثه جعفری اوتانلو 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21614 عبداله جعفری اول 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21615 قنبر جعفری اول 1356 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21616 احمدرضا جعفری ایوب 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21617 سیداحمد جعفری ایوری 1392 مهندسي مهندسی عمران
21618 حمیدرضا جعفری باغخیراتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21619 سیدمحمود جعفری بالاجاده 1377 علوم رياضي ریاضی محض
21620 اشرف جعفری بجستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21621 شایسته جعفری برواتی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21622 نجمه جعفری بیدختی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21623 سیدرسول جعفری پاندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21624 احمد جعفری پل گرد 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21625 وحید جعفری پلگرد 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21626 حبیب اله جعفری پناه 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21627 خدیجه جعفری پناه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21628 غلامرضا جعفری پناه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21629 مرضیه جعفری پناه 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21630 سیدفاطمه جعفری پناه بابلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21631 امین جعفری پور 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
21632 حمید جعفری پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
21633 علی جعفری پور 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
21634 علی رضا جعفری پور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
21635 فرشته جعفری پور 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
21636 مریم جعفری پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21637 نصرت جعفری پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21638 مجتبی جعفری پورمقدم بزاباد 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21639 اصغر جعفری تازه جانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21640 سمیّه جعفری تازه جانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21641 زهرا جعفری تالارپشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21642 معصومه جعفری تلوکلائی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21643 حکیمه جعفری تیتکانلو 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21644 مهلا جعفری تیتکانلو 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21645 روشنک جعفری جعفرپور 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
21646 روشنک جعفری جعفرپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
21647 روشنک جعفری جعفرپور 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
21648 فرزانه جعفری چاشمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21649 محمد جعفری چالی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21650 صالح جعفری چترودی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
21651 احمد جعفری چمازکتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21652 اسماعیل جعفری حدادیان 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
21653 افسانه جعفری حدادیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21654 الهه جعفری حدادیان 1372 كشاورزى صنایع غذایی
21655 سیدمحمد جعفری حسینی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21656 کاظم جعفری حیدرآبادی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21657 سمانه جعفری خرق 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
21658 علیرضا جعفری خرمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
21659 معصومه جعفری خشت 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
21660 یاشار جعفری خطایلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21661 کیومرث جعفری خلفلو 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21662 کاوه جعفری خورشیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
21663 داود جعفری خیرآباد 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن
21664 حسن جعفری خیرآبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21665 علیرضا جعفری خیرآبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
21666 محمد جعفری خیرآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21667 غلام حیدر جعفری خیراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21668 الهام جعفری دربندی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21669 الهام جعفری دربندی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
21670 امین جعفری دربندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21671 هانیه جعفری درگاهی 1381 علوم پايه زمین شناسی
21672 مرجان جعفری دستجردان 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21673 سمّیه جعفری دوست 1386 دامپزشكي دامپزشکی
21674 سورنا جعفری دولت ابادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21675 حسین جعفری راد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21676 سمیه جعفری راد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21677 فاطمه جعفری راد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21678 محمد جعفری راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21679 نادر جعفری راد 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21680 ناصر جعفری راویز 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21681 نسترن جعفری ریابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21682 محبوبه جعفری زاده 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21683 مریم جعفری زاده 1385 علوم پايه فیزیک
21684 ندا جعفری زاده 1383 علوم رياضي آمار
21685 بهمن جعفری زارع 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
21686 سپیده جعفری زاوه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21687 محبوبه جعفری زاوه 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21688 علی جعفری زرمهری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
21689 نرگس جعفری زنگلانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21690 منیره جعفری سبزیکاران مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21691 شهلا جعفری سرابی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21692 حسن جعفری سرناابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
21693 طاهره جعفری سهل اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21694 جواد جعفری سیداباد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21695 سعید جعفری سیداباد 1383 علوم پايه زمین شناسی
21696 وحید جعفری سیداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21697 وحید جعفری سیداباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21698 حمیده جعفری سیریزی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21699 سیدروح اله جعفری سیریزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21700 سیدمهدی جعفری سیریزی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135123