راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 21701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21701 سحر جعفری بجدنی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
21702 عاطفه جعفری فرخد 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
21703 محسن جعفری کیا 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
21704 حسین جعفری آنی 1361 مهندسي راه و ساختمان
21705 یوسف جعفری آهنگری 1362
21706 سید مهدی جعفری احمدآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21707 سیده نجمه جعفری احمدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
21708 سیده نجمه جعفری احمدابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21709 مجتبی جعفری اخا 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21710 سعیده جعفری اردکان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21711 معصومه جعفری ازغدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21712 اکبر جعفری اس 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21713 محمدرضا جعفری اصل 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21714 سیفعلی جعفری اقبلاغ 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21715 امین جعفری الاشلو 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21716 حدیثه جعفری اوتانلو 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21717 عبداله جعفری اول 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
21718 قنبر جعفری اول 1356 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21719 احمدرضا جعفری ایوب 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21720 سیداحمد جعفری ایوری 1392 مهندسي مهندسی عمران
21721 حمیدرضا جعفری باغخیراتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21722 سیدمحمود جعفری بالاجاده 1377 علوم رياضي ریاضی محض
21723 اشرف جعفری بجستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21724 شایسته جعفری برواتی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21725 نجمه جعفری بیدختی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21726 سیدرسول جعفری پاندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21727 احمد جعفری پل گرد 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21728 وحید جعفری پلگرد 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21729 حبیب اله جعفری پناه 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21730 خدیجه جعفری پناه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21731 غلامرضا جعفری پناه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21732 مرضیه جعفری پناه 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21733 سیدفاطمه جعفری پناه بابلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21734 امین جعفری پور 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
21735 حمید جعفری پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
21736 علی جعفری پور 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
21737 علی رضا جعفری پور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
21738 فرشته جعفری پور 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
21739 مریم جعفری پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21740 نصرت جعفری پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21741 مجتبی جعفری پورمقدم بزاباد 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21742 اصغر جعفری تازه جانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21743 سمیّه جعفری تازه جانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21744 زهرا جعفری تالارپشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21745 معصومه جعفری تلوکلائی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21746 حکیمه جعفری تیتکانلو 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21747 مهلا جعفری تیتکانلو 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21748 روشنک جعفری جعفرپور 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
21749 روشنک جعفری جعفرپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
21750 روشنک جعفری جعفرپور 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
21751 فرزانه جعفری چاشمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21752 محمد جعفری چالی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21753 صالح جعفری چترودی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
21754 احمد جعفری چمازکتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21755 اسماعیل جعفری حدادیان 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
21756 افسانه جعفری حدادیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21757 الهه جعفری حدادیان 1372 كشاورزى صنایع غذایی
21758 سیدمحمد جعفری حسینی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21759 کاظم جعفری حیدرآبادی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21760 سمانه جعفری خرق 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
21761 علیرضا جعفری خرمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
21762 معصومه جعفری خشت 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
21763 یاشار جعفری خطایلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21764 کیومرث جعفری خلفلو 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21765 کاوه جعفری خورشیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
21766 داود جعفری خیرآباد 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن
21767 حسن جعفری خیرآبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21768 علیرضا جعفری خیرآبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
21769 محمد جعفری خیرآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21770 غلام حیدر جعفری خیراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21771 الهام جعفری دربندی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21772 الهام جعفری دربندی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
21773 امین جعفری دربندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21774 هانیه جعفری درگاهی 1381 علوم پايه زمین شناسی
21775 مرجان جعفری دستجردان 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21776 سمّیه جعفری دوست 1386 دامپزشكي دامپزشکی
21777 سورنا جعفری دولت ابادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21778 حسین جعفری راد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21779 سمیه جعفری راد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21780 فاطمه جعفری راد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21781 محمد جعفری راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21782 نادر جعفری راد 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21783 ناصر جعفری راویز 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21784 نسترن جعفری ریابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21785 محبوبه جعفری زاده 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21786 مریم جعفری زاده 1385 علوم پايه فیزیک
21787 ندا جعفری زاده 1383 علوم رياضي آمار
21788 بهمن جعفری زارع 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
21789 سپیده جعفری زاوه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21790 محبوبه جعفری زاوه 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21791 علی جعفری زرمهری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
21792 نرگس جعفری زنگلانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21793 منیره جعفری سبزیکاران مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21794 شهلا جعفری سرابی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21795 حسن جعفری سرناابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
21796 طاهره جعفری سهل اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21797 جواد جعفری سیداباد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21798 سعید جعفری سیداباد 1383 علوم پايه زمین شناسی
21799 وحید جعفری سیداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21800 وحید جعفری سیداباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372914