راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 21801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21801 الهام جانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21802 ام سلمه جانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21803 حمیدرضا جانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی ( آموزش محور )
21804 روح اله جانی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
21805 سعید جانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21806 سعید جانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
21807 سعیده جانی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21808 صدیقه جانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21809 عباس جانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
21810 فاطمه بیگم جانی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21811 محمد جانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21812 معصومه جانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21813 میترا جانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
21814 شهباز جانی پور 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
21815 صدیقه جانی آبادی محمد آباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21816 سمیه جانی بورنگ 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
21817 سمیه جانی پور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21818 محمدرحیم جانی پور بیدسردره 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21819 راضیه جانی گنبدجق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
21820 سبا جاودان 1393 مهندسي مهندسی شیمی
21821 مجتبی جاودان 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
21822 زهرا جاودان اشتیوانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی(آموزش محور)
21823 مریم جاودان اشتیوانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21824 نیلوفر جاودان فر 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
21825 طاهره جاودان مهر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21826 عبدالمجیدهوش جاودان مهر 1368 علوم پايه دبیری شیمی
21827 علی جاودان مهر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21828 فاطمه جاودان مهر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21829 فاطمه جاودان مهر 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
21830 مهسا جاودان مهر 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21831 مجتبی جاودان نوقابی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21832 نورمحمد جاودانه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21833 الناز جاودانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21834 الهام جاودانی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21835 محدثه جاودانی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
21836 مینا جاودانی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21837 نادیا جاودانی یکتا 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
21838 سیدمحمد جاودانی ادهمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
21839 سیدمحمد جاودانی ادهمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21840 فرزانه جاودانی اصله 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
21841 میترا جاودانی اصله 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21842 میترا جاودانی اصله 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
21843 وحیده جاودانی باروح 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21844 جلیل جاودانی بافکر 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
21845 فاطمه جاودانی بافکر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21846 محمدمهدی جاودانی برخوردار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21847 زینب جاودانی پور 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
21848 محمد جاودانی چنبرغربال 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
21849 سروش جاودانی حاجی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21850 مرجان جاودانی حاجی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21851 مهدی جاودانی خالقی مانی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21852 طاهره جاودانی خلیفه 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
21853 ناصر جاودانی خلیفه 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21854 محمدامیر جاودانی زمانی ثاقب 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21855 هستی جاودانی زمانی ثاقب 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21856 فرشته جاودانی سالک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21857 فهیمه جاودانی سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21858 نجمه جاودانی سعیدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21859 سعیده جاودانی سمیعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21860 ریحانه جاودانی شانه سازاول 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
21861 حمید جاودانی شاهدین 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21862 هادی جاودانی شاهدین 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
21863 سارا جاودانی صعودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
21864 سارا جاودانی صعودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
21865 محمدتقی جاودانی ضیائی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
21866 سوسن جاودانی عادل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21867 حسین جاودانی مسرورتنها 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
21868 الهه جاودانی مصفا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21869 هدی جاودانی ملاک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21870 شیدا جاودانیان 1387 علوم رياضي آمار
21871 طاهره جاودانیان 1393 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
21872 فاطمه سادات جاور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21873 مریم جاورتنی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
21874 طاهره جاوی مقدم 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21875 حسین جاوی مقدم 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21876 سعید جاوی مقدم 1385 مهندسي مهندسی شیمی
21877 محمدباقر جاوی مقدم 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21878 اسماء جاوید 1394 كشاورزى علوم و مهندسی آب
21879 خداداد جاوید 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21880 زهرا جاوید 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21881 سکینه جاوید 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
21882 سمیه جاوید 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
21883 سیدمحمدامین جاوید 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
21884 سیدمرتضی جاوید 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21885 سیدمرتضی جاوید 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
21886 گلاره جاوید 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21887 محمدعلی جاوید 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21888 مریم جاوید 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21889 الهام جاوید منش 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21890 الهام جاوید منش 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21891 حبیب جاوید نادری 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
21892 مرتضی جاویداحمدآبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21893 کورش جاویدان 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
21894 کورش جاویدان 1375 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21895 کوروش جاویدان 1370 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21896 لیدا جاویدان 1378 علوم پايه فیزیک
21897 نوشین جاویدان 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21898 لیلا جاویدان کاریزبداقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21899 سعید جاویدبخت 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199291