راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 21901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21901 مهدی جعفریان زاده 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21902 آزیتا جعفریان شهری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21903 علی جعفریان غلامرضایی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
21904 ملیحه جعفریان کاریزک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21905 مهدی جعفریان کیکانلو 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21906 ناهید جعفریان کیکانلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21907 ناهید جعفریان کیکانلو 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
21908 هادی جعفریان گرو 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
21909 هادی جعفریان گرو 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
21910 مهدی جعفریان مقدم 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21911 مرتضی جعفریان نیک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21912 حسن جعفریانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21913 حسن جعفریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
21914 زهرا جعفریانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21915 محترم جعفریانی 1384 علوم پايه زمین شناسی
21916 مینا جعفریانی 1379 علوم پايه فیزیک
21917 هادی جعفریانی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21918 سیده حمیده جعفریه مزرعه آخوندی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
21919 سیده حمیده جعفریه مزرعه اخوندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21920 جعفر جعویک 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21921 جعفر جعویک 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
21922 زهیرمحمدهاشم جعیفر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
21923 اعظم جغتائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21924 حسین جغتائی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21925 سهیلاسادات جغتائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
21926 صادق جغتائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21927 علی جغتائی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21928 علیرضا جغتائی 1376 علوم پايه زمین شناسی
21929 فرشته جغتائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21930 محسن جغتائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21931 محمود جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
21932 منصوره جغتائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21933 مهری جغتائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21934 مهری جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21935 مهری خانم جغتائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21936 نجمه جغتائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
21937 علی اکبر جغتای 1373 مهندسي آتشنشاني
21938 زهرا جغتایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21939 صادق جغتایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21940 طاهره جغتایی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21941 فاطمه جغتایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21942 مجتبی جغتایی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
21943 مسعود جغتایی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21944 منیره سادات جغراتیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21945 محبوبه جغفری 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21946 منیر جفائی رهنی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21947 اعظم جفائی شهری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21948 معصومه جفادوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21949 صادق جقتائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21950 محمدکاظم جقتائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
21951 سیداحمد جکیان طوسی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21952 سیداحمد جکیان طوسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
21953 سیدحسن جلائی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21954 عسل جلائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21955 علی جلائی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21956 فاطمه جلائی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21957 حسام جلائی پوستیان 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
21958 حوریه جلائی پوستیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21959 حسین جلائی سلمانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
21960 ایرج جلائی مرادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21961 سهیلا جلائی یزدی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21962 نعیمه جلائیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
21963 اشرف جلائیان فکور 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21964 جواد جلائیان اخرتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21965 علی جلائیان اخرتی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21966 فاطمه جلائیان اکبرنیا 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21967 علی اکبر جلائیان برومند 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21968 پریوش جلائیان تهرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21969 تکتم جلائیان رمضان پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21970 جمال جلائیان رمضانپور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
21971 محمود جلائیان زعفرانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21972 مریم جلائیان زعفرانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21973 مریم جلائیان زعفرانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
21974 مریم السادات جلائیان سیدپور 1376 علوم رياضي ریاضی
21975 ملیحه سادات جلائیان سیدپور 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21976 محسن جلائیان فریمانی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21977 بهناز جلائیان فهمیده 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21978 معصومه جلائیان قاسم زاده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21979 سینا جلائیان قربان زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21980 وحید جلائیان مهری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
21981 محمد جلادت 1382 علوم پايه فیزیک
21982 محمد جلادت 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
21983 شهداد جلال 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21984 شهداد جلال 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
21985 علی جلال 1386 علوم پايه فیزیک
21986 علیرضا جلال 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21987 محمدرضا جلال 1361 مهندسي مكانيك
21988 نغمه جلال 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
21989 حمیده جلال آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
21990 مژگان جلال آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
21991 مهدی جلال آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
21992 مریم جلال آبادی راوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21993 پری ناز جلال احمدی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
21994 محمدرضا جلال احمدی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21995 رضا جلال پناهی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21996 محمودرضا جلال پور 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21997 مهدی جلال زائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21998 بی بی زهرا جلال زاده 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21999 بی بی ملیحه جلال زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22000 سیدجواد جلال زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372900