راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 21901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21901 رواء عصام جمیل جمیل 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
21902 فاطمه جمیل 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
21903 حبیب جمیل زاده 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
21904 ذلفا جمیل زاده 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21905 عصمت جمیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
21906 فرشته جمیلی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
21907 محمدرضا جمیلی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه
21908 مرضیه جمیلی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21909 مسعود جمیلی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21910 نگین جمیلی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21911 نگین جمیلی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21912 شیما جمیلی دشتبیاضی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21913 زهرا جمیلی شیروان 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21914 زهرا جمیلی شیروان 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
21915 زهرا جمیلی شیروان 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
21916 زینب جمیلی شیروان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21917 سمیرا جناب 1389 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
21918 اعظم جنابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21919 زهرا جنابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21920 فاطمه جنابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
21921 هادی جنابی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21922 گیتا جنابیه 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21923 نسیمه جناتیان قادیکلائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
21924 نسیمه جناتیان قادیکلائی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
21925 زینب جنامی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
21926 صدیقه جنانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
21927 محمدرضا جنانی 1355 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
21928 محسن جنانی قدیربیگلر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21929 تکتم جنت 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21930 علی اکبر جنت آبادی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
21931 اسماعیل جنت ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
21932 علی اکبر جنت آبادی 1383 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
21933 ازاده جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21934 امیرحسین جنتی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
21935 جواد جنتی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21936 حبیبه جنتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21937 حسن جنتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21938 حمید جنتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
21939 زهرا جنتی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
21940 سپیده جنتی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21941 سپیده جنتی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21942 سمیه جنتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21943 سّمیه جنّتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21944 سونا جنتی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21945 علی جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21946 مجید جنتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21947 مهدی جنتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
21948 راضیه جنتی پیروز 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21949 سلیمه جنتی پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21950 محمد حسین جنتی پیروز 1389 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
21951 محمدحسین جنتی پیروز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
21952 مرضیه جنتی پیروز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21953 زهرا جنتی جنت آباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21954 میترا جنتی جهرمی 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
21955 کشور جنتی راد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21956 عربعلی جنتی زاده 1364 علوم رياضي آمار
21957 مهدیه جنتی عطائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21958 امین جنتی فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21959 فاطمه جنتی فرد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21960 محمد جنتی قلعه نو 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21961 حمید جنتی منتظری 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
21962 علی جنتی منظری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21963 مینا جنتی نمینی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21964 مینا جنتی نمینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21965 محمد جنتی یزدان آباد 1387
21966 رویا جندقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
21967 مهسا جندقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
21968 ناهید جندقی 1361 مهندسي راه و ساختمان
21969 فرشته جندقی میبدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
21970 فرشته جندقی میبدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21971 علی اصغر جنگجو 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21972 مریم جنگجو 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
21973 ملیحه جنگجویان گروه 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
21974 اسماعیل جنگلی 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21975 بهناز جنگی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
21976 جواد جنگی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
21977 خدیجه جنگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21978 خدیجه جنگی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
21979 زهرا جنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
21980 زهرا جنگی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
21981 سمیه جنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
21982 صدیقه جنگی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21983 علی اکبر جنگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21984 فاطمه جنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21985 محبوبه جنگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21986 محمود جنگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21987 مریم جنگی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21988 مریم جنگی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21989 معصومه جنگی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21990 مهدی جنگی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21991 مهری جنگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21992 نیره جنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21993 مرضیه جنگی داغیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21994 فاطمه جنگی زرنوخی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21995 حسن جنگی زهان 1369 علوم پايه زمین شناسی
21996 ابراهیم جنگی زهی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21997 حسین جنگی سدهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
21998 مریم جنگی سدهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21999 فهیمه جنگی گرو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
22000 جواد جنیدی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622549