راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 21901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21901 صغری جاویدبزازان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21902 عماد جاویدپور 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21903 حامد جاویدتهرانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
21904 سیده دینا جاویدجم 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
21905 آرزو جاویدحسنی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
21906 سیدمصطفی جاویدحسینی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی)
21907 مرضیه جاویدزاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21908 علیرضا جاویدعربشاهی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21909 شقایق جاویدفرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21910 نسترن جاویدمحمدپور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21911 الهام جاویدمنش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21912 مهسا جاویدمهر 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
21913 عاطفه جاویدنظامدوست 1394 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
21914 جواد جاویدنیا 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
21915 فائزه جاویدنیا 1384 علوم رياضي آمار
21916 فرشته جاویدوحدانی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
21917 امیر جاویدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21918 زهره جاویدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
21919 سمیرا جاویدی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21920 شادی جاویدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21921 شیما جاویدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
21922 شیما جاویدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
21923 فاطمه جاویدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21924 فاطمه جاویدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21925 فاطمه جاویدی 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
21926 محمد جاویدی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
21927 محمدرضا جاویدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21928 مرتضی جاویدی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
21929 ملیحه جاویدی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21930 ملیحه جاویدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21931 ملیحه جاویدی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21932 اعظم جاویدی تبریک 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21933 رضا جاویدی صرافان مشهد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21934 هادی جاویدی آل سعدی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
21935 رضا جاویدی باغبان 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21936 اکرم جاویدی تبریک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21937 الهام جاویدی ذاکری 1369 علوم پايه زمین شناسی
21938 مژگان جاویدی روی رنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21939 حسن جاویدی شهری 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
21940 علیرضا جاویدی شیروان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21941 فضه جاویدی شیروان 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
21942 مریم جاویدی شیروان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21943 امین جاویدی صالح زاده 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21944 امین جاویدی صالح زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
21945 رضا جاویدی صباغیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
21946 رضا جاویدی صباغیان 1389 مهندسي مهندسی عمران - آب
21947 شیما جاویدی صباغیان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
21948 علی جاویدی صباغیان 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
21949 علی جاویدی صباغیان 1377 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
21950 مهسا جاویدی صباغیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21951 محبوبه جاویدی صرافان مشهد 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
21952 ملیحه جاویدی صرافان مشهد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
21953 مهری جاویدی صرافان مشهد 1382 علوم رياضي آمار
21954 مهناز جاویدی صرافان مشهد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
21955 عاطفه جاویدی صفائی مفرد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
21956 مریم جاویدی علی پورخباز 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
21957 اعظم جاویدی فر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21958 اکرم جاویدی فر 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21959 عصمت جاویدی فر 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21960 مجتبی جاویدی قراچه 1391 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
21961 نصیرالدین جاویدی کلاته جعفرآباد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21962 وجیهه جاویدی مستغنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21963 شکوفه جاویدی مقّدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
21964 مرجان جاویدی مقدم 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
21965 مریم جاویدی مقدم 1382 علوم پايه زمین شناسی
21966 مریم جاویدی مقدم 1386 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
21967 مریم جاویدی مقدم 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
21968 ریحانه جاویدی منش 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
21969 ماندانا جاویدی منش 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21970 سوسن جاویدی منوری ثانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21971 سعید جاویدی نیرومند 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21972 سعید جاویدی نیرومند 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
21973 فریده جاویدی نیرومند 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
21974 فریده جاویدی نیرومند 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
21975 مسعود جاویدی نیرومند 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21976 هانیه جاویدی وحدتی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
21977 احسان جاویدیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21978 فاطمه جاهبی طرقی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
21979 بنفشه جاهد 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
21980 حمید جاهد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
21981 محسن جاهد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
21982 یوسف جاهد 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
21983 عیسی جاهد جوشاتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
21984 سیدهادی جاهدالانق 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21985 مصطفی جاهدبزرگان 1384 علوم پايه فیزیک
21986 علی اصغر جاهدسراوانی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
21987 مجید جاهدسراوانی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
21988 علیرضا جاهدطاهرانی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21989 علیرضا جاهدطاهرانی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21990 فاطمه جاهدطاهرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
21991 ستاره جاهدناوخ 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21992 ستاره جاهدناوخ 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
21993 اکرم جاهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21994 جواد جاهدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21995 سکینه جاهدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21996 سیده زهره جاهدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21997 فاطمه جاهدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21998 اعظم جاهدی چکاب 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21999 بی بی سمیه جاهدی پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22000 سعید جاهدی پور 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199639