راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 21901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21901 اسداله جهان شیری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
21902 محبوبه جهان شیری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
21903 مهری جهان شیری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21904 اعظم جهان فر 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21905 اعظم جهان فر 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21906 لیلا جهان کهنی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
21907 جمیله جهان مهر 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
21908 فاطمه سادات جهان مهین 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
21909 محمد جهان نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
21910 سارا جهان نیا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
21911 سارا جهان نیا 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
21912 محمود جهان نیا 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21913 سیدمسعود جهان یارسرنیش 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
21914 راهله جهانبانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
21915 روح انگیز جهانبانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
21916 مریم جهانبانی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
21917 مهدی جهانبانی فر 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21918 سعید جهانبخش 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
21919 کتایون جهانبخش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21920 مینا جهانبخش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21921 نازگل جهانبخش 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
21922 منصوره جهانبخش کرمانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
21923 وحید جهانبخش مشهدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
21924 میثم جهانبخش گروهی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
21925 سیما جهانبخشی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
21926 علی جهانبخشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21927 ابوالفضل جهانپور 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
21928 عاطفه جهانپور 1391
21929 الهام جهانتاب 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
21930 سیدمهدی جهانتاب 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
21931 طاهره جهانتاب 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21932 طاهره جهانتاب 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21933 محبوبه جهانتاب 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
21934 محسن جهانتیغ 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
21935 میعاد جهانتیغ 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
21936 سمیه جهانتیغ مند 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
21937 امیررضا جهانخواه 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21938 امیررضا جهانخواه 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
21939 براتعلی جهاندار 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
21940 محمد حسن جهاندار 1389 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
21941 حسن جهاندار فیض آبادی 1384 علوم پايه زمین شناسی
21942 شمسیه جهانداررودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21943 پونه جهانداری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
21944 سمیراء جهانداری 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
21945 رجب جهاندوست 1378 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
21946 سعید جهاندوست اردین 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
21947 مریم جهاندوست اردین 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21948 آرش جهاندیده 1382 علوم رياضي آمار
21949 اعظم جهاندیده 1389 علوم پايه فیزیک
21950 اعظم جهاندیده 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
21951 اکرم جهاندیده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
21952 حمیدرضا جهاندیده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
21953 رعنا جهاندیده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
21954 فاطمه جهاندیده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
21955 مجید جهاندیده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21956 مهدی جهاندیده 1361 مهندسي راه و ساختمان
21957 محدثه جهاندیده بهار 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
21958 انسیه جهانشاهلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
21959 محمد جهانشاهلو 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21960 دانیال جهانشاهی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
21961 دانیال جهانشاهی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
21962 رویا جهانشاهی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
21963 زینب جهانشاهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
21964 عبدالرسول جهانشاهی 1353 علوم پايه شیمی
21965 لیلا جهانشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21966 مجید جهانشاهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
21967 محمد جهانشاهی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
21968 ندا جهانشاهی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
21969 ندا جهانشاهی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
21970 نرجس جهانشاهی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21971 نونا جهانشاهی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
21972 نجمه جهانشاهی کوه جفتانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21973 ابراهیم جهانشیری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
21974 امیرحسن جهانشیری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
21975 سمیه جهانشیری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21976 فریبا جهانشیری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
21977 فهیمه جهانشیری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
21978 کبری جهانشیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
21979 مهدی جهانشیری 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21980 مهین جهانشیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
21981 نسرین جهانشیری 1369 علوم پايه دبیری شیمی
21982 نسرین جهانشیری 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
21983 تکتم جهانفر 1382 علوم پايه فیزیک
21984 علی جهانفر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21985 محمدحسین جهانفر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21986 ملیحه جهانفر 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
21987 علامرضا جهانفرنیا 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21988 حسین جهانگرد 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
21989 مصطفی جهانگرد 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
21990 مهدی جهانگرد 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
21991 محبوبه جهانگردشرقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
21992 احمد جهانگیر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
21993 حامد جهانگیر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
21994 رضا جهانگیر 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21995 غلامحسین جهانگیر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
21996 غلامحسین جهانگیر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
21997 لیلا جهانگیر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
21998 منوچهر جهانگیر 1369 علوم پايه دبیری شیمی
21999 هاشم جهانگیر 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
22000 یگانه جهانگیر 1386 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233298