راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,518

نمایش موارد : 22001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22001 مجتبی جوادی نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22002 مظاهر جوادی نیا 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
22003 نیره جوادی نیشابوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
22004 هاله جوادی نیک گو 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22005 حجت جوادی هدایت اباد 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22006 خلیل جوادی هدایت اباد 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
22007 فاطمه جوادی هدایت آباد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
22008 روح الله جوادی هدایت اباد 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22009 سعیده جوادیان خرق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22010 آیدا جوادیان صراف 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
22011 ایدا جوادیان صراف 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22012 مریم جوادیان صراف 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
22013 مریم جوادیان طرف 1376 علوم پايه فیزیک
22014 فتح اله جوادیان کوتنائی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22015 سمّیه جوادیان نیک 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
22016 محبوبه جوادیان نیک 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22017 مرضیه جوادیان نیک 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
22018 مهری جوادیان نیک 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
22019 زهرا جوارشکیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22020 زهرا جوارشکیان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
22021 زینب جواز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22022 فاطمه جواز 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22023 نرگس جواز 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22024 ازل فاضل کاظم جوازری 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22025 صغری جوازی طرقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22026 مجتبی جوازی طرقی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22027 طاهره جوافشانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22028 ستاره جوامع 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22029 ستاره جوامع 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
22030 محمدجواد جوامع قزوینی 1354 علوم رياضي ریاضی
22031 نصرت جوامع قزوینی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22032 ابوالفضل جوان 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22033 اسحق جوان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22034 اکرم جوان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22035 امیر جوان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22036 زهرا جوان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22037 سمیرا جوان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22038 شهناز جوان 1392 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
22039 علی جوان 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22040 علی جوان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22041 فرزانه جوان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22042 کریم جوان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22043 کریم جوان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22044 محبوبه جوان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
22045 محسن جوان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
22046 محمدرحیم جوان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22047 محمدعلی جوان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22048 مرجان جوان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22049 مریم جوان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22050 مریم جوان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22051 مریم جوان 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
22052 میثم جوان 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
22053 نسرین جوان 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22054 محمد جوان انابت 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22055 آمنه جوان بخت 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22056 آمنه جوان بخت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22057 سلمان جوان بخت 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22058 نیما جوان بخت 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
22059 مسعود جوان بخت حصار 1366 كشاورزى زراعت
22060 حسین جوان بخت قلعچه 1353 علوم پايه فیزیک
22061 امرالله جوان برگ 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22062 زهرا جوان پور 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22063 علیرضا جوان پور 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
22064 زهره جوان جعفری بجنوردی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22065 عبّاس جوان جعفری بجنوردی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22066 نرگس جوان چرم آباد 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
22067 زهرا جوان خواه گل خطمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22068 امیر جوان خوش خلق 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22069 مهری جوان خوش خلق 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
22070 مهری جوان خوش خلق 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
22071 کاظم جوان دوست 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
22072 الهام جوان دیزاوندی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
22073 احسان جوان راد 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
22074 سرور جوان رشتخواری 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
22075 عبداله جوان رشید 1376 علوم رياضي آمار
22076 طیبه جوان سنگانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22077 زهرا جوان شیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22078 محمود جوان طزرقی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
22079 عالیه جوان فریمانی 1382 علوم پايه فیزیک
22080 عالیه جوان فریمانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
22081 رحیم جوان لاجی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22082 رحیم جوان لاجی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
22083 سیما جوان محبوب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22084 سیما جوان محبوب 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
22085 الهام جوان محمدآباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22086 فهیمه جوان مرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
22087 سمیرا جوان مردسیدآبادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22088 حمید جوان مصلح 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22089 نجمه جوان معینی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
22090 نرجس جوان معینی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22091 مرضیه جوان میر قلعه 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
22092 روح الله جوان نامی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22093 آسیه جوان یار 1381 علوم پايه فیزیک
22094 رضا جوانبخت 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22095 عشرت جوانبخت 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22096 گلثوم جوانبخت 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
22097 محمد جوانبخت 1382 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
22098 مهدی جوانبخت 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
22099 نوید جوانبخت 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22100 نیما جوانبخت 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36242385