راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 22001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22001 محمدمهدی جعفری 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
22002 محمدناظم جعفری 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22003 مرتضی جعفری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22004 مرتضی جعفری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
22005 مرضیه جعفری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
22006 مرضیه جعفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22007 مرضیه جعفری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22008 مرضیه جعفری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22009 مریم جعفری 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22010 مریم جعفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22011 مریم جعفری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22012 مریم جعفری 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
22013 مسعود جعفری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22014 مسعود جعفری 1381 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
22015 مسعود جعفری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
22016 مصطفی جعفری 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
22017 مصطفی جعفری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22018 معصومه جعفری 1377 علوم رياضي ریاضی
22019 معصومه جعفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22020 معصومه جعفری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
22021 معصومه جعفری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
22022 ملیحه جعفری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22023 مهدی جعفری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22024 مهدی جعفری 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
22025 مهدی جعفری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22026 مهدی جعفری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22027 مهدیس جعفری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
22028 مهناز جعفری 1383 علوم رياضي آمار
22029 مهناز جعفری 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
22030 مهناز جعفری 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
22031 نجیبه جعفری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
22032 نساء جعفری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
22033 نصراله جعفری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22034 نگار جعفری 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22035 نوشا جعفری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22036 نوشین جعفری 1375 علوم پايه فیزیک
22037 وجیهه جعفری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22038 وحیده جعفری 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
22039 هاجربیگم جعفری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22040 هادی جعفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22041 هدی جعفری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
22042 هومن جعفری 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
22043 سحر جعفری بجدنی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
22044 عاطفه جعفری فرخد 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
22045 محسن جعفری کیا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22046 سیفعلی جعفری آقبلاغ 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22047 حسین جعفری آنی 1361 مهندسي راه و ساختمان
22048 یوسف جعفری آهنگری 1362 كشاورزى علوم دامی
22049 سید مهدی جعفری احمدآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22050 سیده نجمه جعفری احمدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
22051 سیده نجمه جعفری احمدابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22052 مجتبی جعفری اخا 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22053 سعیده جعفری اردکان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22054 معصومه جعفری ازغدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
22055 اکبر جعفری اس 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22056 محمدرضا جعفری اصل 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
22057 امین جعفری الاشلو 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22058 حدیثه جعفری اوتانلو 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22059 عبداله جعفری اول 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
22060 قنبر جعفری اول 1356 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22061 احمدرضا جعفری ایوب 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22062 سیداحمد جعفری ایوری 1392 مهندسي مهندسی عمران
22063 حمیدرضا جعفری باغخیراتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22064 سیدمحمود جعفری بالاجاده 1377 علوم رياضي ریاضی محض
22065 نرگس جعفری بجد 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
22066 اشرف جعفری بجستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22067 شایسته جعفری برواتی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22068 کیمیا جعفری برواتی 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
22069 نجمه جعفری بیدختی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
22070 سیدرسول جعفری پاندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22071 احمد جعفری پل گرد 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22072 وحید جعفری پلگرد 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22073 حبیب اله جعفری پناه 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22074 خدیجه جعفری پناه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22075 غلامرضا جعفری پناه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22076 مرضیه جعفری پناه 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22077 سیدفاطمه جعفری پناه بابلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22078 امین جعفری پور 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
22079 حمید جعفری پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
22080 علی جعفری پور 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
22081 علی رضا جعفری پور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
22082 فرشته جعفری پور 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
22083 مریم جعفری پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22084 نصرت جعفری پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22085 مجتبی جعفری پورمقدم بزاباد 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22086 مهری جعفری تاز 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
22087 اصغر جعفری تازه جانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22088 سمیّه جعفری تازه جانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22089 زهرا جعفری تالارپشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22090 معصومه جعفری تلوکلائی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22091 حکیمه جعفری تیتکانلو 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22092 مهلا جعفری تیتکانلو 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22093 روشنک جعفری جعفرپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22094 روشنک جعفری جعفرپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
22095 روشنک جعفری جعفرپور 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
22096 فرزانه جعفری چاشمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22097 محمد جعفری چالی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22098 صالح جعفری چترودی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
22099 احمد جعفری چمازکتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22100 اسماعیل جعفری حدادیان 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826392