راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 22101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22101 غلامعلی جعفری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
22102 فائزه جعفری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22103 فاطمه جعفری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22104 فاطمه جعفری 1379 علوم رياضي آمار
22105 فاطمه جعفری 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22106 فاطمه جعفری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
22107 فاطمه جعفری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
22108 فاطمه جعفری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22109 فاطمه جعفری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22110 فاطمه جعفری 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22111 فاطمه جعفری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22112 فاطمه جعفری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22113 فاطمه جعفری 1393 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
22114 فاطمه جعفری 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
22115 فریبا جعفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22116 فریدون جعفری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22117 فهیمه جعفری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22118 فهیمه جعفری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22119 فهیمه جعفری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22120 فهیمه جعفری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22121 فهیمه جعفری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
22122 قاسم جعفری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22123 قدیر جعفری 1390 علوم پايه فیزیک ذرات بنیادی گرایش ابر ریسمان
22124 کاظم جعفری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22125 کلثومه جعفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22126 کیمیا جعفری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
22127 کیوان جعفری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22128 گل بهار جعفری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22129 لیلا جعفری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22130 لیلا جعفری 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
22131 مجتبی جعفری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
22132 مجتبی جعفری 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
22133 مجید جعفری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22134 مجید جعفری 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22135 مجید جعفری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
22136 مجید جعفری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22137 مجید جعفری 1393 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
22138 محبوبه جعفری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22139 محسن جعفری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
22140 محسن جعفری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
22141 محسن جعفری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
22142 محمد جعفری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22143 محمد جعفری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22144 محمد جعفری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
22145 محمد جعفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
22146 محمد جعفری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
22147 محمد جعفری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22148 محمد جعفری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22149 محمّد جعفری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22150 محمّد جعفری 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
22151 محمد جعفری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
22152 محمدجواد جعفری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22153 محمدحسن جعفری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
22154 محمدحسین جعفری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22155 محمدرضا جعفری 1372 علوم پايه فیزیک
22156 محمدرضا جعفری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22157 محمدرضا جعفری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
22158 محمدرضا جعفری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
22159 محمدرضا جعفری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22160 محمدعلی جعفری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22161 محمدعلی جعفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22162 محمدعلی جعفری 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
22163 محمدمهدی جعفری 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
22164 محمدناظم جعفری 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22165 مرتضی جعفری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22166 مرتضی جعفری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
22167 مرضیه جعفری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
22168 مرضیه جعفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22169 مرضیه جعفری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22170 مرضیه جعفری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22171 مریم جعفری 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22172 مریم جعفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22173 مریم جعفری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22174 مریم جعفری 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
22175 مسعود جعفری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22176 مسعود جعفری 1381 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
22177 مسعود جعفری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
22178 مصطفی جعفری 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
22179 مصطفی جعفری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22180 معصومه جعفری 1377 علوم رياضي ریاضی
22181 معصومه جعفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22182 معصومه جعفری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
22183 معصومه جعفری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
22184 ملیحه جعفری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22185 مهدی جعفری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22186 مهدی جعفری 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
22187 مهدی جعفری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22188 مهدی جعفری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22189 مهدیس جعفری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
22190 مهناز جعفری 1383 علوم رياضي آمار
22191 مهناز جعفری 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
22192 مهناز جعفری 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
22193 نجیبه جعفری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
22194 نساء جعفری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
22195 نصراله جعفری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22196 نگار جعفری 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22197 نوشا جعفری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22198 نوشین جعفری 1375 علوم پايه فیزیک
22199 وجیهه جعفری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22200 وحیده جعفری 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729261