راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 22101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22101 عبدالحسن بحلس جبر جبر 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
22102 علی خیری جبر 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
22103 مشرق یوسف جبر 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
22104 نعمان عطیه جبر جبر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
22105 سمانه جبرائیلی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
22106 یحیی جبرائیلی مرغزار 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
22107 شهلا جبرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22108 علی جبرئیلی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22109 باقر جبرئیلی جلودار 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22110 فرناز جبروتی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22111 فرناز جبروتی راد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22112 سوسن جبری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22113 سوسن جبری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22114 علی عبدالحسن مغیض جبری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22115 حسین جبله 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22116 زینب جبله 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22117 علی جبله 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
22118 کبری جبله 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22119 مجتبی جبله 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
22120 محسن جبله 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22121 جواد جبلی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
22122 زهرا جبلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
22123 سیدداریوش جبلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22124 فهیمه جبلی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
22125 محمد جبلی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22126 بتول جبیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22127 محمدحسن جبیری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22128 ملیحه جبیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
22129 بهروز جبینی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22130 سجاد جبینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
22131 شیما جدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22132 عطااله جداری لطف ابادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
22133 اسوان باهل جدعان جدعان 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
22134 آیدا جدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22135 الهه جدی 1390 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
22136 الهه جدی 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
22137 حمیده جدی 1381 علوم رياضي آمار
22138 حمیده جدی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
22139 فاطمه جدی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22140 فریده جدی 1351 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22141 محمد جدی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری
22142 باب اله جدی زاهد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
22143 سید علی جدی شورچه 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
22144 عباس جدی کار 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
22145 محمدمهدی جدیدالاسلامی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
22146 فاطمه جدیدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22147 ماشااله جدیدی 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
22148 منصور جدیدی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22149 صفرعلی جدیدی کوهستانی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22150 رضا جدیدیان 1368 علوم پايه شیمی
22151 سمیه جدیدیان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22152 پیمان جدیدیان مقدم 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
22153 پردیس جدیر 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22154 سلیما جدیر 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22155 سمیرا جدیر 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
22156 سمیه جدیر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22157 علی جدیر 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22158 محمدرضا جدیر 1392 مهندسي مهندسی عمران
22159 شمس الله جرائیل اف 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22160 سمیه جراثمی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22161 حسین جراح زاده 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
22162 فاطمه جراح نجفی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22163 اسماعیل جراحی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
22164 الهام جراحی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22165 حسن جراحی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22166 زهرا جراحی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22167 زینب جراحی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22168 علی جراحی 1366 علوم پايه زمین شناسی
22169 فائزه جراحی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22170 فائزه جراحی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
22171 فاطمه جراحی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22172 ستاره جراحی دربان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22173 ناصر جراحی دربان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22174 محسن جراحی زاده 1364 مهندسي نقشه برداری
22175 مسعود جراحی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22176 جلیل جراحی فریز 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
22177 جلیل جراحی فریز 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
22178 زهرا جراحی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22179 سحر جراسمی مرندیز 1394 علوم پايه زمین شناسی
22180 زهره جرجانی سرخوانکلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
22181 هاجر جرست شمس آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
22182 حمیده جرگه 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
22183 عزیز عبد جرمد 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22184 شیما جرموزی 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
22185 مریم جریته 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22186 اعظم جریده دار 1354 علوم پايه دبیری شیمی
22187 زید عامر عباس جریو 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22188 محمدعبدعلی حسین جریو 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
22189 محمد جزا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
22190 محمدجواد جزائری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22191 سیدمجتبی جزائری جونقانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
22192 عفت جزائری سقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22193 عفت جزائری سقی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
22194 صفورا جزائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22195 محدثه جزائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22196 محدثه جزائی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22197 جواد جزائی بابارمضان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22198 آزاده جزایری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22199 مصطفی جزایری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22200 سیدمحمدحسین جزایری ابنوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223400