راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 22201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22201 خدیجه جنگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22202 خدیجه جنگی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
22203 زهرا جنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
22204 زهرا جنگی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
22205 سمیه جنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22206 صدیقه جنگی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22207 علی اکبر جنگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22208 فاطمه جنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22209 محبوبه جنگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22210 محمود جنگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22211 مریم جنگی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22212 مریم جنگی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22213 معصومه جنگی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22214 مهدی جنگی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22215 مهری جنگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22216 نیره جنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22217 مرضیه جنگی داغیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22218 فاطمه جنگی زرنوخی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22219 حسن جنگی زهان 1369 علوم پايه زمین شناسی
22220 ابراهیم جنگی زهی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22221 حسین جنگی سدهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22222 مریم جنگی سدهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22223 فهیمه جنگی گرو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
22224 جواد جنیدی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
22225 حامد جنیدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22226 حامد جنیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
22227 محسن جنیدی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22228 محمد جنیدی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22229 محمد جنیدی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22230 محمدعلی جنیدی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22231 مهدی جنیدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22232 مهدی جنیدی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22233 نیلوفر جنیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22234 وحیده جنیدی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
22235 هادی جنیدی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22236 حوراء عزیز کریم جواد 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
22237 سعد محمد جواد جواد 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
22238 میلاد جواد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
22239 جواد جواد زاده طباطبائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
22240 ندا جوادپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22241 نرجس سادات جوادپور 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
22242 سیداحمد جوادحسینی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22243 سیداحمدرضا جوادحسینی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22244 رضا جوادزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22245 سید مهدی جوادزاده 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
22246 غلامرضا جوادزاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22247 ملیحه جوادزاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22248 هاشم جوادزاده 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22249 ندا جوادزاده بلوری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22250 سلاله جوادزاده امینی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
22251 سمانه جوادزاده امینی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
22252 محمدرضا جوادزاده بلوری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22253 مارال جوادزاده طباطبائی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22254 علی جوادمنش 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
22255 سیدحسین جوادموسوی 1353 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
22256 سیدمحمد جوادموسوی 1372 كشاورزى زراعت
22257 نگین جوادموسوی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
22258 آزاده جوادنژادیزد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22259 آزاده جوادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22260 اشرف جوادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22261 افروز جوادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22262 افروز جوادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22263 افسانه جوادی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22264 افسانه جوادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
22265 امید جوادی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
22266 امیر جوادی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22267 بلقیس جوادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22268 پرنیان جوادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
22269 پرنیان جوادی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22270 حامد جوادی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22271 حسین جوادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22272 روزبه جوادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
22273 زمزم جوادی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
22274 زمزم جوادی 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
22275 زهرا جوادی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22276 زهرا جوادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22277 زهرا جوادی 1383 هنر نيشابور نقاشی
22278 زهرا جوادی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22279 زهره جوادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22280 زینب جوادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22281 سجاد جوادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22282 سعید جوادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
22283 سهیلا جوادی 1371 علوم پايه زمین شناسی
22284 سهیلا جوادی 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
22285 سّیداحمد جوادی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22286 سیدحامد جوادی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22287 سیدحامد جوادی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22288 سیدمعین جوادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22289 سیدمهدی جوادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
22290 سیدمهدی جوادی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22291 سیده زهره جوادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22292 سیده سلیمه جوادی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
22293 صبا جوادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22294 طیبه جوادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22295 علی جوادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22296 علی جوادی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22297 علی جوادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22298 علی جوادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
22299 علی محمد جوادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22300 علی اصغر جوادی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518519