راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 22201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22201 سیدرسول جعفری پاندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22202 احمد جعفری پل گرد 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22203 وحید جعفری پلگرد 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22204 حبیب اله جعفری پناه 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22205 خدیجه جعفری پناه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22206 غلامرضا جعفری پناه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22207 مرضیه جعفری پناه 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22208 سیدفاطمه جعفری پناه بابلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22209 امین جعفری پور 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
22210 حمید جعفری پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
22211 علی جعفری پور 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
22212 علی رضا جعفری پور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
22213 فرشته جعفری پور 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
22214 مریم جعفری پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22215 نصرت جعفری پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22216 مجتبی جعفری پورمقدم بزاباد 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22217 مهری جعفری تاز 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
22218 اصغر جعفری تازه جانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22219 سمیّه جعفری تازه جانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22220 زهرا جعفری تالارپشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22221 معصومه جعفری تلوکلائی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22222 حکیمه جعفری تیتکانلو 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22223 مهلا جعفری تیتکانلو 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22224 روشنک جعفری جعفرپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22225 روشنک جعفری جعفرپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
22226 روشنک جعفری جعفرپور 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
22227 فرزانه جعفری چاشمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22228 محمد جعفری چالی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22229 صالح جعفری چترودی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
22230 احمد جعفری چمازکتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22231 اسماعیل جعفری حدادیان 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
22232 افسانه جعفری حدادیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22233 الهه جعفری حدادیان 1372 كشاورزى صنایع غذایی
22234 سیدمحمد جعفری حسینی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22235 کاظم جعفری حیدرآبادی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22236 سمانه جعفری خرق 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
22237 علیرضا جعفری خرمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
22238 معصومه جعفری خشت 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
22239 یاشار جعفری خطایلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22240 کیومرث جعفری خلفلو 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22241 کاوه جعفری خورشیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22242 داود جعفری خیرآباد 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن
22243 حسن جعفری خیرآبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22244 علیرضا جعفری خیرآبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
22245 محمد جعفری خیرآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22246 غلام حیدر جعفری خیراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22247 الهام جعفری دربندی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22248 الهام جعفری دربندی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
22249 امین جعفری دربندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22250 هانیه جعفری درگاهی 1381 علوم پايه زمین شناسی
22251 مرجان جعفری دستجردان 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22252 سمّیه جعفری دوست 1386 دامپزشكي دامپزشکی
22253 سورنا جعفری دولت ابادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22254 حسین جعفری راد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22255 سمیه جعفری راد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22256 فاطمه جعفری راد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22257 محمد جعفری راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22258 نادر جعفری راد 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22259 ناصر جعفری راویز 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22260 نسترن جعفری ریابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22261 محبوبه جعفری زاده 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22262 مریم جعفری زاده 1385 علوم پايه فیزیک
22263 ندا جعفری زاده 1383 علوم رياضي آمار
22264 بهمن جعفری زارع 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
22265 سپیده جعفری زاوه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22266 محبوبه جعفری زاوه 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22267 علی جعفری زرمهری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
22268 نرگس جعفری زنگلانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22269 منیره جعفری سبزیکاران مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22270 شهلا جعفری سرابی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22271 حسن جعفری سرناابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
22272 طاهره جعفری سهل اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22273 جواد جعفری سیداباد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22274 سعید جعفری سیداباد 1383 علوم پايه زمین شناسی
22275 وحید جعفری سیداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22276 وحید جعفری سیداباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22277 حمیده جعفری سیریزی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22278 سیدروح اله جعفری سیریزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22279 سیدمهدی جعفری سیریزی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22280 سیده حکیمه جعفری سیریزی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22281 جلیل جعفری شاندیز 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
22282 رعنا جعفری شاه آباد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22283 سیدهادی جعفری شیاده 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
22284 علیرضا جعفری صیادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22285 جابر جعفری طرقی 1383 علوم رياضي آمار
22286 سیدامیر جعفری عالیزمینی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
22287 طوبی جعفری عراقی 1379 علوم پايه زمین شناسی
22288 علی جعفری علم آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22289 ساجده جعفری فرخد 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22290 سمیه جعفری فرخد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22291 محمدرضا جعفری فرخد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22292 سعید جعفری فره چناق 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22293 هادی جعفری فیروزآباد 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22294 فاطمه جعفری قلعه جوقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22295 ایمان جعفری قوچانی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
22296 امید جعفری قوژدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
22297 سعدی جعفری کاردگر 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22298 شیما جعفری کجوری 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
22299 علی جعفری کشتلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22300 فاطمه جعفری کمانگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488997