راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 22301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22301 زهرا جعفرزاده کرمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
22302 مجتبی جعفرزاده کنارسری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22303 فهیمه جعفرزاده گان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22304 عین الله جعفرزاده گردرودباری 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22305 مریم جعفرزاده گل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22306 مریم جعفرزاده گل 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
22307 حسین جعفرزاده مزاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22308 محمد جعفرزاده مقدم 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22309 علیرضا جعفرزاده نجار 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22310 الهه جعفرزاده یزد 1396 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی ( آموزش محور )
22311 احمد جعفرزاده یزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22312 نرگس جعفرطباطبائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22313 بتول جعفرطوسی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22314 آزاده جعفرنژاد 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
22315 آزاده جعفرنژاد 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
22316 ابراهیم جعفرنژاد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22317 احمد جعفرنژاد 1366 كشاورزى زراعت
22318 احمد جعفرنژاد 1370 كشاورزى زراعت
22319 احمد جعفرنژاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
22320 الهه جعفرنژاد 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
22321 خلیل جعفرنژاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
22322 عین اله جعفرنژادقمی 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22323 محمد جعفرنژادقمی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22324 محمد جعفرنژادندیکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22325 شقایق جعفرنژادهتکه لویی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22326 بهمن جعفرنیا 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22327 بهمن جعفرنیا 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
22328 بی بی نرجس جعفرنیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22329 زهراسادات جعفرنیا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22330 ساسان جعفرنیا 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
22331 سیدحسین جعفرنیا 1371 علوم رياضي آمار
22332 شهرزاد جعفرنیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
22333 صغری سادات جعفرنیا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22334 فاطمه سادات جعفرنیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22335 فاطمه سادات جعفرنیا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
22336 فریده جعفرنیا 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22337 محمدعلی جعفرنیا 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22338 ناهید جعفرنیا 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22339 آذرنوش جعفری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22340 آزاده جعفری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22341 آمنه جعفری 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
22342 ابراهیم جعفری 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
22343 احمد جعفری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22344 احمدرضا جعفری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
22345 اسحق جعفری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22346 اسیه جعفری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
22347 افسانه جعفری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22348 افسانه جعفری 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
22349 افسانه جعفری 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
22350 اقدس جعفری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
22351 اکرم جعفری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22352 الهام جعفری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
22353 الهام جعفری 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
22354 الهه جعفری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22355 ام البنین جعفری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22356 ام البنین جعفری 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
22357 امیر جعفری 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22358 امیر جعفری 1387 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
22359 امیرحسین جعفری 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22360 امیرمحمد جعفری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22361 امین جعفری 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22362 انسیه جعفری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22363 انسیه جعفری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22364 بلقیس جعفری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22365 بنفشه جعفری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22366 بنفشه جعفری 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22367 بهاره جعفری 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22368 بهرام جعفری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
22369 بهروز جعفری 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
22370 بهزاد جعفری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22371 بهمن جعفری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22372 پرویز جعفری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22373 پروین جعفری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
22374 پروین جعفری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
22375 تکتم جعفری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22376 تیمور جعفری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
22377 جعفر جعفری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22378 جمیله جعفری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22379 جواد جعفری 1373 دامپزشكي دامپزشکی
22380 جواد جعفری 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22381 جواد جعفری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
22382 جواد جعفری 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
22383 حسن جعفری 1372 علوم پايه زمین شناسی
22384 حسن جعفری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22385 حسن جعفری 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی
22386 حسین جعفری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
22387 حسین جعفری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22388 حسین جعفری 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22389 حسین جعفری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22390 حسین جعفری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22391 حسین جعفری 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
22392 حسین جعفری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22393 حلیمه جعفری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22394 حلیمه جعفری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
22395 حمید جعفری 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22396 حمید جعفری 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
22397 حمیدرضا جعفری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22398 حمیده جعفری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22399 حیدر جعفری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199593