راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,414

نمایش موارد : 22401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22401 علی جعفریان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22402 علی جعفریان 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
22403 علی جعفریان 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22404 فاطمه جعفریان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22405 فهیمه جعفریان 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
22406 کلثوم جعفریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22407 محمدرضا جعفریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22408 مصطفی جعفریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
22409 مصطفی جعفریان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
22410 نیکی جعفریان فرد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22411 زهرا جعفریان اول 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
22412 مهدی جعفریان اول 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22413 جابر جعفریان جلودار 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22414 علی جعفریان جلودار 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22415 مرتضی جعفریان دهکردی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22416 نسرین جعفریان دهکردی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22417 رئوفه سادات جعفریان راد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22418 مهدی جعفریان زاده 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22419 آزیتا جعفریان شهری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22420 علی جعفریان غلامرضایی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22421 ملیحه جعفریان کاریزک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22422 مهدی جعفریان کیکانلو 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22423 ناهید جعفریان کیکانلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22424 ناهید جعفریان کیکانلو 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
22425 هادی جعفریان گرو 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
22426 هادی جعفریان گرو 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
22427 مهدی جعفریان مقدم 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22428 مرتضی جعفریان نیک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22429 حسن جعفریانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22430 حسن جعفریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
22431 زهرا جعفریانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22432 محترم جعفریانی 1384 علوم پايه زمین شناسی
22433 مینا جعفریانی 1379 علوم پايه فیزیک
22434 هادی جعفریانی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22435 سیده حمیده جعفریه مزرعه آخوندی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
22436 سیده حمیده جعفریه مزرعه اخوندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22437 جعفر جعویک 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22438 جعفر جعویک 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
22439 زهیرمحمدهاشم جعیفر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
22440 اعظم جغتائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22441 حسین جغتائی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
22442 سهیلاسادات جغتائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
22443 صادق جغتائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22444 علی جغتائی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22445 علیرضا جغتائی 1376 علوم پايه زمین شناسی
22446 فرشته جغتائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22447 محسن جغتائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22448 محمود جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
22449 منصوره جغتائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22450 مهری جغتائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
22451 مهری جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
22452 مهری خانم جغتائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22453 نجمه جغتائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
22454 علی اکبر جغتای 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
22455 زهرا جغتایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22456 صادق جغتایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22457 طاهره جغتایی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22458 فاطمه جغتایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22459 مجتبی جغتایی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
22460 مسعود جغتایی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22461 مهتاب جغتایی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
22462 منیره سادات جغراتیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22463 محبوبه جغفری 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22464 منیر جفائی رهنی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22465 اعظم جفائی شهری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22466 معصومه جفادوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22467 صادق جقتائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22468 محمدکاظم جقتائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
22469 سیداحمد جکیان طوسی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22470 سیداحمد جکیان طوسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
22471 سیدحسن جلائی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
22472 عسل جلائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22473 علی جلائی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22474 فاطمه جلائی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22475 حسام جلائی پوستیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22476 حوریه جلائی پوستیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22477 حسین جلائی سلمانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
22478 ایرج جلائی مرادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22479 سهیلا جلائی یزدی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22480 نعیمه جلائیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
22481 اشرف جلائیان فکور 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22482 جواد جلائیان اخرتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22483 علی جلائیان اخرتی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22484 فاطمه جلائیان اکبرنیا 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22485 علی اکبر جلائیان برومند 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22486 شهرزاد جلائیان بناء 1392 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
22487 پریوش جلائیان تهرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22488 تکتم جلائیان رمضان پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22489 جمال جلائیان رمضانپور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22490 محمود جلائیان زعفرانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22491 مریم جلائیان زعفرانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22492 مریم جلائیان زعفرانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
22493 مریم السادات جلائیان سیدپور 1376 علوم رياضي ریاضی
22494 ملیحه سادات جلائیان سیدپور 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22495 محسن جلائیان فریمانی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
22496 بهناز جلائیان فهمیده 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22497 معصومه جلائیان قاسم زاده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22498 سینا جلائیان قربان زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22499 وحید جلائیان مهری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
22500 محمد جلادت 1382 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40779306