راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,771

نمایش موارد : 22501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22501 مریم جعفری پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22502 نصرت جعفری پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22503 مجتبی جعفری پورمقدم بزاباد 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22504 مهری جعفری تاز 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
22505 اصغر جعفری تازه جانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22506 سمیّه جعفری تازه جانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22507 زهرا جعفری تالارپشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22508 معصومه جعفری تلوکلائی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22509 حکیمه جعفری تیتکانلو 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22510 مهلا جعفری تیتکانلو 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22511 سیدمحمدرضا جعفری جاغرق 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22512 روشنک جعفری جعفرپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22513 روشنک جعفری جعفرپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
22514 روشنک جعفری جعفرپور 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
22515 فرزانه جعفری چاشمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22516 محمد جعفری چالی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22517 صالح جعفری چترودی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
22518 احمد جعفری چمازکتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22519 اسماعیل جعفری حدادیان 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
22520 افسانه جعفری حدادیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22521 الهه جعفری حدادیان 1372 كشاورزى صنایع غذایی
22522 سیدمحمد جعفری حسینی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22523 کاظم جعفری حیدرآبادی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22524 سمانه جعفری خرق 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
22525 علیرضا جعفری خرمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
22526 معصومه جعفری خشت 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
22527 یاشار جعفری خطایلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22528 کیومرث جعفری خلفلو 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22529 کاوه جعفری خورشیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22530 داود جعفری خیرآباد 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن
22531 حسن جعفری خیرآبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22532 علیرضا جعفری خیرآبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
22533 محمد جعفری خیرآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22534 غلام حیدر جعفری خیراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22535 الهام جعفری دربندی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22536 الهام جعفری دربندی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
22537 امین جعفری دربندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22538 هانیه جعفری درگاهی 1381 علوم پايه زمین شناسی
22539 مرجان جعفری دستجردان 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22540 سمّیه جعفری دوست 1386 دامپزشكي دامپزشکی
22541 سورنا جعفری دولت ابادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22542 حسین جعفری راد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22543 سمیه جعفری راد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22544 فاطمه جعفری راد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22545 محمد جعفری راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22546 نادر جعفری راد 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22547 ناصر جعفری راویز 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22548 نسترن جعفری ریابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22549 محبوبه جعفری زاده 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22550 مریم جعفری زاده 1385 علوم پايه فیزیک
22551 ندا جعفری زاده 1383 علوم رياضي آمار
22552 بهمن جعفری زارع 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
22553 سپیده جعفری زاوه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22554 سپیده جعفری زاوه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
22555 محبوبه جعفری زاوه 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22556 علی جعفری زرمهری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
22557 نرگس جعفری زنگلانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22558 منیره جعفری سبزیکاران مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22559 شهلا جعفری سرابی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22560 حسن جعفری سرناابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
22561 طاهره جعفری سهل اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22562 جواد جعفری سیداباد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22563 سعید جعفری سیداباد 1383 علوم پايه زمین شناسی
22564 وحید جعفری سیداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22565 وحید جعفری سیداباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22566 حمیده جعفری سیریزی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22567 سیدروح اله جعفری سیریزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22568 سیدمهدی جعفری سیریزی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22569 سیده حکیمه جعفری سیریزی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22570 جلیل جعفری شاندیز 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
22571 رعنا جعفری شاه آباد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22572 سیدهادی جعفری شیاده 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
22573 علیرضا جعفری صیادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22574 جابر جعفری طرقی 1383 علوم رياضي آمار
22575 سیدامیر جعفری عالیزمینی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
22576 طوبی جعفری عراقی 1379 علوم پايه زمین شناسی
22577 علی جعفری علم آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22578 ساجده جعفری فرخد 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22579 سمیه جعفری فرخد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22580 محمدرضا جعفری فرخد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22581 سعید جعفری فره چناق 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22582 هادی جعفری فیروزآباد 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22583 فاطمه جعفری قلعه جوقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22584 ایمان جعفری قوچانی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
22585 امید جعفری قوژدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
22586 سعدی جعفری کاردگر 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22587 شیما جعفری کجوری 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
22588 علی جعفری کشتلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22589 فاطمه جعفری کمانگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22590 مهدی جعفری کیا 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
22591 نعمت اله جعفری گدنه 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22592 زهرا جعفری گل نسائی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
22593 رضا جعفری گوکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22594 دانیال جعفری گیو 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22595 زهرا جعفری گیو 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
22596 عیسی جعفری گیو 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
22597 سعید جعفری ماچک پشتی 1367 علوم رياضي ریاضی
22598 فضل اله جعفری ماسوله 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22599 ژاله جعفری مدرک 1373 علوم رياضي ریاضی
22600 محسن جعفری مذهب حقیقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299210021012   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41760246