راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 22601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22601 هادی حاجی زاده سلطان آباد 1370 علوم رياضي ریاضی
22602 معصومه حاجی زاده شعرباف 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22603 عالیه حاجی زاده صفار 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22604 عالیه حاجی زاده صفار 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
22605 محمّد حاجی زاده صفار 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22606 رقیه حاجی زاده طوسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
22607 وحیده حاجی زاده قاینی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22608 نرگس حاجی زاده قنچی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22609 امین حاجی زاده گستج 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
22610 یدالله حاجی زاده گلمکانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22611 صادق حاجی زاده نداف 1383 مهندسي مهندسی شیمی
22612 مریم حاجی زاده نداف 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز ( آموزش محور )
22613 مهدی حاجی زاده نداف 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22614 فاطمه حاجی زاده نوقاب 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22615 نرگس حاجی زاده نوقاب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22616 شهربانو حاجی زاده یزدان آباد 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22617 صابر حاجی زاده یزدان آبادعلیا 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
22618 سعیده حاجی زاهدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
22619 محمد حاجی زاهدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
22620 مریم حاجی زاهدی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22621 حسام حاجی زمانی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22622 محسن حاجی زین العابدینی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22623 فهیمه حاجی زینلی بیوکی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22624 بهمن حاجی سامی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22625 زهرا حاجی سامی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22626 زهرا حاجی سامی 1385 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
22627 فاطمه حاجی سامی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22628 سیدمحمدمهدی حاجی سید ابوترابی 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22629 سید محمد مهدی حاجی سید جوادی 1355
22630 کامبیز حاجی سیدعلی زاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22631 سیدمحمد حاجی سیدی 1361 علوم پايه زمین شناسی
22632 نسترن سادات حاجی سیدی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
22633 محمود حاجی شریف 1354 علوم پايه زمین شناسی
22634 احمد حاجی شمسائی 1383 علوم پايه زمین شناسی
22635 احمد حاجی شمسائی 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
22636 صدیقه حاجی شمسائی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
22637 محمدرضا حاجی شمسائی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22638 مهدی حاجی شمسائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
22639 علی حاجی شمسایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
22640 سمیرا حاجی صادقی کاردان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22641 محمد حاجی طالبی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22642 حمیدرضا حاجی طاهری 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22643 منیژه حاجی عابدی پورچناری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
22644 حوریه حاجی عباس زاده اذر 1373 علوم رياضي آمار
22645 پری حاجی عباس زاده آذر 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
22646 کمال حاجی عبدالرحمانی خواجو 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22647 حسن حاجی عرب 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22648 عبدالرضا حاجی عرب 1336 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
22649 ابراهیم حاجی علی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
22650 مجید حاجی علی ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22651 مهدی حاجی علی نجم آباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
22652 زهرا حاجی علیان حقیقی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22653 سعیده حاجی علیان حقیقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22654 ژاسمین حاجی علیخانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22655 سمیرا حاجی علیلوبناب 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
22656 معصومه حاجی غلامی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22657 سلطانعلی حاجی فام قاریاغدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
22658 حسین حاجی قازی بزاز 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
22659 علی حاجی قاسم کاشانی 1356 علوم پايه شیمی
22660 امین حاجی قاسمی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
22661 نوشین حاجی قاسمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22662 سپیده حاجی قاسمی ازغندی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
22663 محمدعلی حاجی قدیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22664 ملیحه حاجی قلیخانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
22665 حمیدرضا حاجی قنبر 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22666 سمر حاجی کاظمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
22667 سینا حاجی کاظمی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
22668 افسانه حاجی کرمانی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22669 هادی حاجی کرمانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22670 محمود حاجی لی دوجی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22671 سید جعفر حاجی مجتهد 1366 كشاورزى دامپروری
22672 ملیحه حاجی مجتهد 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
22673 مریم حاجی محمدزاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22674 حمیده حاجی محمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22675 خدیجه حاجی محمدی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
22676 خدیجه حاجی محمدی 1393 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
22677 مجتبی حاجی محمدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
22678 وحیده حاجی محمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
22679 وحیده حاجی محمدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
22680 رضا حاجی محمدی فریمانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22681 رضا حاجی محمدی فریمانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
22682 رضا حاجی محمدی فریمانی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
22683 محّمدحسن حاجی محمّره 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22684 فاطمه حاجی مرادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22685 سعید حاجی ملاحسینی 1375 علوم پايه فیزیک
22686 ریحانه حاجی مهدی زاده زرگر 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22687 ریحانه حاجی مهدیزاده زرگر 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22688 علیرضا حاجی میرزا 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
22689 فاطمه حاجی میرزا 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
22690 سیدعباس حاجی میرزائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
22691 امیر حاجی میرزاجان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
22692 حسین حاجی میرزاجان 1385 علوم پايه زمین شناسی
22693 حسین حاجی میرزاجان 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
22694 آسیه بیگم حاجی میرقاسمی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
22695 احمد حاجی نژاد 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22696 اعظم حاجی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22697 انسیه حاجی نژاد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22698 انسیه حاجی نژاد 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
22699 رویا حاجی نژاد 1378 علوم رياضي آمار
22700 زهرا حاجی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973236