راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 22601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22601 نوشین جعفری 1375 علوم پايه فیزیک
22602 وجیهه جعفری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22603 وحیده جعفری 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
22604 هاجربیگم جعفری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22605 هادی جعفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22606 هدی جعفری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
22607 هدیه جعفری 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
22608 هومن جعفری 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
22609 سحر جعفری بجدنی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
22610 عاطفه جعفری فرخد 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
22611 محسن جعفری کیا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22612 سیفعلی جعفری آقبلاغ 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22613 حسین جعفری آنی 1361 مهندسي راه و ساختمان
22614 یوسف جعفری آهنگری 1362 كشاورزى علوم دامی
22615 سید مهدی جعفری احمدآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22616 سیده نجمه جعفری احمدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
22617 سیده نجمه جعفری احمدابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22618 مجتبی جعفری اخا 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
22619 سعیده جعفری اردکان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22620 معصومه جعفری ازغدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
22621 اکبر جعفری اس 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22622 محمدرضا جعفری اصل 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
22623 امین جعفری الاشلو 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22624 حدیثه جعفری اوتانلو 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22625 عبداله جعفری اول 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
22626 قنبر جعفری اول 1356 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22627 احمدرضا جعفری ایوب 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22628 سیداحمد جعفری ایوری 1392 مهندسي مهندسی عمران
22629 حمیدرضا جعفری باغخیراتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22630 سیدمحمود جعفری بالاجاده 1377 علوم رياضي ریاضی محض
22631 الهام جعفری بجد 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
22632 نرگس جعفری بجد 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
22633 اشرف جعفری بجستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22634 پوریا جعفری برواتی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
22635 شایسته جعفری برواتی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22636 کیمیا جعفری برواتی 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
22637 نجمه جعفری بیدختی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
22638 سیدرسول جعفری پاندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22639 احمد جعفری پل گرد 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22640 وحید جعفری پلگرد 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22641 حبیب اله جعفری پناه 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22642 خدیجه جعفری پناه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22643 غلامرضا جعفری پناه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22644 مرضیه جعفری پناه 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22645 سیدفاطمه جعفری پناه بابلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22646 امین جعفری پور 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
22647 حمید جعفری پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
22648 علی جعفری پور 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
22649 علی رضا جعفری پور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
22650 فرشته جعفری پور 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
22651 مریم جعفری پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22652 نصرت جعفری پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22653 مجتبی جعفری پورمقدم بزاباد 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22654 مهری جعفری تاز 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
22655 اصغر جعفری تازه جانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22656 سمیّه جعفری تازه جانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22657 زهرا جعفری تالارپشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22658 معصومه جعفری تلوکلائی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
22659 حکیمه جعفری تیتکانلو 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22660 مهلا جعفری تیتکانلو 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22661 زهرا جعفری ثقیه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
22662 سیدمحمدرضا جعفری جاغرق 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22663 روشنک جعفری جعفرپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22664 روشنک جعفری جعفرپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
22665 روشنک جعفری جعفرپور 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
22666 فرزانه جعفری چاشمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
22667 محمد جعفری چالی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22668 صالح جعفری چترودی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
22669 احمد جعفری چمازکتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22670 اسماعیل جعفری حدادیان 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
22671 افسانه جعفری حدادیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
22672 الهه جعفری حدادیان 1372 كشاورزى صنایع غذایی
22673 سیدمحمد جعفری حسینی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22674 کاظم جعفری حیدرآبادی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22675 سمانه جعفری خرق 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
22676 علیرضا جعفری خرمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
22677 معصومه جعفری خشت 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
22678 یاشار جعفری خطایلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22679 کیومرث جعفری خلفلو 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22680 کاوه جعفری خورشیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22681 داود جعفری خیرآباد 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن
22682 حسن جعفری خیرآبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22683 علیرضا جعفری خیرآبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
22684 محمد جعفری خیرآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22685 غلام حیدر جعفری خیراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22686 الهام جعفری دربندی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22687 الهام جعفری دربندی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
22688 امین جعفری دربندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22689 هانیه جعفری درگاهی 1381 علوم پايه زمین شناسی
22690 مرجان جعفری دستجردان 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22691 سمّیه جعفری دوست 1386 دامپزشكي دامپزشکی
22692 سورنا جعفری دولت ابادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
22693 حسین جعفری راد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22694 سمیه جعفری راد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
22695 فاطمه جعفری راد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22696 محمد جعفری راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22697 نادر جعفری راد 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22698 ناصر جعفری راویز 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22699 نسترن جعفری ریابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22700 محبوبه جعفری زاده 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199268